Lalitha Pooja - பூஜா

Click for Sakasranama stothra form
Click for more slokas and songs

Start பூஜாரம்பம்

Optional: ஆசமனம்:
ஷுக்லாம் பரதரம் தேவம் ஷஷிவர்ணம் சதுர்புஜம் | ப்ரஸன்ன வதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னொப ஷாந்தயே ||

ஓம் கணபதயெ நம: ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம: ஓம் உமாமஹெஷ்வராப்யா நம: ஓம் துர்காயை நம: ஓம் லக்ஷ்மீநாராயணாப்யோ நம: ஓம் மஹா லக்ஷ்மையை நம:

ஓம் குருப்யொ நம: ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ஓம் வேதாய நம: ஓம் வேதபுருஷாய நம: ஓம் ரவ்யாதி நவக்ரஹ அஷ்டதல சதுர்தலெஷு ஸ்தித ஸர்வதெவதாப்யொ நம:

ஓம் இஷ்டதேவதாப்யோ நம: ஓம் குலதேவதாப்யொ நம: ஓம் ஸ்தாநதேவதாப்யொ நம: ஓம் க்ராமதேவதாப்யொ நம: ஓம் வாஸ்துதேவதாப்யொ நம: ஓம் ஷசீபுரத்தராப்யா நம: ஓம் க்ஷெத்ரபாலாய நம: ஓம் வஸொஷ்பதயெ நம: ஓம் மாதாபிதரப்யா நம: ஓம் ஸர்வெப்யொ தேவேப்யொ நமோ நம: ஓம் ஸர்வெப்யொ ப்ராஹ்மணெப்யோ நமோ நம:

Optional: ப்ராணாயாமம்; ஸங்கல்பம்; விக்நேஸ்வர உத்யாபநம்; கலஸ பூஜை; கண்டா பூஜை; பீட பூஜை; ப்ரதாண பூஜை; ப்ராணப்ரதிஷ்டை; சங்க பூஜை;

Dhyanam ॥ த்யாநம் ॥ ॥ ध्यानम् ॥

(1) ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிநயனாம் மாணிக்ய மௌலிஸ்புரத்-
தாராநாயக சேகராம் ஸ்மிதமுகீ மாபீன வக்ஷோருஹாம்
பாணிப்யாமலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்ன கடஸ்த ரக்தசரணாம் த்யாயேத் பராமம்பிகாம்.
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्
तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥
Meaning: குங்குமம் போன்ற சிவந்த சரீர முடையவளும், மூன்று கண்களைக் கொண்டவளும், மாணிக்கங்கள் பதிக்கப்பட்ட ரத்ன கிரீடத்தில் பிரகாசிக்கின்ற சந்திரனை தன் தலையில் ஆபரணமாகக் (சிரோபூஷணம்) கொண்டவளும், புன்சிரிப்புடன் கூடியவளும், பருத்த ஸ்தனங்களை உடையவளும், ரத்ன கலசம் போன்ற பாத்திரத்தையும், சிவந்த தாமரையையும் இரு கரங்களில் வைத்திருப்பவளும், அழகே வடிவாய் விளங்குபவளும், ரத்னங்கள் நிறைந்த குடத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட சிவந்த திருவடிகளை கொண்டவளும் பராசக்தியுமான அம்பிகையை த்யானிக்கிறேன்.
Our pranams to Sree Lalithambika whose body is glowing in a vermilion red color and with three eyes. She is sporting a crown of rubies studded with the crescent moon, a face all smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel-cup brimming with mead, and the other twirling a red lotus.
(2) அருணாம் கருணா தரங்கிதாக்ஷீம் த்ருத பாசாங்குச புஷ்பபாண சாபாம்
அணிமாதிபிராவ்ருதாம் மயூகை: ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம்.
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥
Meaning: சிவந்த சூரியனைப் போல நிறம் கொண்டவளும், கருணையே வடிவானவளும், தன் கரங்களில் பாசம், அங்குசம், கரும்புவில், புஷ்பபாணம் ஆகியவற்றை ஏந்தியருள்பவளும், அணி மாதி அஷ்ட சித்திகளால் எப்போதும் வணங்கப் படுபவளும், அன்பர்களை அனவரதமும் காக்கும் பராம்பிகை பவானீ எப்போதும் நம்மைக் காக்கட்டும்.
We meditate on the Devi Bhavani, great Empress who is light red in colour, Whose eyes are full of compassion, Who has in Her hands the noose, the goad, the bow and the flowery arrow and Who is surrounded on all sides by the eight siddhis (powers)
(3) த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேமபத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீவித்யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||
ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॥
The Divine Goddess is to be meditated upon as seated on the lotus with petal eyes. She is golden hued, and has lotus flowers in Her hand. She dispels fear of the devotees who bow before Her. She is the embodiment of peace, knowledge (vidyaa), is praised by gods and grants every kind of wealth wished for.
(4) ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்
ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||
सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥
I meditate on the Mother, whose eyes are smiling, who holds the arrow, bow, noose and the goad in Her hand. She is glittering with red garlands and ornaments. She is painted with kumkuma on her forehead and is red and tender like the japa flower.
>

அத ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவலீ ॥अथ श्री ललिता सहस्रनामावली ॥ Sahasra Namavali

