Bharathiyar song on islam

அல்லா,அல்லா,அல்லா!
சரணங்கள்
பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடி கோடி யண்டங்கள்
எல்லாத் திசையிலுமோ ரெல்லை யில்லா வெளி வானிலே!
நில்லாது சுழன்றோட நியமஞ் செய்தருள் நாயகன்
சொல்லா லும்மனத்தாலுந்தொடரொணாதபெருஞ் சோதி! (அல்லா,அல்லா,அல்லா!)
கல்லாதவ ராயினும் உண்மை சொல்லாதவ ராயினும்
பொல்லாத ராயினும் தவ மில்லாதவ ராயினும்
நல்லாருரை நீதி யின்படி நில்லாதவ ராயினும்
எல்லாரும் வந்தேத்து மளவில் யமபயங் கெடச்செய்பவன் (அல்லா,அல்லா,அல்லா!)

CHIRAPPURANAM சீறாப்புராணம் கதை seerapuranam

Umaru Pulavar (உமறுப் புலவர்) was a Tamil Muslim poet from Tamil Nadu, India. Umaru Pulavar was born in 1642 in the town of Ettayapuram in Thoothukudi district. He is celebrated as one of the greatest Islamic Poets of India
உமறுப் புலவர் எட்டையபுரத்து அரண்மனையை அலங்காரித்து வந்தார். தமிழகத்தில் ஆங்காங்கிருந்த முஸ்லிம் மக்கள் இலக்கிய ஆர்வத்துடன் கம்பராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இலக்கியங்களின் உபந்நியாசங்களைக் கேட்டு வருவது அன்றைய வழக்கமாக இருந்தது. சின்னாட்கள் கழிந்த பின்னர் தமதில்லத்தில் நிகழ்ந்த விருந்தில் கலந்துகொள்ள உமறுப் புலவர் வந்த போது தமது உள்ளக் கிடக்கையை (வள்ளல் பெருமானாரின் வரலாற்றுச் செய்திகளை உரையாகத் தருவது ) அன்னாரிடம் வௌரியிட்டார் சீதக்காதி வள்ளல்.

கடவுள் வாழ்த்துப் படலம்
அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்
திருவுருவா யுணருருவா யறிவினொடு
தெளிவிடத்துஞ் சிந்தி யாத
அருவுருவா யுருவுருவா யகம்புறமுந்
தன்னியலா வடங்கா வின்பத்
தொருவுருவா யின்மையினி லுண்மையினைத்
தோற்றுவிக்கு மொளியா யாவு
மருவுருவாய் வளர்காவன் முதலவனைப்
பணிந்துள்ளி வாழ்த்து வாமே.
சிறப்பினை யுடைய பொருளாய்க், கருத்தா னுணரு முருவமாய் யாவனொருவன் அறி வானே தெளிவு பெற்றவிடத்தும் இத்தன்மைத்தாமென நினைக்கப்படாத அருவமே யுருவமாய்,வெளியுரு வல்லாத உள் ளுருவாய், அகத்தின் கண்ணும் புறத்தின் கண்ணுந் தன்னியலே யன்றிப் பிற வியலில்ல தாக; அளவையுளடங்காத பேரின்பத்தானாய ஒப்பற்ற வுருவமாய், இல்லாமையிலிருந்து உள்ளதாந் தன்மையைத் தோன்றச் செய்த பேரொளியாய், உயர்ந்த காவற் பாட்டினை யுடைய ஆதி நாயகனை (அல்லாகுத்த ஆலாவை என்றபடி) யாம் வணங்கிக் கருதித் துதிப்பாம்.

