hinduhome

poemhome

திருவெம்பாவை திருப்பாவை வாரணமாயிரம்

Non commercial web site, available to every one. Use it if you find them useful. Encouraged to copy and distribute if needed.

திருவெம்பாவை - early morning

திருவெம்பாவை - திருவண்ணாமலையில் அருளியது - சக்தியை வியந்தது. (வெண்டளையான் வந்த இயற்றவிணை கொச்சகக் கலிப்பா)

(1)ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடக்கேட்டேயும் வாள்தடங்கள்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன்வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே
ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.
We are singing in praise of the rare great Flame/light, with no beginning or end. In spite of listening to it, Oh the girl with sword like sharp beautiful eye, you still have not opened your eyes(sleeping). Is your ear senseless ? On hearing the praise of the perfect feet of the Greatest dEva, which sound of praise arises at the start of the street, one has forgotten herself weeping and weeping ! You as if nothing happened are turning here and there enjoying the soft flowers spread bed coolly, what a pity what a pity !! Is this your behavior my dear friend ?!

(2)பாசம் பரஞ்சோதிக்கு அன்பாய் இராப்பகல்நாம்
பேசும்போ தெப்போ(து) இப் போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
சீசி இவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடம்ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குத்
கூசும் மலர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய்
The friends: Whenever we talk day and night you used to say, "Our bond is with the Supreme Luminance." Oh slim beautiful girl!, but did you keep all your liking to this floral soft bed ?! The girl on the bed: Oh slim beautiful girls!, How can you talk (mock) like this ? The friends: Is it the place to play mocking each others ? Who are we ? The Luminous, the One in the world of shivam, the Lord of small abode at thillai, who blesses us giving His Floral Feet, for praising which even the celestial elements (viNNOrkaL) are scared of their qualification, to that Lord we are lovers.

(3)முத்தன்ன வெண்நகையாய் முன்வந் தெதிரெழுந்தென்
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
பத்துடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த்து ஆட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நஞ்சிவனை
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய்
The Friends: Oh one with pearl like charming smile ! You would come getting up early and speak in the sweet words with the heart soaked in those words saying, "My aththan, ecstasy, nectar" (praising the God). Come and open your doors ! The girl on the bed: Oh the people with the ten great characters, the people committed to the Oldest feet of the Lord, my friends !! I being new slave, is it wrong if you correct my bad behaviors and take me to the right path ?! The friends: Oh dear, don't we know your love ? Don't the people of beautiful heart sing our Shiva ? Come let us get those (good qualities).

(4)ஒண்ணித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லோரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொண்டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விருப்பொருளைக்
கண்ணுக்கு இனியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உண்ணெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டொம் நீயேவந்து
எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய்
The friends: Oh the girl of charming smile! Is it not yet dawn ? The girl on the bed: Have all the girls of pretty parrot like voice come ? The friends: After counting we are telling the fact. Don't waste the time in sleep. The Medicine for the whole space, the Great declaration of vEda, the Charming one for eyes, Him, we are singing with the melting heart outpouring love. We won't (count for you wasting our time). You come and count for yourself and if it is less continue your sleep.

(5)மாலறியா நான்முகனுங் காணா மலையினை நாம்
போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலாறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டுஞ்
சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்(று)
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
ஏலக் குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய்
Oh cheat! the girl of milky honey speech, who tells lies from the heart that we know the Mount that was not known by vishNu and not seen by brahma, come and open the house door ! The One who is difficult to be understood by the world, space and others, His form and His great deed of taking us as His slaves and caring a lot for us, that we sing and scream, "Oh shiva! Oh shivA !!" But still you never felt it ! never felt !! Oh nice plaited girl, Is this your quality !!

(6)மானே நீ நென்னலை நாளை வந்துங்களை
நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்து ஆட்கொண்டருளும்
வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும்
ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்
Oh deer ! You told yesterday that you yourself would come and wake us up the next day. But where did you go (today) ? Are you not ashamed ? Is it not yet dawn ? The One who is difficult to be understood by the space, earth and others, His coming by Himself to own us making us superior, singing that sky-like Great feet we have come. Reply to us. Oh flesh, melt! Let us sing the King of you, us and others.

(7)அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலவமரர்
உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
தென்னா என்னா முன்னம் தீசேர் மெழுகுஒப்பாய்
என்னானை என்அரையன் இன்னமுதுஎன்று எல்லாமும்
சொன்னோம்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
என்னே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய்
Oh girl ! Is it a play ? For many eternal things (amarar) He is not even thinkable. The One with nice wealth. On hearing His symbols you would open your mouth saying "shiva". Even before completing the word saying "Oh the Lord of South", you would become like the wax put on the fire. We are all saying my One, "My King, Sweet nectar" and so many other things, hear. Still are you sleeping ? You are lying like the crude hearted females. How powerful is this sleep !!

(8)கோழி சிலம்புச் சிலம்பும் குருகுஎங்கும்
ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்குஎங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
ஏழைபங் காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய்
The hens started shouting, so are the sparrows. The yAz and white conches(chaN^gu) produced their sound everywhere. We are singing the Supreme Luminance, Supreme Grace and the great things, didn't you listen ? What a sleep it is, long live ! Open your mouth. Is this the way of loving the One with the disc weapon in His hand ? One who stood beyond the deluge, Him, who shares the body with the slim lady (umA) (it could also be interpreted as the Partner of poor), let us sing !