 1. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே
  ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ।
  Hail Universal or Global Mother who gives only happiness (creator of everything). Everything is a spark of Divine Mother, a fountain of life.
 2. ஓம் ஸ்ரீ ஸ்ரீமஹாராஜ்ஞ்யை நம:
  ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः ।
  She who is the empress who takes care of the universe- indicates her role of protection
 3. ஓம் ஸ்ரீமத் ஸிஹ்மாஸனேச்வர்யை நம:
  ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
  She who sits on the throne of lions-indicates her role of destruction
 4. ஓம் சிதக்னிகுண்டஸம்பூதாயை நம:
  ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः ।
  She who rose from the fire of knowledge and is the ultimate truth
 5. ஓம் தேவகார்ய - ஸமுத்யதாயை நம:
  ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः ।
  She who is interested in helping devas
 6. ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ராபாயை நம:
  ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः ।
  She who glitters like thousand rising suns
 7. ஓம் சதுர் - பாஹுஸமன்விதாயை நம:
  ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ।
  She who has four arms
 8. ஓம் ராகஸ்வரூப - பாசாட்யாயை நம:
  ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ।
  She who has love for all in the form of rope(pasa)-She has this in one of her left hands
 9. ஓம் க்ரோதாகாராங்குசோஜ்வலாயை நம:
  ॐ क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः ।
  She who glitters and has anger in the form of Anghusa –in one of her right hands.
 10. ஓம் மனோரூபேக்ஷú கோதண்டாயை நம:
  ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः ।
  She who has the bow of sweet cane which is her mind-in one of her left hands
 11. ஓம் பஞ்சதன்மாத்ர-ஸாயகாயை நம:
  ॐ पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः ।
  "She who has five bows of touch , smell, hearing, taste and sight"
 12. ஓம் நிஜாருணப்ரபா-பூர-மஜ்ஜத்-ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலாயை நம:
  ॐ निजारुणप्रभापूरमज्जद् ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
  She who makes all the universe immerse in her red colour which is like the sun in the dawn
 13. ஓம் சம்பகாசோக-புந்நாக-ஸெளகந்திக-லஸத்-கசாயை நம:
  ॐ चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिक-लसत्कचायै नमः ।
  "She who wears in her hair flowers like Champaka, Punnaga and Sowgandhika"
 14. ஓம் குருவிந்தமணிச்ரேணீ-கனத்-கோடீர-மண்டிதாயை நம:
  ॐ कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै नमः ।
  She whose crown glitters with rows of inlaid precious stones (Padmaraga stones)
 15. ஓம் அஷ்டமீசந்த்ர-விப்ராஜ-தலிக-ஸ்தல-சோபிதாயை நம:
  ॐ अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः ।
  She who has a beautiful forehead like the half moon (visible on eighth day from new moon)
 16. ஓம் முகசந்த்ர-கலங்காபம்ருகநாபி-விசேஷகாயை நம:
  ॐ मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषकायै नमः ।
  She who has the thilaka(dot) of Musk in her forehead which is like the black shadow in the moon
 17. ஓம் வதனஸ்மர-மாங்கல்யக்ருஹ-தோரண-சில்லிகாயை நம:
  ॐ वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः ।
  She who has beautiful eyelids which look like the ornaments to her face which is like cupids home
 18. ஓம் வக்த்ரலக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்-மீனாபலோசனாயை நம:
  ॐ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः ।
  She who has beautiful eyes which look like fish in the pond of her face
 19. ஓம் நவசம்பக-புஷ்பாப-நாஸாதண்ட-விராஜிதாயை நம:
  ॐ नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजितायै नमः ।
  She who has nose like freshly opened flowers of Champaka
 20. ஓம் தாராகாந்தி-திரஸ்காரி-நாஸாபரண-பாஸுராயை நம:
  ॐ ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः ।
  She who has a nose ring which shines more than the star
 21. ஓம் கதம்ப-மஞ்ஜரீக்லுப்த-கர்ணபூர-மனோஹராயை நம:
  ॐ कदम्बमञ्जरीकॢप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः ।
  She who has beautiful ears like the kadamba flowers
 22. ஓம் தாடங்க-யுகலீபூத-தபனோடுப-மண்டலாயை நம:
  ॐ ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डलायै नमः ।
  She who wears the sun and the moon as her ear studs
 23. ஓம் பத்மராக சிலாதாச-பரிபாவி-கபோலபுவே நம:
  ॐ पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः ।
  She who has cheeks which shine more than the mirror made of Padmaraga
 24. ஓம் நவவித்ரும-பிம்பஸ்ரீந்யக்காரி ரதனச்சதாயை நம:
  ॐ नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदायै नमः ।
  She whose lips are like beautiful new corals
 25. ஓம் சுத்த-வித்யாங்குராகார-த்விஜபங்க்தித்வயோஜ்வ லாயை நம:
  ॐ शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः ।
  She who has teeth which look like germinated true knowledge(Shodasakshari vidya)
 26. ஓம் கர்ப்பூரவீடிகாமோத-ஸமாகர்ஷ-திகந்தராயை நம:
  ॐ कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरायै नमः ।
  She who chews betel leaf with the spices which give perfume in all directions
 27. ஓம் நிஜஸல்லாப-மாதுர்ய-விநிர்ப்பர்த்ஸித-கச்சப்யை நம:
  ॐ निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः ।
  She who has voice sweeter than the notes produced by Sarawathi Devis Veena(This is called Kachabhi)
 28. ஓம் மந்தஸ்மித-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத் காமேசமானஸாயை நம:
  ॐ मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः ।
  She who has lovely smile which is like the river in which the mind of cupid plays
 29. ஓம் அநாகலித-ஸாத்ருச்ய-சிபுக-ஸ்ரீவிராஜிதாயை நம:
  ॐ अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः ।
  She who has a beautiful chin which has nothing else to compare
 30. ஓம் காமேசபத்த-மாங்கல்ய-ஸூத்ர-சோபித-கந்தராயை நம:
  ॐ कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः ।
  She who shines with the sacred thread in her neck tied by Lord Kameshwara
 31. ஓம் கநகாங்கத-கேயூர-கமனீய-புஜான்விதாயை நம:
  ॐ कनकाङ्गदकेयूरकमनीयमुजान्वितायै नमः ।
  She who wears golden Armlets
 32. ஓம் ரத்னக்ரைவேய-சிந்தாக-லோல-முக்தா-பலான் விதாயை நம:
  ॐ रत्नग्रैवेय चिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः ।
  She who wears necklace with moving pearls and dollar inlaid with gems
 33. ஓம் காமேச்வரப்ரேமரத்ன-மணிப்ரதிபணஸ்தன்யை நம:
  ॐ कामेश्वारप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः ।
  She who gave her breasts which are like the pot made of Rathna(precious stones) and has obtained the love of Kameshwara
 34. ஓம் நாப்யாலவால-ரோமாளி-லதாபல-குசத்வய்யை நம:
  ॐ नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः ।
  She who has two breasts that are like fruits borne on the creeper of tiny hairs raising from her belly.
 35. ஓம் லக்ஷ்ய-ரோம-லதாதாரதா-ஸமுன்னேய-மத்யமாயை நம:
  ॐ लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः ।
  She who is suspected to have a waist because of the creeper like hairs raising from there
 36. ஓம் ஸ்தனபாரதலன்-மத்ய-பட்ட-பந்த-வளித்ரயாயை நம:
  ॐ स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रयायै नमः ।
  She who has three stripes in her belly which looks like having been created to protect her tiny waist from her heavy breasts
 37. ஓம் அருணாருண-கௌஸும்ப-வஸ்த்ர பாஸ்வத்-கடீதட்யை நம:
  ॐ अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः ।
  She who shines in her light reddish silk cloth worn over her tiny waist
 38. ஓம் ரத்ன-கிங்கிணிகா-ரம்ய-ரசனா-தாம-பூஷிதாயை நம:
  ॐ रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषितायै नमः ।
  She who wears a golden thread below her waist decorated with bells made of precious stones
 39. ஓம் காமேசஜ்ஞாத-ஸெளபாக்ய-மார்த்தவோருத்வயான்-விதாயை நம:
  ॐ कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः ।
  "She who has pretty and tender thighs known only to her consort, Kameshwara"
 40. ஓம் மாணிக்ய-முகுடாகார-ஜானுத்வய-விராஜிதாயை நம:
  ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः ।
  She who has knee joints like the crown made of manikya below her thighs
 41. ஓம் இந்த்ரகோப-பரிக்ஷிப்த-ஸம்ரதூணாப-ஜங்கிகாயை நம:
  ॐ इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिकायै नमः ।
  She who has forelegs like the cupids case of arrows followed by the bee called Indra kopa
 42. ஓம் கூட-குல்பாயை நம:
  ॐ गूढगूल्फायै नमः ।
  She who has round ankles
 43. ஓம் கூர்மப்ருஷ்ட-ஜயிஷ்ணு-ப்ரபதான்விதாயை நம:
  ॐ कूर्म पृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वितायै नमः ।
  She who has upper feet like the back of the tortoise
 44. ஓம் நகதீதிதி-ஸஞ்சன்ன-நமஜ்ஜன-தமோகுணாயை நம:
  ॐ नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः ।
  She who removes the darkness in the mind of her devotees by the sparkle of nails
 45. ஓம் பதத்வயப்ரபாஜால-பராக்ருத-ஸரோருஹாயை நம:
  ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः ।
  She who has two feet which are much more beautiful than lotus flowers
 46. ஓம் ஸிஞ்ஜானமணி-மஜ்ஜீர-மண்டித-ஸ்ரீபதாம்புஜாயை நம:
  ॐ शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः ।
  She who has feet wearing musical anklets filled with gem stones
 47. ஓம் மராலீ-மந்தகமனாயை நம:
  ॐ मरालीमन्दगमनायै नमः ।
  She who has the slow gait like the swan
 48. ஓம் மஹாலாவண்ய-சேவதயே நம:
  ॐ महालावण्यशेवधये नमः ।
  She who has the store house of supreme beauty
 49. ஓம் ஸர்வாருணாயை நம:
  ॐ सर्वारुणायै नमः ।
  She who has light reddish colour of the dawn in all her aspects
 50. ஓம் அநவத்யாங்க்யை நம:
  ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
  She who has most beautiful limbs which do not lack any aspect of beauty
 51. ஓம் ஸர்வாபரண-பூஷிதாயை நம:
  ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
  She who wears all the ornaments
 52. ஓம் சிவகாமேச்வராங்கஸ்தாயை நம:
  ॐ शिवकामेश्वराङ्कस्थायै नमः ।
  She who sits on the lap of Kameswara(shiva)
 53. ஓம் சிவாயை நம:
  ॐ शिवायै नमः ।
  She who is the personification of Shiva
 54. ஓம் ஸ்வாதீனவல்லபாயை நம:
  ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः ।
  She whose husband obeys her
 55. ஓம் ஸுமேருமத்யச்ருங்கஸ்தாயை நம:
  ॐ सुमेरुमध्यशृङ्गस्थायै नमः ।
  She who lives in the central peak of Mount Meru
 56. ஓம் ஸ்ரீமந்நகரநாயிகாயை நம:
  ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः ।
  She who is the chief of Srinagara(a town)
 57. ஓம் சிந்தாமணிக்ருஹாந்தஸ்தாயை நம:
  ॐ चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः ।
  She who lives in the all wish full filling house
 58. ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதாயை நம:
  ॐ पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः ।
  "She who sits on the five brahmas viz., Brahma, Vishnu, Rudra, Esana and Sadashiva"
 59. ஓம் மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தாயைநம:
  ॐ महापद्माटवीसंस्थायै नमः ।
  She who lives in the forest of lotus flowers
 60. ஓம் கதம்பவனவாஸின்யை நம:
  ॐ कदम्बवनवासिन्यै नमः ।
  She who lives in the forest of Kadmbha (Madurai city is also called Kadambha vana)
 61. ஓம் ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தாயை நம:
  ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः ।
  She who lives in the middle of the sea of nectar
 62. ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
  ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
  She who fulfills desires by her sight
 63. ஓம் காமதாயின்யை நம:
  ॐ कामदायिन्यै नमः ।
  She who gives what is desired
 64. ஓம் தேவர்ஷிகணஸங்காத-ஸ்தூயமானாத்மவைபவாயை நம:
  ॐ देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभायै नमः ।
  She who has all the qualities fit to be worshipped by sages and devas
 65. ஓம் பண்டாஸுர-வதோத்யுக்த-சக்திஸேனாஸமன்விதாயை நம:
  ॐ भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः ।
  She who is surrounded by army set ready to kill Bandasura
 66. ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூட-ஸிநதுரவ்ரஜ-ஸேவிதாயை நம:
  ॐ सम्पत्करीसमारूढसिन्दुरव्रजसेवितायै नमः ।
  She who is surrounded by Sampathkari (that which gives wealth) elephant brigade
 67. ஓம் அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ-கோடி கோடிபிராவ்ருதாயை நம:
  ॐ अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः ।
  She who is surrounded by crores of cavalry of horses
 68. ஓம் சக்ரராஜ-ரதாரூட-ஸர்வாயுத-பரிஷ்க்ருதாயை நம:
  ॐ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ।
  She who is fully armed and rides in the Srichakra chariot with nine stories
 69. ஓம் கேயசக்ர-ரதாரூட மந்த்ரிணீ பரிஸேவிதாயை நம:
  ॐ गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः ।
  She who rides in the chariot with seven stories and is served by manthrini who is the goddess of music
 70. ஓம் கிரிசக்ர-ரதாரூட-தண்டநாதா புரஸ்க்ருதாயை நம:
  ॐ किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृतायै नमः ।
  She who rides in the chariot with five stories and is served by goddess Varahi otherwise called Dhanda natha
 71. ஓம் ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்த-வஹ்னிப்ராகார-மத்யகாயை நம:
  ॐ ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः ।
  She who is in the middle of the fort of fire built by the Goddess Jwalamalini
 72. ஓம் பண்டஸைன்யவதோத்யுத்த-சக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை நம:
  ॐ भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ।
  She who was pleased by the various Shakthis(literally strength but a goddess) who helped in killing the army of Bhandasura
 73. ஓம் நித்யாபராக்ரமாடோப-நிரீக்ஷண-ஸமுத்ஸுகாயை நம:
  ॐ नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ।
  She who is interested and happy in observing the valour of Nithya devathas (literally goddess of every day)
 74. ஓம் பண்டபுத்ர-வதோத்யுக்த-பாலா-விக்ரமநந்திதாயை நம:
  ॐ भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दितायै नमः ।
  She who was pleased by the valour of Bala devi(her daughter) in destroying the sons of Banda
 75. ஓம் மந்த்ரிண்யம்பா-விரசித-விஷங்கவத-தோஷிதாயை நம:
  ॐ मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषितायै नमः ।
  She who became happy at seeing Goddess Manthrini kill Vishanga(this ogre (brother of Banda) represents our desires for physical things)
 76. ஓம் விசுக்ரப்ராண-ஹரண-வாராஹீ-வீர்ய-நந்திதாயை நம:
  ॐ विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दितायै नमः ।
  She who appreciates the valour of Varahi in killing Vishuka (another brother of Banda-he is personification of ignorance)
 77. ஓம் காமேச்வர-முகாலோக-கல்பித்-ஸ்ரீகணேச்வராயை நம:
  ॐ कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः ।
  "She who created God Ganesh by the mere look of the face of her Lord , Kameshwara"
 78. ஓம் மஹாகணேசநிர்ப்பின்ன-விக்னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை நம:
  ॐ महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षितायै नमः ।
  She who became happy at seeing Lord Ganesha destroy the Vigna Yanthra (contraption meant to delay ) created by Vishuka
 79. ஓம் பண்டாஸுரேந்த்ர-நிர்முக்த-சஸ்த்ர-ப்ரத்யஸ்ர வர்ஷிண்யை நம:
  ॐ भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः ।
  She who rained arrows and replied with arrows against Bandasura
 80. ஓம் கராங்குலி-நகோத்பன்ன-நாராயண-தசாக்ருத்யை நம:
  ॐ कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः ।
  "She who created the ten avatharas of Narayana from the tip of her nails (when Bandasura send the Sarvasura asthra (arrow), she destroyed it by creating the ten avatharas of Vishnu)"
 81. ஓம் மஹாபாசுபதாஸ்த்ராக்னி-நிர்தக்தாஸுர-ஸைனிகாயை நம:
  ॐ महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ।
  She who destroyed the army of asuras by the Maha pasupatha arrow.
 82. ஓம் காமேச்வராஸ்த்ர-நிர்தக்த-ஸபண்டாஸுர-சூன்யகாயை நம:
  ॐ कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभाण्डासुरशून्यकायै नमः ।
  She who destroyed Bandasura and his city called sunyaka by the Kameshwara arrow.
 83. ஓம் ப்ரஹ்மோபேந்த்ர-மஹேந்த்ராதி-தேவஸம்ஸ்துத-வைபவாயை நம:
  ॐ ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः ।
  "She who is prayed by Lord Brahma , Vishnu, indra and other devas"
 84. ஓம் ஹரநேத்ராக்னி-ஸந்தக்த-காமஸஞ்ஜீவநௌஷத்யை நம:
  ॐ हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषध्यै नमः ।
  She who brought back to life the God of love Manmatha who was burnt to ashes by the fire from the eyes of Shiva
 85. ஓம் ஸ்ரீமத்வாக்பவ-கூடைகஸ்வரூப-முகபங்கஜாயை நம:
  ॐ श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः ।
  She whose lotus face is Vagnhava Koota
 86. ஓம் கண்டாத:கடிபர்யந்த-மத்யகூட-ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ।
  She whose portion from neck to hips is Madya koota
 87. ஓம் சக்திகூடைகதாபன்ன-கட்யதோபாகதாரிண்யை நம:
  ॐ शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिण्यै नमः ।
  She whose portion below hips is the Shakthi koota
 88. ஓம் மூலமந்த்ராமித்காயை நம:
  ॐ मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ।
  She who is the meaning of Moola manthra (root manthra) or She who is the cause
 89. ஓம் மூலகூடத்ரயகலேபராயை நம:
  ॐ मूलकूटत्रयकलेबरायै नमः ।
  She whose body is the three parts of the basic manthra i.e. pancha dasakshari manthra
 90. ஓம் குலாம்ருதைக-ரஸிகாயை நம:
  ॐ कुलामृतैकरसिकायै नमः ।
  "She who enjoys the ecstatic state of oneness of one who sees, sight and what is seen or She who gets pleasure in drinking the nectar flowing from the thousand petalled lotus below the brain."
 91. ஓம் குலஸங்கேதபாலின்யை நம:
  ॐ कुलसङ्केतपालिन्यै नमः ।
  She who protects the powerful truths from falling into unsuitable people
 92. ஓம் குலாங்கனாயை நம:
  ॐ कुलाङ्गनायै नमः ।
  She who is a lady belonging to cultured family or She who is like Srividya known only to one whom it belongs
 93. ஓம் குலாந்தஸ்தாயை நம:
  ॐ कुलान्तःस्थायै नमः ।
  She who is fit to be worshipped any where
 94. ஓம் கௌலின்யை நம:
  ॐ कौलिन्यै नमः ।
  She who is the unification of the principles of Shiva and Shakthi
 95. ஓம் குலயோகின்யை நம:
  ॐ कुलयोगिन्यै नमः ।
  She who is related to the family or She who is related to the ultimate knowledge
 96. ஓம் அகுலாயை நம:
  ॐ अकुलायै नमः ।
  She who is beyond kula or She who is beyond any knowledge
 97. ஓம் ஸமயாந்தஸ்தாயை நம:
  ॐ समयान्तस्थायै नमः ।
  She who is within the mental worship of Shiva and Shakthi
 98. ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை நம:
  ॐ समयाचारतत्परायै नमः ।
  She who likes Samayachara i.e. worship stepwise from mooladhara Chakra
 99. ஓம் மூலாதாரைக-நிலயாயை நம:
  ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः ।
  She who exists in Mooladhara In Mooladhara which is in the form of four petalled lotus the kundalini sleeps.
 100. ஓம் ப்ரஹ்மக்ரந்திவிபேதின்யை நம:
  ॐ ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
  She who breaks the tie in Brahma grandhi i.e she who helps us to cross the ties due to our birth.
 101. ஓம் மணிபூராந்தருதிதாயை நம:
  ॐ मणिपूरान्तरुदितायै नमः ।
  She who exists in Mani pooraka chakra full dressed in her fineries
 102. ஓம் விஷ்ணுக்ரந்தி-விபேதின்யை நம:
  ॐ विष्णुग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
  She who breaks the ties of Vishnu grandhi i.e she who helps us cross the ties due to our position.
 103. ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராலஸ் தாயை நம:
  ॐ आज्ञाचक्रान्तरालस्थायै नमः ।
  She who lives in between two eye lids in the form of she who orders
 104. ஓம் ருத்ரக்ரந்தி விபேதின்யை நம:
  ॐ रुद्रग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
  She who breaks the ties of Rudra grandhi i.e she who helps us cross the ties due to our violent thoughts and nature
 105. ஓம் ஸஹஸ்ராராம்புஜா ரூடாயை நம:
  ॐ सहस्राराम्बुजारूढायै नमः ।
  She who has climbed sahasrara the thousand petalled lotus which is the point of ultimate awakening
 106. ஓம் ஸுதாஸாராபிவர் ஷிண்யை நம:
  ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः ।
  She who makes nectar flow in all our nerves from sahasrara i.e. she who gives the very pleasant experience of the ultimate
 107. ஓம் தடில்லதா-ஸமருச்யை நம:
  ॐ तटिल्लतासमरुच्यै नमः ।
  She who shines like the streak of lightning
 108. ஓம் ஷட்சக்ரோபரி-ஸம்ஸ்திதாயை நம:
  ॐ षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ।
  She who is on the top of six wheels starting from mooladhara
 109. ஓம் மஹாஸக்த்யை நம:
  ॐ महासक्त्यै नमः ।
  She who likes worship by her devotees
 110. ஓம் குண்டலின்யை நம:
  ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
  She who is in the form of Kundalini ( a form which is a snake hissing and exists in mooladhara)
 111. ஓம் பிஸதந்து-தனீயஸ்யை நம:
  ॐ बिसतन्तुतनीयस्यै नमः ।
  She who is as thin as the thread from lotus
 112. ஓம் பவான்யை நம:
  ॐ भवान्यै नमः ।
  She who gives life to the routine life of human beings or She who is the consort of Lord Shiva
 113. ஓம் பாவனா-கம்யாயை நம:
  ॐ भावनागम्यायै नमः ।
  She who can be attained by thinking
 114. ஓம் பவாரண்ய-குடாரிகாயை நம:
  ॐ भवारण्यकुठारिकायै नमः ।
  She who is like the axe used to cut the miserable life of the world
 115. ஓம் பத்ரப்ரியாயை நம:
  ॐ भद्रप्रियायै नमः ।
  She who is interested in doing good to her devotees
 116. ஓம் பத்ரமூர்த்தயே நம:
  ॐ भद्रमूर्त्यै नमः ।
  She who is personification of all that is good
 117. ஓம் பக்தஸெளபாக்ய-தாயின்யை நம:
  ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
  She who gives all good and luck to her devotees
 118. ஓம் பக்திப்ரியாயை நம:
  ॐ भक्तिप्रियायै नमः ।
  She who likes devotion to her
 119. ஓம் பக்திகம்யாயை நம:
  ॐ भक्तिगम्यायै नमः ।
  She who can be reached by devotion
 120. ஓம் பக்திவச்யாயை நம:
  ॐ भक्तिवश्यायै नमः ।
  She who can be controlled by devotion
 121. ஓம் பயாபஹாயை நம:
  ॐ भयापहायै नमः ।
  She who removes fear
 122. ஓம் சாம்பவ்யை நம:
  ॐ शाम्भव्यै नमः ।
  She who is married to Shambhu
 123. ஓம் சாரதாராத்யாயை நம:
  ॐ शारदाराध्यायै नमः ।
  She who is to be worshipped during Navarathri celebrated during autumn
 124. ஓம் சர்வாண்யை நம:
  ॐ शर्वाण्यै नमः ।
  She who is the consort of Lord Shiva in the form of Sarvar
 125. ஓம் சர்மதாயின்யை நம:
  ॐ शर्मदायिन्यै नमः ।
  She who gives pleasures
 126. ஓம் சாங்கர்யை நம:
  ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
  She who is the consort of Sankara
 127. ஓம் ஸ்ரீகர்யை நம:
  ॐ श्रीकर्यै नमः ।
  She who gives all forms of wealth and happiness
 128. ஓம் ஸாத்வ்யை நம:
  ॐ साध्व्यै नमः ।
  She who is eternally devoted to her husband
 129. ஓம் சரச்சந்த்ரநிபானனாயை நம:
  ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।
  She who has the face like moon in the autumn
 130. ஓம் சாதோதர்யை நம:
  ॐ शातोदर्यै नमः ।
  She who has a thin belly
 131. ஓம் சாந்திமத்யை நம:
  ॐ शान्तिमत्यै नमः ।
  She who is peace personified
 132. ஓம் நிராதாராயை நம:
  ॐ निराधारायै नमः ।
  She who does not need any support to herself
 133. ஓம் நிரஞ்ஜனாயை நம:
  ॐ निरञ्जनायै नमः ।
  She who is devoid of any blemishes or scars
 134. ஓம் நிர்லேபாயை நம:
  ॐ निर्लेपायै नमः ।
  She who does not have any attachment
 135. ஓம் நித்யாயை நம:
  ॐ निर्मलायै नमः ।
  She who is personification of clarity or She who is devoid of any dirt
 136. ஓம் நிர்மலாயை நம:
  ॐ नित्यायै नमः ।
  She who is permanently stable
 137. ஓம் நிராகாராயை நம:
  ॐ निराकारायै नमः ।
  She who does not have any shape
 138. ஓம் நிராகுலாயை நம:
  ॐ निराकुलायै नमः ।
  She who cannot be attained by confused people
 139. ஓம் நிர்குணாயை நம:
  ॐ निर्गुणायै नमः ।
  She who is beyond any characteristics
 140. ஓம் நிஷ்கலாயை நம:
  ॐ निष्कलायै नमः ।
  She who is not divided
 141. ஓம் சாந்தாயை நம:
  ॐ शान्तायै नमः ।
  She who is peace
 142. ஓம் நிஷ்காமாயை நம:
  ॐ निष्कामायै नमः ।
  She who does not have any desires
 143. ஓம் நிருபப்லவாயை நம:
  ॐ निरुपप्लवायै नमः ।
  She who is never destroyed
 144. ஓம் நித்யமுக்தாயை நம:
  ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
  She who is forever free of the ties of the world
 145. ஓம் நிர்விகாராயை நம:
  ॐ निर्विकारायै नमः ।
  She never undergoes alteration
 146. ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாயை நம:
  ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः ।
  She who is beyond this world
 147. ஓம் நிராச்ரயாயை நம:
  ॐ निराश्रयायै नमः ।
  She who does not need support
 148. ஓம் நித்யசுத்தாயை நம:
  ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
  She who is forever clean
 149. ஓம் நித்யபுத்தாயை நம:
  ॐ नित्यबुद्धायै नमः ।
  She who is for ever knowledge
 150. ஓம் நிரவத்யாயை நம:
  ॐ निरवद्यायै नमः ।
  She who can never be accused
 151. ஓம் நிரந்தராயை நம:
  ॐ निरन्तरायै नमः ।
  She who is forever continuous
 152. ஓம் நிஷ்காரணாயை நம:
  ॐ निष्कारणायै नमः ।
  She who does not have cause
 153. ஓம் நிஷ்களங்காயை நம:
  ॐ निष्कलङ्कायै नमः ।
  She who does not have blemishes
 154. ஓம் நிருபாதயே நம:
  ॐ निरुपाधये नमः ।
  She who does not have basis
 155. ஓம் நிரீச்வராயை நம:
  ॐ निरीश्वरायै नमः ।
  She who does not have any one controlling her
 156. ஓம் நீராகாயை நம:
  ॐ नीरागयै नमः ।
  She who does not have any desires
 157. ஓம் ராகமதன்யை நம:
  ॐ रागमथन्यै नमः ।
  She who removes desires from us
 158. ஓம் நிர்மதாயை நம:
  ॐ निर्मदायै नमः ।
  She who does not have any firm beliefs
 159. ஓம் மத்நாசின்யை நம:
  ॐ मदनाशिन्यै नमः ।
  She who destroys beliefs
 160. ஓம் நிச்சிந்தாயை நம:
  ॐ निश्चिन्तायै नमः ।
  She who is not worried
 161. ஓம் நிஹங்காராயை நம:
  ॐ निरहङ्कारायै नमः ।
  She who does not have an ego
 162. ஓம் நிர்மோஹாயை நம:
  ॐ निर्मोहायै नमः ।
  She who does not have any passion
 163. ஓம் மோஹநாசின்யை நம:
  ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।
  She who destroys passion
 164. ஓம் நிர்மமாயை நம:
  ॐ निर्ममायै नमः ।
  She who does not have selfish feelings
 165. ஓம் மமதாஹந்த்ர்யை நம:
  ॐ ममताहन्त्र्यै नमः ।
  She who destroys selfishness
 166. ஓம் நிஷ்பாபாயை நம:
  ॐ निष्पापायै नमः ।
  She who does not have any sin
 167. ஓம் பாபநாசின்யை நம:
  ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
  She who destroys sin
 168. ஓம் நிஷ்க்ரோதாயை நம:
  ॐ निष्क्रोधायै नमः ।
  She who is devoid of anger
 169. ஓம் க்ரோத-சமன்யை நம:
  ॐ क्रोधशमन्यै नमः ।
  She who destroys anger
 170. ஓம் நிர்லோபாயை நம:
  ॐ निर्लोभायै नमः ।
  She who is not miserly
 171. ஓம் லோப-நாசின்யை நம:
  ॐ लोभनाशिन्यै नमः ।
  She who removes miserliness
 172. ஓம் நிஸ்ஸம்சயாயை நம:
  ॐ निःसंशयायै नमः ।
  She who does not have any doubts
 173. ஓம் ஸம்சயக்ன்யை நம:
  ॐ संशयघ्न्यै नमः ।
  She who clears doubts
 174. ஓம் நிர்ப்பவாயை நம:
  ॐ निर्भवायै नमः ।
  She who does not have another birth
 175. ஓம் பவநாசின்யை நம:
  ॐ भवनाशिन्यै नमः ।
  She who helps us not have another birth
 176. ஓம் நிர்விகல்பாயை நம:
  ॐ निर्विकल्पायै नमः ।
  She who does not do anything she does not desire
 177. ஓம் நிராபாதாயை நம:
  ॐ निराबाधायै नमः ।
  She who is not affected by anything
 178. ஓம் நிர்ப்பேதாயை நம:
  ॐ निर्भेदायै नमः ।
  She who does not have any difference
 179. ஓம் பேதநாசின்யை நம:
  ॐ भेदनाशिन्यै नमः ।
  She who promotes oneness
 180. ஓம் நிர்நாசாயை நம:
  ॐ निर्नाशायै नमः ।
  She who does not die
 181. ஓம் ம்ருத்யுமதன்யை நம:
  ॐ मृत्युमथन्यै नमः ।
  She who removes fear of death
 182. ஓம் நிஷ்க்ரியாயை நம:
  ॐ निष्क्रियायै नमः ।
  She who does not have any work
 183. ஓம் நிஸ்துலாயை நம:
  ॐ निष्परिग्रहायै नमः ।
  She who does not accept help from others
 184. ஓம் நிஷ்பரிக்ரஹாயை நம:
  ॐ निस्तुलायै नमः ।
  She who does not have anything to be compared to
 185. ஓம் நீலசிகுராயை நம:
  ॐ नीलचिकुरायै नमः ।
  She who has dark black hair
 186. ஓம் நிரபாயாயை நம:
  ॐ निरपायायै नमः ।
  She who is never destroyed
 187. ஓம் நிரத்யாயை நம:
  ॐ निरत्ययायै नमः ।
  She who does not cross limits of rules she herself created
 188. ஓம் துர்லபாயை நம:
  ॐ दुर्लभायै नमः ।
  She who is difficult to obtain
 189. ஓம் துர்க்கமாயை நம:
  ॐ दुर्गमायै नमः ।
  She who can not be neared easily
 190. ஓம் துர்க்காயை நம:
  ॐ दुर्गायै नमः ।
  She who is Dhurga who is a nine year old girl
 191. ஓம் து:க்கஹந்த்ர்யை நம:
  ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।
  She who removes sorrows
 192. ஓம் ஸுகப்ரதாயை நம:
  ॐ सुखप्रदायै नमः ।
  She who gives pleasures and happiness
 193. ஓம் துஷ்டதூராயை நம:
  ॐ दुष्टदूरायै नमः ।
  She who keeps far away from evil men
 194. ஓம் துராசார-சமன்யை நம:
  ॐ दुराचारशमन्यै नमः ।
  She who destroys evil practices
 195. ஓம் தோஷவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ दोषवर्जितायै नमः ।
  She who does not have anything bad
 196. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
  ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
  She who knows everything
 197. ஓம் ஸாந்த்ரகருணாயை நம:
  ॐ सान्द्रकरुणायै नमः ।
  She who is full of mercy
 198. ஓம் ஸமானாதிகவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ।
  She who is incomparable
 199. ஓம் ஸர்வசக்திமய்யை நம:
  ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः ।
  She who has personification of all strengths