Brief on Islam

The Pillars of Islam are five basic acts in Islam, considered obligatory for all Muslims. They are (1) the shahadah (creed), (2) daily prayers (salat), (3) almsgiving (zakah), (4) fasting during Ramadan and (5) the pilgrimage to Mecca (hajj) at least once in a lifetime. The Shahada or declaring belief in the oneness of God (tawhid) and the acceptance of Muhammad as God's prophet. There is no god but God. Muhammad is the messenger of God.
Muhammad was born in the year 570 in the town of Mecca, a town in the desert of western Arabia. His name derives from the Arabic verb hamada, meaning "to praise, to glorify." At the age of 25, Muhammad married Khadijah bint Khuwaylid who was nearly forty. The marriage lasted for 25 years and was a happy one.
610CE Muhammad Receives First Revelation. Muhammad returned to live in Medina. In March, 632, he returned to Mecca one last time to perform a pilgrimage, and tens of thousands of Muslims joined him. After the pilgrimage, he returned to Medina. Three months later on June 8, 632 he died there, after a brief illness. He is buried in the mosque in Medina. Within a hundred years Muhammad's teaching and way of life had spread from the remote corners of Arabia as far east as Indo-China and as far west as Morocco, France and Spain.
Early Arabs were pagan, and basically animistic. Through Moon, Sun, Stars, Planets, Animals, wells, trees, stones, caves, springs, and other natural objects man could make contact with the deity. Pagan Arabs used to worship 360 deities and Moon-worship was popular, Apollo and Diana—the twin brother and sister, representing the sun and moon. …In Islam, moon is considered holiest astronomical object, and moon is the guiding light of all Islamic rituals/festivals.
Islam followers are known as Muslims (Moslems). Islam means "submission to God. Moses and Jesus are considered to be Muslim prophets.
Muslims follows various prohibitions: no alcohol, no gambling, no eating of pork, and they are not permitted to charge interest for loans.
July 16, 622 AD is the first day of the Muslim calendar. This is the day that Muhammad moved from Mecca to Medina.

Islam in Hindu India

Arab contact with India started in pre-Islamic times, and from the seventh century onwards Arab traders settled in large numbers on the west coast of India and married Indian women. Tradition has it that one of the Malabar kings converted to Islam in the early ninth century and made a pilgrimage to Makkah where he died. The first Indian mosque, Cheraman Juma Masjid, is thought to have been built in 629 AD by Malik Bin Deenar.
Islamic influence on Hindu reformers and philosophers became more direct and obvious in the increasing emphasis on monotheism, emotional worship, self-surrender, and adoration of the teacher as the spiritual preceptor and guide
Muslim Sufis, writers and poets show a strong tendency to assimilate Hindu thought and practices. Ramananda Tulsidas, who wrote the Ramayana, and Kabir, who is revered equally by Hindus and Muslims.
Guru Nanak, a founder of Sikhism, viewed Muhammad as an agent of the Hindu Brahman.
Qwawalii (present day Qawwali) form of north Indian music much like the hindu bhajan. Sufi Khwaja Hasan Nizami wrote that Ram and Krishna were the prophets of Allah. Hasrat Mohani, was a great admirer of Lord Krishna. The Sufis adopted the local rituals and customs and their Islam was highly Indianised. Certain Muslim communities like Khoja or Bohra community exhibit deep rooted Indian customs and culture. Cults like Saibaba and Salim Chisti where Muslims worship a personified saint along with the Hindus.
Saint Hazareth Saiyed Shahul Hameed Qadir Oli Ganjasavoy Andavar Avergal of NAGORE is respected by people of all religions around Tanjore or south India. Erumeli is famous for its Sastha Temple and Vavar Mosque. Pilgrims who visit the temple also worship at Vavar Mosque as Vavar was considered to be a contemporary and friend of Aiyappan.