(9)முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
பின்னைப் புதுமைக்கும் போத்தும் அப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றவுன் சீரடியோம்
உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவர் ஆவர் அவர்உகந்து
சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணி செய்தோம்
இன்ன வகையே எமக்கு எம்கோன் நல்குதியேல்
என்ன குறையும் இலோம்ஏலார் எம்பாவாய்
Oh the Oldest thing of the oldest things ! The recently named latest of the newest things ! We, Your disciplined slaves, who got Yourself as our Lord, would bow down to the foot of your slaves; would become friends of them only; One like them only would become our husband; we would serve the way he likingly tells. If you, our King, bless us this way we are free from any unfulfilment.

(10)பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்று அல்லன்
வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டர்உளன்
கோதில் குலத்தான் றன் கோயில் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆர்உற்றார் ஆர்அயலார்
ஏதவரைப் பாடும் பரிசேலார் எம்பாவாய்
Even below the seven underneath worlds is the Beyond-words Flower of foot ! The Splendid Hair of floral fragrance is the end of all matters !! Female oneside, His Holy Form is not one. Beginning vEdhAs, even if the celestial powers and earth praise, Indescribable, that One Friend, residing in the hearts of His servants. The hara of flawless tradition. Which one is His town ? Which one is His name ? Who related and who not ? What is the way to sing Him ?!

(11)மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முகேர்என்னக்
கையாற் குடைந்து குடைந்துஉன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடி யோம் வாழ்ந்தோம் காண் ஆர் அழல்போற்
செய்யா வெண்ணீறாடி செல்வ சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளர்
ஐயாநீ ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உயர்ந்தொழிந் தோங்
எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய்
The pond filled with the reverberations of the flies, bathing in that striking the water with our bud like hands singing your ornated foot, Oh Great, your traditional slaves, we lived. Oh Red one like the fierce fire ! Oh White Ash smeared Rich ! The Lord of the fragrance of the Lady with nicely dyed, well formed eyes and small vulva. Oh Great, in your play of blessing by taking as slaves, the way people get rescued we all got rescued off. Save us.

(12)ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்துஆடும்
தீர்த்தன் நற் றில்லைச் சிற்றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ்வானும் குவலயமும் எல்லாமும்
காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணி குழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துஉடையான் பொற்பாதம்
ஏத்தி இருஞ்சுனைநீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய்
The One with chaste water(river), whom we chant and dance in order to get rid of the roaring suffering of birth. The Fire Dancer at the tiny hall of nice thillai. Protecting, creating and removing this sky, world and all of us as a play, speaking the (sacred) words, the bangles tingling, the ornating snakes hissing, the bees buzzing on the decorated plait (He dances). Striking the (water in the) floral pond, praising the Golden Foot of the Lord, take bath in this nice water.

(13)பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
அங்கம் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலம்கழுவு வார் வந்து சார்தலினால்
எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்று இசைந்த
பொங்கும் மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
சங்கம் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்துஆர்ப்பப்
கொங்கைகள் பொங்கப் குடையும் புனல்பொங்கப்
பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்
Because of the greeny dark kuvaLai flower, because of the fresh bud of the red lotus, because of the buzzing sound of the small-bodied creatures, this brimming pond appears, with the arrival and taking refuge of those who want to wash away their impurities, like our Lordess and our King. Jumping into this pond of lotus floral spring with our conches roaring, anklets clinging each other, breasts booming, bathing pond booming, swim in the pond.

(14)காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
கோதை குழலாட வண்டின் குழாம் ஆடச்
சீதப் புனல்ஆடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடி
சோதித்திறம்பாடி சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
ஆதி திறம்பாடி அந்தமா மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்துஎடுத்த பெய்வதைதன்
பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய்
The earring dancing, worn ornaments dancing, the Lady's plait dancing, the crowd of gasps dancing, bathing in the chill water, singing the Tiny Hall, singing the Meaning of vEdhAs, singing the Being of that, singing the nature of the Luminance, singing the enclading bunch of flower konRai, singing the nature of the Source, singing the Being of the end, singing the nature of the foot of the Lady who brought us up, bathe.

(15)ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
சீரொருகால் வாய் ஓவாள் சித்தம் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்
பாரொருகால் வந்தனையான் விண்ணோரைத் தான் பணியாள்
பேரரையற்கு இங்ஙனே பித்துஒருவர் ஆமாறும்
ஆர்ஒருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர் தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்
Now and then she utters, "My Lord", thus her mouth never relent in the praise of the glory of Our Lord ! With the mind rejoicing, never stopping long streams of tears wetting the eye, not even once coming to this world, not bowing down to the celestial powers, to the Emperor one becomes mad like this. One who takes slaves like this, that Proficient's foot, Oh girls of ornated breasts, let us sing and swim in the floral stream.

(16)முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்துஉடையான்
என்னத் திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையான் இட்டிடையின்
மின்னப் பொலிந்து எம்பிராட்டி திருவடிமேல்
பொன்னஞ் சிலம்பில் சிலம்பித் திரப்புருவம்
என்னச் சிலைகுலவி நந்தம்மை ஆளுடையாள்
தன்னிற் பரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு
முன்னி யவன்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே
என்னப் பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய்
Earlier raising condensing the sea, appearing like the Lordess, shining and booming like the waist of Her who rules us, clinging like the clings of the golden anklet over the foot of our Lordess, appearing as a bow like Her eyebrow, like the grace She comes forward and gives first to the lovers of our Lord who is inseparable from Her who enslaved us, shower, Oh rain !