 200. ஓம் ஸர்வமங்கலாயை நம:
  ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
  She who is personification of all that is good
 201. ஓம் ஸத்கதிப்ரதாயை நம:
  ॐ सद्गतिप्रदायै नमः ।
  She who gives us good path
 202. ஓம் ஸர்வேச்வர்யை நம:
  ॐ सर्वेश्वयै नमः ।
  She who is goddess of all
 203. ஓம் ஸர்வமய்யை நம:
  ॐ सर्वमय्यै नमः ।
  She who is everywhere
 204. ஓம் ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of all manthras
 205. ஓம் ஸர்வயந்த்ராத்மிகாயை நம:
  ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः ।
  She who is represented by all yantras(Talisman)
 206. ஓம் ஸர்வதந்த்ர-ரூபாயை நம:
  ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः ।
  She who is also goddess of all Thanthras which is a method of worship
 207. ஓம் மனோன்மன்யை நம:
  ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
  She who is the result of mental thoughts of thoughts and actions
 208. ஓம் மாஹேச்வர்யை நம:
  ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
  She who is the consort of Maheswara (Lord of everything)
 209. ஓம் மஹாதேவ்யை நம:
  ॐ महादेव्यै नमः ।
  She who is the consort of Mahe Deva(God of all gods)
 210. ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
  ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
  "She who takes the form of Mahalaksmi, the goddess of wealth"
 211. ஓம் ம்ருடப்ரியாயை நம:
  ॐ मृडप्रियायै नमः ।
  She who is dear to Mrida (a name of Lord Shiva)
 212. ஓம் மஹாரூபாயை நம:
  ॐ महारूपायै नमः ।
  She who is very big
 213. ஓம் மஹாபூஜ்யாயை நம:
  ॐ महापूज्यायै नमः ।
  She who is fit to be worshipped by great people
 214. ஓம் மஹாபாதக-நாசின்யை நம:
  ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ।
  She who destroys the major misdemeanors
 215. ஓம் மஹா மாயாயை நம:
  ॐ महामायायै नमः ।
  She who is the great illusion
 216. ஓம் மஹாஸத்வாயை நம:
  ॐ महासत्वायै नमः ।
  She who is greatly knowledgeable
 217. ஓம் மஹாசக்த்யை நம:
  ॐ महाशक्त्यै नमः ।
  She who is very strong
 218. ஓம் மஹாரத்யை நம:
  ॐ महारत्यै नमः ।
  She who gives great happiness
 219. ஓம் மஹாபோகாயை நம:
  ॐ महाभोगायै नमः ।
  She who enjoys great pleasures
 220. ஓம் மஹைஸவர்யாயை நம:
  ॐ महैश्वर्यायै नमः ।
  She who has great wealth
 221. ஓம் மஹாவீர்யாயை நம:
  ॐ महावीर्यायै नमः ।
  She who has great valour
 222. ஓம் மஹாபலாயை நம:
  ॐ महाबलायै नमः ।
  She who is very strong
 223. ஓம் மஹாபுத்த்யை நம:
  ॐ महाबुद्ध्यै नमः ।
  She who is very intelligent
 224. ஓம் மஹாஸித்த்யை நம:
  ॐ महासिद्ध्यै नमः ।
  She who has great super natural powers
 225. ஓம் மஹாயோகீச்வரேச்வர்யை நம:
  ॐ महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
  She who is goddess of great yogis
 226. ஓம் மஹாதந்த்ராயை நம:
  ॐ महातन्त्रायै नमः ।
  She who has the greatest Thantra sasthras
 227. ஓம் மஹாமந்த்ராயை நம:
  ॐ महामन्त्रायै नमः ।
  She who has the greatest manthras
 228. ஓம் மஹாயந்த்ராயை நம:
  ॐ महायन्त्रायै नमः ।
  She who has the greatest yanthras
 229. ஓம் மஹாஸனாயை நம:
  ॐ महासनायै नमः ।
  She who has the greatest seat
 230. ஓம் மஹாயாகக்ரமாராத்யாயை நம:
  ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः ।
  She who should be worshipped by performing great sacrifices( Bhavana yaga and Chidagni Kunda yaga)
 231. ஓம் மஹாபைரவபூஜிதாயை நம:
  ॐ महाभैरवपूजितायै नमः ।
  She who is being worshipped by the great Bhairava
 232. ஓம் மஹேச்வர-மஹாகல்ப-மஹா-தாண்டவ-ஸாக்ஷிண்யை நம:
  ॐ महेश्वरमहाकल्पमहा ताण्डवसाक्षिण्यै नमः ।
  She who will be the witness to the great dance to be performed by the great lord at the end of the worlds
 233. ஓம் மஹாகாமேச-மஹிஷ்யை நம:
  ॐ महाकामेशमहिष्यै नमः ।
  She who is the prime consort of the great Kameshwara
 234. ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:
  ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
  She who is the beauty of the three great cities
 235. ஓம் சது: ஷஷ்ட்யுபசாராட்யாயை நம:
  ॐ चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः ।
  She who should be worshipped with sixty four offerings
 236. ஓம் சது: ஷஷ்ட்டி-கலாமய்யை நம:
  ॐ चतुःषष्टिकलामय्यै नमः ।
  She who has sixty four sections
 237. ஓம் மஹா-சது: ஷஷ்டி-கோடி யோகினீ-கண-ஸேவிதாயை நம:
  ॐ महाचतुःषष्टिकोटि योगिनीगणसेवितायै नमः ।
  She who is being worshipped by the sixty four crore yoginis in the nine different charkas
 238. ஓம் மனுவித்யாயை நம:
  ॐ मनुविद्यायै नमः ।
  She who is personification of Sri Vidya as expounded by Manu
 239. ஓம் சந்த்ரவித்யாயை நம:
  ॐ चन्द्रविद्यायै नमः ।
  She who is personification of Sri Vidya as expounded by Moon
 240. ஓம் சந்த்ரமண்டல-மத்யகாயை நம:
  ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगायै नमः ।
  She who is in the center of the universe around the moon
 241. ஓம் சாருரூபாயை நம:
  ॐ चारुरूपायै नमः ।
  She who is very beautiful
 242. ஓம் சாருஹாஸாயை நம:
  ॐ चारुहासायै नमः ।
  She who has a beautiful smile
 243. ஓம் சாருசந்த்ரகலாதராயை நம:
  ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ।
  She who wears the beautiful crescent
 244. ஓம் சராசர-ஜகநநாதாயை நம:
  ॐ चराचरजगन्नाथायै नमः ।
  She who is the Lord of all moving and immobile things
 245. ஓம் சக்ரராஜநிகேதனாயை நம:
  ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः ।
  She who lives in the middle of Sree Chakra
 246. ஓம் பார்வத்யை நம:
  ॐ पार्वत्यै नमः ।
  She who is the daughter of the mountain
 247. ஓம் பத்ம-நயனாயை நம:
  ॐ पद्मनयनायै नमः ।
  She who has eyes like the lotus
 248. ஓம் பத்மராக-ஸமப்ரபாயை நம:
  ॐ पद्मरागसमप्रभायै नमः ।
  She who shines as much as the Padma Raga jewel
 249. ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः ।
  "She who sits on the seat of five dead bodies ( these are Brahma , Vishnu, Rudra, Eesa and Sadasiva without their Shakthi(consort))"
 250. ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை நம:
  ॐ पञ्चब्रह्मस्परूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of five brahmas ( they are the gods mentioned in the last name with their Shakthi)
 251. ஓம் சின்மய்யை நம:
  ॐ चिन्मय्यै नमः ।
  She who is the personification action in every thing
 252. ஓம் பரமானந்தாயை நம:
  ॐ परमानन्दायै नमः ।
  She who is supremely happy
 253. ஓம் விஜ்ஞானகன-ரூபிண்யை நம:
  ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
  She who is the personification of knowledge based on science
 254. ஓம் த்யானத்யாத்ருத்யேயரூபாயை நம:
  ॐ ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः ।
  "She who is personification of meditation, the being who meditates and what is being meditated upon"
 255. ஓம் தர்மாதர்ம-விவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ र्ध्माधर्मविवर्जितायै नमः ।
  She who is beyond Dharma (justice) and Adharma(injustice)
 256. ஓம் விச்வரூபாயை நம:
  ॐ विश्वरूपायै नमः ।
  She who has the form of the universe
 257. ஓம் ஜாகரிண்யை நம:
  ॐ जागरिण्यै नमः ।
  She who is always awake
 258. ஓம் ஸ்வபந்த்யை நம:
  ॐ स्वपत्न्यै नमः ।
  She who is always in the state of dream
 259. ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை நம:
  ॐ तैजसात्मिकायै नमः ।
  She who is the form of Thaijasa which is microbial concept
 260. ஓம் ஸுப்தாயை நம:
  ॐ सुप्तायै नमः ।
  She who is in deep sleep
 261. ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை நம:
  ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः ।
  She who is awake
 262. ஓம் துர்யாயை நம:
  ॐ तुर्यायै नमः ।
  She who is in trance
 263. ஓம் ஸர்வாவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ।
  She who is above all states
 264. ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ர்யை நம:
  ॐ सृष्ठिकर्त्र्यै नमः ।
  She who creates
 265. ஓம் ப்ரஹ்மரூபாயை நம:
  ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।
  She who is the personification of ultimate
 266. ஓம் கோப்த்ர்யை நம:
  ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
  She who saves
 267. ஓம் கோவிந்தரூபிண்யை நம:
  ॐ गोविन्दरूपिण्यै नमः ।
  She who is of the form of Govinda
 268. ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை நம:
  ॐ संहारिण्यै नमः ।
  She who destroys
 269. ஓம் ருத்ரரூபாயை நம:
  ॐ रुद्ररूपायै नमः ।
  She who is of the form of Rudhra
 270. ஓம் திரோதானகர்யை நம:
  ॐ तिरोधानकर्यै नमः ।
  She who hides herself from us
 271. ஓம் ஈச்வர்யை நம:
  ॐ ईश्वर्यै नमः ।
  She who is of the form of easwara
 272. ஓம் ஸதாசிவாயை நம:
  ॐ सदाशिवायै नमः ।
  She who is of the form of Sadashiva
 273. ஓம் அனுக்ரஹதாயை நம:
  ॐ अनुग्रहदायै नमः ।
  She who blesses
 274. ஓம் பஞ்சக்ருத்ய-பராயணாயை நம:
  ॐ पञ्चकृत्यपरायणायै नमः ।
  "She who is engaged in the five duties of creation, existence, dissolving, disappearing, and blessing"
 275. ஓம் பானுமண்டல-மத்யஸ்தாயை நம:
  ॐ भानुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
  She who is in the middle of the sun’s universe
 276. ஓம் பைரவ்யை நம:
  ॐ भैरव्यै नमः ।
  She who is the consort of Bhairava
 277. ஓம் பகமாலின்யை நம:
  ॐ भगमालिन्यै नमः ।
  She who is the goddess bhaga malini
 278. ஓம் பத்மாஸனாயை நம:
  ॐ पद्मासनायै नमः ।
  She who sits on a lotus
 279. ஓம் பகவத்யை நம:
  ॐ भगवत्यै नमः ।
  She who is with all wealth and knowledge
 280. ஓம் பத்மநாப-ஸஹோதர்யை நம:
  ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः ।
  She who is the sister of Vishnu
 281. ஓம் உன்மேஷ-நிமிஷாத்பன்ன-விபன்ன-புவனாவல்யை நம:
  ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः ।
  She who creates and destroys the universe by opening and closing of her eye lids
 282. ஓம் ஸஹஸ்ரசீர்ஷவதனாயை நம:
  ॐ सहस्रशीर्षवदनायै नमः ।
  She who has thousands of faces and heads
 283. ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம:
  ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
  She who has thousands of eyes
 284. ஓம் ஸஹஸ்ரபதே நம:
  ॐ सहस्रपदे नमः ।
  She who has thousands of feet
 285. ஓம் ஆப்ரஹ்மகீட-ஜனன்யை நம:
  ॐ आब्रह्मकीटजनन्यै नमः ।
  She has created all beings from worm to Lord Brahma
 286. ஓம் வர்ணாச்ரம-விதாயின்யை நம:
  ॐ वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ।
  She who created the four fold division of society
 287. ஓம் நிஜாஜ்ஞாரூப-நிகமாயை நம:
  ॐ निजाज्ञारूपनिगमायै नमः ।
  She who gave orders which are based on Vedas
 288. ஓம் புண்யாபுண்ய-பலப்ரதாயை நம:
  ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः ।
  She who gives compensation for sins and good deeds
 289. ஓம் ச்ருதிஸீமந்த-ஸிந்தூரீ-க்ருத-பாதாப்ஜ-தூளிகாயை நம:
  ॐ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृत पादाब्जधूलिकायै नमः ।
  She whose dust from her lotus feet is the sindhoora fills up in the parting of the hair of the Vedic mother
 290. ஓம் ஸகலாமா ஸந்தோஹ-சுக்திஸம்புட-மௌக்திகாயை நம:
  ॐ सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिकायै नमः ।
  She who is like the pearl in the pearl holding shell of Vedas
 291. ஓம் புருஷார்த்தப்ரதாயை நம:
  ॐ पुरुषार्थप्रदायै नमः ।
  "She who gives us the purusharthas of Charity, assets, joy and moksha"
 292. ஓம் பூர்ணாயை நம:
  ॐ पूर्णायै नमः ।
  She who is complete
 293. ஓம் போகின்யை நம:
  ॐ भोगिन्यै नमः ।
  She who enjoys pleasures
 294. ஓம் புவனேச்வர்யை நம:
  ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
  She who is the Goddess presiding over the universe
 295. ஓம் அம்பிகாயை நம:
  ॐ अम्बिकायै नमः ।
  She who is the mother of the world
 296. ஓம் அனாதி-நிதனாயை நம:
  ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
  She who does not have either end or beginning
 297. ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ரஸேவிதாயை நம:
  ॐ हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै नमः ।
  "She who is served by Gods like Vishnu,Indra and Brahma"
 298. ஓம் நாராயண்யை நம:
  ॐ नारायण्यै नमः ।
  She who is like Narayana
 299. ஓம் நாதரூபாயை நம:
  ॐ नादरूपायै नमः ।
  She who is the shape of music (sound)
 300. ஓம் நாமரூப-விவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः ।
  She who does not have either name or shape
 301. ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம:
  ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः ।
  She who makes the holy sound Hrim
 302. ஓம் ஹ்ரீமத்யை நம:
  ॐ ह्रीमत्यै नमः ।
  She who is shy
 303. ஓம் ஹ்ருத்யாயை நம:
  ॐ हृद्यायै नमः ।
  She who is in the heart (devotees)
 304. ஓம் ஹேயோபாதேய-வர்ஜிதாயை நம:
  ॐ हेयोपादेयवर्जितायै नमः ।
  She who does not have aspects which can be accepted or rejected
 305. ஓம் ராஜராஜார்ச்சிதாயை நம:
  ॐ राजराजार्चितायै नमः ।
  She who is being worshipped by king of kings
 306. ஓம் ராஜ்ஞ்யை நம:
  ॐ राज्ञै नमः ।
  She who is the queen of Kameshwara
 307. ஓம் ரம்யாயை நம:
  ॐ रम्यायै नमः ।
  She who makes others happy
 308. ஓம் ராஜீவலோசனாயை நம:
  ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
  She who is lotus eyed
 309. ஓம் ரஞ்ஜன்யை நம:
  ॐ रञ्जन्यै नमः ।
  She who by her red colour makes Shiva also red
 310. ஓம் ரமண்யை நம:
  ॐ रमण्यै नमः ।
  She who plays with her devotees
 311. ஓம் ரஸ்யாயை நம:
  ॐ रस्यायै नमः ।
  She who feeds the juice of everything
 312. ஓம் ரணத்கிங்கிணி-மேகலாயை நம:
  ॐ रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः ।
  She who wears the golden waist band with tinkling bells
 313. ஓம் ரமாயை நம:
  ॐ रमायै नमः ।
  She who is like Lakshmi
 314. ஓம் ராகேந்து-வதனாயை நம:
  ॐ राकेन्दुवदनायै नमः ।
  She who has a face like the full moon
 315. ஓம் ரதிரூபாயை நம:
  ॐ रतिरूपायै नमः ।
  She who attracts others with her features like Rathi (wife of God of love-Manmatha)
 316. ஓம் ரதிப்ரியாயை நம:
  ॐ रतिप्रियायै नमः ।
  She who likes Rathi
 317. ஓம் ரக்ஷகர்யை நம:
  ॐ रक्षाकर्यै नमः ।
  She who protects
 318. ஓம் ராக்ஷஸக்ன்யை நம:
  ॐ राक्षसघ्न्यै नमः ।
  She who kills Rakshasas-ogres opposed to the heaven
 319. ஓம் ராமாயை நம:
  ॐ रामायै नमः ।
  She who is feminine
 320. ஓம் ரமண-லம்படாயை நம:
  ॐ रमणलम्पटायै नमः ।
  She who is interested in making love to her lord
 321. ஓம் காம்யாயை நம:
  ॐ काम्यायै नमः ।
  She who is of the form of love
 322. ஓம் காமகலா-ரூபாயை நம:
  ॐ कामकलारूपायै नमः ।
  She who is the personification of the art of love
 323. ஓம் கதம்பகுஸுமப்ரியாயை நம:
  ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।
  She who likes the flowers of Kadamba
 324. ஓம் கல்யாண்யை நம:
  ॐ कल्याण्यै नमः ।
  She who does good
 325. ஓம் ஜகதீகந்தாயை நம:
  ॐ जगतीकन्दायै नमः ।
  She who is like a root to the world
 326. ஓம் கருணாரஸ-ஸாகராயை நம:
  ॐ करुणारससागरायै नमः ।
  She who is the sea of the juice of mercy
 327. ஓம் கலாவத்யை நம:
  ॐ कलावत्यै नमः ।
  She who is an artist or she who has crescents
 328. ஓம் கலாலாபாயை நம:
  ॐ कलालापायै नमः ।
  She whose talk is artful
 329. ஓம் காந்தாயை நம:
  ॐ कान्तायै नमः ।
  She who glitters
 330. ஓம் காதம்பரீப்ரியாயை நம:
  ॐ कादम्बरीप्रियायै नमः ।
  She who likes the wine called Kadambari or She who likes long stories
 331. ஓம் வரதாயை நம:
  ॐ वरदायै नमः ।
  She who gives boons
 332. ஓம் வாமநயனாயை நம:
  ॐ वामनयनायै नमः ।
  She who has beautiful eyes
 333. ஓம் வாருணீமத-விஹ்வலாயை நம:
  ॐ वारुणीमदविह्वलायै नमः ।
  She who gets drunk with the wine called varuni(The wine of happiness)
 334. ஓம் விச்வாதிகாயை நம:
  ॐ विश्वाधिकायै नमः ।
  She who is above all universe
 335. ஓம் வேதவேத்யாயை நம:
  ॐ वेदवेद्यायै नमः ।
  She who can be understood by Vedas
 336. ஓம் விந்த்யாசல-நிவாஸின்யை நம:
  ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
  She who lives on Vindhya mountains
 337. ஓம் விதாத்ர்யை நம:
  ॐ विधात्र्यै नमः ।
  She who carries the world
 338. ஓம் வேதஜனன்யை நம:
  ॐ वेदजनन्यै नमः ।
  She who created the Vedas
 339. ஓம் விஷ்ணுமாயாயை நம:
  ॐ विष्णुमायायै नमः ।
  She who lives as the Vishnu maya
 340. ஓம் விலாஸின்யை நம:
  ॐ विलासिन्यै नमः ।
  She who enjoys love making
 341. ஓம் க்ஷத்ரஸ்வ ரூபாயை நம:
  ॐ क्षेत्रस्वरूपायै नमः ।
  She who is personification of the Kshetra or body
 342. ஓம் க்ஷத்ரேச்யை நம:
  ॐ क्षेत्रेश्यै नमः ।
  She who is goddess of bodies
 343. ஓம் க்ஷத்ர-க்ஷத்ரஜ்ஞ-பாலின்யை நம:
  ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ।
  She who looks after bodies and their lord
 344. ஓம் க்ஷயவ்ருத்தி-விநிர்முக்தாயை நம:
  ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः ।
  She who neither decreases or increases
 345. ஓம் க்ஷத்ர-பால-ஸமர்ச்சிதாயை நம:
  ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ।
  She who is worshipped by those who look after bodies
 346. ஓம் விஜயாயை நம:
  ॐ विजयायै नमः ।
  She who is always victorious
 347. ஓம் விமலாயை நம:
  ॐ विमलायै नमः ।
  She who is clean of ignorance and illusion
 348. ஓம் வந்த்யாயை நம:
  ॐ वन्द्यायै नमः ।
  She who is being worshipped by every body
 349. ஓம் வந்தாருஜனவத்ஸலாயை நம:
  ॐ वन्दारुजनवत्सलायै नमः ।
  She who has affection towards all those who worship her
 350. ஓம் வாக்வாதின்யை நம:
  ॐ वाग्वादिन्यै नमः ।
  She who uses words with great effect in arguments
 351. ஓம் வாமகேச்யை நம:
  ॐ वामकेश्यै नमः ।
  She who has beautiful hair
 352. ஓம் வஹ்னிமண்டல-வாஸின்யை நம:
  ॐ वह्निमण्डलवासिन्यै नमः ।
  She who lives in the universe of fire which is Mooladhara
 353. ஓம் பக்திமத்கல்ப-லதிகாயை நம:
  ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः ।
  She who is the wish giving creeper Kalpaga
 354. ஓம் பசுபாச-விமோசின்யை நம:
  ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।
  She who removes shackles from the living
 355. ஓம் ஸம்ஹ்ருதாசேஷ-பாஷண்டாயை நம:
  ॐ संहृताशेषपाषण्डायै नमः ।
  She who destroys those people who have left their faith
 356. ஓம் ஸதாசாரப்ரவர்த்திகாயை நம:
  ॐ सदाचारप्रवर्तिकायै नमः ।
  She who makes things happen through good conduct
 357. ஓம் தாபத்ரயாக்னி-ஸந்தப்த-ஸமாஹ்லாதன-சந்த்ரிகாயை நம:
  ॐ तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिकायै नमः ।
  She who is like the pleasure giving moon to those who suffer from the three types of pain
 358. ஓம் தருண்யை நம:
  ॐ तरुण्यै नमः ।
  She who is ever young
 359. ஓம் தாபஸாராத்யாயை நம:
  ॐ तापसाराध्यायै नमः ।
  She who is being worshipped by sages
 360. ஓம் தனு-மத்யாயை நம:
  ॐ तनुमध्यायै नमः ।
  She who has a narrow middle (hip)
 361. ஓம் தமோபஹாயை நம:
  ॐ तमोपहायै नमः ।
  She who destroys darkness
 362. ஓம் சித்யை நம:
  ॐ चित्यै नमः ।
  She who is personification of wisdom
 363. ஓம் தத்பத-லக்ஷ்யார்த்தாயை நம:
  ॐ तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः ।
  She who is the indicative meaning of the word “thath” which is the first word of vedic saying “that thou art”
 364. ஓம் சிதேகரஸ-ரூபிண்யை நம:
  ॐ चिदेकरसरूपिण्यै नमः ।
  She who is wisdom through out
 365. ஓம் ஸ்வாத்மானந்த-லவீபூத ப்ரஹ்மாத்யானந்த-ஸந்தத்யை நம:
  ॐ स्वात्मानन्दलवीभूत-ब्रह्माद्यानन्दसन्तत्यै नमः ।
  She who in her ocean of wisdom makes Wisdom about Brahmam look like a wave
 366. ஓம் பராயை நம:
  ॐ परायै नमः ।
  She who is the outside meaning of every thing
 367. ஓம் ப்ரத்யக்-சிதீ-ரூபாயை நம:
  ॐ प्रत्यक् चितीरूपायै नमः ।
  She who makes us look for wisdom inside
 368. ஓம் பச்யந்த்யை நம:
  ॐ पश्यन्त्यै नमः ।
  She who sees everything within herself
 369. ஓம் பரதேவதாயை நம:
  ॐ परदेवतायै नमः ।
  She who gives power to all gods
 370. ஓம் மத்யமாயை நம:
  ॐ मध्यमायै नमः ।
  She who is in the middle of everything
 371. ஓம் வைகரீ-ரூபாயை நம:
  ॐ वैखरीरूपायै नमः ।
  She who is of the form with words
 372. ஓம் பக்த-மானஸ-ஹம்ஸிகாயை நம:
  ॐ भक्तमानसहंसिकायै नमः ।
  She who is like a swan in the lake called mind
 373. ஓம் காமேச்வரப்ராணநாட்யை நம:
  ॐ कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः ।
  She who is the life source of Kameswara
 374. ஓம் க்ருதஜ்ஞாயை நம:
  ॐ कृतज्ञायै नमः ।
  She who watches all actions of every one or She who knows all
 375. ஓம் காம-பூஜிதாயை நம:
  ॐ कामपूजितायै नमः ।
  She who is being worshipped by the god of love in the kama giri peeta of Mooladhara chakra-Kama
 376. ஓம் ச்ருங்காரரஸ்-ஸம்பூர்ணாயை நம:
  ॐ श्रृङ्गाररससम्पूर्णायै नमः ।
  She who is lovely
 377. ஓம் ஜயாயை நம:
  ॐ जयायै नमः ।
  She who is personification of victory
 378. ஓம் ஜாலந்தரஸ்திதாயை நம:
  ॐ जालन्धरस्थितायै नमः ।
  She who is on Jalandhara peetha or She who is purest of the pure
 379. ஓம் ஓட்யாணபீட-நிலயாயை நம:
  ॐ ओड्याणपीठनिलयायै नमः ।
  She who is on Odyana peetha or She who lives in orders
 380. ஓம் பிந்துமண்டலவாஸின்யை நம:
  ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः ।
  She who lives in the dot in the center of Srichakra
 381. ஓம் ரஹோயாகக்ரமாராத் யாயை நம:
  ॐ रहोयागक्रमाराध्यायै नमः ।
  She who can be worshipped by secret sacrificial rites
 382. ஓம் ரஹஸ்-தர்ப்பண-தர்ப்பி தாயை நம:
  ॐ रहस्तर्पणतर्पितायै नमः ।
  She who is pleased of chants knowing its meaning
 383. ஓம் ஸத்ய: ப்ரஸாதின்யை நம:
  ॐ सद्यः प्रसादिन्यै नमः ।
  She who is pleased immediately
 384. ஓம் விச்வ-ஸாக்ஷிண்யை நம:
  ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः ।
  She who is the witness for the universe
 385. ஓம் ஸாக்ஷி-வர்ஜிதாயை நம:
  ॐ साक्षिवर्जितायै नमः ।
  She who does not have witness for herself
 386. ஓம் ஷடங்கதேவதா-யுக்தாயை நம:
  ॐ षडङ्गदेवतायुक्तायै नमः ।
  "She who has her six parts as gods viz., heart, head, hair. Battle dress, eyes and arrows"
 387. ஓம் ஷாட்குண்ய-பரிபூரிதாயை நம:
  ॐ षाड्गुण्यपरिपूरितायै नमः ।
  "She who is full of six characteristics viz., wealth, duty, fame, knowledge, assets and renunciation"
 388. ஓம் நித்யக்லின்னாயை நம:
  ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ।
  She in whose heart there is always mercy
 389. ஓம் நிருபமாயை நம:
  ॐ निरुपमायै नमः ।
  She who does not have anything to be compared to
 390. ஓம் நிர்வாணஸுக-தாயின்யை நம:
  ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः ।
  She who gives redemption
 391. ஓம் நித்யாஷாடசிகா-ரூபாயை நம:
  ॐ नित्याषोडशिकारूपायै नमः ।
  She who is of the form sixteen goddesses
 392. ஓம் ஸ்ரீகண்டார்த்த-சரீரிண்யை நம:
  ॐ श्रीकण्ठार्धशरीरिण्यै नमः ।
  She who occupies half the body of Lord Shiva
 393. ஓம் ப்ராபாவத்யை நம:
  ॐ प्रभावत्यै नमः ।
  She who is lustrous of supernatural powers
 394. ஓம் ப்ரபாரூபாயை நம:
  ॐ प्रभारूपायै नमः ।
  She who is personification of the light provided by super natural powers
 395. ஓம் ப்ரஸித்தாயை நம:
  ॐ प्रसिद्धायै नमः ।
  She who is famous
 396. ஓம் பரமேச்வர்யை நம:
  ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
  She who is the ultimate goddess
 397. ஓம் மூலப்ரக்ருத்யை நம:
  ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
  She who is the root cause
 398. ஓம் அவ்யக்தாயை நம:
  ॐ अव्यक्तायै नमः ।
  She who is not clearly seen
 399. ஓம் வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ व्क्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is visible and not visible
 400. ஓம் வ்யாபின்யை நம:
  ॐ व्यापिन्यै नमः ।
  She who is spread everywhere
 401. ஓம் விவிதாகாரயை நம:
  ॐ विविधाकारायै नमः ।
  She who has several different forms
 402. ஓம் வித்யாவித்யாஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is the form of knowledge as well as ignorance
 403. ஓம் மஹாகாமேசநயன-குமுதா-ஹ்லாத-கௌமுத்யை நம:
  ॐ महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै नमः ।
  She who is like the full moon which opens the lotus like eyes of Lord Kameshwara
 404. ஓம் பக்தஹார்த்த-தமோபேத பானுமத்-பானு-ஸந்தத்யை நம:
  ॐ भक्ताहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसन्तत्यै नमः ।
  She who is like the sun’s rays which remove the darkness from the heart of devotees
 405. ஓம் சிவதூத்யை நம:
  ॐ शिवदूत्यै नमः ।
  She who sent Shiva as her representative
 406. ஓம் சிவாராத்யாயை நம:
  ॐ शिवाराध्यायै नमः ।
  She who is worshipped by Lord Shiva
 407. ஓம் சிவமூர்த்யை நம:
  ॐ शिवमूर्त्यै नमः ।
  She who is of the form of Lord Shiva
 408. ஓம் சிவங்கர்யை நம:
  ॐ शिवङ्कर्यै नमः ।
  She who makes good to happen
 409. ஓம் சிவபராயை நம:
  ॐ शिवप्रियायै नमः ।
  She who is dear to Lord Shiva
 410. ஓம் சிவப்ரியாயை நம:
  ॐ शिवपरायै नमः ।
  She who does not have any other interest except Lord Shiva
 411. ஓம் சிஷ்டேஷ்டாயை நம:
  ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
  She who likes people with good habits
 412. ஓம் சிஷ்டபூஜிதாயை நம:
  ॐ शिष्टपूजितायै नमः ।
  She who is being worshipped by good people
 413. ஓம் அப்ரமேயாயை நம:
  ॐ अप्रमेयायै नमः ।
  She who cannot be measured
 414. ஓம் ஸ்வப்ரகாசாயை நம:
  ॐ स्वप्रकाशायै नमः ।
  She who has her own luster
 415. ஓம் மனோவாசாமகோசராயை நம:
  ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः ।
  She who is beyond the mind and the word
 416. ஓம் சிச்சக்த்யை நம:
  ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
  She who is the strength of holy knowledge
 417. ஓம் சேதனாரூபாயை நம:
  ॐ चेतनारूपायै नमः ।
  She who is the personification of the power behind action
 418. ஓம் ஜடசக்த்யை நம:
  ॐ जडशक्त्यै नमः ।
  She who is the strength of the immobile
 419. ஓம் ஜடாத்மிகாயை நம:
  ॐ जडात्मिकायै नमः ।
  She who is the world of immobile
 420. ஓம் காயத்ர்யை நம:
  ॐ गायत्र्यै नमः ।
  She who is Gayathri
 421. ஓம் வ்யாஹ்ருத்யை நம:
  ॐ व्याहृत्यै नमः ।
  She who is the grammar originating from letters
 422. ஓம் ஸந்த்யாயை நம:
  ॐ सन्ध्यायै नमः ।
  She who is the union of souls and the God
 423. ஓம் த்விஜப்ருந்தநிஷேவிதாயை நம:
  ॐ द्विजवृन्दनिषेवितायै नमः ।
  She who is being worshipped by all beings
 424. ஓம் தத்வாஸனாயை நம:
  ॐ तत्त्वासनायै नमः ।
  She who sits on principles
 425. ஓம் தஸ்மை நம:
  ॐ तस्मै नमः ।
  She who is that
 426. ஓம் துப்யம் நம:
  ॐ तुभ्यं नमः ।
  She who is you
 427. ஓம் அய்யை நம:
  ॐ अय्यै नमः ।
  She who is the mother
 428. ஓம் பஞ்சகோசாந்தரஸ்திதாயை நம:
  ॐ पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः ।
  She who is in between the five holy parts
 429. ஓம் நிஸ்ஸீம-மஹிம்னே நம:
  ॐ निःसीममहिम्ने नमः ।
  She who has limitless fame
 430. ஓம் நித்ய-யௌவனாயை நம:
  ॐ नित्ययौवनायै नमः ।
  She who is ever young
 431. ஓம் மத-சாலின்யை நம:
  ॐ मदशालिन्यै नमः ।
  She who shines by her exuberance
 432. ஓம் மத-கூர்ணித-ரக்தாக்ஷ்யை நம:
  ॐ मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः ।
  She who has rotating red eyes due to her exuberance
 433. ஓம் மத-பாடல-கண்டபுவே நம:
  ॐ मदपाटलगण्डभुवे नमः ।
  She who has red cheeks due to excessive action
 434. ஓம் சந்தனத்ரவ-திக்தாங்க்யை நம:
  ॐ चन्दनद्रवदिग्धाङ्ग्यै नमः ।
  She who applies sandal paste all over her body
 435. ஓம் சாம்பேய-குஸுமப்ரியாயை நம:
  ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ।
  She who likes the flowers of Champaka tree
 436. ஓம் குசலாயை நம:
  ॐ कुशलायै नमः ।
  She who is intelligent
 437. ஓம் கோமலாகாராயை நம:
  ॐ कोमलाकारायै नमः ।
  She who has soft beautiful form
 438. ஓம் குருகுல்லாயை நம:
  ॐ कुरुकुल्लायै नमः ।
  She who is of the form of Kuru kulla devi who lives in Vimarsa
 439. ஓம் குலேச்வர்யை நம:
  ॐ कुलेश्वर्यै नमः ।
  She who is the goddess for the clan
 440. ஓம் குலகுண்டாலயாயை நம:
  ॐ कुलकुण्डालयायै नमः ।
  She who lives in kula kunda or She who is the power called Kundalani
 441. ஓம் கௌலமார்க்கத்தபர-ஸேவிதாயை நம:
  ॐ कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः ।
  She who is being worshipped by people who follow Kaula matha
 442. ஓம் குமார-கணநாதாம்பாயை நம:
  ॐ कुमारगणनाथाम्बायै नमः ।
  She who is mother to Ganesha and Subrahmanya
 443. ஓம் துஷ்ட்யை நம:
  ॐ तुष्ट्यै नमः ।
  She who is personification of happiness
 444. ஓம் புஷ்ட்யை நம:
  ॐ पुष्ट्यै नमः ।
  She who is personification of health
 445. ஓம் மத்யை நம:
  ॐ मत्यै नमः ।
  She who is personification of wisdom
 446. ஓம் த்ருத்யை நம:
  ॐ धृत्यै नमः ।
  She who is personification of courage
 447. ஓம் சாந்த்யை நம:
  ॐ शान्त्यै नमः ।
  She who is peaceful
 448. ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை நம:
  ॐ स्वस्तिमत्यै नमः ।
  She who always keeps well
 449. ஓம் காந்த்யை நம:
  ॐ कान्त्यै नमः ।
  She who is personification of light
 450. ஓம் நந்தின்யை நம:
  ॐ नन्दिन्यै नमः ।
  She who is personification of Nadhini daughter of Kama denu
 451. ஓம் விக்னநாசின்யை நம:
  ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः ।
  She who removes obstacles
 452. ஓம் தேஜோவத்யை நம:
  ॐ तेजोवत्यै नमः ।
  She who shines
 453. ஓம் த்ரிநயனாயை நம:
  ॐ त्रिनयनायै नमः ।
  She who has three eyes
 454. ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை நம:
  ॐ लोलाक्षीकामरूपिण्यै नमः ।
  She who has wandering passionate eyes
 455. ஓம் மாலின்யை நம:
  ॐ मालिन्यै नमः ।
  She who wears a garland
 456. ஓம் ஹம்ஸின்யை நம:
  ॐ हंसिन्यै नमः ।
  She who is surrounded by swans
 457. ஓம் மாத்ரே நம:
  ॐ मात्रे नमः ।
  She who is the mother
 458. ஓம் மலயாசல-வாஸின்யை நம:
  ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः ।
  She who lives in the Malaya mountain
 459. ஓம் ஸுமுக்யை நம:
  ॐ सुमुख्यै नमः ।
  She who has a pleasing disposition
 460. ஓம் நளின்யை நம:
  ॐ नलिन्यै नमः ।
  She who is tender
 461. ஓம் ஸுப்ருவே நம:
  ॐ सुभ्रुवे नमः ।
  She who has beautiful eyelids
 462. ஓம் சோபனாயை நம:
  ॐ शोभनायै नमः ।
  She who brings good things