Paranjothi Mahan

Islamic seer Paranjothi Mahan (1900-1981), whose samadhi is in Madurai a place called "Kansapuram" in Southern India. Mahan has lived a life with several Yogic practices, Manthras, Japas, Thapas and several other activities to achieve his goal of seeing the God, who's greater than the Kings, and lived a life of Sanctity. Mahan received spiritual initiation from an old man. He has preached and initiated people of the world with the sacred technique of "Kundalini Yoga" and became Donor of Knowledge. Mahan has established "World Peace Temple" at chennai.
For the sake of reputation, do not enslave reason, For the fear of pain, do not give up truth. A critical enquiry of half a minute is far superior to the worship of a thousand years. The duty of an ascetic life is to clear the sufferings of people. awareness is state os awake. Sufferings are the ancestors of wisdom. Tolerance is the progency of wisdom. Pondering research and experiences are the allies of wisdom. Just as midnights and middays are momentary, crisis and miseries are but temporary. Those who are patient in all difficulties will gain strengh and power. Wise, Agnostists and Liberated souls are those who have come out of delusion. Those who are refined in Thought, Word and Deed are Gods on Earth. "I" alone is thought. There is no saintly life without family life, There is no family life without saintly life.

Mahananda Baba’

(Muhammad Abdul Kadhar, 1891-1959), wrote many Advaitic classics:
Being conscious Brahman pervades all
In forgetfulness Maya pervades all
In all that which becomes the all
is what I call the Union
verse which also reminds one the wisdom of Mullah Nasrudheen:
Searching all over the street
that which I have kept in the house,
Similarly I searched in the scriptures
and declared there is nothing.