(17)செங்க ணவன்பால் திசைமுகன் பால் தேவர்கள் பால்
எங்கும் இலாதோர் இன்பம்நம் பாலதாக்
கொங்குஉண் சுருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி
இங்குநம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளிச்
செங்கமலப் பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை
அங்கள் அரசை அடியோங்கட்கு ஆரமுதை
நங்கள் பெருமானைப் பாடி நலந்திகழப்
பங்கயப் பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்
With the red eyed one, with the direction faced one, with the dhEvAs - the joy that is not present anywhere, giving that joy to us, bee eating plaited girl, the Red one who pampers us, residing and blessing in all our homes, blessing us giving the red lotus like Golden foot, Charming eyed king, the great Nectar for we slaves, our Lord, singing Him with the goodness booming bathe in the lotus floral water.

(18)அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும்
விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீறற்றாற்போல்
கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்பத்
தண்ணார் ஒளிமயங்கித் தாரகைகள் தாம் அகலப்
பெண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப பிறங்கொளிசேர்
விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகித்
கண்ணார் அமுதமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
பெண்ணே இப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்
As the heaps of precious gems on the crowns of the celestial powers lose their radiance, when they go to salute the feet lotuses of the Lord of aNNAmalai, the stars fade away with their cold luminance when the one in the eye - Sun comes to remove the darkness. Being female, male, neuter, rays filled sky, earth and Being apart from all these, One who stands as the nectar for the eyes, singing His ornated foot, Oh girl, bathe in this floral stream.

(19)உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்என்று
அங்கப் பழஞ்சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கென்று உரைப்போம் கேள்
எங்கொங்கை நின்னன்பர் அல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க
கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றொன்றும் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
எங்கெழிலென் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய்
"The child in your hand is your own refugee", because of our fear of that adage coming to existence, our Lord, we tell you something, listen ! Let our breast not join the shoulder of somebody who is not Your lover; We do not want to serve other than You; Night or day let my eye not see anything else other than You. With your good will/gift, let us not bother wherever the Sun rise?

(20)போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்
போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
போற்றியாம் மார்கழிநீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய்
Praises, bless (us) Your flower of feet, the beginning ! Praises, bless Your red tendershoots, the end ! Praises to the Golden feet, the origin of all lives ! Praises to the Floral ornated feet, the pleasure of all lives ! Praises to the Parallel feet, the termination of all lives ! Praises to the Lotus not seen by vishNu and the four faced ! praises to the Golden flowers that bless us taking as slaves ! Praises ! Bathing in the mArkazi month ! திருச்சிற்றம்பலம்

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை [474-503]

அன்ன வயற்புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்குப் | பன்னு திருப்பாவைப் பல்பதியம்
இன்னிசையால் பாடிக்கொடுத்தாள் நற்பாமாலை | பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு
சூடிக் கொடுத்தாள் சுடர்க் கொடியே | தொல்பாவைபாடி அருளவல்ல பல்வளையாய்
நாடி நீ வேங்கடவற்கு என்னை விதி ஒன்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு.
Andal from the swan filled fields or Puduvai, composed and sang these songs in her sweet voice. These enchanting songs sung during Pavai festivals are garland to Lord. Like flower garlands were offered to Lord, after wearing them first (Andal enjoyed these song garlands).

(1) Raagam: pilahari - Thalam: chathusra ata
மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம்
கார் மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்
Now is the month of Maargazhi and the auspicious full moon day. Come for bathing, Oh ladies who are richly dressed from rich homes of cowherds! hear about son of Nanda gopa with the sharp spear, who kills his enemies without mercy. He is the darling son of Yasodha (lion cub) , wearing scented flower garlands, pretty dark-cloud like complexion, eyes of crimson lotus hue, with his lustrous face shining like the sun and cool like the full moon. He will surely grant us all our desires! Come, let us bathe and celebrate the festival, and worship Our Goddess Pavai, for which the world will praise us.

(2) Raagam: panthuvaraali - Thalam: athi
வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்கடலுள் -
பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட் காலே நீராடி
மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி
உய்யுமாற் எண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய்.
Oh, people of this world, listen to the austerities we shall perform during daily worship of Pavai. We shall sing the praise of Naarayana who sleeps in the milky ocean. We shall abstain from ghee and milk. We will daily bathe before the dawn, We will not decorate with any collyrium to the eyeor flowers in our hair. We shall neither indulge in gossip nor perform evil actions. Of alms and gifts, we shall give liberally. We shall follow the path of a life of contentment and happiness.

(3) Raagam: keethaa ra kaula - Thalam: athi
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும் மாரி பெய்து
ஓங்கு பெறும் செந் நெல் ஊடு கயலுகளப்
பூங்குவளைப் போதில் பொறி வண்டு கண் படுப்பத்
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி-
வாங்க, குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய்
When we sing the glory of the the Lord (Trivikrama) who took the cosmic form and measured the world, And worship our Goddess Pavai , whole country will be rid of evils. It will then rain three times every month. Fishes will gleam and leap amidst the rich paddy plants. Spotted bees will fall sleep among the water lillies. Cow milked tirelessly will yield copious bounties enough to fill pots. Prosperity will thus prevade the land.

(4) Raagam: kaampooji - Thalam: misrachaappu
ஆழி மழைக் கண்ணா! ஒன்று நீ கை கரவேல்
ஆழி உள் புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்து ஏறி
ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கறுத்துப்
பாழிய் அம் தோளுடைப் பற்பனாபன் கையில்
ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து
தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சர மழை போல்
வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும்-
மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்
O Lord of Rains, please do not hold back your gift of rains. For the sake of the prosperity of the world and for our sake so that we can bathe in the river during this scared month, Plunge into the sea, gather as much water as there is, make thunder, and rise into the sky in the form of a cloud mass which would resemble, in its black colour, the body of our l Lord. May you then pour down your bountiful showers! You will then become resplendent with lightning like the discus held by Lord Padmanabha. Your thunderous roar would reverberate like the conch Panchajanya held by our Lord in his left hand. May you bring forth rains in abundance without a pause in the manner of the flow of arrows from the bow Sarngam!