 463. ஓம் ஸுரநாயிகாயை நம:
  ॐ सुरनायिकायै नमः ।
  She who is the leader of devas
 464. ஓம் காலகண்ட்யை நம:
  ॐ कालकण्ठ्यै नमः ।
  She who is the consort of he who killed the god of death
 465. ஓம் காந்திமத்யை நம:
  ॐ कान्तिमत्यै नमः ।
  She who has ethereal luster
 466. ஓம் க்ஷபிண்யை நம:
  ॐ क्षोभिण्यै नमः ।
  She who creates high emotions or She who gets agitated
 467. ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை நம:
  ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः ।
  She who has a micro stature
 468. ஓம் வஜ்ரேச்வர்யை நம:
  ॐ वज्रेश्वर्यै नमः ।
  She who is Vajreswari (lord of diamonds) who occupies jalandhara peetha
 469. ஓம் வாமதேவ்யை நம:
  ॐ वामदेव्यै नमः ।
  She who is the consort of Vama deva
 470. ஓம் வயோவஸ்தா-விவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ वयो‌உवस्थाविवर्जितायै नमः ।
  She who does not change with age
 471. ஓம் ஸித்தேச்வர்யை நம:
  ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ।
  She who is the goddess of Siddhas (saints with super natural powers)
 472. ஓம் ஸித்தவித்யாயை நம:
  ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
  She who is personification of pancha dasa manthra which is called siddha vidya
 473. ஓம் ஸித்தமாத்ரே நம:
  ॐ सिद्धमात्रे नमः ।
  She who is the mother of Siddhas
 474. ஓம் யசஸ்வின்யை நம:
  ॐ यशस्विन्यै नमः ।
  She who is famous
 475. ஓம் விசுத்திசக்ர-நிலயாயை நம:
  ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ।
  She who is in sixteen petalled lotus
 476. ஓம் ஆரக்த-வர்ணாயை நம:
  ॐ आरक्तवर्णायै नमः ।
  She who is slightly red
 477. ஓம் த்ரிலோசனாயை நம:
  ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
  She who has three eyes
 478. ஓம் கட்வாங்காதிப்ரஹரணாயை நம:
  ॐ खट्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः ।
  She who has arms like the sword
 479. ஓம் வதனைக-ஸமன்விதாயை நம:
  ॐ वदनैकसमन्वितायै नमः ।
  She who has one face
 480. ஓம் பாயஸான்னப்ரியாயை நம:
  ॐ पायसान्नप्रियायै नमः ।
  She who likes sweet rice (Payasam)
 481. ஓம் த்வக்ஸ்தாயை நம:
  ॐ त्वक्स्थायै नमः ।
  She who lives in the sensibility of the skin
 482. ஓம் பசுலோக-பயங்கர்யை நம:
  ॐ पशुलोकभयङ्कर्यै नमः ।
  She who creates fear for animal like men
 483. ஓம் அம்ருதாதி-மஹாசக்தி-ஸம்வ்ருதாயை நம:
  ॐ अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ।
  "She who is surrounded by Maha shakthis like Amrutha,Karshini, Indrani, Eesani, uma,Urdwa kesi"
 484. ஓம் டாகினீச்வர்யை நம:
  ॐ डाकिनीश्वर्यै नमः ।
  She who is goddess of the south(denoting death)
 485. ஓம் அனாஹதாப்ஜ-நிலயாயை நம:
  ॐ अनाहताब्जनिलयायै नमः ।
  She who lives in the twelve petalled lotus
 486. ஓம் ச்யாமாபாயை நம:
  ॐ श्यामाभायै नमः ।
  She who is greenish black
 487. ஓம் வதனத்வயாயை நம:
  ॐ वदनद्वयायै नमः ।
  She who has two faces
 488. ஓம் தம்ஷட்ரோஜ்வலாயை நம:
  ॐ दंष्ट्रोज्वलायै नमः ।
  She who shines with long protruding teeth
 489. ஓம் அக்ஷமாலாதி-தராயை நம:
  ॐ अक्षमालादिधरायै नमः ।
  She who wears meditation chains
 490. ஓம் ருதிரஸம்ஸ்திதாயை நம:
  ॐ रुधिरसंस्थितायै नमः ।
  She who is in blood
 491. ஓம் காலராத்ர்யாதி-சக்த்-யௌகவ்ருதாயை நம:
  ॐ कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः ।
  "She who is surrounded by Shakthis like Kalarathri. Kanditha, Gayathri, ….etc"
 492. ஓம் ஸ்நிக்தௌதனப்ரியாயை நம:
  ॐ स्निग्धौदनप्रियायै नमः ।
  She who likes Ghee mixed rice
 493. ஓம் மஹாவீரேந்த்ர-வரதாயை நம:
  ॐ महावीरेन्द्रवरदायै नमः ।
  She who gives boons to great heroes or She who gives boons to great sages
 494. ஓம் ராகிண்யம்பாஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ राकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
  She who has names like rakini
 495. ஓம் மணிபூராப்ஜ-நிலயாயை நம:
  ॐ मणिपूराब्जनिलयायै नमः ।
  She who lives in ten petalled lotus
 496. ஓம் வதனத்ரய-ஸம்யுதாயை நம:
  ॐ वदनत्रयसंयुतायै नमः ।
  She who has three faces
 497. ஓம் வஜ்ராதிக்ராயுதோபேதாயை நம:
  ॐ वज्राधिकायुधोपेतायै नमः ।
  She who has weapons like Vajrayudha
 498. ஓம் டாமர்யாதிபி-ராவ்ருதாயை நம:
  ॐ डामर्यादिभिरावृतायै नमः ।
  She who is surrounded by Goddess like Damari
 499. ஓம் ரக்தவர்ணாயை நம:
  ॐ रक्तवर्णायै नमः ।
  She who is of the colour of blood
 500. ஓம் மாம்ஸ-நிஷ்டாயை நம:
  ॐ मांसनिष्ठायै नमः ।
  She who is in flesh
 501. ஓம் குடான்னப்ரீத-மானஸாயை நம:
  . गुडान्नप्रीतमानसायै नमः ।
  She who likes rice mixed with jaggery
 502. ஓம் ஸமஸ்த-பக்த-ஸுகதாயை நம:
  ॐ समस्तभक्तसुखदायै नमः ।
  She who gives pleasure to all her devotees
 503. ஓம் லாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ लाकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is famous in the name of “Lakini”
 504. ஓம் ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜ-கதாயை நம:
  ॐ स्वाधिष्टानाम्बुजगतायै नमः ।
  She who lives in the six petalled lotus
 505. ஓம் சதுர்வக்த்ர-மனோஹராயை நம:
  ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ।
  She who has four beautiful faces
 506. ஓம் சூலாத்யாயுத-ஸம்பன்னாயை நம:
  ॐ शूलाद्यायुधसम्पन्नायै नमः ।
  She who has weapons like Spear
 507. ஓம் பீதவர்ணாயை நம:
  ॐ पीतवर्णायै नमः ।
  She who is of golden colour
 508. ஓம் அதிகர்விதாயை நம:
  ॐ अतिगर्वितायै नमः ।
  She who is very proud
 509. ஓம் மேதோநிஷ்டாயை நம:
  ॐ मेदोनिष्ठायै नमः ।
  She who is in the fatty layer
 510. ஓம் மதுப்ரீதாயை நம:
  ॐ मधुप्रीतायै नमः ।
  She who likes honey
 511. ஓம் பந்தின்யாதி-ஸமன்விதாயை நம:
  ॐ बन्दिन्यादिसमन्वितायै नमः ।
  She who is surrounded by Shakthis called Bandhini
 512. ஓம் தத்யன்னாஸக்த ஹ்ருதயாயை நம:
  ॐ दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः ।
  She who likes curd rice
 513. ஓம் காகினீரூப-தாரிண்யை நம:
  ॐ काकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
  She who resembles “Kakini”
 514. ஓம் மூலாதாராம்புஜாரூடாயை நம:
  ॐ मूलाधाराम्बुजारूढायै नमः ।
  She who sits on the mooladhara kamala or the lotus which is the basic support
 515. ஓம் பஞ்சவக்த்ராயை நம:
  ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ।
  She who has five faces
 516. ஓம் அஸ்திஸம்ஸ்திதாயை நம:
  ॐ अस्थिसंस्थितायै नमः ।
  She who is in the bones
 517. ஓம் அங்குசாதிப்ரஹரணாயை நம:
  ॐ अङ्कुशादिप्रहरणायै नमः ।
  She who holds Ankusha and other weapons
 518. ஓம் வரதாதி-நிஷேவிதாயை நம:
  ॐ वरदादि निषेवितायै नमः ।
  She who is surrounded by Vardha and other shakthis
 519. ஓம் முத்கௌதனாஸக்த-சித்தாயை நம:
  ॐ मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः ।
  She who likes rice mixed with green gram dhal
 520. ஓம் ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ साकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
  She who has the name “Sakini”
 521. ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜ-நிலயாயை நம:
  ॐ आज्ञाचक्राब्जनिलायै नमः ।
  She who sits on the lotus called Agna chakra or the wheel of order
 522. ஓம் சுக்லவர்ணாயை நம:
  ॐ शुक्लवर्णायै नमः ।
  She who is white coloured
 523. ஓம் ஷடானனாயை நம:
  ॐ षडाननायै नमः ।
  She who has six faces
 524. ஓம் மஜ்ஜா ஸம்ஸ்தாயை நம:
  ॐ मज्जासंस्थायै नमः ।
  She who is in the fat surrounding the body
 525. ஓம் ஹம்ஸ்வதீ-முக்யசக்தி-ஸமன்விதாயை நம:
  ॐ हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ।
  She who is surrounded by shakthis called Hamsavathi
 526. ஓம் ஹரித்ரான்னைக-ரஸிகாயை நம:
  ॐ हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः ।
  She who likes rice mixed with turmeric powder
 527. ஓம் ஹாகினீரூப-தாரிண்யை நம:
  ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
  She who has the name “Hakini”
 528. ஓம் ஸஹஸ்ரதல-பத்மஸ்தாயை நம:
  ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ।
  She who sits on thousand petalled lotus
 529. ஓம் ஸர்வவர்ணோப-சோபிதாயை நம:
  ॐ सर्ववर्णोपशोभितायै नमः ।
  She who shines in all colours
 530. ஓம் ஸர்வாயுத-தராயை நம:
  ॐ सर्वायुधधरायै नमः ।
  She who is armed with all weapons
 531. ஓம் சுக்ல-ஸம்ஸ்திதாயை நம:
  ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः ।
  She who is in shukla or semen
 532. ஓம் ஸர்வதோ-முக்யை நம:
  ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
  She who has faces everywhere
 533. ஓம் ஸர்வெளதனப்ரீத-சித்தாயை நம:
  ॐ सर्वौदनप्रीतचित्तायै नमः ।
  She who likes all types of rice
 534. ஓம் யாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ याकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is named as “yakini”
 535. ஓம் ஸ்வாஹாயை நம:
  ॐ स्वाहायै नमः ।
  She who is personification of Swaha ( the manthra chanted during fire sacrifice )
 536. ஓம் ஸ்வதாயை நம:
  ॐ स्वधायै नमः ।
  She who is of the form of Swadha
 537. ஓம் அமத்யை நம:
  ॐ अमत्यै नमः ।
  She who is ignorance
 538. ஓம் மேதாயை நம:
  ॐ मेधायै नमः ।
  She who is knowledge
 539. ஓம் ச்ருத்யை நம:
  ॐ श्रुत्यै नमः ।
  She who is Vedas
 540. ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம:
  ॐ स्मृत्यै नमः ।
  She who is the guide to Vedas
 541. ஓம் அனுத்தமாயை நம:
  ॐ अनुत्तमायै नमः ।
  She who is above all
 542. ஓம் புண்யகீர்த்யை நம:
  ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः ।
  She who is famous for good deeds
 543. ஓம் புண்யலப்யாயை நம:
  ॐ पुण्यलभ्यायै नमः ।
  She who can be attained by good deeds
 544. ஓம் புண்யச்ரவண-கீர்த்தனாயை நம:
  ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः ।
  She who gives good for those who listen and those who sing about her
 545. ஓம் புலோமஜார்ச்சிதாயை நம:
  ॐ पुलोमजार्चितायै नमः ।
  She who is worshipped by wife of Indra
 546. ஓம் பந்தமோசன்யை நம:
  ॐ बन्धमोचन्यै नमः ।
  She who releases us from bondage
 547. ஓம் பர்ப்பராலகாயை நம:
  ॐ बर्बरालकायै नमः ।
  She who has forelocks which resembles waves
 548. ஓம் விமர்சரூபிண்யை நம:
  ॐ विमर्शरूपिण्यै नमः ।
  She who is hidden from view
 549. ஓம் வித்யாயை நம:
  ॐ विद्यायै नमः ।
  She who is “learning”
 550. ஓம் வியதாதி=ஜகத்ப்ரஸுவே நம:
  ॐ वियदादिजगत्प्रसुवे नमः ।
  She who created the earth and the sky
 551. ஓம் ஸர்வவ்யாதிப்ரசமன்யை நம:
  ॐ सर्व व्याधिप्रशमन्यै नमः ।
  She who cures all diseases
 552. ஓம் ஸர்வம்ருத்யு-நிவாரிண்யை நம:
  ॐ सर्व मृत्युनिवारिण्यै नमः ।
  She who avoids all types of death
 553. ஓம் அக்ர-கண்யாயை நம:
  ॐ अग्रगण्यायै नमः ।
  She who is at the top
 554. ஓம் அசிந்த்ய - ரூபாயை நம:
  ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः ।
  She who is beyond thought
 555. ஓம் கலிகல்மஷ-நாசின்யை நம:
  ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
  She who removes the ills of the dark age
 556. ஓம் காத்யாயன்யை நம:
  ॐ कात्यायन्यै नमः ।
  She who is Kathyayini in Odyana peetha or She who is the daughter of sage Kathyayana
 557. ஓம் காலஹந்தர்யை நம:
  ॐ कालहन्त्र्यै नमः ।
  She who kills god of death
 558. ஓம் கமலாக்ஷநிஷேவிதாயை நம:
  ॐ कमलाक्षनिषेवितायै नमः ।
  She who is being worshipped by the lotus eyed Vishnu
 559. ஓம் தாம்பூல-பூரித-முக்யை நம:
  ॐ ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः ।
  "She whose mouth is filled with betel leaves , betel nut and lime"
 560. ஓம் தாடிமீகுஸுமப்ரபாயை நம:
  ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः ।
  She whose colour is like the pomegranate bud
 561. ஓம் ம்ருகாக்ஷ்யை நம:
  ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
  She who has eyes like deer
 562. ஓம் மோஹின்யை நம:
  ॐ मोहिन्यै नमः ।
  She who bewitches
 563. ஓம் முக்யாயை நம:
  ॐ मुख्यायै नमः ।
  She who is the chief
 564. ஓம் ம்ருடான்யை நம:
  ॐ मृडान्यै नमः ।
  She who gives pleasure
 565. ஓம் மித்ரரூபிண்யை நம:
  ॐ मित्ररूपिण्यै नमः ।
  She who is of the form of Sun
 566. ஓம் நித்யத்ருப்தாயை நம:
  ॐ नित्यतृप्तायै नमः ।
  She who is satisfied always
 567. ஓம் பக்த-நிதயே நம:
  ॐ भक्तनिधये नमः ।
  She who is the treasure house of devotees
 568. ஓம் நியந்த்ர்யை நம:
  ॐ नियन्त्र्यै नमः ।
  She who controls
 569. ஓம் நிகிலேச்வர்யை நம:
  ॐ निखिलेश्वर्यै नमः ।
  She who is goddess for every thing
 570. ஓம் மைத்ர்யாதி-வாஸநாலப்யாயை நம:
  ॐ मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः ।
  She who can be attained by habits like Maithree (friendship)
 571. ஓம் மஹாப்ரலய-ஸாக்ஷிண்யை நம:
  ॐ महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः ।
  She who is the witness to the great deluge
 572. ஓம் பராயை சக்த்யை நம:
  ॐ पराशक्त्यै नमः ।
  She who is the end strength
 573. ஓம் பராயை நிஷ்ட்டாயை நம:
  ॐ परानिष्ठायै नमः ।
  She who is at the end of concentration
 574. ஓம் ப்ரஜ்ஞானகன-ரூபிண்யை நம:
  ॐ प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of all superior knowledge
 575. ஓம் மாத்வீபானாலஸாயை நம:
  ॐ माध्वीपानालसायै नमः ।
  She who is not interested in anything else due to drinking of toddy
 576. ஓம் மத்தாயை நம:
  ॐ मत्तायै नमः ।
  She who appears to be fainted
 577. ஓம் மாத்ருகாவர்ண-ரூபிண்யை நம:
  ॐ मातृकावर्ण रूपिण्यै नमः ।
  She who is the model of colour and shape
 578. ஓம் மஹாகைலாஸ-நிலயாயை நம:
  ॐ महाकैलासनिलयायै नमः ।
  She who sits on Maha Kailasa
 579. ஓம் ம்ருணாலம்ருது-தோர்-லதாயை நம:
  ॐ मृणालमृदुदोर्लतायै नमः ।
  She who has arms as tender as lotus stalk
 580. ஓம் மஹனீயாயை நம:
  ॐ महनीयायै नमः ।
  She who is fit to be venerated
 581. ஓம் தயாமூர்த்யை நம:
  ॐ दयामूर्त्यै नमः ।
  She who is personification of mercy
 582. ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்ய-சாலின்யை நம:
  ॐ महासाम्राज्यशालिन्यै नमः ।
  She who is the chef of all the worlds
 583. ஓம் ஆத்மவித்யாயை நம:
  ॐ आत्मविद्यायै नमः ।
  She who is the science of soul
 584. ஓம் மஹாவித்யாயை நம:
  ॐ महाविद्यायै नमः ।
  She who is the great knowledge
 585. ஓம் ஸ்ரீவித்யாயை நம:
  ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
  She who is the knowledge of Goddess
 586. ஓம் காமஸேவிதாயை நம:
  ॐ कामसेवितायै नमः ।
  "She who is worshipped by Kama, the God of love"
 587. ஓம் ஸ்ரீஷாடசாக்ஷரீ - வித்யாயை நம:
  ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
  She who is the sixteen lettered knowledge
 588. ஓம் த்ரிகூடாயை நம:
  ॐ त्रिकूटायै नमः ।
  She who is divided in to three parts
 589. ஓம் காமகோடிகாயை நம:
  ॐ कामकोटिकायै नमः ।
  She who sits on Kama Koti peetha
 590. ஓம் கடாக்ஷகிங்கரீ பூத=கமலாகோடி-ஸேவிதாயை நம:
  ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ।
  She who is attended by crores of Lakshmis who yearn for her simple glance
 591. ஓம் சிரஸ்திதாயை நம:
  ॐ शिरःस्थितायै नमः ।
  She who is in the head
 592. ஓம் சந்த்ர-நிபாயை நம:
  ॐ चन्द्रनिभायै नमः ।
  She who is like the full moon
 593. ஓம் பாலஸ்தாயை நம:
  ॐ भालस्थायै‌ऐ नमः ।
  She who is in the forehead
 594. ஓம் இந்த்ரதனு: ப்ரபாயை நம:
  ॐ इन्द्रधनुःप्रभायै नमः ।
  She who is like the rain bow
 595. ஓம் ஹ்ருதயஸ்தாயை நம:
  ॐ हृदयस्थायै नमः ।
  She who is in the heart
 596. ஓம் ரவிப்ரக்யாயை நம:
  ॐ रविप्रख्यायै नमः ।
  She who has luster like Sun God
 597. ஓம் த்ரிகோணாந்தர-தீபிகாயை நம:
  ॐ त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः ।
  She who is like a light in a triangle
 598. ஓம் தாக்ஷயண்யை நம:
  ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
  She who is the daughter of Daksha
 599. ஓம் தைத்யஹந்த்ர்யை நம:
  ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
  She who kills asuras
 600. ஓம் தக்ஷயஜ்ஞ-விநாசின்யை நம:
  ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः ।
  She who destroyed the sacrifice of Rudra
 601. ஓம் தராந்தோலித-தீர்க்காக்ஷ் நம:
  ॐ दरान्दोलितदीर्घाक्ष्यै नमः ।
  She who has long eyes which have slight movement
 602. ஓம் தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன் முக்யை நம:
  ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः ।
  She who has face that glitters with her smile
 603. ஓம் குருமூர்த்தயே நம:
  ॐ गुरूमूर्त्यै नमः ।
  She who is the teacher
 604. ஓம் குணநிதயே நம:
  ॐ गुणनिधये नमः ।
  She who is the treasure house of good qualities
 605. ஓம் கோமாத்ரே நம:
  ॐ गोमात्रे नमः ।
  She who is the mother cow
 606. ஓம் குஹஜன்மபுவே நம:
  ॐ गुहजन्मभुवे नमः ।
  She who is the birth place of Lord Subrahmanya
 607. ஓம் தேவேச்யை நம:
  ॐ देवेश्यै नमः ।
  She who is the goddess of Gods
 608. ஓம் தண்டநீதிஸ்தா நம:
  ॐ दण्डनीतिस्थायै नमः ।
  She who judges and punishes
 609. ஓம் தஹராகாச்-ரூபிண்யை நம:
  ॐ दहराकाशरूपिण्यै नमः ।
  She who is of the form of wide sky
 610. ஓம் ப்ரதிபன்-முக்ய-ராகாந்த-திதிமண்டல-பூஜிதாயை நம:
  ॐ प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजितायै नमः ।
  She who is being worshipped on all the fifteen days from full moon to new moon
 611. ஓம் கலாத்மிகாயை நம:
  ॐ कलात्मिकायै नमः ।
  She who is the soul of arts
 612. ஓம் கலாநாதாயை நம:
  ॐ कलानाथायै नमः ।
  She who is the chief of arts
 613. ஓம் காவ்யாலாப-விநோதின்யை நம:
  ॐ काव्यालापविमोदिन्यै नमः ।
  She who enjoys being described in epics
 614. ஓம் ஸசாமராமாவாணீ-ஸவ்ய தக்ஷிண-ஸேவிதாயை நம:
  ॐ सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ।
  She who is being fanned by Lakshmi the goddess of wealth and Saraswathi the goddess of knowledge
 615. ஓம் ஆதிசக்த்யை நம:
  ॐ आदिशक्तयै नमः ।
  She who is the primeval force
 616. ஓம் அமேயாயை நம:
  ॐ अमेयायै नमः ।
  She who cannot be measured
 617. ஓம் ஆத்மனே நம:
  ॐ आत्मने नमः ।
  She who is the soul
 618. ஓம் பரமாயை நம:
  ॐ परमायै नमः ।
  She who is better than all others
 619. ஓம் பாவனாக்ருதயே நம:
  ॐ पावनाकृतये नमः ।
  She who is personification of purity
 620. ஓம் அநேக-கோடிப்ரஹ்மாண்டஜனன்யை நம:
  ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमः ।
  She who is the mother of several billions of universes
 621. ஓம் திவ்ய-விக்ரஹாயை நம:
  ॐ दिव्यविग्रहायै नमः ।
  She who is beautifully made
 622. ஓம் க்லீங்கார்யை நம:
  ॐ क्लीङ्कार्यै नमः ।
  She who is the shape of “Klim”
 623. ஓம் கேவலாயை நம:
  ॐ केवलायै नमः ।
  She who is she herself
 624. ஓம் குஹ்யாயை நம:
  ॐ गुह्यायै नमः ।
  She who is secret
 625. ஓம் கைவல்யபத-தாயின்யை நம:
  ॐ कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
  She who gives redemption as well as position
 626. ஓம் த்ரிபுராயை நம:
  ॐ त्रिपुरायै नमः ।
  She who lives everything in three aspects
 627. ஓம் த்ரிஜகத்-வந்த்யாயை நம:
  ॐ त्रिजगद्वन्द्यायै नमः ।
  She who is worshipped by all in three worlds
 628. ஓம் த்ரிமூர்த்தயே நம:
  ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
  She who is the trinity
 629. ஓம் த்ரிதசேச்வர்யை நம:
  ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
  She who is the goddess for all gods
 630. ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை நம:
  ॐ त्र्यक्षर्यै नमः ।
  She who is of the form of three letters
 631. ஓம் திவ்ய-கந்தாட்யாயை நம:
  ॐ दिव्यगन्धाढ्यायै नमः ।
  She who has godly smell
 632. ஓம் ஸிந்தூரதிலகாஞ்சிதாயை நம:
  ॐ सिन्दूरतिलकाञ्चितायै नमः ।
  She who wears the sindhoora dot in her forehead
 633. ஓம் உமாயை நம:
  ॐ उमायै नमः ।
  She who is in “om”
 634. ஓம் சைலேந்த்ர-தனயாயை நம:
  ॐ शैलेन्द्रतनयायै नमः ।
  She who is the daughter of the king of mountains
 635. ஓம் கௌர்யை நம:
  ॐ गौर्यै नमः ।
  She who is white coloured
 636. ஓம் கந்தர்வ-ஸேவிதாயை நம:
  ॐ गन्धर्वसेवितायै नमः ।
  She who is worshipped by gandharwas
 637. ஓம் விச்வ-கர்ப்பாயை நம:
  ॐ विश्वगर्भायै नमः ।
  She who carries the universe in her belly
 638. ஓம் ஸ்வர்ண-கர்ப்பாயை நம:
  ॐ स्वर्णगर्भायै नमः ।
  She who is personification of gold
 639. ஓம் அவரதாயை நம:
  ॐ अवरदायै नमः ।
  She who punishes bad people
 640. ஓம் வாகதீச்வர்யை நம:
  ॐ वागधीश्वर्यै नमः ।
  She who is the goddess of words
 641. ஓம் த்யானகம்யாயை நம:
  ॐ ध्यानगम्यायै नमः ।
  She who can be attained by meditation
 642. ஓம் அபரிச்சேத்யாயை நம:
  ॐ अपरिच्छेद्यायै नमः ।
  She who cannot be predicted to be in a certain place
 643. ஓம் ஜ்ஞானதாயை நம:
  ॐ ज्ञानदायै नमः ।
  She who gives out knowledge
 644. ஓம் ஜ்ஞானவிக்ரஹாயை நம:
  ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः ।
  She who is personification of knowledge
 645. ஓம் ஸர்வவேதாந்த-ஸம்வேத்யாயை நம:
  ॐ सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नमः ।
  She who can be known by all Upanishads
 646. ஓம் ஸத்யானந்தஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of truth and happiness
 647. ஓம் லோபமுத்ரார்ச்சிதாயை நம:
  ॐ लोपामुद्रार्चितायै नमः ।
  She who is worshipped by Lopa Mudhra the wife of Agasthya
 648. ஓம் லீலாக்லுப்தப்ரஹ் மாண்ட-மண்டலாயை நம:
  ॐ लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
  She who creates the different universes by simple play
 649. ஓம் அத்ருச்யாயை நம:
  ॐ अदृश्यायै नमः ।
  She who cannot be seen
 650. ஓம் த்ருச்ய-ரஹிதாயை நம:
  ॐ दृश्यरहितायै नमः ।
  She who does not see things differently
 651. ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை நம:
  ॐ विज्ञात्र्यै नमः ।
  She who knows all sciences
 652. ஓம் வேத்ய-வர்ஜிதாயை நம:
  ॐ वेद्यवर्जितायै नमः ।
  She who does not have any need to know anything
 653. ஓம் யோகின்யை நம:
  ॐ योगिन्यै नमः ।
  She who is personification of Yoga
 654. ஓம் யோகதாயை நம:
  ॐ योगदायै नमः ।
  She who gives knowledge and experience of yoga
 655. ஓம் யோக்யாயை நம:
  ॐ योग्यायै नमः ।
  She who can be reached by yoga
 656. ஓம் யோகானந்தாயை நம:
  ॐ योगानन्दायै नमः ।
  She who gets pleasure out of yoga
 657. ஓம் யுகந்தராயை நம:
  ॐ युगन्धरायै नमः ।
  She who wears the yuga (Division of eons of time)
 658. ஓம் இச்சாசக்திஜ்ஞானசக்தி க்ரியாசக்திஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
  "She who has desire as her head, Knowledge as her body and work as her feet"
 659. ஓம் ஸர்வாதாராயை நம:
  ॐ सर्वाधारायै नमः ।
  She who is the basis of everything
 660. ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டாயை நம:
  ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः ।
  She who is the best place of stay
 661. ஓம் ஸதஸத்ரூப-தாரிண்யை நம:
  ॐ सदसद्रूपधारिण्यै नमः ।
  She who always has truth in her
 662. ஓம் அஷ்டமூர்த்யை நம:
  ॐ अष्टमूर्त्यै नमः ।
  She who has eight forms
 663. ஓம் அஜாஜேத்ர்யை நம:
  ॐ अजाजैत्र्यै नमः ।
  She who has won over ignorance
 664. ஓம் லோகயாத்ரா-விதாயின்யை நம:
  ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः ।
  She who makes the world rotate(travel)
 665. ஓம் ஏகாகின்யை நம:
  ॐ एकाकिन्यै नमः ।
  She who is only herself and alone
 666. ஓம் பூமரூபாயை நம:
  ॐ भूमरूपायै नमः ।
  "She who is what we see , hear and understand"
 667. ஓம் நிர்த்வைதாயை நம:
  ॐ निद्वैतायै नमः ।
  She who makes everything as one
 668. ஓம் த்வைவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ द्वैतवर्जितायै नमः ।
  She who is away from “more than one”
 669. ஓம் அன்னதாயை நம:
  ॐ अन्नदायै नमः ।
  She who gives food
 670. ஓம் வஸுதாயை நம:
  ॐ वसुदायै नमः ।
  She who gives wealth
 671. ஓம் வ்ருத்தாயை நம:
  ॐ वृद्धायै नमः ।
  She who is old
 672. ஓம் ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who merges herself in brahma-the ultimate truth
 673. ஓம் ப்ருஹத்யை நம:
  ॐ बृहत्यै नमः ।
  She who is big
 674. ஓம் ப்ராஹ்மண்யை நம:
  ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
  She who is the wife of Brahma
 675. ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம:
  ॐ ब्राह्मयै नमः ।
  She who has one aspect of Brhma
 676. ஓம் ப்ரஹ்மானந்தாயை நம:
  ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः ।
  She who is the ultimate happiness
 677. ஓம் பலிப்ரியாயை நம:
  ॐ बलिप्रियायै नमः ।
  She who likes the strong
 678. ஓம் பாஷாரூபாயை நம:
  ॐ भाषारूपायै नमः ।
  She who is personification of language
 679. ஓம் ப்ருஹத்ஸேநாயை நம:
  ॐ बृहत्सेनायै नमः ।
  She who has big army
 680. ஓம் பாவாபாவ-விவர்ஜிதாயை நம:
  ॐ भावाभावविर्जितायै नमः ।
  She who does not have birth or death
 681. ஓம் ஸுகாராத்யாயை நம:
  ॐ सुखाराध्यायै नमः ।
  She who can be worshipped with pleasure
 682. ஓம் சுபகர்யை நம:
  ॐ शुभकर्यै नमः ।
  She who does good
 683. ஓம் சோபனாயை-ஸுலபாயை-கத்யை நம:
  ॐ शोभनासुलभागत्यै नमः ।
  She who is easy to attain and does only good
 684. ஓம் ராஜராஜேச்வர்யை நம:
  ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
  "She who is goddess to king of kings like Devaraja, Yaksha raja, , Brahma, Vishnu and Rudra"
 685. ஓம் ராஜ்யதாயின்யை நம:
  ॐ राज्यदायिन्यै नमः ।
  "She who gives kingdoms like Vaikunta, kailasa etc"
 686. ஓம் ராஜ்யவல்லபாயை நம:
  ॐ राज्यवल्लभायै नमः ।
  She who likes such kingdoms
 687. ஓம் ராஜத்க்ருபாயை நம:
  ॐ राजत्कृपायै नमः ।
  She whose mercy shines everywhere
 688. ஓம் ராஜபீடநிவேசித-நிஜாச்ரிதாயை நம:
  ॐ राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः ।
  She who makes people approaching her as kings
 689. ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம:
  ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः ।
  She who is the wealth of kingdoms
 690. ஓம் கோசநாதாயை நம:
  ॐ कोशनाथायै नमः ।
  She who protects the treasury
 691. ஓம் சதுரங்க-பலேச்வர்யை நம:
  ॐ चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः ।
  "She who is the leader of the four fold army (Mind, brain, thought and ego)"
 692. ஓம் ஸாம்ராஜ்ய-தாயின்யை நம:
  ॐ साम्राज्यदायिन्यै नमः ।
  She who makes you emperor
 693. ஓம் ஸத்யஸந்தாயை நம:
  ॐ सत्यसन्धायै नमः ।
  She who is truthful
 694. ஓம் ஸாகர-மேகலாயை நம:
  ॐ सागरमेखलायै नमः ।
  She who is the earth surrounded by the sea
 695. ஓம் தீக்ஷிதாயை நம:
  ॐ दीक्षितायै नमः ।
  She who gives the right to do fire sacrifice
 696. ஓம் தைத்ய-சமன்யை நம:
  ॐ दैत्यशमन्यै नमः ।
  She who controls anti gods
 697. ஓம் ஸர்வலோக-வசங்கர்யை நம:
  ॐ सर्वलोकवंशकर्यै नमः ।
  She who keeps all the world within her control
 698. ஓம் ஸர்வார்த்த-தாத்ர்யை நம:
  ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः ।
  She who gives all wealth
 699. ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
  ॐ सावित्र्यै नमः ।
  She who is shines like the sun
 700. ஓம் ஸச்சிதானந்த ரூபிண்யை நம:
  ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of the ultimate truth
 701. ஓம் தேசகாலாபரிச்சின்னாயை நம:
  ॐ देशकालापरिच्छिन्नायै नमः ।
  She who is not divided by region or time
 702. ஓம் ஸர்வகாயை நம:
  ॐ सर्वगायै नमः ।
  She who is full of everywhere
 703. ஓம் ஸர்வமோஹின்யை நம:
  ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।
  She who attracts every thing
 704. ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
  ॐ सरस्वत्यै नमः ।
  She who is the goddess of knowledge
 705. ஓம் சாஸ்த்ரமய்யை நம:
  ॐ शास्त्रमय्यै नमः ।
  She who is the meaning of sciences
 706. ஓம் குஹாம்பாயை நம:
  ॐ गुहाम्बायै नमः ।
  She who is mother of Lord Subrahmanya (Guha)
 707. ஓம் குஹ்ய-ரூபிண்யை நம:
  ॐ गुह्यरूपिण्यै नमः ।
  She whose form is hidden from all
 708. ஓம் ஸர்வோபாதி-விநிர்முக்தாயை நம:
  ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।
  She who does not have any doctrines
 709. ஓம் ஸதாசிவபதிவ்ரதாயை நம:
  ॐ सदाशिवपतिव्रतायै नमः ।
  She who is devoted wife for all times to Lord Shiva
 710. ஓம் ஸம்ப்ரதாயேச்வர்யை நம:
  ॐ सम्प्रदायेश्वर्यै नमः ।
  She who is goddess to rituals or She who is goddess to teacher-student hierarchy
 711. ஓம் ஸாதுனே நம:
  ॐ साधुने नमः ।
  She who is innocent
 712. ஓம் யை நம:
  ॐ यै नमः ।
  She who is the letter “e”
 713. ஓம் குருமண்டலரூபிண்யை நம:
  ॐ गुरूमण्डलरूपिण्यै नमः ।
  She who is the universe round teachers
 714. ஓம் குலோத்தீர்ணாயை நம:
  ॐ कुलोत्तीर्णायै नमः ।
  She who is beyond the group of senses
 715. ஓம் பகாராத்யாயை நம:
  ॐ भगाराध्यायै नमः ।
  She who is to be worshipped in the universe round the sun
 716. ஓம் மாயாயை நம:
  ॐ मायायै नमः ।
  She who is illusion
 717. ஓம் மதுமத்யை நம:
  ॐ मधुमत्यै नमः ।
  She who is the trance stage (seventh ) in yoga
 718. ஓம் மஹ்யை நம:
  ॐ मह्यै नमः ।
  She who is personification of earth
 719. ஓம் கணாம்பாயை நம:
  ॐ गणाम्बायै नमः ।
  She who is mother to Ganesha and bhootha ganas
 720. ஓம் குஹ்யகாராத்யாயை நம:
  ॐ गुह्यकाराध्यायै नमः ।
  She who should be worshipped in secret places
 721. ஓம் கோமலாங்க்யை நம:
  ॐ कोमलाङ्ग्यै नमः ।
  She who has beautiful limbs
 722. ஓம் குருப்ரியாயை நம:
  ॐ गुरुप्रियायै नमः ।
  She who likes teachers
 723. ஓம் ஸ்வதந்த்ராயை நம:
  ॐ स्वतन्त्रायै नमः ।
  She who is independent
 724. ஓம் ஸர்வதந்த்ரேச்யை நம:
  ॐ सर्वतन्त्रेश्यै नमः ।
  She who is goddess to all thanthras (tricks to attain God)
 725. ஓம் தட்சிணாமூர்த்திரூபிண்யை நம:
  ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ।
  She who is the personification of God facing South (The teacher form of Shiva)
 726. ஓம் ஸநகாதி-ஸமராத்யாயை நம:
  ॐ सनकादिसमाराध्यायै नमः ।
  She who is being worshipped by Sanaka sages
 727. ஓம் சிவஜ்ஞானப்-ப்ரதாயின்யை நம:
  ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः ।
  She who gives the knowledge of God
 728. ஓம் சித்கலாயை நம:
  ॐ चित्कलायै नमः ।
  She who is the micro power deep within
 729. ஓம் ஆனந்தகலிகாயை நம:
  ॐ आनन्दकलिकायै नमः ।
  She who is the happiness in beings
 730. ஓம் ப்ரேமரூபாயை நம:
  ॐ प्रेमरूपायै नमः ।
  She who is the form of love
 731. ஓம் ப்ரியங்கர்யை நம:
  ॐ प्रियङ्कर्यै नमः ।
  She who does what is liked
 732. ஓம் நாமபாராயணப்ரீதாயை நம:
  ॐ नामपारायणप्रीतायै नमः ।
  She who likes repetition of her various names
 733. ஓம் நந்திவித்யாயை நம:
  ॐ नन्दिविद्यायै नमः ।
  She who is the knowledge taught by Nandi deva (The bull god on whom shiva rides)
 734. ஓம் நடேச்வர்யை நம:
  ॐ नटेश्वर्यै नमः ।
  She who is the goddess of dance
 735. ஓம் மித்யாஜகததிஷ்டானாயை நம:
  ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः ।
  She who is luck to this world of illusion
 736. ஓம் முக்திதாயை நம:
  ॐ मुक्तिदायै नमः ।
  She who gives redemption
 737. ஓம் முக்திரூபிண்யை நம:
  ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः ।
  She who is redemption
 738. ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை நம:
  ॐ लास्यप्रियायै नमः ।
  She who likes feminine dance
 739. ஓம் லயகர்யை நம:
  ॐ लयकर्यै नमः ।
  She who is the bridge between dance and music
 740. ஓம் லஜ்ஜாயை நம:
  ॐ लज्जायै नमः ।
  She who is shy
 741. ஓம் ரம்பாதி-வந்திதாயை நம:
  ॐ रम्भादिवन्दितायै नमः ।
  She who is worshipped by the celestial dancers
 742. ஓம் பவதாவ-ஸுதாவ்ருஷ்ட்யை நம:
  ॐ भवदावसुधावृष्ट्यै नमः ।
  She who douses the forest fire of the sad life of mortals with a rain of nectar.
 743. ஓம் பாபாரண்ய-தவாநலாயை நம:
  ॐ पापारण्यदवानलायै नमः ।
  She who is the forest fire that destroys the forest of sin
 744. ஓம் தௌர்ப்பாக்ய-தூல வாதூலாயை நம:
  ॐ दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः ।
  She who is the cyclone that blows away the cotton of bad luck.
 745. ஓம் ஜராத்வாந்த-ரவிப்ரபாயை நம:
  ॐ जराध्वान्तरविप्रभायै नमः ।
  She who is the suns rays that swallows the darkness of old age
 746. ஓம் பாக்யாப்தி-சந்த்ரிகாயை நம:
  ॐ भाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः ।
  She who is the full moon to the sea of luck
 747. ஓம் பக்தசித்த-கேதி-கனாகனாயை நம:
  ॐ भक्तचित्तकेकिघनाघनायै नमः ।
  She who is the black cloud to the peacock which is he devotees mind
 748. ஓம் ரோகபர்வத-தம்போலயே நம:
  ॐ रोगपर्वतदम्भोलये नमः ।
  She who is the Vajra weapon which breaks the sickness which is like the mountain
 749. ஓம் முருத்யு-தாரு-குடாரிகாயை நம:
  ॐ मृत्युदारुकुठारिकायै नमः ।
  She who is like the axe which fells the tree of death
 750. ஓம் மஹேச்வர்யை நம:
  ॐ महेश्वर्यै नमः ।
  She who is the greatest goddess
 751. ஓம் மஹாகாள்யை நம:
  ॐ महाकाल्यै नमः ।
  She who is the great Kalee
 752. ஓம் மஹாக்ராஸாயை நம:
  ॐ महाग्रासायै नमः ।
  She who is like a great drinking bowl
 753. ஓம் மஹாசனாயை நம:
  ॐ महाशनायै नमः ।
  She who is the great eater
 754. ஓம் அபர்ணாயை நம:
  ॐ अपर्णायै नमः ।
  She who did meditation without even eating a leaf
 755. ஓம் சண்டிகாயை நம:
  ॐ चण्डिकायै नमः ।
  She who is supremely angry
 756. ஓம் சண்டமுண்டாஸுர - நிஷூதின்யை நம:
  ॐ चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्यै नमः ।
  She who killed the asuras called Chanda and Munda
 757. ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை நம:
  ॐ क्षराक्षरात्मिकायै नमः ।
  She who can never be destroyed and also destroyed
 758. ஓம் ஸர்வலோகேச்யை நம:
  ॐ सर्वलोकेश्यै नमः ।
  She who is goddess to all the worlds
 759. ஓம் விச்வதாரிண்யை நம:
  ॐ विश्वधारिण्यै नमः ।
  She who carries all the universe
 760. ஓம் த்ரிவர்க்கதாத்ர்யை நம:
  ॐ त्रिवर्गदात्र्यै नमः ।
  "She who gives dharma, Assets and pleasure"
 761. ஓம் ஸுபகாயை நம:
  ॐ सुभगायै नमः ।
  She who is pleasing to look at
 762. ஓம் த்ர்யம்பகாயை நம:
  ॐ त्र्यम्बकायै नमः ।
  She who has three eyes
 763. ஓம் த்ரிகுணாத்மிகாயை நம:
  ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः ।
  "She who is personification of three gunas viz .,Thamo (Kali), Rajo (Dhurga) and Sathva (Parvathy)"
 764. ஓம் ஸ்வர்க்காபவர்க்கதாயை நம:
  ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः ।
  She who gives heaven and the way to it
 765. ஓம் சுத்தாயை நம:
  ॐ शुद्धायै नमः ।
  She who is clean
 766. ஓம் ஜபாபுஷ்பநிபாக்ருதயே நம:
  ॐ जपापुष्पनिभाकृतये नमः ।
  She who has the colour of hibiscus
 767. ஓம் ஓஜோவத்யை நம:
  ॐ ओजोवत्यै नमः ।
  She who is full of vigour
 768. ஓம் த்யுதிதராயை நம:
  ॐ द्युतिधरायै नमः ।
  She who has light
 769. ஓம் யஜ்ஞரூபாயை நம:
  ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
  She who is of the form of sacrifice
 770. ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை நம:
  ॐ प्रियव्रतायै नमः ।
  She who likes penances
 771. ஓம் துராராத்யாயை நம:
  ॐ दुराराध्यायै नमः ।
  She who is rarely available for worship
 772. ஓம் துராதர்ஷாயை நம:
  ॐ दुराधर्षायै नमः ।
  She who cannot be won
 773. ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை நம:
  ॐ पाटलीकुसुमप्रियायै नमः ।
  She who likes the buds of Patali tree
 774. ஓம் மஹத்யை நம:
  ॐ महत्यै नमः ।
  She who is big
 775. ஓம் மேருநிலயாயை நம:
  ॐ मेरुनिलयायै नमः ।
  She who lives in Meru mountain
 776. ஓம் மந்தாரகுஸுமப்ரியாயை நம:
  ॐ मन्दारकुसुमप्रियायै नमः ।
  She who likes the buds of Mandhara tree
 777. ஓம் வீராராத்யாயை நம:
  ॐ वीराराध्यायै नमः ।
  She who is worshipped by heroes
 778. ஓம் விராட்ரூபாயை நம:
  ॐ विराड्रूपायै नमः ।
  She who a universal look
 779. ஓம் விரஜஸே நம:
  ॐ विरजसे नमः ।
  She who does not have any blemish
 780. ஓம் விச்வதோ முக்யை நம:
  ॐ विश्वतोमुख्यै नमः ।
  She who sees through every ones eyes
 781. ஓம் பரத்யக்-ரூபாயை நம:
  ॐ प्रत्यग्रूपायै नमः ।
  She who can be seen by looking inside
 782. ஓம் பராகாசாயை நம:
  ॐ पराकाशायै नमः ।
  She who is the great sky
 783. ஓம் ப்ராணதாயை நம:
  ॐ प्राणदायै नमः ।
  She who gives the soul
 784. ஓம் ப்ராணரூபீண்யை நம:
  ॐ प्राणरूपिण्यै नमः ।
  She who is the soul
 785. ஓம் மார்த்தண்டபைரவாராத்யாயை நம:
  ॐ मार्ताण्डभैरवाराध्यायै नमः ।
  She who is being worshipped by Marthanda Bhairava
 786. ஓம் மந்த்ரிணீந்யஸ்த-ராஜ்யதுரே நம:
  ॐ मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधुरे नमः ।
  She who gave the power to rule to her form of Manthrini
 787. ஓம் த்ரிபுரேச்யை நம:
  ॐ त्रिपुरेश्यै नमः ।
  She who is the head of three cities
 788. ஓம் ஜயத்ஸேநாயை நம:
  ॐ जयत्सेनायै नमः ।
  She who has an army which wins
 789. ஓம் நிஸ்த்ரைகுண்யாயை நம:
  ॐ निस्त्रैगुण्यायै नमः ।
  She who is above the three qualities
 790. ஓம் பராபராயை நம:
  ॐ परापरायै नमः ।
  She who is outside and inside
 791. ஓம் ஸத்யஜ்ஞானானந்தரூபாயை நம:
  ॐ सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः ।
  "She who is personification of truth, knowledge and happiness"
 792. ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை நம:
  ॐ सामरस्यपरायणायै नमः ।
  She who stands in peace
 793. ஓம் கபர்தின்யை நம:
  ॐ कपर्दिन्यै नमः ।
  She who is the wife of Kapardhi (Siva with hair)
 794. ஓம் கலாமாலாயை நம:
  ॐ कलामालायै नमः ।
  She who wears arts as garlands
 795. ஓம் காமதுகே நம:
  ॐ कामदुघे नमः ।
  She who fulfills desires
 796. ஓம் காமரூபிண்யை நம:
  ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
  She who can take any form
 797. ஓம் கலாநிதயே நம:
  ॐ कलानिधये नमः ।
  She who is the treasure of arts
 798. ஓம் காவ்யகலாயை நம:
  ॐ काव्यकलायै नमः ।
  She who is the art of writing
 799. ஓம் ரஸஜ்ஞாயை நம:
  ॐ रसज्ञायै नमः ।
  She who appreciates arts
 800. ஓம் ரஸசேவதயே நம:
  ॐ रसशेवधये नमः ।
  She who is the treasure of arts
 801. ஓம் புஷ்டாயை நம:
  ॐ पुष्टायै नमः ।
  She who is healthy
 802. ஓம் புராதனாயை நம:
  ॐ पुरातनायै नमः ।
  She who is ancient
 803. ஓம் பூஜ்யாயை நம:
  ॐ पूज्यायै नमः ।
  She who is fit to be worshipped
 804. ஓம் புஷ்கராயை நம:
  ॐ पुष्करायै नमः ।
  She who gives exuberance
 805. ஓம் புஸ்கரேக்ஷணாயை நம:
  ॐ पुष्करेक्षणायै नमः ।
  She who has lotus like eyes
 806. ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஷே நம:
  ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
  She who is the ultimate light
 807. ஓம் பரஸ்மைதாம்னே நம:
  ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
  She who is the ultimate resting place
 808. ஓம் பரமாணவே நம:
  ॐ परमाणवे नमः ।
  She who is the ultimate atom
 809. ஓம் பராத்பராயை நம:
  ॐ परात्परायै नमः ।
  She who is better than the best
 810. ஓம் பாசஹஸ்தாயை நம:
  ॐ पाशहस्तायै नमः ।
  She who has rope in her hand
 811. ஓம் பாசஹந்தர்ர்யை நம:
  ॐ पाशहन्त्र्यै नमः ।
  She who cuts off attachment
 812. ஓம் பரமந்த்ர-விபேதின்யை நம:
  ॐ परमन्त्रविभेदिन्यै नमः ।
  She who destroys the effect of spells cast
 813. ஓம் மூர்த்தாயை நம:
  ॐ मूर्तायै नमः ।
  She who has a form
 814. ஓம் அமூர்த்தாயை நம:
  ॐ अमूर्तायै नमः ।
  She who does not have a form
 815. ஓம் அநித்யத்ருப்தாயை நம:
  ॐ अनित्यतृप्तायै नमः ।
  She who gets happy with prayers using temporary things
 816. ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயை நம:
  ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः ।
  She who is the swan in the mind ( lake like) of sages
 817. ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை நம:
  ॐ सत्यव्रतायै नमः ।
  She who has resolved to speak only truth
 818. ஓம் ஸத்யரூபாயை நம:
  ॐ सत्यरूपायै नमः ।
  She who is the real form
 819. ஓம் ஸர்வாந்தர்யாமிண்யை நம:
  ॐ सर्वान्तर्यामिण्यै नमः ।
  She who is within everything
 820. ஓம் ஸத்யை நம:
  ॐ सत्यै नमः ।
  She who is Sathee the daughter of Daksha
 821. ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை நம:
  ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
  She who is the strength behind creator
 822. ஓம் ப்ரஹ்மணே நம:
  ॐ ब्रह्मणे नमः ।
  She who is the creator
 823. ஓம் ஜனன்யை நம:
  ॐ जनन्यै नमः ।
  She who is the mother
 824. ஓம் பஹுரூபாயை நம:
  ॐ बहुरूपायै नमः ।
  She who has several forms
 825. ஓம் புதார்ச்சிதாயை நம:
  ॐ बुधार्चितायै नमः ।
  She who is being worshipped by the enlightened
 826. ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை நம:
  ॐ प्रसवित्र्यै नमः ।
  She who has given birth to everything
 827. ஓம் ப்ரசண்டாயை நம:
  ॐ प्रचण्डायै नमः ।
  She who is very angry
 828. ஓம் ஆஜ்ஞாயை நம:
  ॐ आज्ञायै नमः ।
  She who is the order
 829. ஓம் ப்ரதிஷ்டாயை நம:
  ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
  She who has been installed
 830. ஓம் ப்ரகடாக்ருதயே நம:
  ॐ प्रकटाकृतये नमः ।
  She who is clearly visible
 831. ஓம் ப்ராணேச்வர்யை நம:
  ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।
  She who is goddess to the soul
 832. ஓம் ப்ராணதாத்ர்யை நம:
  ॐ प्राणदात्र्यै नमः ।
  She who gives the soul
 833. ஓம் பஞ்சாசத்பீடரூபிண்யை நம:
  ॐ पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।
  "She who is in fifty Shakthi peethas like Kama ropa, Varanasi. Ujjain etc"
 834. ஓம் விச்ருங்கலாயை நம:
  ॐ विश्रृङ्खलायै नमः ।
  She who is not chained
 835. ஓம் விவிக்தஸ்தாயை நம:
  ॐ विविक्तस्थायै नमः ।
  She who is in lonely places
 836. ஓம் வீரமாத்ரே நம:
  ॐ वीरमात्रे नमः ।
  She who is the mother of heroes
 837. ஓம் வியத்ப்ரஸுவே நம:
  ॐ वियत्प्रसुवे नमः ।
  She who has created the sky
 838. ஓம் முகுந்தாயை நம:
  ॐ मुकुन्दायै नमः ।
  She who gives redemption
 839. ஓம் முக்திநிலயாயை நம:
  ॐ मुक्तिनिलयायै नमः ।
  She who is the seat of redemption
 840. ஓம் மூலவிக்ரஹரூபிண்யை நம:
  ॐ मूलविग्रहरूपिण्यै नमः ।
  She who is the basic statue
 841. ஓம் பாவஜ்ஞாயை நம:
  ॐ भावज्ञायै नमः ।
  She who understands wishes and thoughts
 842. ஓம் பவரோகக்ன்யை நம:
  ॐ भवरोगध्न्यै नमः ।
  She who cures the sin of birth
 843. ஓம் பவசக்ரப்ரவர்த்தின்யை நம:
  ॐ भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
  She makes the wheel of birth rotate
 844. ஓம் சந்தஸ்ஸாராயை நம:
  ॐ छन्दःसारायै नमः ।
  She who is the meaning of Vedas
 845. ஓம் சாஸ்த்ர-ஸாராயை நம:
  ॐ शास्त्रसारायै नमः ।
  She who is the meaning of Puranas(epics)
 846. ஓம் மந்த்ர-ஸாராயை நம:
  ॐ मन्त्रसारायै नमः ।
  She who is the meaning of Manthras ( chants)
 847. ஓம் தலோதர்யை நம:
  ॐ तलोदर्यै नमः ।
  She who has a small belly
 848. ஓம் உதார-கீர்த்தயே நம:
  ॐ उदारकीर्तये नमः ।
  She who has wide and tall fame
 849. ஓம் உத்தாம-வைபவாயை நம:
  ॐ उद्दामवैभवायै नमः ।
  She who has immeasurable fame
 850. ஓம் வர்ணரூபிண்யை நம:
  ॐ वर्णरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of alphabets
 851. ஓம் ஜன்மம்ருத்யு-ஜரா-தப்த-ஜன-விச்ராங்தி-தாயின்யை நம:
  ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजन विश्रान्तिदायिन्यै नमः ।
  "She who is the panacea of ills of birth, death and aging"
 852. ஓம் ஸர்வோபநிஷதுத்குஷ்டாயை நம:
  ॐ सर्वोपनिषदुद् घुष्टायै नमः ।
  She who is being loudly announced as the greatest by Upanishads
 853. ஓம் சாந்த்யதீத-கலாத்மிகாயை நம:
  ॐ शान्त्यतीतकलात्मिकायै नमः ।
  She who is a greater art than peace
 854. ஓம் கம்பீராயை நம:
  ॐ गम्भीरायै नमः ।
  She whose depth cannot be measured
 855. ஓம் ககனாந்தஸ்தாயை நம:
  ॐ गगनान्तःस्थायै नमः ।
  She who is situated in the sky
 856. ஓம் கர்விதாயை நம:
  ॐ गर्वितायै नमः ।
  She who is proud
 857. ஓம் கானலோலுபாயை நம:
  ॐ गानलोलुपायै नमः ।
  She who likes songs
 858. ஓம் கல்பனா-ரஹிதாயை நம:
  ॐ कल्पनारहितायै नमः ।
  She who does not imagine
 859. ஓம் காஷ்டாயை நம:
  ॐ काष्ठायै नमः ।
  She who is in the ultimate boundary
 860. ஓம் அகாந்தாயை நம:
  ॐ अकान्तायै नमः ।
  She who removes sins
 861. ஓம் காந்தார்த்தவிக்ரஹாயை நம:
  ॐ कान्तार्धविग्रहायै नमः ।
  She who is half of her husband (kantha)
 862. ஓம் கார்ய-காரண-நிர்முக்ததயை நம:
  ॐ कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः ।
  She who is beyond the action and the cause
 863. ஓம் காமகேலி-தரங்கிதாயை நம:
  ॐ कामकेलितरङ्गितायै नमः ।
  She who is the waves of the sea of the play of the God
 864. ஓம் கனத்கனக-தாடங்காயை நம:
  ॐ कनत्कनकताटङ्कायै नमः ।
  She who wears the glittering golden ear studs
 865. ஓம் லீலாவிக்ரஹ-தாரிண்யை நம:
  ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ।
  She who assumes several forms as play
 866. ஓம் அஜாயை நம:
  ॐ अजायै नमः ।
  She who does not have birth
 867. ஓம் க்ஷயவிநிர்முக்தாயை நம:
  ॐ क्षयविनिर्मुक्तायै नमः ।
  She who does not have death
 868. ஓம் முக்தாயை நம:
  ॐ मुग्धायै नमः ।
  She who is beautiful
 869. ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதின்யை நம:
  ॐ क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ।
  She who is pleased quickly
 870. ஓம் அந்தர்முக-ஸமாராத்யாயை நம:
  ॐ अन्तर्मुखसमाराध्यायै नमः ।
  She who is worshipped by internal thoughts
 871. ஓம் பஹிர்முக-ஸுதுர்லபாயை நம:
  ॐ बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ।
  She who can be attained by external prayers
 872. ஓம் த்ரய்யை நம:
  ॐ त्रय्यै नमः ।
  "She who is of the form of three Vedas viz Rik, yajur and sama"
 873. ஓம் த்ரிவர்க்கநிலயாயை நம:
  ॐ त्रिवर्गनिलयायै नमः ।
  "She who is in three aspects of self, assets and pleasure"
 874. ஓம் த்ரிஸ்தாயை நம:
  ॐ त्रिस्थायै नमः ।
  She who is in three
 875. ஓம் த்ரிபுர-மாலின்யை நம:
  ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः ।
  She who is in tripura the sixth section of Srichakra
 876. ஓம் நிராமயாயை நம:
  ॐ निरामयायै नमः ।
  She who is without diseases
 877. ஓம் நிராலம்பாயை நம:
  ॐ निरालम्बायै नमः ।
  She who does not need another birth
 878. ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை நம:
  ॐ स्वात्मारामायै नमः ।
  She who enjoys within herself
 879. ஓம் ஸுதாஸ்ருத்யை நம:
  ॐ सुधासृत्यै नमः ।
  She who is the rain of nectar
 880. ஓம் ஸம்ஸாரபங்க-நிர்மக்ன-ஸமுத்தரண-பண்டிதாயை நம:
  ॐ संसारपङ्कनिर्मग्न समुद्धरणपण्डितायै नमः ।
  She who is capable of saving people who drown in the mud of day today life
 881. ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை நம:
  ॐ यज्ञप्रियायै नमः ।
  She who likes fire sacrifice
 882. ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம:
  ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः ।
  She who carries out fire sacrifice
 883. ஓம் யஜமானஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is the doer of fire sacrifice
 884. ஓம் தர்மாதாராயை நம:
  ॐ धर्माधारायै नमः ।
  She who is the basis of Dharma-the rightful action
 885. ஓம் தனாத்யக்ஷயை நம:
  ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
  She who presides over wealth
 886. ஓம் தனதான்ய-விவர்த்தின்யை நம:
  ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ।
  She who makes wealth and grain to grow
 887. ஓம் விப்ரப்ரியாயை நம:
  ॐ विप्रप्रियायै नमः ।
  She who likes those who learn Vedas
 888. ஓம் விப்ரரூபாயை நம:
  ॐ विप्ररूपायै नमः ।
  She who is the learner of Vedas
 889. ஓம் விச்வப்ரமணகாரிண்யை நம:
  ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः ।
  She who makes the universe to rotate
 890. ஓம் விச்வக்ராஸாயை நம:
  ॐ विश्वग्रासायै नमः ।
  She who eats the universe in one handful
 891. ஓம் வித்ருமாபாயை நம:
  ॐ विद्रुमाभायै नमः ।
  She who has the luster of coral
 892. ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
  ॐ वैष्णव्यै नमः ।
  She who is the power of Vishnu
 893. ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை நம:
  ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः ।
  She who is Vishnu
 894. ஓம் அயோன்யை நம:
  ॐ अयोन्यै नमः वर् अयोनये
  She who does not have a cause or She who is not born
 895. ஓம் யோனிநிலயாயை நம:
  ॐ योनिनिलयायै नमः ।
  She who is the cause and source of everything
 896. ஓம் கூடஸ்தாயை நம:
  ॐ कूटस्थायै नमः ।
  She who is stable
 897. ஓம் குலரூபிண்யை நம:
  ॐ कुलरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of culture
 898. ஓம் வீரகோஷ்டீப்ரியாயை நம:
  ॐ वीरगोष्ठीप्रियायै नमः ।
  She who likes company of heroes
 899. ஓம் வீராயை நம:
  ॐ वीरायै नमः ।
  She who has valour
 900. ஓம் நைஷ்கர்ம்யாயை நம:
  ॐ नैष्कर्म्यायै नमः ।
  She who does not have attachment to action
 901. ஓம் நாதரூபிண்யை நம:
  ॐ नादरूपिण्यै नमः ।
  She who is the form of sound
 902. ஓம் விஜ்ஞானகலனாயை நம:
  ॐ विज्ञानकलनायै नमः ।
  She who makes science
 903. ஓம் கல்யாயை நம:
  ॐ कल्यायै नमः ।
  She who is expert in arts
 904. ஓம் விதக்தாயை நம:
  ॐ विदग्धायै नमः ।
  She who is an expert
 905. ஓம் பைந்தவாஸனாயை நம:
  ॐ बैन्दवासनायै नमः ।
  She who sits in the dot of the thousand petalled lotus
 906. ஓம் தத்வாதிகாயை நம:
  ॐ तत्वाधिकायै नमः ।
  She who is above all metaphysics
 907. ஓம் தத்மவய்யை நம:
  ॐ तत्वमय्यै नमः ।
  She who is Metaphysics
 908. ஓம் தத்வமர்த்தஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ तत्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is personification of this and that
 909. ஓம் ஸாமகான்ப்ரியாயை நம:
  ॐ सामगानप्रियायै नमः ।
  She who likes singing of sama
 910. ஓம் ஸெளம்யாயை நம:
  ॐ सौम्यायै नमः ।
  She who is peaceful or She who is as pretty as the moon
 911. ஓம் ஸதாசிவகுடும்பின்யை நம:
  ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ।
  She who is consort of Sada shiva
 912. ஓம் ஸவ்யாபஸவ்மார்க்கஸ்தாயை நம:
  ॐ सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः ।
  "She who is birth, death and living or She who likes the priestly and tantric methods"
 913. ஓம் ஸர்வாபத்விநிவாரிண்யை நம:
  ॐ सर्वापद्विनिवारिण्यै नमः ।
  She who removes all dangers
 914. ஓம் ஸ்வஸ்தாயை நம:
  ॐ स्वस्थायै नमः ।
  She who has everything within her or She who is peaceful
 915. ஓம் ஸ்வபாவ-மதுராயை நம:
  ॐ स्वभावमधुरायै नमः ।
  She who is by nature sweet
 916. ஓம் தீராயை நம:
  ॐ धीरायै नमः ।
  She who is courageous
 917. ஓம் தீரஸமர்ச்சிதாயை நம:
  ॐ धीरसमर्चितायै नमः ।
  She who is being worshipped by the courageous
 918. ஓம் சைதன்யார்க்ய-ஸமாராத்யாயை நம:
  ॐ चैतन्यार्घ्यसमाराध्यायै नमः ।
  She who is worshipped by the ablation of water
 919. ஓம் சைதன்ய-குஸுமப்ரியாயை நம:
  ॐ चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ।
  She who likes the never fading flowers
 920. ஓம் ஸதோதிதாயை நம:
  ॐ सदोदितायै नमः ।
  She who never sets
 921. ஓம் ஸதாதுஷ்டாயை நம:
  ॐ सदातुष्ठायै नमः ।
  She who is always happy
 922. ஓம் தருணாதித்ய-பாடலாயை நம:
  ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः ।
  She who is like the early morning sunrise, is in the colour of patala( whitish red..somewhat pinkish).
 923. ஓம் தக்ஷிணாதக்ஷிணராத்யாயை நம:
  ॐ दक्षिणादक्षिणाराध्यायै नमः ।
  She who is worshipped by the learned and ignorant
 924. ஓம் தரஸ்மேர-முகாம்புஜாயை நம:
  ॐ दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः ।
  She who has a smiling face like the lotus in full bloom
 925. ஓம் கௌலினீ-கேவலாயை நம:
  ॐ कौलिनीकेवलायै नमः ।
  She who is mixture of the koula and kevala methods
 926. ஓம் அனர்க்ய-கைவல்யபத-தாயின்யை நம:
  ॐ अनर्ध्य कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
  She who gives the immeasurable heavenly stature
 927. ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை நம:
  ॐ स्तोत्रप्रियायै नमः ।
  She who likes chants
 928. ஓம் ஸ்துதி-மத்யை நம:
  ॐ स्तुतिमत्यै नमः ।
  She who gives boons for those who sing her chants
 929. ஓம் ச்ருதி-ஸம்ஸ்துத-வைபவாயை நம:
  ॐ श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः ।
  She who is worshipped by the Vedas
 930. ஓம் மனஸ்வின்யை நம:
  ॐ मनस्विन्यै नमः ।
  She who has a stable mind
 931. ஓம் மானவத்யை நம:
  ॐ मानवत्यै नमः ।
  She who has big heart
 932. ஓம் மஹேச்யை நம:
  ॐ महेश्यै नमः ।
  She who is the greatest goddess
 933. ஓம் மங்கலாக்ருதயே நம:
  ॐ मङ्गलाकृत्ये नमः ।
  She who does only good
 934. ஓம் விச்வமாத்ரே நம:
  ॐ विश्वमात्रे नमः ।
  The mother of the universe
 935. ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை நம:
  ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
  She who supports the world
 936. ஓம் விசாலாக்ஷ்யை நம:
  ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
  She who is broad eyed
 937. ஓம் விராகிண்யை நம:
  ॐ विरागिण्यै नमः ।
  She who has renounced
 938. ஓம் ப்ரகல்பாயை நம:
  ॐ प्रगल्भायै नमः ।
  She who is courageous
 939. ஓம் பரமோதாராயை நம:
  ॐ परमोदारायै नमः ।
  She who is great giver
 940. ஓம் பராமோதாயை நம:
  ॐ परामोदायै नमः ।
  She who has great happiness
 941. ஓம் மனோன்மய்யை நம:
  ॐ मनोमय्यै नमः ।
  She who is one with mind
 942. ஓம் வ்யோமகேச்யை நம:
  ॐ व्योमकेश्यै नमः ।
  She who is the wife of Shiva who has sky as his hair
 943. ஓம் விமானஸ்தாயை நம:
  ॐ विमानस्थायै नमः ।
  She who is at the top
 944. ஓம் வஜ்ரிண்யை நம:
  ॐ वज्रिण्यै नमः ।
  She who has indra’s wife as a part
 945. ஓம் வாமகேச்வர்யை நம:
  ॐ वामकेश्वर्यै नमः ।
  She who is goddess of the people who follow the left path
 946. ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை நம:
  ॐ पञ्चयज्ञप्रियायै नमः ।
  She who likes the five sacrifices
 947. ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி-சாயின்யை நம:
  ॐ पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिन्यै नमः ।
  She who sleeps on the cot made of five corpses
 948. ஓம் பஞ்சம்யை நம:
  ॐ पञ्चम्यै नमः ।
  She who is the consort of Sadshiva –the fifth of the pancha brahmas
 949. ஓம் பஞ்சபூதேச்யை நம:
  ॐ पञ्चभूतेश्यै नमः ।
  "She who is the chief of Pancha bhoothas viz earth, sky, fire, air. And water"
 950. ஓம் பஞ்சஸங்க்யோபசாரிண்யை நம:
  ॐ पञ्चसङ्ख्योपचारिण्यै नमः ।
  "She who is to be worshipped by five methods of Gandha(sandal wood), Pushpa(flower), Dhoopa(incense), dheepa(light), Naivedya(offering)"
 951. ஓம் சாத்வத்யை நம:
  ॐ शाश्वत्यै नमः ।
  She who is permanent
 952. ஓம் சாச்வதைச்வர்யாயை நம:
  ॐ शाश्वतैश्वर्यायै नमः ।
  She who gives perennial wealth
 953. ஓம் சர்மதாயை நம:
  ॐ शर्मदायै नमः ।
  She who gives pleasure
 954. ஓம் சம்புமோஹின்யை நம:
  ॐ शम्भुमोहिन्यै नमः ।
  She who bewitches Lord Shiva
 955. ஓம் தராயை நம:
  ॐ धरायै नमः ।
  She who carries (beings like earth)
 956. ஓம் தரஸுதாயை நம:
  ॐ धरसुतायै नमः ।
  She who is the daughter of the mountain
 957. ஓம் தன்யாயை நம:
  ॐ धन्यायै नमः ।
  She who has all sort of wealth
 958. ஓம் தர்மிண்யை நம:
  ॐ धर्मिण्यै नमः ।
  She who likes dharma
 959. ஓம் தர்மவர்த்தின்யை நம:
  ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः ।
  She who makes dharma grow
 960. ஓம் லோகாதீதாயை நம:
  ॐ लोकातीतायै नमः ।
  She who is beyond the world
 961. ஓம் குணாதீதாயை நம:
  ॐ गुणातीतायै नमः ।
  She who is beyond properties
 962. ஓம் ஸர்வாதீதாயை நம:
  ॐ सर्वातीतायै नमः ।
  She who is beyond everything
 963. ஓம் சமாத்மிகாயை நம:
  ॐ शामात्मिकायै नमः ।
  She who is peace
 964. ஓம் பந்தூககுஸும்ப்ரக்யாயை நம:
  ॐ बन्धूककुसुमप्रख्यायै नमः ।
  She who has the glitter of bhandhooka flowers
 965. ஓம் பாலாயை நம:
  ॐ बालायै नमः ।
  She who is a young maiden
 966. ஓம் லீலா-விநோதின்யை நம:
  ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः ।
  She who loves to play
 967. ஓம் ஸுமங்கல்யை நம:
  ॐ सुमङ्गल्यै नमः ।
  She who gives all good things
 968. ஓம் ஸுககர்யை நம:
  ॐ सुखकर्यै नमः ।
  She who gives pleasure
 969. ஓம் ஸுவேஷாட்யாயை நம:
  ॐ सुवेषाढ्यायै नमः ।
  She who is well made up
 970. ஓம் ஸுவாஸின்யை நம:
  ॐ सुवासिन्यै नमः ।
  She who is sweet scented(married woman)
 971. ஓம் ஸுவாஸின்யர்ச்சனப்ரீதாயை நம:
  ॐ सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः ।
  She who likes the worship of married woman
 972. ஓம் ஆசோபனாயை நம:
  ॐ आशोभनायै नमः ।
  She who has full glitter
 973. ஓம் சுத்தமானஸாயை நம:
  ॐ शुद्धमानसायै नम
  She who has a clean mind
 974. ஓம் பிந்துதர்ப்பண-ஸந்துஷ்டாயை நம:
  ॐ बिन्दुतर्पणसन्तुष्टायै नमः ।
  She who is happy with the offering in the dot of Ananda maya chakra
 975. ஓம் பூர்வஜாயை நம:
  ॐ पूर्वजायै नमः ।
  She who preceded every one
 976. ஓம் த்ரிபுராம்பிகாயை நம:
  ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः ।
  She who is the goddess of three cities
 977. ஓம் தசமுத்ரா-ஸமாராத்யாயை நம:
  ॐ दशमुद्रासमाराध्यायै नमः ।
  She who is worshipped by ten mudras(postures of the hand)
 978. ஓம் த்ரிபுராஸ்ரீவசங்கர்யை நம:
  ॐ त्रिपुराश्रीवशङ्कर्यै नमः ।
  She who keeps the goddess Tripura sree
 979. ஓம் ஜ்ஞான-முத்ராயை நம:
  ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
  She who shows the symbol of knowledge
 980. ஓம் ஜ்ஞான-கம்யாயை நம:
  ॐ ज्ञानगम्यायै नमः ।
  She who can be attained by knowledge
 981. ஓம் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை நம:
  ॐ ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
  She who is what is thought and the thought
 982. ஓம் யோனிமுத்ராயை நம:
  ॐ योनिमुद्रायै नमः ।
  She who shows the symbol of pleasure
 983. ஓம் த்ரிகண்டேச்யை நம:
  ॐ त्रिखण्डेश्यै नमः ।
  "She who is the lord of three zones of fire, moon and sun"
 984. ஓம் த்ரிகுணாயை நம:
  ॐ त्रिगुणायै नमः ।
  She who is three characters
 985. ஓம் அம்பாயை நம:
  ॐ अम्बायै नमः ।
  She who is the mother
 986. ஓம் த்ரிகோணகாயை நம:
  ॐ त्रिकोणगायै नमः ।
  She who has attained at all vertices of a triangle
 987. ஓம் அனகாயை நம:
  ॐ अनघायै नमः ।
  She who is not neared by sin
 988. ஓம் அத்புத-சாரித்ராயை நம:
  ॐ अद्भुतचारित्रायै नमः ।
  She who has a wonderful history
 989. ஓம் வாஞ்சிதார்த்தப்ரதாயின்யை நம:
  ॐ वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
  She who gives what is desired
 990. ஓம் அப்யாஸாதிசயஜ்ஞாதாயை நம:
  ॐ अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः ।
  She who can be realized by constant practice
 991. ஓம் ஷட்த்வாதீத-ரூபிண்யை நம:
  ॐ षडध्वातीतरूपिण्यै नमः ।
  She who supersedes the six methods of prayers
 992. ஓம் அவ்யாஜ-கருணாமூர்த்தயே நம:
  ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः ।
  She who shows mercy without reason
 993. ஓம் அஜ்ஞானத்வாந்த-தீபிகாயை நம:
  ॐ अज्ञानध्वान्तदीपिकायै नमः ।
  She who is the lamp that drives away ignorance
 994. ஓம் ஆபாலகோப-விதிதாயை நம:
  ॐ आबालगोपविदितायै नमः ।
  She who is worshipped by all right from children and cowherds
 995. ஓம் ஸர்வானுல்லங்க்ய-சாஸனாயை நம:
  ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनायै नमः ।
  She whose orders can never be disobeyed
 996. ஓம் ஸ்ரீசக்ரராஜ-நிலயாயை நம:
  ॐ श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ।
  She who lives in Srichakra
 997. ஓம் ஸ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:
  ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
  The beautiful goddess of wealth who is consort of the Lord of Tripura
 998. ஓம் ஸ்ரீசிவாயை நம:
  ॐ श्रीशिवायै नमः ।
  She who is the eternal peace
 999. ஓம் சிவச்த்யைக்ய - ரூபிண்யை நம:
  ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ।
  She who is unification of Shiva and Shakthi
  Also unification of 8 more forms:
 1000. ஓம் பவஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1001. ஓம் சர்வஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1002. ஓம் ஈசானஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1003. ஓம் பசுபதேஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1004. ஓம் ருத்திரஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1005. ஓம் உக்ரஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1006. ஓம் பீமஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1007. ஓம் மஹதோர் தேவஸ்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 1008. ஓம் லலிதாம்பிகாயை நம:
  ॐ ललिताम्बिकायै नमः ।
  The easily approachable perfect mother.
॥ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥
॥इति श्रीललितसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥
ஓம் ஸ்ரீ லலிதா பரமேஸ்வர்யை நம:
||ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து ||
||இதி ஶ்ரீலலிதஸஹஸ்ரனாமாவலிஃ ஸம்பூர்ணா ||
Concluding names/attributes of perfect Divine mother lalitha