Arab–Indian interactions

There is much historical evidence to show that Arabs and Muslims interacted with India and Indians from the very early days of Islam. Arab traders transmitted the numeral system developed by Indians to the Middle East and Europe. Many Sanskrit books were translated into Arabic as early as the eighth century.
The Names and Attributes of Allah or God
Allah: Allah is the proper name in Arabic for The One and Only God, The Creator and Sustainer of the universe. It is used by the Arab Christians and Jews for the God (Eloh-im in Hebrew). The word Allah does not have a plural or gender. Allah, He who has the Godhood which is the power to create the entities.
 1. Ar-Rahman: The All Beneficent, The Most Merciful in Essence, The Compassionate, The Most Gracious
 2. Ar-Rahim: The Most Merciful, The Most Merciful in Actions
 3. Al-Malik: The King, The Sovereign, The True and Ultimate King
 4. Al-Quddus: The Most Holy, The Most Pure, The Most Perfect
 5. As-Salaam: The Peace and Blessing, The Source of Peace and Safety, The Most Perfect
 6. Al-Mu’min: The Guarantor, The Self Affirming, The Granter of Security, The Affirmer of Truth
 7. Al-Muhaymin: The Guardian, The Preserver, The Overseeing Protector
 8. Al-Aziz: The Almighty, The Self Sufficient, The Most Honorable
 9. Al-Jabbar: The Powerful, The Irresistible, The Compeller, The Most Lofty, The Restorer/Improver of Affairs
 10. Al-Mutakabbir: The Tremendous
 11. Al-Khaliq: The Creator
 12. Al-Bari’: The Rightful
 13. Al-Musawwir: The Fashioner of Forms
 14. Al-Ghaffar: The Ever Forgiving
 15. Al-Qahhar: The All Compelling Subduer
 16. Al-Wahhab: The Bestower
 17. Ar-Razzaq: The Ever Providing
 18. Al-Fattah: The Opener, The Victory Giver
 19. Al-Alim: The All Knowing, The Omniscient
 20. Al-Qabid: The Restrainer, The Straightener
 21. Al-Basit: The Expander, The Munificent
 22. Al-Khafid: The Abaser
 23. Ar-Rafi‘e: The Exalter
 24. Al-Mu‘ezz: The Giver of Honour
 25. Al-Mudhell: The Giver of Dishonour
 26. As-Sami‘e: The All Hearing
 27. Al-Basir: The All Seeing
 28. Al-Hakam: The Judge, The Arbitrator
 29. Al-`Adl: The Utterly Just
 30. Al-Lateef: The Subtly Kind
 31. Al-Khabeer: The All Aware
 32. Al-Haleem: The Forbearing, The Indulgent
 33. Al-Azeem: The Magnificent, The Infinite
 34. Al-Ghafoor: The All Forgiving
 35. Ash-Shakoor: The Grateful
 36. Al-Aliyy: The Sublimely Exalted
 37. Al-Kabeer: The Great
 38. Al-Hafeez: The Preserver
 39. Al-Muqeet: The Nourisher
 40. Al-Hasib: The Reckoner
 41. Al-Jaleel: The Majestic
 42. Al-Karim: The Bountiful, The Generous
 43. Ar-Raqib: The Watchful
 44. Al-Mujib: The Responsive, The Answerer
 45. Al-Wasse‘e: The Vast, The All Encompassing
 46. Al-Hakeem: The Wise
 47. Al-Wadud: The Loving, The Kind One
 48. Al-Majeed: The All Glorious
 49. Al-Ba’ith: The Raiser of The Dead
 50. Ash-Shaheed: The Witness
 51. Al-Haqq: The Truth, The Real
 52. Al-Wakeel: The Trustee, The Dependable
 53. Al-Qawee: The Strong
 54. Al-Mateen: The Firm, The Steadfast
 55. Al-Walee: The Protecting Friend, Patron and Helper
 56. Al-Hamid: The All Praiseworthy
 57. Al-Muhsi: The Accounter, The Numberer of All
 58. Al-Mubdi’: The Producer, Originator, and Initiator of All
 59. Al-Mu‘id: The Reinstater Who Brings Back All
 60. Al-Muhyi: The Giver of Life
 61. Al-Mumit: The Bringer of Death, The Destroyer
 62. Al-Hayy: The Ever Living
 63. Al-Qayyum: The Self Subsisting Sustainer of All
 64. Al-Wajid: The Perceiver, The Finder, The Unfailing
 65. Al-Majid: The Illustrious, The Magnificent
 66. Al-Wahid: The One, The Unique, Manifestation of Unity
 67. Al-Ahad: The One, the All Inclusive, The Indivisible
 68. As-Samad: The Self Sufficient, The Impregnable,
 69. Al-Qadir: The All Able
 70. Al-Muqtadir: The All Determiner, The Dominant
 71. Al-Muqaddim: The Expediter, He Who Brings Forward
 72. Al-Mu’akhir: The Delayer, He Who Puts Far Away
 73. Al-Awwal: The First
 74. Al-Akhir: The Last
 75. Az-Zahir: The Manifest, The All Victorious
 76. Al-Batin: The Hidden, The All Encompassing
 77. Al-Waali: The Patron
 78. Al-Muta’ali: The Self Exalted
 79. Al-Barr: The Most Kind and Righteous
 80. At-Tawwab: The Ever Returning, Ever Relenting
 81. Al-Muntaqim: The Avenger
 82. Al-‘Afuww: The Pardoner, The Effacer of Sins
 83. Ar-Ra’uf: The Compassionate, The All Pitying
 84. Malik-al-Mulk: The Owner of All Sovereignty
 85. Dhu-al-Jalaliwa-al-Ikram: The Lord of Majesty and Generosity
 86. Al-Muqsit: The Equitable, The Requiter
 87. Al-Jami‘e: The Gatherer, The Unifier
 88. Al-Ghani: The All Rich, The Independent
 89. Al-Mughni: The Enricher, The Emancipator
 90. Al-Mani’e: The Withholder, The Shielder, the Defender
 91. Ad-Darr: The Distressor, The Harmer, The AfflictorThis attribute can only be found in hadith
 92. An-Nafi‘e: The Propitious, The Benefactor
 93. An-Nur: The Light
 94. Al-Hadi: The Guide
 95. Al-Badi: The Incomparable, The Originator
 96. Al-Baqi: The Ever Enduring and Immutable
 97. Al-Warith: The Heir, The Inheritor of All
 98. Ar-Rashid: The Guide, Infallible Teacher and Knower
 99. As-Sabur: The Patient, The Timeless.
Source: https://www.whyislam.org/