(5) Raagam: Thoodi - Thalam: adhi
மாயனை மன்னு வட மதுரை மைந்தனைத்
தூய பெரு நீர் யமுனைத் துறைவனை
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கைத்
தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனைத்
தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது
வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்
போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்
தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய்.
Our mysterious Lord, born at North Mathura, who sports in the pure deep waters of river Yamuna and who is the jewel-light of the race of cowherds! , Damodhara who made , His mothers womb holy, (also foster mother Yasoda joyful by showing her his little belly with the imprint of the tiny ropes with which she bound him). If we approached Him with pure mind and body and worship Him with fresh and fragant flowers, singing His praise and meditating on Him, then all our mistakes of the past, And all that we will do in future, Will vanish as ashes in fire.

(6) Raagam: Paulli - Thalam: kannde rakam
புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயில்
வெள்ளை விளி சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ
பிள்ளாய்! எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு
கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி
வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மெள்ள எழுந்து அரி என்ற பேரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்
Did you not hear the chirp of the early birds? Did you not hear the loud sound of white conch, from the temple of the king of Garuda? girls wake up, Let us hear the holy sounds of “Hari from sages and ascetics, who are reenacting in their own minds the deeds of the child-God who sucked the pioson from the breast of the demoness, Putana and who kicked to death, with his little toe, the demon who came to destroy Him in the guise of a cart. Their minds are focussed on the great Lord, who sleeps on the serpent-couch in the ocean of milk

(7) Raagam: Valaji - Thalam: adhi
கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச் சாத்தான் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கை பேர்த்து
வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசை படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
தேசமுடையாய் திறவேலோர் எம்பாவாய்
Did you not hear , screeching chatter of the king-crows? And the sound of the cowherd women wearing fragant flowers in their locks of hair churning the curd in the urns, using both thier hands, with their bracelets and other ornaments clashing against one another and producing that jingling sound? How can you sleep, after you have heard our singing about Narayana and Kesava? Dear girl of radiant presence! Come on open the door!

(8) Raagam: Thanyasi - Thalam: roopakam
கீழ் வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு வீடு
மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்
போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்து உன்னைக்
கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலம் உடைய
பாவாய்! எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு
மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய
தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால்
ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாயாய்
The eastern sky has become white and buffalos are free to walk and graze. Even kept the other girls from moving ahead, for your sake and here we are, at you doorstep. to call you. Let us march singing the praise of our Lord of Lords who killed the demon Kesi who came in the guise of a horse by cleaving his mouth and who slew the wrestlers sent by Kamsaa. Our Lord will surely bestow His grace on us after due consideration for our devotion.

(9) Raagam: Moohanam - Thalam: adhi
தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரியத்
தூபம் கமழத் துயிலணைமேல் கண் வளரும்
மாமான் மகளே மணிக் கதவம் தாழ் திறவாய்
மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ? உன் மகள் தான்
ஊமையோ? அன்றி செவிடோ? அனந்தலோ?
ஏமப் பெருந் துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?
மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
நாமன் பலவும் நவின்றேலோர் என்பாவாய்
Oh my uncle’s daughter , who sleeps luxurious bed in the gem-studded mansion, surrounded by lights all around and bathed in fragrance of incense! Please open the ornamental door. Oh aunt, why don’t you wake her up, Is your daughter dumb or deaf or lazy? Is she in trance of deep pleasurable sleep because of magic/spell? Shall we chant the thousand and odd names of our Lord-God of the great mystic power, the spouse of Goddess Mahalaksimi, the supreme Lord of Vaikunda and so on

(10) Raagam: Achaaveeri - Thalam: adhi
நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!
மாற்றமும் தாராரோ? வாசல் திறவாதார்
நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால்
போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டு ஒரு நாள்
கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகரணனும்
தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ?
ஆற்ற அனந்தல் உடையாய்; அருங்கலமே!
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய்.
Striving to enter heaven through practising austerties? If you can't open the door, can't you at least respond to our call? If we pray to Narayana, with the scented garland of holy basil, He would give us gifts , many, He is the same who is holy in times ancient, sent Kumbhakarna to his death , after beating him in the field of war. Did that Kumbhakarna give you his sleep, before dying? Come on, our precious gem! Shake off your inertia and come with a clear head! Do open the door!

(11) Raagam: chahaana - Thalam: misra chaappu
கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச் செய்யும்
குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே!
புற்று அரவு அல்குல் புனமயிலே போதராய்
சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட
சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி! நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்
Oh daughter of the cattle baron, Who milks herds of cows, wages war on enemies, makes his enemies loose their strength! You charming peacock-like darling with your waist resembling the hood of the snake! Is it proper for you to lie motionless and without response to so many of us, your relations and friends who have gathered in the court-yard of your house, when we sing the praise of our Lord, Who has the colour of the cloud! Oh rich lady, How can you neither move nor talk, And lie in deep trance!

(12) Raagam: parasu - Thalam: athi
கனைத்து இளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி
நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர
நனைத்து இல்லம் சேறாக்கும் நற் செல்வன் தங்காய்
பனித் தலை வீழ நின் வாசற் கடை பற்றிச்
சினத்தினால் தென் இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேர் உறக்கம்
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய்
Hey, sister of the rich one owning mooing she buffalo with a calf! The mansion is filled with mud and slush with the buffaloes pouring forth milk from their udder in their yearning to suckle their young calves. We are assembled in thine yard, unmindful of dew falling on our head, singing the glory of our beloved Lord, who destroyed, out of righteous indignation the King of Lanka, in the south. What about you? Not a word in reponse to our call! All the residents are awake! Why is all this deep slumber? At least now, get up and get going!