lalitha - ashtothram

 1. ஓம் ரஜதாசல ஸ்ருங்காக்ர மத்யஸ்தாயை நமோ நம: ॐ रजताचल शृङ्गाग्र मध्यस्थायै नमः
 2. ஓம் ஹிமாசல மஹாவம்ஸ பாவனாயை நம: ॐ हिमाचल महावंश पावनायै नमः
 3. ஓம் ஸங்கரார் தாங்க ஸெளந்தர்ய ஸரீராயை நம: ॐ शङ्करार्धाङ्ग सौन्दर्य शरीरायै नमः
 4. ஓம் லஸன்மரகத ஸ்வச்ச விக்ரஹாயை நமோ நம: ॐ लसन्मरकत स्वच्च विग्रहायै नमः
 5. ஓம் மஹாதிஸய ஸெளந்தர்ய லாவண்யாயை நமோ நம: ॐ महातिशय सौन्दर्य लावण्यायै नमः
 6. ஓம் ஸஸாங்க ஸேகர ப்ராண வல்லபாயை நம: ॐ शशाङ्कशेखर प्राणवल्लभायै नमः
 7. ஓம் ஸதா பஞ்சதஸாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நம: ॐ सदा पञ्चदशात्मैक्य स्वरूपायै नमः
 8. ஓம் வஜ்ரமாணிக்ய கடக கிரீடாயை நமோ நம: ॐ वज्रमाणिक्य कटक किरीटायै नमः
 9. ஓம் கஸ்தூரீ திலகோத்பாஸி நிடிலாயை நமோ நம: ॐ कस्तूरी तिलकोल्लासित निटलायै नमः
 10. ஓம் பஸ்மரே காஹ்கித லஸம்மஸ்தகாயை நம: ॐ भस्मरेखाङ्कित लसन्मस्तकायै नमः
 11. ஓம் விகசாம்போருஹதள லோசனாயை நம: ॐ विकचाम्भोरुहदल लोचनायै नमः
 12. ஓம் ஸரச்சாம்பேய புஸ்பாப நாஸிகாயை நம: ॐ शरच्चाम्पेय पुष्पाभ नासिकायै नमः
 13. ஓம் லஸத் காஞ்சத தாடங்க யுகளாயை நம: ॐ लसत्काञ्चन ताटङ्क युगलायै नमः
 14. ஓம் மணிதர்பண ஸங்காஸ கபோலாயை நம: ॐ मणिदर्पण सङ्काश कपोलायै नमः
 15. ஓம் தாம்பூல பூரித்லஸ்மேர வதனாயை நம: ॐ ताम्बूलपूरितस्मेर वदनायै नमः
 16. ஓம் ஸுபக்வ தாடிமீபீஜ ரத்னாயை நம: ॐ सुपक्वदाडिमीबीज वदनायै नमः
 17. ஓம் கம்புபூக ஸமச்சாய கந்தராயை நம: ॐ कम्बुपूग समच्छाय कन्धरायै नमः
 18. ஓம் ஸ்தூல முக்தா பலோதார ஸுஹாராயை நம: ॐ स्थूलमुक्ताफलोदार सुहारायै नमः
 19. ஓம் கீரிஸ பத்தமாங்கல்ய மங்களாயை நம: ॐ गिरीशबद्दमाङ्गल्य मङ्गलायै नमः
 20. ஓம் பத்ம பாஸாங்குஸ லஸத் கராப்ஜாயை நம: ॐ पद्मपाशाङ्कुश लसत्कराब्जायै नमः
 21. ஓம் பத்மகைரவ மந்தார ஸுமாலின்யை நம: ॐ पद्मकैरव मन्दार सुमालिन्यै नमः
 22. ஓம் ஸுவர்ண கும்பயுக்மாப ஸுகுசாயை நம: ॐ सुवर्ण कुम्भयुग्माभ सुकुचायै नमः
 23. ஓம் ரமணீய சதுப்பாஹு ஸம்யுக்தாயை நம: ॐ रमणीयचतुर्भाहु संयुक्तायै नमः
 24. ஓம் கனகாங்கத கேயூர பூஷிதாயை நம: ॐ कनकाङ्गद केयूर भूषितायै नमः
 25. ஓம் ப்ருஹத் ஸெளவர்ண ஸெளந்தர்ய வஸனாயை நம: ॐ बृहत्सौवर्ण सौन्दर्य वसनायै नमः
 26. ஓம் ப்ரூஹந் நிதம்ப விலஸத் ரஸனாயை நம: ॐ बृहन्नितम्ब विलसज्जघनायै नमः
 27. ஓம் ஸெளபாக்ய ஜாத ஸ்ருங்கார மத்யமாயை நமோ நம: ॐ सौभाग्यजात शृङ्गार मध्यमायै नमः
 28. ஓம் திவ்ய பூஷண ஸந்தோஹ ரஞ்ஜிதாயை நமோ நம: ॐ दिव्यभूषणसन्दोह रञ्जितायै नमः
 29. ஓம் பாரிஜாத குணாதிக்ய பதாப்ஜாயை நம: ॐ पारिजातगुणाधिक्य पदाब्जायै नमः
 30. ஓம ஸூபத்மராக ஸங்காஸ சரணாயை நம: ॐ सुपद्मरागसङ्काश चरणायै नमः
 31. ஓம் காமகோடி மஹாபத்ம பீடஸ்தாயை நம: ॐ कामकोटि महापद्म पीठस्थायै नमः
 32. ஓம் ஸ்ரீ கண்டநேத்ர குமுத சந்த்ரிகாயை நம: ॐ श्रीकण्ठनेत्र कुमुद चन्द्रिकायै नमः
 33. ஓம் ஸசாமர ராமவாணீ வீஜிதாயை நம: ॐ सचामर रमावाणी विराजितायै नमः
 34. ஓம் பக்தரக்ஷண தாக்ஷிண்ய கடாக்ஷயை நம: ॐ भक्त रक्षण दाक्षिण्य कटाक्षायै नमः
 35. ஓம் பூதேஸாலிங்கனோத்பூத புனகாங்க்யை நம: ॐ भूतेशालिङ्गनोध्बूत पुलकाङ्ग्यै नमः
 36. ஓம் அனங்க ஜனகாபாங்க வீக்ஷணாயை நம: ॐ अनङ्गभङ्गजन कापाङ्ग वीक्षणायै नमः
 37. ஓம் ப்ரஹ்மோபேந்த்ர ஹிரோரத்ன ரஞ்ஜிதாயை நம: ॐ ब्रह्मोपेन्द्र शिरोरत्न रञ्जितायै नमः
 38. ஓம் ஸசீமுக்யாமரவது ஸேவிதாயை நம: ॐ शचीमुख्यामरवधू सेवितायै नमः
 39. ஓம் லீலாகல்பித ப்ரம்ஹாண்ட மண்டலாயை நம: ॐ लीलाकल्पित ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः
 40. ஓம் அம்ருதாதி மஹாஸக்தி ஸம்வ்ருதாயை நம: ॐ अमृतादि महाशक्ति संवृतायै नमः
 41. ஓம் ஏகாதபத்ர ஸாம்ராஜ்ய தாயிகாயை நம: ॐ एकापत्र साम्राज्यदायिकायै नमः
 42. ஓம் ஸநகாதி ஸமாராத்ய பாதுகாயை நம: ॐ सनकादि समाराध्य पादुकायै नमः
 43. ஓம் தேவர்ஷிபி: ஸ்தூயமான வைபவாயை நம: ॐ देवर्षभिस्तूयमान वैभवायै नमः
 44. ஓம் கலஸோத்பவ துர்வாஸ பூஜிதாயை நம: ॐ कलशोद्भव दुर्वास पूजितायै नमः
 45. ஓம் மத்தேபவக்த்ர ஷட்வக்த்ர வத்ஸலாயை நம: ॐ मत्तेभवक्त्र षड्वक्त्र वत्सलायै नमः
 46. ஓம் சக்ரராஜ மஹாயந்த்ர மத்யவர்த்யை நமோ நம: ॐ चक्रराज महायन्त्र मध्यवर्यै नमः
 47. ஓம் சிதக்னி குண்டஸம்பூத ஸுதேஹாயை நமோ நம: ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूत सुदेहायै नमः
 48. ஓம் ஸாங்க கண்டஸம்யுக்த மகுடாயை நம: ॐ शशाङ्कखण्डसंयुक्त मकुटायै नमः
 49. ஓம் மத்த ஹம்ஸவதூமந்த கமனாயை நம: ॐ मत्तहंसवधू मन्दगमनायै नमः
 50. ஓம் வந்தாரு ஜனஸநதோஹ வந்திதாயை நம: ॐ वन्दारुजनसन्दोह वन्दितायै नमः
 51. ஓம் அத்தர்முக ஜனானந்த பலதாயை நம: ॐ अन्तर्मुख जनानन्द फलदायै नमः
 52. ஓம் பதிவ்ரதாங்கனாபீஷ்ட பலதாயை நம: ॐ पतिव्रताङ्गनाभीष्ट फलदायै नमः
 53. ஓம் அவ்யாஜ கருணாபூர பூரிதாயை நம: ॐ अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमः
 54. ஓம் நிதாந்த ஸச்சிதானந்த ஸம்யுக்தாயை நம: ॐ नितान्त सच्चिदानन्द संयुक्तायै नमः
 55. ஓம் ஸஹஸ்ர ஸூர்ய ஸம்யுக்த ப்ரகாஸாயை நம: ॐ सहस्रसूर्य संयुक्त प्रकाशायै नमः
 56. ஓம் ரத்னசிந்தாமணி க்ருஹ மத்யஸ்தாயை நம: ॐ रत्नचिन्तामणि गृहमध्यस्थायै नमः
 57. ஓம் ஹானிவ்ருத்தி குணாதிக்ய ரஹிதாயை நம: ॐ हानिवृद्धि गुणाधिक्य रहितायै नमः
 58. ஓம் மஹாபத்மாடவீ மத்ய நிவாஸாயை நம: ॐ महापद्माटवीमध्य निवासायै नमः
 59. ஓம் ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தீனாம் ஸாக்ஷிபூத்யை நம: ॐ जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमः
 60. ஓம் மஹாதாபௌக பாபானாம் வினாஸுன்யை நம: ॐ महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमः
 61. ஓம் துஷ்ட பீதி மஹாபீதி பஞ்ஜனாயை நம: ॐ दुष्टभीति महाभीति भञ्जनायै नमः
 62. ஓம் ஸமஸ்த தேவ தனுஜ ப்ரேராகாயை நம: ॐ समस्त देवदनुज प्रेरकायै नमः
 63. ஓம் ஸமத ஹ்ருதயாம்போஜ நிலயாயை நம: ॐ समस्त हृदयाम्भोज निलयायै नमः
 64. ஓம் அனாஹத மஹாபத்ம மந்திராயை நம: ॐ अनाहत महापद्म मन्दिरायै नमः
 65. ஓம் ஸஹஸ்ரார ஸ்ரோஜாத வாஸிதாயை நமோ நம: ॐ सहस्रार सरोजात वासितायै नमः
 66. ஓம் புனராவ்ருத்தி ரஹித புரஸ்தாயை நமோ நம: ॐ पुनरावृत्तिरहित पुरस्थायै नमः
 67. ஓம் வாணீ காயத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸாவித்ரீ ஸன்னுதாயை நம: ॐ वाणी गायत्री सावित्री सन्नुतायै नमः
 68. ஓம் நீலா ரமாபூ ஸம்பூஜ்ய பதாப்ஜாயை நம: ॐ रमाभूमिसुताराध्य पदाब्जायै नमः
 69. ஓம் லோபமுத்ரர்சித ஸ்ரீமச் சரணாயை நம: ॐ लोपामुद्रार्चित श्रीमच्चरणायै नमः
 70. ஓம் ஸஹஸ்ர ரதி ஸெளந்தர்ய ஸரீராயை நம: ॐ सहस्ररति सौन्दर्य शरीरायै नमः
 71. ஓம் பாவனாமாத்ர ஸந்துஷ்ட ஹ்ருதயாயை நம: ॐ भावनामात्र सन्तुष्ट हृदयायै नमः
 72. ஓம் நத ஸம்பூர்ண விஞ்ஞான ஸித்திதாயை நம: ॐ सत्यसम्पूर्ण विज्ञान सिद्धिदायै नमः
 73. ஓம் த்ரிலோசன க்ருதோலலாஸ பலதாயை நம: ॐ त्रिलोचन कृतोल्लास फलदायै नमः
 74. ஓம் ஸ்ரீஸூதாப்தி மணித்வீப மத்யகாயை நம: ॐ सुधाब्धि मणिद्वीप मध्यगायै नमः
 75. ஓம் தக்ஷத்வர விநிர்ப்பேத ஸாதனாயை நம: ॐ दक्षाध्वर विनिर्भेद साधनायै नमः
 76. ஓம் ஸ்ரீநாத ஸோதரீபூத ஸோபிதாயை நம: ॐ श्रीनाथ सोदरीभूत शोभितायै नमः
 77. ஓம் சந்த்ரஸேகர பக்தார்தி பஞ்ஜனாயை நம: ॐ चन्द्रशेखर भक्तार्ति भञ्जनायै नमः
 78. ஓம் ஸர்வோபாதி விநிர்முக்த சைதன்யாயை நம: ॐ सर्वोपाधि विनिर्मुक्त चैतन्यायै नमः
 79. ஓம் நாமபாராயணாபீஷ்ட பலதாயை நம: ॐ नामपारायणाभीष्ट फलदायै नमः
 80. ஓம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி திரோதான ஸங்கல்பாயை நம: ॐ सृष्टि स्थिति तिरोधान सङ्कल्पायै नमः
 81. ஓம் ஸ்ரீ ஷாடஸாக்ஷரீ மந்தர மத்யகாயை நம: ॐ श्रीषोडशाक्षरि मन्त्र मध्यगायै नमः
 82. ஓம் அனாத்யந்த ஸ்வயம்பூத திவ்யமூர்த்யை நம: ॐ अनाद्यन्त स्वयम्भूत दिव्यमूर्त्यै नमः
 83. ஓம் பக்தஹம்ஸவதீமுக்ய நியோகாயை நமோ நம: ॐ भक्तहंस परीमुख्य वियोगायै नमः
 84. ஓம் மாத்ருமண்டல ஸ்ம்யுக்த லலிதாயை நமோ நம: ॐ मातृ मण्डल संयुक्त ललितायै नमः
 85. ஓம் பண்டதைத்ய மஹாஸத்வ நாஸனாயை நம: ॐ भण्डदैत्य महसत्त्व नाशनायै नमः
 86. ஓம் க்ருரபண்ட ஸிரச்சேத நிபுணாயை நம: ॐ क्रूरभण्ड शिरछ्चेद निपुणायै नमः
 87. ஓம் தாத்ரச்யுத ஸுராதீஸ ஸுகதாயை நம: ॐ धात्र्यच्युत सुराधीश सुखदायै नमः
 88. ஓம் சண்ட முண்ட நிஸும்பாதி கண்டனாயை நம: ॐ चण्डमुण्डनिशुम्भादि खण्डनायै नमः
 89. ஓம் ரக்தாக்ஷ ரக்த ஜிஹ்வாதி ஸிக்ஷணாயை நம: ॐ रक्ताक्ष रक्तजिह्वादि शिक्षणायै नमः
 90. ஓம் மஹிஷாஸூர தோர்வீர்ய நிக்ரஹாயை நம: ॐ महिषासुरदोर्वीर्य निग्रहयै नमः
 91. ஓம் அப்ரகேஸ மஹோத்ஸாஹ காரணாயை நம: ॐ अभ्रकेश महोत्साह कारणायै नमः
 92. ஓம் மஹேஸ யுக்த நடன தத்பராயை நம: ॐ महेशयुक्त नटन तत्परायै नमः
 93. ஓம் நிஜபர்த்ரு முகாம்போஜ சிந்தனாயை நம: ॐ निजभर्तृ मुखाम्भोज चिन्तनायै नमः
 94. ஓம் வ்ருஷபத்வஜ விஜ்ஞான தப; ஸித்யை நம: ॐ वृषभध्वज विज्ञान भावनायै नमः
 95. ஓம் காமக்ரோதாதி ஷட்வர்கே நாஸனாயை நம: ॐ जन्ममृत्युजरारोग भञ्जनायै नमः
 96. ஓம் ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராரோக பஞ்ஜனாயை நமோ நம: ॐ विदेहमुक्ति विज्ञान सिद्धिदायै नमः
 97. ஓம் விதேஹ முக்தி விஞ்ஞான ஸித்திதாயை நமோ நம: ॐ कामक्रोधादि षड्वर्ग नाशनायै नमः
 98. ஓம் ராஜராஜார்சித பத ஸரோஜாயை நம: ॐ राजराजार्चित पदसरोजायै नमः
 99. ஓம் ஸர்வ வேதாந்த ஸித்தாந்த ஸுதத்வாயை நம: ॐ सर्ववेदान्त संसिद्द सुतत्त्वायै नमः
 100. ஓம் ஸ்ரீ வீரபக்த விக்ஞான நிதாநாயை நம: ॐ श्री वीरभक्त विज्ञान निधानायै नमः
 101. ஓம் அஸேஷ துஷ்டதனுஜ ஸூதநாயை நம: ॐ आशेष दुष्टदनुज सूदनायै नमः
 102. ஓம் ஸாக்ஷத்ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி மனோக்ஞாயை நம: ॐ साक्षाच्च्रीदक्षिणामूर्ति मनोज्ञायै नमः
 103. ஓம் ஹயமேதாக்ர ஸலம்பூஜ்ய மஹிமாயை நம: ॐ हयमेथाग्र सम्पूज्य महिमायै नमः
 104. ஓம் தக்ஷப்ரஜாபதி ஸுதா வேஷாட்யாயை நம: ॐ दक्षप्रजापतिसुत वेषाढ्यायै नमः
 105. ஓம் ஸுமபாணேக்ஷக் கோதண்ட மண்டிதாயை நம: ॐ सुमबाणेक्षु कोदण्ड मण्डितायै नमः
 106. ஓம் நித்ய யௌவன மாங்கல்ய மங்களாயை நம: ॐ नित्ययौवन माङ्गल्य मङ्गलायै नमः
 107. ஓம் மஹாதேவ ஸமாயுக்த மஹாதேவ்யை நம: ॐ महादेव रत्यौत्सुक्य महदेव्यै नमः
 108. ஓம் சதுர்விம்ஸதி தத்வைக ஸ்வரூபாயை நமோ நம: ॐ चतुर्विंशतन्त्र्यैक रूपायै
ஶ்ரீ லலிதாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி ஸம்பூர்ணம் श्री ललिताष्टोत्तर शतनामावलि सम्पूर्णम्