(13) Raagam: Ataanaa - Thalam: misrachaappu
புள்ளின் வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்தி மை பாடிப் போய்ப்
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்!
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
பள்ளிக் கிடத்தியோ. பாவாய். நீ நன் நாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய்.
The lasses have reached, The place of prayer for Pavai, Singing the fame of our Lord. Who killed the ogre who came like a stork. And who cut off the heads of the bad ogre , One by one. The nevus has risen in the morn, The Jupiter has vanished from the sky, The birds are making lot of sound, Of beautiful one with wide eyes red as a flower. Without taking bath by dipping again and again, In ice cold water, Would you prefer to sleep. Oh lass, On this holy day, Do not stay aside, And come to bathe with us. And worship our Goddess Pavai.

(14) Raagam: saarangka - Thalam: kanda chaappu
உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுனீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண்
செங்கற் பொடிக் கூரை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதன்றார்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.
In the pond in the backyard of your house. The lily in the ponds have opened, The night flowers have closed, The white toothed sages, Who wear clothes as red as, The powder of brick, Are going to their temples. To sound the conch. You who promised to wake us up, Please wake up, Are you not ashamed, You chatter box, Let us all sing about the lotus eyed one, Who has a holy conch and wheel , In his hands, And worship our Goddess Pavai.

(15) Raagam: sauraashtiram - Thalam: thisra ata
எல்லே. இளம் கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ?
சில் என்று அழையேன் மின் நங்கையீர் போதருகின்றேன்
வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாய் அறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக
ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள்
வல் ஆனை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்
“Hey, little bird, Are you still sleeping? ” “Don’t disturb my sleep , Lasses, I will just come”. “You are good in your speech, We know what you mean.” “You be good, but leave me alone” “Come quickly, why is it different for you?” “Have every one gone?” “Gone, think they have gone” “Please wake up and sing, Of he who killed the big elephant , Of him who can remove enmity from enemies, And of him who is the holy enchanter, And worship our Goddess Pavai.”

(16) Raagam: yaman kalyaani - Thalam: athi
நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் உடைய
கோயில் காப்பானே. கொடி தோன்றும் தோரண
வாயில் காப்பானே. மணிக் கதவம் தாள் திறவாய்
ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அறை பறை
மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா. நீ
நேய நிலைக் கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய்
Hey , He who guards the palace of Nanda Gopa , Hey, who guards the ornamental door with flags, Please be kind to open the door with bells, For yesterday the enchanter Kannan , Has promised to give beating drums, To us the girls from the houses of cow herds. We have come after purification, To wake Him up with song, So do not talk of this and that, Hey dear man, And open the door with closed latches, So that we can worship our Goddess Pavai.

(17) Raagam: kaappi - Thalam: roopakam
அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும்
எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய்
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே!
எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுறாய்
அம்பரம் ஊட அறுத்து ஓங்கி உளகு அளந்த
உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்
செம் பொற் கழலடிச் செல்வா! பலதேவா!
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய்.
Hey Nandagopa , who does good deeds and charity, Who gives water, cloth and food to others, Pleas wake up. Our lady Yasodha, who is the light of the homes of cow herds, She who is dear to all the ladies, Please wake up. Hey, Krishna who is the king of Gods, Who went up tearing th sky. Please wake up, and do not sleep. Hey Baladeva , who wears pure golden anklets, Please wake up along with your brother, So we can worship our Goddess Pavai.

(18) Raagam: Chaaveeri - Thalam: adhi
உந்து மத களிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன்
நந்தகோபன் மருமகளே நப்பின்னாய்!
கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய்
வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தன காண் மாதவிப்
பந்தல் மேல் பல் கால் குயிலினங்கள் கூவின காண்
பந்து ஆர் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாடச்
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.
Hey , Who is the fair daughter in law, Of Nanda gopa , who has several elephants, And who is a great hero who never ran away from his enemies, Hey Lady Nappinnai ,who has hair surrounded by holy scent, Please be kind to open the door. The cocks are everywhere waking us up, The koels flock on the jasmine Pandals, And coo so that we all wake up, Hey Lady who happily plays ball, To help us sing your Lords fame, With your hands with tingling bangles, Please open the door with happiness, So that we can worship our Goddess Pavai.

(19) Raagam: Srii - Thalam: adhi
குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக் கால் கட்டில் மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல் ஏறிக்
கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பினை கொங்கை மேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய்
மைத் தடம் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை
எத்தனை போதும் துயிலெழ ஒட்டாய் காண்
எத்தனையேலும் பிரிவு ஆற்றகில்லாயால்
தத்துவம் அன்று தகவேலோர் எம்பாவாய்
In the light of the oil lamp, On the ornamental four legged ivory cot, On the soft bed filled with cotton, Reclining on the busts of Nappinnai , You sleep, Oh he who has a flower like heart, Please open your mouth . She who has , wide black eyes with collyrium. We know that you will never allow him to wake up, For you can never bear to be away from Him, This is not that good, And cannot be accepted by us. Please allow us to worship our Goddess Pavai.

(20) Raagam: Thees - Thalam: adhi
முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே! துயில் எழாய்
செப்பம் உடையாய் திறல் உடையாய்! செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயில் எழாய்
செப்பென்ன மென் முலைச் செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்
நப்பின்னை நங்காய்! திருவே! துயில் எழாய்
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனை
இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய்
Please wake up Oh, Lord, Who removed sorrow and fear, From the thirty three sections of Devas , Even before they approached you, Oh Lord, Who is glittering like gold, Oh Lord, who has inimitable valour, Please wake up, Oh Lady Nappinnai, Who has desirable busts like golden pots. Who has little red mouth, And who has thin narrow hips, Please wake up, Oh Goddess of wealth. Please give mirror and fan, Just now to your consort, And allow us to take bath, And thus worship our Goddess Pavai.

(21) Raagam: lathaangki - Thalam: adhi
ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப
மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
ஆற்றப் படைத்தான் மகனே! அறிவுறாய்
ஊற்றம் உடையாய் பெரியாய் உலகினில்
தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய்
மாற்றார் உனக்கு வலி தொலைந்து உன் வாசற் கண்
ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே
போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்
Oh son of him, Who owned several cows, Which gave so much milk, That always the milking vessel got overflowed, Please wake up. Oh Lord, who is full of mercy, Oh Lord, who is better than the best, Oh lord, who is the light that began the world, Please wake up. Like your flock of defeated enemies, Falling at your feet in surrender, We came praising you, So that we get fame, And worship our Goddess Pavai.

(22) Raagam: pairavi - Thalam: misra chaappu
அம் கண் மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக் கட்டிற் கீழே
சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம்
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப் போலே
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ
திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தாற் போல்
அம் கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய்
Like all the famous kings Of the wide World, that is pretty, Have crowded near your cot, After surrendering their ego, We also have come near. Will not the sight , Of your red eyes which is like the lotus Fall little by little on us? If you see us using those eyes, Which are like sun and the moon, All the curse on us will vanish, And we can worship our Goddess Pavai

(23) Raagam: hamsathvanni - Thalam: athi
மாரி மலை முழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்து உறங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீ விழித்து
வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்து உதறி
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப்
போதருமா போலே நீ பூவைப்பூ வண்ணா! உன்
கோயில் நின்று இங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய
சீரிய சிங்காசனத்து இருந்து யாம் வந்த
காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய்
Like the majestic lion wakes up with ire, From the mountain cave in the rainy season, Looks with fiery sight, And with deep angry sweat from all the hairs, Turns up its head with awe, And comes out making lots of din, Hey Lord , who is the colour of the blue lotus, Come from your temple to here, And sit on the majestic royal throne, And hear with compassion, For why we have come here, And help us to worship our Goddess Pavai.

(24) Raagam: thurkkaa - Thalam: athi
அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி
சென்றங்குத் தென் இலங்கை செற்றாய் திறல் போற்றி
பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி
கன்று குணில் ஆவெறிந்தாய் கழல் போற்றி
குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி
என்றென்றும் உன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கேலோர் எம்பாவாய்
Glory to your feet which measured the world then! Glory to your fame of winning over the king of Southern Lanka! Glory to you, who kicked the cart with your tender feet and destroyed the demon Sakataasura! Glory to you, who use demon Vatsaasura who came in the guise of a calf, as a missile to destroy Kapiththaasura as well who had taken the form of a wood-apple tree? Glory to you, for lifting the Govardhana hill and holding it as an umbrella! Glory to the spear in your Hands which works the destruction of your foes! We are at your service at all times. Bless our Nonbu! Shower your grace on us!

(25) Raagam: sankaraaparanaam - Thalam: kanda thriputa
ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓர் இரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத்
தரிக்கிலான் ஆகித் தான் தீங்கு நினைந்த
கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்
நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே., உன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்
திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்
Being born to woman, And in the same night in hiding . You became the son of another, But this he could not tolerate, And wanted to cause more harm to you, And you great one , became , The fire in the stomach of that Kamsa , We have come here with desire for a drum, And if you give the drum to us, We would sing about thine great fame and wealth, And would end our sorrows and become happy, And worship our Goddess Pavai.

(26) Raagam: aarapi - Thalam: athi
மாலே. மணிவண்ணா. மார்கழி நீராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பால் அன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப் பாடுடையனவே
சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலின் இலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய்
Oh lord Vishnu , Oh lord who is like the blue sapphire, If you ask us what we need , In your great grace and great deeds, For our holy bath of Marghazhi, We will ask for very many conches Like the milk white conch of yours called Pancha Janya, Very many big drums whose sound can be heard everywhere, Several musicians of fame to sing “Pallandu ” Several beautiful pretty lamps, Several flags and cloths to make tents, Oh , He who sleeps on a banyan leaf at time of deluge, Please give us them all, So that we worship our Goddess Pavai.

(27) Raagam: anantha pairavi - Thalam: athi
கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னைப்
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப் பூவே
பாடகமே என்றனைய பலகலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற் சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்
Hey Lord Govinda, who is known for victory over enemies, After singing you we will get drums and many gifts, And after being praised by all the people, Wear we will the golden flower on our hair, Wear we will golden bracelets, Wear we will golden ear studs, Wear we would then the golden flowers on the ear, Wear we will ornaments on the legs, Wear we will pretty new dresses, Eat we will rice mixed with milk, Covering the rice fully with ghee, And with the ghee dripping from our forehands, We will be together and be happy, And worship our Goddess Pavai.