Lalita trishati ஸ்ரீலலிதா த்ரிசதீ நாமாவளி

ஆதி –மதுர –சப –ஹஸ்த –அபரிமித மொத –பன ஸொவ்பாக்யம் ஆருன-அதிஸய-கருன-அபினவ-குல ஸுன்தரிம் வன்தெ
I bow before Her, ancient red epitome of beauty, mercy of mercies, Who holds the bow made of sugarcane, and who has arrows which bring happiness and prosperity.
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்
 1. ஓம் ககார ரூபாயை நம: ओं ककाररूपायै नमः
  Like the alphabet ka
 2. ஓம் கல்யாண்யை நம: ओं कल्याण्यै नमः
  makes good things to happen
 3. ஓம் கல்யாண குண சாலின்யை நம: ओं कल्याणगुणशालिन्यै नमः
  is personification of good qualities
 4. ஓம் கல்யாண சைல நிலயாயை நம: ओं कल्याणशैलनिलयायै नमः
  resides at the peak of the mountain of good
 5. ஓம் கமனீயாயை நம: ओं कमनीयायै नमः
  is attractive
 6. ஓம் கலாவத்யை நம: ओं कलावत्यै नमः
  She in whom fine arts reside
 7. ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம: ओं कमलाक्ष्यै नमः
  has lotus like eyes
 8. ஓம் கல்மஷக்ன்யை நம: ओं कल्मषघ्न्यै नमः
  destroys sin(Kalmasha literally means dirt)
 9. ஓம் கருணாம்ருத ஸாகராயை நம: ओं करुणामृतसागरायै नमः
  sea of the nectar of mercy
 10. ஓம் கதம்ப கானனாவாஸாயை நம: ओं कदम्बकाननावासायै नमः
  lives in the forest of Kadamba (a tree of heaven)
 11. ஓம் கதம்ப குஸுமப்ரியாயை நம: ओं कदम्बकुसुमप्रियायै नमः
  likes the flowers of Kadamba (indicates mind with good thoughts)
 12. ஓம் கந்தர்ப்ப வித்யாயை நம: ओं कन्दर्पविद्यायै नमः
  holy knowledge worshipped by the God of love.
 13. ஓம் கந்தர்ப்ப ஜனகாபாங்க வீக்ஷணாயை நம: ओं कन्दर्प-जनकापाङ्ग-वीक्षणायै नमः
  created God of love by her sight
 14. ஓம் கர்ப்பூர வீடீ ஸௌரப்ய கல்லோலித ககுப்தடாயை நம: ओं कर्पूरवीटि-सौरभ्य-कल्लोलित-ककुप्तटायै नमः
  fills all the world by the holy scent of chewing of betel leaf with ingredients like cardamom, nutmeg, mace, camphor, saffron etc
 15. ஓம் கலிதோஷ ஹராயை நம: ओं कलिदोषहरायै नमः
  destroys the bad effects of Kali (communal discord is also called kali)
 16. ஓம் கஞ்ஜ லோசனாயை நம: ओं कञ्जलोचनायै नमः
  has eyes like lotus and Neelotpala flowers which are born in water. Or takes care of the universe by her mere vision.
 17. ஓம் கம்ர விக்ரஹாயை நம: ओं कम्रविग्रहायै नमः
  has a mien which steals the mind
 18. ஓம் கர்மாதி ஸாக்ஷிண்யை நம: ओं कर्मादिसाक्षिण्यै नमः
  witness for action
 19. ஓம் காரயித்ர்யை நம: ओं कारयित्र्यै नमः
  makes one do actions
 20. ஓம் கர்மபல ப்ரதாயை நம: ओं कर्मफलप्रदायै नमः
  gives fruits of actions
 21. ஓம் ஏகார ரூபாயை நம: ओं एकाररूपायै नमः
  is like the alphabet ‘ea’-
 22. ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம: ओं एकाक्षर्यै नमः
  is denoted by the holy letter ‘Om’
 23. ஓம் ஏகானேகாக்ஷரா க்ருத்யை நம: ओं एकानेकाक्षराकृत्यै नमः
  is personification of each alphabet as well as all alphabets
 24. ஓம் ஏதத் ததித்ய நிர்த்தேச்யாயை நம: ओं एतत्तदित्यनिर्देश्यायै नमः
  cannot be indicated as this or that
 25. ஓம் ஏகானந்த சிதாக்ருத்யை நம: ओं एकानन्द-चिदाकृत्यै नमः
  is personification of ultimate happiness and knowledge
 26. ஓம் ஏவமித்யாகமா போத்யாயை நம: ओं एवमित्यागमाबोध्यायै नमः
  is not indicated as ‘this’ by scriptures or is not described by scriptures
 27. ஓம் ஏகபக்திமதர்ச்சிதாயை நம: ओं एकभक्ति-मदर्चितायै नमः
  is being worshipped by those with one minded devotion
 28. ஓம் ஏகாக்ரசித்த நிர்த்யாதாயை நம: ओं एकाग्रचित्त-निर्ध्यातायै नमः
  can only be meditated upon by fully concentrated attention (thought)
 29. ஓம் ஏஷணாரஹி தாத்ருதாயை நம: ओं एषणा-रहितादृतायै नमः
  is supported by those without attachment (desire)
 30. ஓம் ஏலாஸுகந்தி சிகுராயை நம: ओं एलासुगन्धिचिकुरायै नमः
  has hairs with the sweet smell of cardamom
 31. ஓம் ஏன: கூட விநாசின்யை நம: ओं एनःकूटविनाशिन्यै नमः
  destroys bundles of sin
 32. ஓம் ஏக போகாயை நம: ओं एकभोगायै नमः
  enjoys all pleasures herself
 33. ஓம் ஏக ரஸாயை நம: ओं एकरसायै नमः
  essence of only love
 34. ஓம் ஏகைச்வர்ய ப்ரதாயின்யை நம: ओं एकैश्वर्य-प्रदायिन्यै नमः
  gives the real and only asset ( the asset of salvation)
 35. ஓம் ஏகாதபத்ர ஸாம்ராஜ்ய ப்ரதாயை நம: ओं एकातपत्र-साम्राज्य-प्रदायै नमः
  gives you the power of the emperor of the world
 36. ஓம் ஏகாந்த பூஜிதாயை நம: ओं एकान्तपूजितायै नमः
  can be worshipped in absolute solitude
 37. ஓம் ஏதமான ப்ரபாயை நம: ओं एधमानप्रभायै नमः
  has the foremost luster
 38. ஓம் ஏஜதனேஜஜ் ஜகதீச்வர்யை நம: ओं एजदनेकजगदीश्वर्यै नमः
  goddess of all the moving world
 39. ஓம் ஏகவீராதி ஸம்ஸேவ்யாயை நம: ओं एकवीरादि-संसेव्यायै नमः
  is being worshipped by valorous warriors first
 40. ஓம் ஏகப்ராபவ சாலின்யை நம: ओं एकप्राभव-शालिन्यै नमः
  has unmatchable riches
 41. ஓம் ஈகார ரூபாயை நம: ओं ईकाररूपायै नमः
  is like the alphabet “ee”-ee denotes Shakthi, that which makes us all move-This is also the third letter of Pancha dasakshari manthra
 42. ஓம் ஈசித்ர்யை நம: ओं ईशित्र्यै नमः
  eggs you do everything or motive force
 43. ஓம் ஈப்ஸிதார்த்த ப்ரதாயின்யை நம: ओं ईप्सितार्थ-प्रदायिन्यै नमः
  gives that which is asked
 44. ஓம் ஈத்ருகித்யவி நிர்த்தேச்யாயை நம: ओं ईदृगित्य-विनिर्देश्यायै नमः
  cannot be indicated or limited by word “like this”- cannot be described by words
 45. ஓம் ஈச்வரத்வ விதாயின்யை நம: ओं ईश्वरत्व-विधायिन्यै नमः
  gives you the feeling of God- makes you feel god like
 46. ஓம் ஈசானாதி ப்ரஹ்மமய்யை நம: ओं ईशानादि-ब्रह्ममय्यै नमः
  is in the form of five gods viz brahma, Vishnu Rudra, Eesa, and Sadashiva
 47. ஓம் ஈசித்வாத்யஷ்ட ஸித்திதாயை நம: ओं ईशित्वाद्यष्टसिद्धिदायै नमः
  gives the eight super natural powers
 48. ஓம் ஈக்ஷித்ர்யை நம: ओं ईक्षित्र्यै नमः
  exists because of her will or witness
 49. ஓம் ஈக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட கோட்யை நம: ओं ईक्षण-सृष्टाण्ड-कोट्यै नमः
  creates billions of beings by her will
 50. ஓம் ஈச்வர வல்லபாயை நம: ओं ईश्वर-वल्लभायै नमः
  consort of Eeswara ( God)
 51. ஓம் ஈடிதாயை நம: ओं ईडितायै नमः
  is praised in the holy books like Vedas, puranas etc
 52. ஓம் ஈச்வரார்த்தாங்க சரீராயை நம: ओं ईश्वरार्धाङ्ग-शरीरायै नमः
  is half the body of Eeswara
 53. ஓம் ஈசாதி தேவதாயை நம: ओं ईशाधि-देवतायै नमः
  Goddess to the God(Eeswara)
 54. ஓம் ஈச்வரப்ரேரண கர்யை நம: ओं ईश्वर-प्रेरणकर्यै नमः
  make suggestions to the God (Eeswara)
 55. ஓம் ஈசதாண்டவ ஸாக்ஷிண்யை நம: ओं ईशताण्डव-साक्षिण्यै नमः
  witness to the cosmic Dance of God(Eeswara)
 56. ஓம் ஈச்வரோத்ஸங்க நிலயாயை நம: ओं ईश्वरोत्सङ्ग-निलयायै नमः
  sits on the lap of the God(Eeswara)
 57. ஓம் ஈதிபாதா விநாசின்யை நம: ओं ईतिबाधा-विनाशिन्यै नमः
  destroys unexpected calamities
 58. ஓம் ஈஹாவிரஹிதாய நம: ओं ईहाविरहितायै नमः
  does not have desire to attain the unattainable
 59. ஓம் ஈச சக்த்யை நம: ओं ईशशक्त्यै नमः
  power within of God(Eeswara)
 60. ஓம் ஈஷத் ஸ்மிதானனாயை நம: ओं ईषत्-स्मिताननायै नमः
  has a smiling face
 61. ஓம் லகார ரூபாயை நம: ओं लकाररूपायै नमः
  form of alphabet “la”- la denotes the wave which initiates wisdom-This is the fourth letter of pancha dasaakshari manthra
 62. ஓம் லலிதாயை நம: ओं ललितायै नमः
  is simplicity personified Or is like the mother who makes children happy by play acting
 63. ஓம் லக்ஷ்மீவாணீ நிஷேவிதாயை நம: ओं लक्ष्मी-वाणी-निषेवितायै नमः
  is served by Lakshmi the goddess of wealth and Sarawathi, the goddess of knowledge
 64. ஓம் லாகின்யை நம: ओं लाकिन्यै नमः
  is easily approachable
 65. ஓம் லலனாரூபாயை நம: ओं ललनारूपायै नमः
  can be seen as goddess in all Women
 66. ஓம் லஸத் தாடிம பாடலாயை நம: ओं लसद्दाडिम-पाटलायै नमः
  colour of opened pomegranate flower
 67. ஓம் லலந்திகா லஸத் பாலாயை நம: ओं ललन्तिकालसत्फालायै नमः
  has a shining forehead with the beautiful thilaka (dot)
 68. ஓம் லலாட நயனார்ச்சிதாயை நம: ओं ललाट-नयनार्चितायै नमः
  is worshipped by Rudra who has an eye in the forehead or is worshipped by those yogis with insight
 69. ஓம் லக்ஷணோஜ்ஜ்வல திவ்யாங்க்யை நம: ओं लक्षणोज्ज्वल-दिव्याङ्ग्यै नमः
  shines with all perfections
 70. ஓம் லக்ஷகோட்யண்ட நாயிகாயை நம: ओं लक्षकोट्यण्ड-नायिकायै नमः
  lord of billions of universes
 71. ஓம் லக்ஷ்யார்த்தாயை நம: ओं लक्ष्यार्थायै नमः
  inner meaning of the aims
 72. ஓம் லக்ஷணாகம்யாயை நம: ओं लक्षणागम्यायै नमः
  cannot be understood by explanations
 73. ஓம் லப்த காமாயை நம: ओं लब्धकामायै नमः
  She whose desires have been fulfilled
 74. ஓம் லதா தனவே நம: ओं लतातनवे नमः
  has a soft body of a climbing plant (tendril)
 75. ஓம் லலாம ராஜதலிதாயை நம: ओं ललामराजदलिकायै नमः
  has a thilaka made of musk in the forehead
 76. ஓம் லம்பி முக்தா லதாஞ்சிதாயை நம: ओं लम्बिमुक्तालताञ्चितायै नमः
  beautifies herself with long pearl chains
 77. ஓம் லம்போதர ப்ரஸவே நம: ओं लम्बोदर-प्रसुवे नमः
  mother of Lord Ganapthi
 78. ஓம் லப்யாயை நம: ओं लभ्यायै नमः
  can be attained
 79. ஓம் லஜ்ஜாட்யாயை நம: ओं लज्जाढ्यायै नमः
  has the wealth of shyness or hides shyly from non-devotees
 80. ஓம் லயவர்ஜிதாயை நம: ओं लयवर्जितायै नमः
  never dies during ultimate deluge
 81. ஓம் ஹ்ரீங்கார ரூபாயை நம: ओं ह्रीङ्काररूपायै नमः
  is of the form of word “hreem”- the fifth letter of panchadasakshari manthra
 82. ஓம் ஹ்ரீங்கார நிலயாயை நம: ओं ह्रीङ्कारनिलयायै नमः
  resides in “Hreem”
 83. ஓம் ஹ்ரீம்பத ப்ரியாயை நம: ओं ह्रीम्पदप्रियायै नमः
  likes the manthra “hreem”
 84. ஓம் ஹ்ரீங்கார பீஜாயை நம: ओं ह्रीङ्कारबीजायै नमः
  is hidden in the manthra “hreem”
 85. ஓம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ராயை நம: ओं ह्रीङ्कारमन्त्रायै नमः
  has “hreem” as manthra (word of incitation)
 86. ஓம் ஹ்ரீங்கார லக்ஷணாயை நம: ओं ह्रीङ्कारलक्षणायै नमः
  has “hreem” as property,- (Ha denotes Shiva, Ra denotes Goddess and EE denotes Vishnu, thus hreem indicates creation, organization and destruction)
 87. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஜபஸுப்ரீதாயை நம: ओं ह्रीङ्कारजपसुप्रीतायै नमः
  is pleased by recitation of Hreem
 88. ஓம் ஹ்ரீம்மத்யை நம: ओं ह्रीम्मत्यै नमः
  has within her hreem
 89. ஓம் ஹ்ரீம் விபூஷணாயை நம: ओं ह्रींविभूषणायै नमः
  has hreem as ornament
 90. ஓம் ஹ்ரீம் சீலாயை நம: ओं ह्रींशीलायै नमः
  has all the good qualities of hreem(Brahma, Vishnu and Shiva)
 91. ஓம் ஹ்ரீம் பதாராத்யாயை நம: ओं ह्रीम्पदाराध्यायै नमः
  can be worshipped by the word hreem
 92. ஓம் ஹ்ரீம் கர்ப்பாயை நம: ओं ह्रीङ्गर्भायै नमः
  has within her hreem (Brahma, Vishnu and Shiva)
 93. ஓம் ஹ்ரீம் பதாபிதாயை நம: ओं ह्रीम्पदाभिधायै नमः
  takes the name of hreem
 94. ஓம் ஹ்ரீங்கார வாச்யாயை நம: ओं ह्रीङ्कारवाच्यायै नमः
  meaning of hreem
 95. ஓம் ஹ்ரீங்கார பூஜ்யாயை நம: ओं ह्रीङ्कारपूज्यायै नमः
  is being worshipped by hreem
 96. ஓம் ஹ்ரீங்கார பீடிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कारपीठिकायै नमः
  basis of hreem
 97. ஓம் ஹ்ரீங்கார வேத்யாயை நம: ओं ह्रीङ्कारवेद्यायै नमः
  can be realized by hreem
 98. ஓம் ஹ்ரீங்கார சிந்த்யாயை நம: ओं ह्रीङ्कारचिन्त्यायै नमः
  can be meditated through hreem
 99. ஓம் ஹ்ரீம் நம: ओं ह्रीं नमः
  gives salvation
 100. ஓம் ஹ்ரீம் சரீரிண்யை நம: ओं ह्रीं-शरीरिण्यै नमः
  has her body as hreem
 101. ஓம் ஹகார ரூபாயை நம: ओं हकाररूपायै नमः
  is of the form of alphabet “ha”- this letter indicates the valour which kills enemies-this is the sixth letter of panchadasakshari manthra
 102. ஓம் ஹலத்ருத் பூஜிதாயை நம: ओं हलधृक्पूजितायै नमः
  is worshipped by him who has the plough( could be Lord Balarama or the farmer)
 103. ஓம் ஹரிணேக்ஷணாயை நம: ओं हरिणेक्षणायै नमः
  has eyes similar to the deer
 104. ஓம் ஹரப்ரியாயை நம: ओं हरप्रियायै नमः
  darling of Lord Shiva
 105. ஓம் ஹராராத்யாயை நம: ओं हराराध्यायै नमः
  is being worshipped by Lord Shiva
 106. ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர வந்திதாயை நம: ओं हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः
  is worshipped by Vishnu, Brahma and Indra
 107. ஓம் ஹயாரூடாஸேவிதாங்க்ர்யை நம: ओं हयारूढा-सेविताङ्घ्र्यै नमः
  is worshiped by the horse mounted cavalry
 108. ஓம் ஹயமேத ஸமர்ச்சிதாயை நம: ओं हयमेध-समर्चितायै नमः
  is worshipped during Aswa medha yaga(horse sacrifice)
 109. ஓம் ஹர்யக்ஷ வாஹனாயை நம: ओं हर्यक्षवाहनायै नमः
  rides the lion (Durga)
 110. ஓம் ஹம்ஸ வாஹனாயை நம: ओं हंसवाहनायै नमः
  rides the swan (Saraswathi)
 111. ஓம் ஹத தானவாயை நம: ओं हतदानवायै नमः
  kills asuras
 112. ஓம் ஹத்த்யாதி பாபசமன்யை நம: ओं हत्यादिपापशमन्यै नमः
  reduces the effect of sins like murder
 113. ஓம் ஹரிதச்வாதி ஸேவிதாயை நம: ओं हरिदश्वादि-सेवितायै नमः
  is worshipped by he who rides the green horse(Indra)
 114. ஓம் ஹஸ்தி கும்போத்துங்க குசாயை நம: ओं हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचायै नमः
  has breasts as high as the forehead of the elephant
 115. ஓம் ஹஸ்திக்ருத்தி ப்ரியாங்கனாயை நம: ओं हस्तिकृत्ति-प्रियाङ्गनायै नमः
  darling of he who wears elephant skin (Shiva)
 116. ஓம் ஹரித்ரா குங்குமாதிக்தாயை நம: ओं हरिद्राकुङ्कुमादिग्धायै नमः
  She whose body is covered with turmeric powder and kumkum (saffron)
 117. ஓம் ஹர்யச்வாத்யமரார்ச்சிதாயை நம: ओं हर्यश्वाद्यमरार्चितायै नमः
  is worshiped by Indra (he who rides on green horse ) and other devas
 118. ஓம் ஹரிகேச ஸக்யை நம: ओं हरिकेशसख्यै नमः
  friend of Paramasiva(who has hair of golden green)
 119. ஓம் ஹாதி வித்யாயை நம: ओं हादिविद्यायै नमः
  personification of Hadhi vidhya named as Lopa mudhra (ha-sa-ka-la-hrim ha-sa-ka-ha-la-hrim sa-ka-la-hrim)
 120. ஓம் ஹாலாமதாலஸாயை நம: ओं हालामदालसायै नमः
  is drunk with wine which was created from the ocean of milk
 121. ஓம் ஸகார ரூபாயை நம: ओं सकाररूपायै नमः
  is of the form of alphabet “sa” – which denotes material wealth and pleasures-This is also the sixth letter of Panchadasakshari manthra
 122. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம: ओं सर्वज्ञायै नमः
  knows everything
 123. ஓம் ஸர்வேச்யை நம: ओं सर्वेश्यै नमः
  rules over everything
 124. ஓம் ஸர்வமங்கலாயை நம: ओं सर्वमङ्गलायै नमः
  gives all good things or is all good things personified
 125. ஓம் ஸர்வகர்த்ர்யை நம: ओं सर्वकर्त्र्यै नमः
  doer of all actions
 126. ஓம் ஸர்வபர்த்ர்யை நம: ओं सर्वभर्त्र्यै नमः
  takes care of everything
 127. ஓம் ஸர்வஹந்த்ர்யை நம: ओं सर्वहन्त्र्यै नमः
  destroys everything
 128. ஓம் ஸநாதன்யை நம: ओं सनातनायै नमः
  does not have any beginning or is eternal
 129. ஓம் ஸர்வானவத்யாயை நம: ओं सर्वानवद्यायै नमः
  does not have any blemish(is always new)
 130. ஓம் ஸர்வாங்க ஸுந்தர்யை நம: ओं सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः
  She whose every organ of the body is beautiful
 131. ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம: ओं सर्वसाक्षिण्यै नमः
  witness of everything
 132. ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம: ओं सर्वात्मिकायै नमः
  soul of every thing
 133. ஓம் ஸர்வஸௌக்ய தாத்ர்யை நம: ओं सर्वसौख्यदात्र्यै नमः
  gives all pleasures (actually good aspects of life)
 134. ஓம் ஸர்வ விமோஹின்யை நம: ओं सर्वविमोहिन्यै नमः
  bewitches everything
 135. ஓம் ஸர்வாதாராயை நம: ओं सर्वाधारायै नमः
  basis of everything
 136. ஓம் ஸர்வகதாயை நம: ओं सर्वगतायै नमः
  is everywhere or goes everywhere
 137. ஓம் ஸர்வாவகுண வர்ஜிதாயை நம: ओं सर्वावगुणवर्जितायै नमः
  has deleted all bad qualities from her
 138. ஓம் ஸர்வாருணாயை நம: ओं सर्वारुणायै नमः
  is reddish or dawn of everything
 139. ஓம் ஸர்வமாத்ரே நம: ओं सर्वमात्रे नमः
  mother of everybody (end of reasoning in all)
 140. ஓம் ஸர்வ பூஷண பூஷிதாயை நம: ओं सर्वभूषण-भूषितायै नमः
  is made up with all ornaments ( since she is you yourself, she wears all your ornaments)
 141. ஓம் ககாரார்த்தாயை நம: ओं ककारार्थायै नमः
  She whose meaning is the alphabet ‘ka’-This alphabet ‘ka’ represents light- This is also the eighth letter of the Pancha dasaksshari manthra
 142. ஓம் காலஹந்த்ர்யை நம: ओं कालहन्त्र्यै नमः
  is destroyer of (beyond) time or destroys God of death
 143. ஓம் காமேச்யை நம: ओं कामेश्यै नमः
  rules over desires
 144. ஓம் காமிதார்த்ததாயை நம: ओं कामितार्थदायै नमः
  fulfills all desires
 145. ஓம் காமஸஞ்ஜீவின்யை நம: ओं कामसञ्जीवन्यै नमः
  brought the God of love (kama0 to life
 146. ஓம் கல்யாயை நம: ओं कल्यायै नमः
  is an expert in fine arts or is fit for being meditating upon
 147. ஓம் கடினஸ்தன மண்டலாயை நம: ओं कठिनस्तन-मण्डलायै नमः
  has firm breasts
 148. ஓம் கரபோரவே நம: ओं करभोरवे नमः
  has thighs like the elephant’s trunk
 149. ஓம் கலாநாதமுக்யை நம: ओं कलानाथ-मुख्यै नमः
  has face like a full moon
 150. ஓம் கச ஜிதாம்புதாயை நம: ओं कचजिताम्बुदायै नमः
  has hair which resembles the dark cloud
 151. ஓம் கடாக்ஷஸ்யந்தி கருணாயை நம: ओं कटाक्षस्यन्दि-करुणायै नमः
  has a merciful sight (slant sight)
 152. ஓம் கபாலி ப்ராண நாயிகாயை நம: ओं कपालि-प्राणनायिकायै नमः
  wife of Lord Shiva
 153. ஓம் காருண்ய விக்ரஹாயை நம: ओं कारुण्य-विग्रहायै नमः
  is total personification of mercy
 154. ஓம் காந்தாயை நம: ओं कान्तायै नमः
  stealer of minds
 155. ஓம் காந்தி தூத ஜபாவல்யை நம: ओं कान्तिधूत-जपावल्यै नमः
  has a luster greater than flowers
 156. ஓம் கலாலாபாயை நம: ओं कलालापायै नमः
  She whose talk is in crescents
 157. ஓம் கம்புகண்ட்யை நம: ओं कम्बुकण्ठ्यै नमः
  has a neck like conch
 158. ஓம் கரநிர்ஜித பல்லவாயை நம: ओं करनिर्जित-पल्लवायै नमः
  She whose hands softer than tender leaf buds
 159. ஓம் கல்பவல்லீ ஸமபுஜாயை நம: ओं कल्पवल्ली-समभुजायै नमः
  has arms as beautiful as the kalpaga creeper
 160. ஓம் கஸ்தூரி திலகாஞ்சிதாயை நம: ओं कस्तूरी-तिलकाञ्चितायै नमः
  wears thilaka with musk (dot in the forehead)
 161. ஓம் ஹகாரார்த்தாயை நம: ओं हकारार्थायै नमः
  She whose meaning is the alphabet ‘ha’-This alphabet ‘ka’ represents money, valour etc- This is also the ninth letter of the Pancha dasakshari manthra
 162. ஓம் ஹம்ஸகத்யை நம: ओं हंसगत्यै नमः
  She whose gait is like a swan Or is attainable only by realized souls
 163. ஓம் ஹாடகா பரணோஜ்வலாயை நம: ओं हाटकाभरणोज्ज्वलायै नमः
  shines wearing gold ornaments
 164. ஓம் ஹாரஹாரி குசாபோகாயை நம: ओं हारहारि-कुचाभोगायै नमः
  has a breast decorated by ornaments or whose breasts attract Shiva
 165. ஓம் ஹாகின்யை நம: ओं हाकिन्यै नमः
  cuts the bondages
 166. ஓம் ஹல்யவர்ஜிதாயை நம: ओं हल्यवर्जितायै नमः
  keeps away bad thoughts
 167. ஓம் ஹரித்பதி ஸமாராத்யாயை நம: ओं हरित्पति-समाराध्यायै नमः
  is being worshipped by those eight gods who guard the different directions(dig balakas)
 168. ஓம் ஹடாத்கார ஹதாஸுராயை நம: ओं हठात्कार-हतासुरायै नमः
  killed asuras quickly by her valour
 169. ஓம் ஹர்ஷப்ரதாயை நம: ओं हर्षप्रदायै नमः
  gives happiness
 170. ஓம் ஹவிர்ப்போக்த்ர்யை நம: ओं हविर्भोक्त्र्यै नमः
  partakes the offering given to devas in fire
 171. ஓம் ஹார்த்தஸந்தம ஸாபஹாயை நம: ओं हार्दसन्तमसापहायै नमः
  removes darkness from the mind
 172. ஓம் ஹல்லீஸ லாஸ்ய ஸந்துஷ்டாயை நம: ओं हल्लीसलास्य-सन्तुष्टायै नमः
  is pleased with Dance (with two sticks?) of girls
 173. ஓம் ஹம்ஸ மந்த்ரார்த்த ரூபிண்யை நம: ओं हंसमन्त्रार्थ-रूपिण्यै नमः
  understands the inner meaning of hamsa manthra (the manthra relating to breath control)
 174. ஓம் ஹாநோபாதான நிர்முக்தாயை நம: ओं हानोपादान-निर्मुक्तायै नमः
  has got beyond wants
 175. ஓம் ஹர்ஷிண்யை நம: ओं हर्षिण्यै नमः
  blesses one with happiness
 176. ஓம் ஹரிஸோதர்யை நம: ओं हरिसोदर्यै नमः
  sister Lord Vishnu
 177. ஓம் ஹாஹா ஹூஹூ முகஸ்துத்யாயை நம: ओं हाहाहूहू-मुख-स्तुत्यायै नमः
  is being praised by Gandharvas called Haahaa and Hoohoo
 178. ஓம் ஹாநி வ்ருத்தி விவர்ஜிதாயை நம: ओं हानि-वृद्धि-विवर्जितायै नमः
  has got beyond growth and death
 179. ஓம் ஹய்யங்கவீன ஹ்ருதயாயை நம: ओं हय्यङ्गवीन-हृदयायै नमः
  has a heart like butter
 180. ஓம் ஹரிகோபாருணாம் சுகாயை நம: ओं हरिगोपारुणांशुकायै नमः
  is of red colour
 181. ஓம் லகாராக்யாயை நம: ओं लकाराख्यायै नमः
  She whose meaning is the alphabet ‘la’-- This is the tenth letter of the Pancha dasakshari manthra
 182. ஓம் லதா பூஜ்யாயை நம: ओं लतापूज्यायै नमः
  is being worshipped by chaste Women
 183. ஓம் லயஸ்தித்யுத் பவேச்வர்யை நம: ओं लयस्थित्युद्भवेश्वर्यै नमः
  supreme Goddess now and during the deluge
 184. ஓம் லாஸ்யதர்சன ஸந்துஷ்டாயை நம: ओं लास्य-दर्शन-सन्तुष्टायै नमः
  becomes pleased by seeing women’s dance
 185. ஓம் லாபாலாப விவர்ஜிதாயை நம: ओं लाभालाभ-विवर्जितायै नमः
  is beyond botheration in receipt and loss
 186. ஓம் லங்க்யேதராஜ்ஞாயை நம: ओं लङ्घ्येतराज्ञायै नमः
  does not obey others orders or gives orders which cannot be disobeyed
 187. ஓம் லாவண்ய சாலின்யை நம: ओं लावण्य-शालिन्यै नमः
  is of unmatched beauty and grace
 188. ஓம் லகு ஸித்திதாயை நம: ओं लघु-सिद्धिदायै नमः
  gives supernatural powers easily
 189. ஓம் லாக்ஷாரஸ ஸவர்ணாபாயை நம: ओं लाक्षारस-सवर्णाभायै नमः
  shines in the colour of the juice of sealing wax
 190. ஓம் லக்ஷ்மணாக்ரஜ பூஜிதாயை நம: ओं लक्ष्मणाग्रज-पूजितायै नमः
  was worshipped by Lord Rama (elder brother of Lakshmana)
 191. ஓம் லப்யேதராயை நம: ओं लभ्येतरायै नमः
  is different from results of action
 192. ஓம் லப்தபக்தி ஸுலபாயை நம: ओं लब्धभक्ति-सुलभायै नमः
  can be attained by devotion (bhakthi)
 193. ஓம் லாங்கலாயுதாயை நம: ओं लाङ्गलायुधायै नमः
  has a plough as a weapon (In her form of Adisesha)
 194. ஓம் லக்ன சாமர ஹஸ்த ஸ்ரீ சாரதா பரிவீஜிதாயை நம: ओं लग्न-चामर-हस्त-श्री-शारदा-परिवीजितायै नमः
  is served by Lakshmi and Sarawathi (actually fanned by them using chamara)
 195. ஓம் லஜ்ஜாபத ஸமாராத்யாயை நம: ओं लज्जापद-समाराध्यायै नमः
  is most fit to be worshipped by those who shy of (shun) this world
 196. ஓம் லம்படாயை நம: ओं लम्पटायै नमः
  has hidden herself from the earthly principles
 197. ஓம் லகுலேச்வர்யை நம: ओं लकुलेश्वर्यै नमः
  She in whom the communities in the world merge
 198. ஓம் லப்த மானாயை நம: ओं लब्धमानायै नमः
  is praised by all
 199. ஓம் லப்த ரஸாயை நம: ओं लब्धरसायै नमः
  has attained the ultimate happiness
 200. ஓம் லப்த ஸம்பத் ஸமுன்னத்யை நம: ओं लब्धसम्पत्समुन्नत्यै नमः
  has attained (got) the apex of riches
 201. ஓம் ஹ்ரீங்காரிண்யை நம: ओं ह्रीङ्कारिण्यै नमः
  personification of the letter “Hrim”-This is the eleventh letter of Panchadasakshari Mantra
 202. ஓம் ஹ்ரீங்காராதயே நம: ओं ह्रीङ्काराद्यायै नमः
  origin of the matharakshara of “Hrim” and “Om”
 203. ஓம் ஹ்ரீம் மத்யாயை நம: ओं ह्रीम्मध्यायै नमः
  is in the midst of Hrim or reason of existence of the middle life of the earth
 204. ஓம் ஹ்ரீம் சிகாமணயே நம: ओं ह्रींशिखामण्यै नमः
  wears “hrim” in her head
 205. ஓம் ஹ்ரீங்கார குண்டாக்னிசிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-कुण्डाग्नि-शिखायै नमः
  flame of the fire place (homa kundam) called “hrim”
 206. ஓம் ஹ்ரீங்கார சசி சந்த்ரிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-शशिचन्द्रिकायै नमः
  nectar like rays of the light of the moon called “hrim”
 207. ஓம் ஹ்ரீங்கார பாஸ்கர ருச்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-भास्कररुच्यै नमः
  hurting and powerful rays of the sun called “hrim”
 208. ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போத சஞ்சலாயை நம: ओं ह्रीङ्काराम्भोद-चञ्चलायै नमः
  ray of lightning of the black clouds called “Hrim”
 209. ஓம் ஹ்ரீங்கார கந்தாங்குரிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-कन्दाङ्कुरिकायै नमः
  germinating tendril of the tuber called “Hrim”
 210. ஓம் ஹ்ரீங்காரைக பராயணாயை நம: ओं ह्रीङ्कारैक-परायणायै नमः
  completely relies on “hrim”
 211. ஓம் ஹ்ரீங்கார தீர்க்கிகா ஹம்ஸ்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-दीर्घिकाहंस्यै नमः
  she swan playing in the canal called “hrim”
 212. ஓம் ஹ்ரீங்காரோத்யான கேகின்யை நம: ओं ह्रीङ्कारोद्यान-केकिन्यै नमः
  peahen playing in the garden of “hrim”
 213. ஓம் ஹ்ரீங்காராரண்ய ஹரிண்யை நம: ओं ह्रीङ्कारारण्य-हरिण्यै नमः
  doe (female deer) playing in the forest of “hrim”
 214. ஓம் ஹ்ரீங்காராவால வல்லர்யை நம: ओं ह्रीङ्कारावाल-वल्लर्यै नमः
  ornamental climber in the flower bed of “hrim”
 215. ஓம் ஹ்ரீங்கார பஞ்ஜர சுக்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-पञ्जरशुक्यै नमः
  green parrot in the cage called “hrim”
 216. ஓம் ஹ்ரீங்காராங்கண தீபிகாயை நம: ओं ह्रीङ्काराङ्गण-दीपिकायै नमः
  light kept in the courtyard called “hrim”
 217. ஓம் ஹ்ரீங்கார கந்தரா ஸிம்ஹ்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-कन्दरा-सिंह्यै नमः
  lioness living in the cave called “hrim”
 218. ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போஜ ப்ருங்கிகாயை நம: ओं ह्रीङ्काराम्भोज-भृङ्गिकायै नमः
  she-insect playing in the lotus flower called “hrim” ]
 219. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஸுமனோமாத்வ்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-सुमनो-माध्व्यै नमः
  honey in the flower called “hrim”
 220. ஓம் ஹ்ரீங்கார தருமஞ்ஜர்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-तरुमञ्जर्यै नमः
  flower bunch in the tree called “hrim”
 221. ஓம் ஸகாராக்யை நம: ओं सकाराख्यायै नमः
  is of the form of alphabet “sa”-the twelfth letter of the pancha dasakshari manthra
 222. ஓம் ஸமரஸாயை நம: ओं समरसायै नमः
  is uniformly spread all over the universe (like the salt in water)
 223. ஓம் ஸகலாகம ஸம்ஸ்துதாயை நம: ओं सकलागम-संस्तुतायै नमः
  is being praised by all holy books
 224. ஓம் ஸர்வவேதாந்த தாத்பர்ய பூம்யை நம: ओं सर्ववेदान्त-तात्पर्यभूम्यै नमः
  place where the ultimate meaning of Vedantha ( the philosophical books of Veda) are found
 225. ஓம் ஸதஸதாச்ரயாயை நம: ओं सदसदाश्रयायै नमः
  place where the formless and those with form lives
 226. ஓம் ஸகலாயை நம: ओं सकलायै नमः
  has all the rays (is complete)
 227. ஓம் ஸச்சிதானந்தாயை நம: ओं सच्चिदानन्दायै नमः
  ultimate true happiness
 228. ஓம் ஸாத்யாயை நம: ओं साध्यायै नमः
  is reachable
 229. ஓம் ஸத்கதி தாயின்யை நம: ओं सद्गतिदायिन्यै नमः
  gives salvation
 230. ஓம் ஸநகாதி முநித்யேயாயை நம: ओं सनकादिमुनिध्येयायै नमः
  is being meditated upon by sages like Sanaka
 231. ஓம் ஸதாசிவ குடும்பின்யை நம: ओं सदाशिव-कुटुम्बिन्यै नमः
  wife of Sada Shiva
 232. ஓம் ஸகலாதிஷ்டான ரூபாயை நம: ओं सकलाधिष्ठान-रूपायै नमः
  common point of worship of all different methods of worship
 233. ஓம் ஸத்ய ரூபாயை நம: ओं सत्यरूपायै नमः
  is personification of truth
 234. ஓம் ஸமாக்ருத்யை நம: ओं समाकृत्यै नमः
  treats everybody equally
 235. ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்ச நிர்மாத்ர்யை நம: ओं सर्वप्रपञ्च-निर्मात्र्यै नमः
  has made all the universe
 236. ஓம் ஸமானாதிக வர்ஜிதாயை நம: ओं समानाधिक-वर्जितायै नमः
  is incomparable
 237. ஓம் ஸர்வோத்துங்காயை நம: ओं सर्वोत्तुङ्गायै नमः
  greatest among all
 238. ஓம் ஸங்க ஹீனாயை நம: ओं सङ्गहीनायै नमः
  does not have attachments
 239. ஓம் ஸகுணாயை நம: ओं सगुणायै नमः
  has all the good qualities
 240. ஓம் ஸகலேஷ்டதாயை நம: ओं सकलेष्टदायै नमः
  gives all that is desired
 241. ஓம் ககாரிண்யை நம: ओं ककारिण्यै नमः
  sounds like the alphabet “ka”- -it is also the thirteenth letter of the panchadasakshari manthra
 242. ஓம் காவ்யலோலாயை நம: ओं काव्यलोलायै नमः
  is mentioned in epics in the form of supreme happiness
 243. ஓம் காமேச்வர மனோஹராயை நம: ओं कामेश्वरमनोहरायै नमः
  steals the mind of The god of Kama (The god of love )-i.e. Shiva
 244. ஓம் காமேச்வர ப்ராணநாட்யை நம: ओं कामेश्वर-प्राणनाड्यै नमः
  ultimate indicator of the soul of The god of Kama(the god of love)
 245. ஓம் காமேசோத்ஸங்க வாஸின்யை நம: ओं कामेशोत्सङ्गवासिन्यै नमः
  sits on the left lap of The god of Kama(the god of love) ]
 246. ஓம் காமேச்வராலிங்கிதாங்க்யை நம: ओं कामेश्वरालिङ्गिताङ्ग्यै नमः
  is being embraced by the god of Kama(the god of love)
 247. ஓம் காமேச்வர ஸுகப்ரதாயை நம: ओं कामेश्वर-सुखप्रदायै नमः
  gives pleasure to The god of Kama(the god of love)
 248. ஓம் காமேச்வர ப்ரணயின்யை நம: ओं कामेश्वर-प्रणयिन्यै नमः
  sweet heart of The god of Kama(the god of love)
 249. ஓம் காமேச்வர விலாஸின்யை நம: ओं कामेश्वर-विलासिन्यै नमः
  makes devotees understand The god of Kama(the god of love)
 250. ஓம் காமேச்வர தப: ஸித்த்யை நம: ओं कामेश्वर-तपःसिद्ध्यै नमः
  result of penance done by The god of Kama(the god of love)
 251. ஓம் காமேச்வர மன: ப்ரியாயை நம: ओं कामेश्वर-मनःप्रियायै नमः
  is most dear to the mind of The god of Kama(the god of love)
 252. ஓம் காமேச்வர ப்ராண நாதாயை நம: ओं कामेश्वर-प्राणनाथायै नमः
  ruler of the mind of The god of Kama(the god of love)
 253. ஓம் காமேச்வர விமோஹின்யை நம: ओं कामेश्वर-विमोहिन्यै नमः
  steals the mind of the god of Kama(the god of love)
 254. ஓம் காமேச்வர ப்ரஹ்ம வித்யாயை நம: ओं कामेश्वर-ब्रह्मविद्यायै नमः
  ultimate science of reaching the truth as made known by the god of Kama(the god of love)
 255. ஓம் காமேச்வர க்ருஹேச்வர்யை நம: ओं कामेश्वर-गृहेश्वर्यै नमः
  lord of the house of The god of Kama(The god of love) i.e. the goddess of the entire universe
 256. ஓம் காமேச்வராஹ்லாதகர்யை நம: ओं कामेश्वराह्लादकर्यै नमः
  makes The god of Kama (the god of love) supremely happy
 257. ஓம் காமேச்வர மஹேச்வர்யை நம: ओं कामेश्वर-महेश्वर्यै नमः
  supreme goddess of the god of Kama(the god of love)
 258. ஓம் காமேச்வர்யை நம: ओं कामेश्वर्यै नमः
  is being worshipped by the god of love(Kama)
 259. ஓம் காம கோடி நிலயாயை நம: ओं कामकोटिनिलयायै नमः
  presides over the Kama koti peeta in Kanchipuram (literally seat of billions of love)
 260. ஓம் காங்க்ஷிதார்ததாயை நம: ओं काङ्क्षितार्थदायै नमः
  fulfills the desires of devotees
 261. ஓம் லகாரிண்யை நம: ओं लकारिण्यै नमः
  sounds like the alphabet “la”- -it is also the fourteenth letter of the panchadasakshari manthra
 262. ஓம் லப்த ரூபாயை நம: ओं लब्धरूपायै नमः
  has taken the form to fulfill the desires of devotees
 263. ஓம் லப்த தியே நம: ओं लब्धधियै नमः
  can be got known by wisdom
 264. ஓம் லப்த வாஞ்சிதாயை நம: ओं लब्ध-वाञ्चितायै नमः
  fulfills all that one wants
 265. ஓம் லப்த பாப மனோதூராயை நம: ओं लब्धपाप-मनोदूरायै नमः
  is far away from the reach of sinners
 266. ஓம் லப்தாஹங்கார துர்க்கமாயை நம: ओं लब्धाहङ्कार-दुर्गमायै नमः
  She whom the egoists will find difficult to reach
 267. ஓம் லப்த சக்த்யை நம: ओं लब्धशक्त्यै नमः
  gets all powers by her will
 268. ஓம் லப்த தேஹாயை நம: ओं लब्धदेहायै नमः
  gets a body if she wills
 269. ஓம் லப்தைச்வர்ய ஸமுந்நத்யை நம: ओं लब्धैश्वर्यसमुन्नत्यै नमः
  can get all the wealth by her will
 270. ஓம் லப்த வ்ருத்தயே நம: ओं लब्धवृद्ध्यै नमः
  has reached the infinite
 271. ஓம் லப்த லீலாயை நம: ओं लब्धलीलायै नमः
  can become playful by her will
 272. ஓம் லப்த யௌவன சாலின்யை நம: ओं लब्धयौवनशालिन्यै नमः
  is ever young by her will
 273. ஓம் லப்தாதிசய ஸர்வாங்க ஸௌந்தர்யாயை நம: ओं लब्धातिशय-सर्वाङ्ग-सौन्दर्यायै नमः
  supreme beauty by her will
 274. ஓம் லப்த விப்ரமாயை நம: ओं लब्धविभ्रमायै नमः
  enacts the play of maintaining the world
 275. ஓம் லப்த ராகாயை நம: ओं लब्धरागायै नमः
  has desires
 276. ஓம் லப்த பத்யை நம: ओं लब्धपत्यै नमः
  has Shiva as her husband
 277. ஓம் லப்த நானாகம ஸ்தித்யை நம: ओं लब्ध-नानागमस्थित्यै नमः
  leads to existence of scriptures
 278. ஓம் லப்த போகாயை நம: ओं लब्धभोगायै नमः
  enjoys fulfillment of her will
 279. ஓம் லப்த ஸுகாயை நம: ओं लब्धसुखायै नमः
  enjoys comforts
 280. ஓம் லப்த ஹர்ஷாபி பூரிதாயை நம: ओं लब्धहर्षाभिपूरितायै नमः
  gets fulfilled by the supreme happiness that she desires
 281. ஓம் ஹ்ரீங்கார மூர்த்தயே நம: ओं ह्रीङ्कार-मूर्त्यै नमः
  personification of the Sound “hrim”- the fifteenth and last letter of the panchadasakshari manthra
 282. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஸௌத ச்ருங்க கபோதிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-सौधशृङ्गकपोतिकायै नमः
  dove who lives in the top of the palace called “hrim”
 283. ஓம் ஹ்ரீங்கார துக்தாப்தி ஸுதாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-दुग्धाब्धि-सुधायै नमः
  butter (nectar) churned from the ocean of milk called “hrim”
 284. ஓம் ஹ்ரீங்கார கமலேந்திராயை நம: ओं ह्रीङ्कार-कमलेन्दिरायै नमः
  is Goddess Lakshmi sitting on the lotus called “hrim”
 285. ஓம் ஹ்ரீங்கார மணி தீபார்ச்சிஷே நம: ओं ह्रीङ्कार-मणिदीपार्च्यै नमः
  light of the ornamental lamp called “hrim”
 286. ஓம் ஹ்ரீங்கார தரு சாரிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-तरुशारिकायै नमः
  lady bird sitting on the tree called “hrim”
 287. ஓம் ஹ்ரீங்கார பேடக மணயே நம: ओं ह्रीङ्कार-पेटक-मण्यै नमः
  pearl locked in the box called “hrim”
 288. ஓம் ஹ்ரீங்காராதர்ச பிம்பிதாயை நம: ओं ह्रीङ्कारादर्श-बिम्बितायै नमः
  image reflected in the mirror called “hrim”
 289. ஓம் ஹ்ரீங்கார கோசாஸிலதாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-कोशासिलतायै नमः
  shining sword in the packet called “hrim”
 290. ஓம் ஹ்ரீங்காராஸ்தான நர்த்தக்யை நம: ओं ह्रीङ्कारास्थान-नर्तक्यै नमः
  dancer in the stage called “hrim”
 291. ஓம் ஹ்ரீங்கார சுக்திகா முக்தாமணயே நம: ओं ह्रीङ्कार-शुक्तिका-मुक्तामण्यै नमः
  pearl found in the oyster shell called “hrim”
 292. ஓம் ஹ்ரீங்கார போதிதாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-बोधितायै नमः
  is being taught by the sound “hrim”
 293. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஸௌவர்ண ஸ்தம்பவித்ரும புத்ரிகாயை நம: ओं ह्रीङ्कारमय-सौवर्णस्तम्भ-विद्रुम-पुत्रिकायै नमः
  coral statue on the shining pillars called “hrim” ]
 294. ஓம் ஹ்ரீங்கார வேதோப நிஷதே நம: ओं ह्रीङ्कार-वेदोपनिषदे नमः
  Upanishad placed in the top of Veda called “hrim”
 295. ஓம் ஹ்ரீங்காராத்வார தக்ஷிணாயை நம: ओं ह्रीङ्काराध्वर-दक्षिणायै नमः
  money gifted in the gate called “hrim”
 296. ஓம் ஹ்ரீங்கார நந்தனா ராம நவகல்பக வல்லர்யை நம: ओं ह्रीङ्कार-नन्दनाराम-नवकल्पक-वल्लर्यै नमः
  new divine climber present in the garden called “hrim”
 297. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஹிமவத்கங்காயை நம: ओं ह्रीङ्कार-हिमवद्गङ्गायै नमः
  river Ganga in the himalaya mountain called “hrim”
 298. ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ணவ கௌஸ்துபாயை நம: ओं ह्रीङ्कारार्णव-कौस्तुभायै नमः
  precious gem given birth by the ocean called “hrim”
 299. ஓம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ர ஸர்வஸ்வாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-मन्त्र-सर्वस्वायै नमः
  total wealth churned out of the manthra “hrim”
 300. ஓம் ஹ்ரீங்கார பர ஸௌக்யதாயை நம: ओं ह्रीङ्कार-परसौख्यदायै नमः
  gives all pleasures to those who chant “hrim”
॥இதி ஷ்ரீ லலிதாத்ரிஷதீநாமாவளிஸ்ஸம்பூர்ணா॥ ॥इति श्री ललितात्रिशतीनामावळिस्सम्पूर्णा॥