(28) Raagam: hamsaananththi - Thalam: adhi
கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்
அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க் குலத்து உந்தன்னைப்-
பிறவி பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா! உந்தன்னோடு-
உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை-
சிறு பேர் அழைத்தனமும் சீறி அருளாதே
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய்
After taking the cattle to the forest, we would all eat together. Belonging to the ignorant family of cow herds, We are blessed that you are one of us.. Oh Govinda who does not have any short comings. None can ever break the ties that we have with you,Oh Lord, We are but ignorant girls, who do not know the world, And in ignorance and love we have called you by name. So please be not be angry on us, And please give us drums, Oh Lord, So that we can worship our Goddess Pavai.

(29) Raagam: uthya ravi chanthirikaa - Thalam: adhi
சிற்றம் சிறு காலே வந்து உன்னை சேவித்து உன்
பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்று ஏவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா
எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய்
Please hear why, In this very early dawn, We have come to worship, Your golden holy feet. You were born in our family of cow herds, And we are but there to obey your every wish, And not come to get only the drums from you,Oh Govinda. For ever and for several umpteen births, We would be only related to you, And we would be thine slaves, And so please remove all our other desires, And help us to worship Goddess Pavai.

(30) Raagam: churutti - Thalam: kanta rakam
வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை
திங்கள் திருமுகத்து சேய் இழையார் சென்று இறைஞ்சி
அங்கப் பறை கொண்ட ஆற்றை அணி புதுவைப்
பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர் பிரான் கோதை-
சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே -சொன்ன
இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால் வரை தோள்
செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்.
He who sings with out error, The thirty odes in sweet Tamil, Of the story of how the rich ladies , With faces like moon, Who worshipped and requested, The Madhava who is also Lord Kesava, Who churned the ocean of milk, For getting a drum to worship Goddess Pavai, As sung by Kodhai who is the dear daughter, Of Vishnu Chitta the bhattar, From the beautiful city of Puduvai, Will be happy and get the grace, Of our Lord Vishnu with merciful pretty eyes. And four mountain like shoulders, for ever.

Aandaall Vaazhi - Raagam: mathyamaavathi - Thalam: kantalaku
கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழுமூர்
சோதி மணி மாடம் தோன்றும் ஊர் - நீதியால்
நல்ல பத்தர் வாழும் ஊர் நான்மறைகள் ஓதுமூர்
வில்லிபுத்தூர் வேதக் கோனூர்
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி காட்டும்
வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் - கோதை தமிழ்
ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை
வையம் சுமப்பது வம்பு.
திருவாடிப் பூரத்து செகத்துதித்தாள் வாழியே
திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே
பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே
பெரும்புதூர் மாமுனிக்குப் பின்னானாள் வாழியே
ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுரைத்தாள் வாழியே
உயரரங்கற்கே கண்ணியுகந்தருளிதாள் வாழியே
மருவாரும் திருமல்லி வள நாடி வாழியே
வண்புதுவை நகர்க் கோதை மலர்ப் பதங்கள் வாழியே

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த வாரணமாயிரம் 556 - 566

The beautiful passages of VAranamAyiram (a Thousand elephants) are part of nAchiyAr thirumOzhi. Godai starts describing beautifully to her friend, the divine dream that she just had of her marriage with kaNNan.

(1) Wedding Procession
வாரண மாயிரம் சூழவலம் செய்து | நாரண நம்பி நடக்கின்றா னென்றெதிர்
பூரண பொற்குடம் வைத்துப் புறமெங்கும் | தோரணம் நாட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
"Oh my dear friend! I had this wonderful dream; i saw naranan (sri ranganathan), surrounded by thousands of elephants, going around sri villiputtur. My father, periyazhvar, and the citizens of the village are waiting to extend a grand welcome to him with purna kumbhams. The whole village is decorated with toranams (streamers) to mark the festive occasion."

(2)Welcoming bridegroom - மாப்பிள்ளை அழைப்பு
நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு| பாளை கமுகு பரிசுடைப் பந்தற்கீழ்
கோளரி மாதவன் கோவிந்த னென்பான் | ஓர் காளை புகுதக்கனாக் கண்டேன் தோழீநான்
Tomorrow is the day that has been fixed for the wedding. I saw at the wedding dais, decorated with betel-nut trees, a handsome youth, known as narasimhan, madhavan or govindan, entering as groom.

(3)Engagement or betrothal - நிச்சயதார்த்தம்

இந்திர னுள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் | வந்திருந் தென்னை மகட்பேசி மந்திரித்து|
மந்திரக் கோடியுடுத்தி | மணமாலை | அந்தரி சூட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
Group of indra and the other devas gather to make the proposal to offer me in marriage to lord ra’nganatha. Then the sambandhis converse with each other and agree on all arrangements. Durga, krshna's sister, helps me who is decorated with exquisitely smelling flower garland, to wear the kuraip pudavai (the sari worn at wedding time)

(4)Viradham - காப்பு
நாற்றிசைத் தீர்த்தங் கொணர்ந்து நனிநல்கி | பார்ப்பனச் சிட்டர்கள் பல்லாரெடுத் தேத்தி |
பூப்புனை கண்ணிப் புனிதனோ டென்றன்னை | காப்புநாண் கட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
Several brahmins bring holy waters from all the four directions. Brahma, periyazhvar and the sapta- rshis and vedic scholars take the tirtham that has been purified with vedic chants/ mantrams and sprinkle it on my head and bless me. I saw my hand and lord’s ( sarva’nga sundaran, decorated with colorful garland) hand being tied together with kankanam

(5) mangala dipam - தீபம்
கதிரொளி தீபம் கலச முடனேந்தி | சதிரிள மங்கையர் தாம்வந் தெதிர்கொள்ள |
மதுரையார் மன்ன னடிநிலை தொட்டு | எங்கும் அதிரப் புகுதக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
In my dream i saw many beautiful young girls, carrying ma’ngala dipams (shining like the bright sun) and golden kalasams. They were welcoming king of mathura (kannan) who was walking with his sacred sandals (known for their majesty and firmness) that made the earth shake.

(6) Panigrahanam - கைத்தலம்
மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத | முத்துடைத்தாமம் நிரை தாழ்ந்த பந்தற்கீழ் |
மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்து, என்னைக் | கைத்தலம் பற்றக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
Ma’ngala vadyams were being played; conches were being blown; under the canopy that was decorated with low-lying pearl strands, madhusudanan took my right hand into his and did panigrahanam

(7) circumambulate - தீவலம்
வாய்நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால், | பாசிலை நாணல் படுத்துப் பரிதிவைத்து,
காய்சின மாகளி றன்னானென் கைப்பற்றி | தீவலம் செய்யக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான்
Priests, chanting good vedic mantras, spread the green grass surrounding the agni and placed the samit (wooden sticks) on agni. I saw kannan, who came majestically like an angry elephant, hold my right hand and circumambulate the agni walking slowly.

(8) ammi - அம்மி மிதித்தல்
இம்மைக்கு மேழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான், | நம்மை யுடையவன் நாராயணன் நம்பி,
செம்மை யுடைய திருக்கையால் தாள்பற்றி, | அம்மி மிதிக்கக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
My lord, protector in this birth and all the forthcoming births and who is filled with all kalayana gunas held my right foot with his red hued hand and placed it on stone (ammi)

(9) pori - பொரி
வரிசிலை வாள்முகத் தென்னைமார் தாம்வந்திட்டு | எரிமுகம் பாரித்தென் னைமுன்னே நிறுத்தி,
அரிமுக னச்சுதன் கைம்மேலென் கைவைத்து, | பொரிமுகந் தட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான்
My brothers, who have attractive eye brows that look like bent bows, ignite the agni and make me stand before agni. They place my hands on top of hands of kannan (who has a majestic face like the lion’s) and help do the homam by putting rice puffs (pori) in the agni

(10) Wedding Procession
குங்கும மப்பிக் குளிர்சாந்தம் மட்டித்து, | மங்கல வீதி வலம்செய்து மணநீர்,
அங்கவனோடு முடஞ்சென்றங் கானைமேல், | மஞ்சன மாட்டக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான்
I dreamt that a lot of ku’nkumam and sandalwood were applied on our bodies. Kannan and i were placed on top of the majestic elephant and taken in procession along the streets which had been decorated in celebration of our wedding. We were given the holy bath with the sacred waters

(11) Conclusion
ஆயனுக் காகத்தான் கண்ட கனாவினை, | வேயர் புகழ்வில்லி புத்தூர்க்கோன் கோதைசொல்,
தூய தமிழ்மாலை ஈரைந்தும் வல்லவர், | வாயுநன் மக்களைப் பெற்று மகிழ்வரே
Kodai, the tirumagal of veyar pugazh villiputtur kon periyazhvar, has sung this tirumozhi with ten pasurams in poetic tamizh, describing her divine dream about ayar kulak kannan wedding her. Whosoever is able to learn and chant these pasurams, will be blessed with good progeny and prosperous lives with them.”


PAAVAI hymns are imaginative, in the literary sense as they are vivid portraits of the lifestyle fo the aayarpadi's. The month of, Margasiram otherwise cherished as Maargazhi, is the tamil month of religious austerties and devotional singing. It corresponds to the december -january period culminating in the harvest festival of "Pongal". Maargazhi Thingal is hallowed all over the Tamil Nadu in India, as the most appropriate time in the year when people, old and the young, rise up at dawn, go around the streets singing the bhajans and particularly two celebrated devotional hymns, the TIRUPPAAVAI, sung by the legendary Andal - one of the twelve Alwars, and the Tiruvempaavai, sung by Saint Maanickavaacharkar, one of the sixty three Nayamars.

Legend
Andal and her father Periyalwar belonged to Srivilliputhoor in the Pandyan Kingdom during the ninth century. Andal was the foster child of Vishnuchitta or Periyalwar who found her as a child beneath the tulsi plant, in his garden. The father brought up the girl with great care and love. His own overwhelming devotion to Lord Vishnu (known in the shrine of Srivilliputhoor as Vatapatrasaayin) led to Periyalwar's encouragement of Andal in her participation in the worship of the Lord. Andal thus grew up in a religious ambience and soon began to show a rapturous devotion to Lord Krishna. Her poetic talents were extraordinary and she composed the Tiruppavai consisting of 30 hymns and the Naachair Tirumozhi in 143 stanzas, both of amazing lyrical felicity and rich imagery besides puranic allusions evocative of the great epic literature of ancient India.
Andal, also know as Kothai, was believed to be the avatara of Sridevi, Mother Earth. It is said that one day, Andal decked herself with the garland which her father, Periyalwar, had kept for adorning the Lord. On discovering the this, Periyalwar was filled with remorse and decided not to offer the garland to GOD. GOD Vatapatrasaayin appeared in Periyalwar's dream that night and told him that he would be delighted to wear the garland which Andal had worn. Periyalwar was thrilled that the Lord himself had attested to the great devotion of Andal. In the course of time Andal's bakthi knew no bounds and she took to Paavi Nonbu (austerities) in expression of her earnest desire to have none other than Lord Krishna as her husband. It is said that later, Lord Ranganatha of Srirangam appeared in a dream and asked Periyalwar to bring Andal to his abode. It was there that Andal, the saint-poetess, merged with the divine form of Lord Ranganatha.


Email Contact