லலிதா பஞ்சரத்ன மந்திரம்

ப்ராத: ஸ்மராமி லலிதா வதனாரவிந்தம்
பிம்பாதரம் ப்ருதுல மௌக்திகசோபிநாஸம்
ஆகர்ண தீர்க்க நயனம் மணிகுண்ட லாட்யம்
மந்தஸ்மிதம் ம்ருக மதோஜ் ஜ்வல பாலதேசம்.
ப்ராதர் பஜாமி லலிதா புஜகல்ப வல்லீம்
ரத்னாங்குளீய லஸதங்குளி பல்ல வாட்யாம்
மாணிக்ய ஹேமவலயாங்கத சோபமானாம்
புண்ட்ரேக்ஷக்சாப குஸுமேக்ஷக்ஸ்ருணீன்ததானாம்
பராதர் நமாமி லலிதா சரணார விந்தம்
பக்தேஷ்டதான நிரதம் பவஸிந்து போதம்
பத்மாஸனாதி ஸுரநாயக பூஜனியம்
பத்மாங்குச த்வஜ ஸுதர்சன லாஞ்சனாட்யம்.
ப்ராத: ஸ்துவே பரசிவாம் லலிதாம் பவானீம்
த்ரய்யந்த வேத்ய விபவாம் கருணானவத்யாம்
விச்வஸ்ய ஸ்ருஷ்டி விலயஸ்திதி ஹேது பூதாம்
விச்வேச்வரீம் நிகம வாங்க மனஸாதி தூராம்
ப்ராதர் வதாமி லலிதே தவ புண்ய நாம
காமேச்வரீதி கமலேதி மஹேச்வரீதி
ஸ்ரீ சாம்பவீத ஜகதாம் ஜனனீ பரேதி
வாக்தேவ தேதி வசஸா த்ரிபுரேச்வரீதி
ய: ச்லோக பஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாயா
ஸெபாக்யதம் ஸுலலிதம் படதி ப்ரபாதே
தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி ப்ரஸன்னா
வித்யாம் ச்ரியம் விபுலஸெளக்ய மனந்த கீர்த்திம்.

Sahasranama Text form ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்.

ஓம் || அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமம்த்ரஸ்ய, வஶின்யாதி வாக்தேவதா றுஷயஃ, அனுஷ்டுப் சம்தஃ, ஶ்ரீ லலிதா பராபட்டாரிகா மஹா த்ரிபுர ஸும்தரீ தேவதா, ஐம் பீஜம், க்லீம் ஶக்திஃ, ஸௌஃ கீலகம், மம தர்மார்த காம மோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த ஸித்த்யர்தே லலிதா த்ரிபுரஸும்தரீ பராபட்டாரிகா ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ
ॐ ॥ अस्य श्री ललिता दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य, वशिन्यादि वाग्देवता ऋषयः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री ललिता पराभट्टारिका महा त्रिपुर सुन्दरी देवता, ऐं बीजं, क्लीं शक्तिः, सौः कीलकं, मम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे ललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका सहस्र नाम जपे विनियोगः
கரன்யாஸஃ करन्यासः
ஐம் அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ, க்லீம் தர்ஜனீப்யாம் னமஃ, ஸௌஃ மத்யமாப்யாம் னமஃ, ஸௌஃ அனாமிகாப்யாம் னமஃ, க்லீம் கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ, ஐம் கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ
ऐम् अङ्गुष्टाभ्यां नमः, क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, सौः मध्यमाभ्यां नमः, सौः अनामिकाभ्यां नमः, क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ऐं करतल करपृष्ठाभ्यां नमः
அம்கன்யாஸஃ अङ्गन्यासः
ஐம் ஹ்றுதயாய னமஃ, க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா, ஸௌஃ ஶிகாயை வஷட், ஸௌஃ கவச்ஹாய ஹும், க்லீம் னேத்ரத்ரயாய வௌஷட், ஐம் அஸ்த்ராயபட், பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பம்தஃ
ऐं हृदयाय नमः, क्लीं शिरसे स्वाहा, सौः शिखायै वषट्, सौः कवच्हाय हुं, क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्, ऐम् अस्त्रायफट्, भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः
த்யானம் ध्यानं
அருணாம் கருணா தரம்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாம்குஶ புஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபி ராவ்றுதாம் மயூகைஃ அஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் || 1 ||
अरुणां करुणा तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभि रावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ॥ 1 ॥
த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலித லஸமத்தேமபத்மாம் வராம்கீம் |
ஸர்வாலம்காரயுக்தாம் ஸகலமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீ வித்யாம் ஶாம்தமூர்திம் ஸகல ஸுரஸுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதாத்ரீம் || 2 ||
ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्म पत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलित लसमद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां सकलमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्री विद्यां शान्तमूर्तिं सकल सुरसुतां सर्वसम्पत्-प्रदात्रीम् ॥ 2 ॥
ஸகும்கும விலேபனா மளிகசும்பி கஸ்தூரிகாம்
ஸமம்த ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாப பாஶாம்குஶாம் |
அஶேஷ ஜனமோஹினீ மருணமால்ய பூஷோஜ்ஜ்வலாம்
ஜபாகுஸும பாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே தம்பிகாம் || 3 ||
सकुङ्कुम विलेपना मलिकचुम्बि कस्तूरिकां
समन्द हसितेक्षणां सशरचाप पाशाङ्कुशाम् ।
अशेष जनमोहिनी मरुणमाल्य भूषोज्ज्वलां
जपाकुसुम भासुरां जपविधौ स्मरे दम्बिकाम् ॥ 3 ॥
ஸிம்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிணயனாம் மாணிக்ய மௌளிஸ்புர-
த்தாரானாயக ஶேகராம் ஸ்மிதமுகீ மாபீன வக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யா மலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்த ரக்த சரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் || 4 ||
सिन्धूरारुण विग्रहां त्रिणयनां माणिक्य मौलिस्फुर-
त्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्या मलिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थ रक्त चरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥ 4 ॥
Stothram அதஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ||
ஶ்ரீ மாதா, ஶ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ, ஶ்ரீமத்-ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ |
श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत्-सिंहासनेश्वरी |
சிதக்னி கும்டஸம்பூதா, தேவகார்யஸமுத்யதா ||
चिदग्नि कुण्डसम्भूता, देवकार्यसमुद्यता || 1
உத்யத்பானு ஸஹஸ்ராபா, சதுர்பாஹு ஸமன்விதா |
उद्यद्भानु सहस्राभा, चतुर्बाहु समन्विता |
ராகஸ்வரூப பாஶாட்யா, க்ரோதாகாராம்குஶோஜ்ஜ்வலா ||
रागस्वरूप पाशाढ्या, क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला || 2
மனோரூபேக்ஷுகோதம்டா, பம்சதன்மாத்ர ஸாயகா |
मनोरूपेक्षुकोदण्डा, पञ्चतन्मात्र सायका |
னிஜாருண ப்ரபாபூர மஜ்ஜத்-ப்ரஹ்மாம்டமம்டலா ||
निजारुण प्रभापूर मज्जद्-ब्रह्माण्डमण्डला || 3
சம்பகாஶோக புன்னாக ஸௌகம்திக லஸத்கசா
चम्पकाशोक पुन्नाग सौगन्धिक लसत्कचा
குருவிம்த மணிஶ்ரேணீ கனத்கோடீர மம்டிதா ||
कुरुविन्द मणिश्रेणी कनत्कोटीर मण्डिता || 4
அஷ்டமீ சம்த்ர விப்ராஜ தளிகஸ்தல ஶோபிதா |
अष्टमी चन्द्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता |
முகசம்த்ர களம்காப ம்றுகனாபி விஶேஷகா ||
मुखचन्द्र कलङ्काभ मृगनाभि विशेषका || 5
வதனஸ்மர மாம்கல்ய க்றுஹதோரண சில்லிகா |
वदनस्मर माङ्गल्य गृहतोरण चिल्लिका |
வக்த்ரலக்ஷ்மீ பரீவாஹ சலன்மீனாப லோசனா ||
वक्त्रलक्ष्मी परीवाह चलन्मीनाभ लोचना || 6
னவசம்பக புஷ்பாப னாஸாதம்ட விராஜிதா |
नवचम्पक पुष्पाभ नासादण्ड विराजिता |
தாராகாம்தி திரஸ்காரி னாஸாபரண பாஸுரா ||
ताराकान्ति तिरस्कारि नासाभरण भासुरा || 7
கதம்ப மம்ஜரீக்லுப்த கர்ணபூர மனோஹரா |
कदम्ब मञ्जरीक्लुप्त कर्णपूर मनोहरा |
தாடம்க யுகளீபூத தபனோடுப மம்டலா ||
ताटङ्क युगलीभूत तपनोडुप मण्डला || 8
பத்மராக ஶிலாதர்ஶ பரிபாவி கபோலபூஃ |
पद्मराग शिलादर्श परिभावि कपोलभूः |
னவவித்ரும பிம்பஶ்ரீஃ ன்யக்காரி ரதனச்சதா ||
नवविद्रुम बिम्बश्रीः न्यक्कारि रदनच्छदा || 9
ஶுத்த வித்யாம்குராகார த்விஜபம்க்தி த்வயோஜ்ஜ்வலா |
शुद्ध विद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्ति द्वयोज्ज्वला |
கர்பூரவீடி காமோத ஸமாகர்ஷ த்திகம்தரா ||
कर्पूरवीटि कामोद समाकर्ष द्दिगन्तरा || 10
னிஜஸல்லாப மாதுர்ய வினிர்பர்-த்ஸித கச்சபீ |
निजसल्लाप माधुर्य विनिर्भर्-त्सित कच्छपी |
மம்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜத்-காமேஶ மானஸா ||
मन्दस्मित प्रभापूर मज्जत्-कामेश मानसा || 11
அனாகலித ஸாத்றுஶ்ய சுபுக ஶ்ரீ விராஜிதா |
अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता |
காமேஶபத்த மாம்கல்ய ஸூத்ரஶோபித கம்தரா ||
कामेशबद्ध माङ्गल्य सूत्रशोभित कन्थरा || 12
கனகாம்கத கேயூர கமனீய புஜான்விதா |
कनकाङ्गद केयूर कमनीय भुजान्विता |
ரத்னக்ரைவேய சிம்தாக லோலமுக்தா பலான்விதா ||
रत्नग्रैवेय चिन्ताक लोलमुक्ता फलान्विता || 13
காமேஶ்வர ப்ரேமரத்ன மணி ப்ரதிபணஸ்தனீ|
कामेश्वर प्रेमरत्न मणि प्रतिपणस्तनी|
னாப்யாலவால ரோமாளி லதாபல குசத்வயீ ||
नाभ्यालवाल रोमालि लताफल कुचद्वयी || 14
லக்ஷ்யரோமலதா தாரதா ஸமுன்னேய மத்யமா |
लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा |
ஸ்தனபார தளன்-மத்ய பட்டபம்த வளித்ரயா ||
स्तनभार दलन्-मध्य पट्टबन्ध वलित्रया || 15
அருணாருண கௌஸும்ப வஸ்த்ர பாஸ்வத்-கடீதடீ |
अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत्-कटीतटी |
ரத்னகிம்கிணி காரம்ய ரஶனாதாம பூஷிதா ||
रत्नकिङ्किणि कारम्य रशनादाम भूषिता || 16
காமேஶ ஜ்ஞாத ஸௌபாக்ய மார்தவோரு த்வயான்விதா |
कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरु द्वयान्विता |
மாணிக்ய மகுடாகார ஜானுத்வய விராஜிதா ||
माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता || 17
இம்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த ஸ்மர தூணாப ஜம்கிகா |
इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मर तूणाभ जङ्घिका |
கூடகுல்பா கூர்மப்றுஷ்ட ஜயிஷ்ணு ப்ரபதான்விதா ||
गूढगुल्भा कूर्मपृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता || 18
னகதீதிதி ஸம்சன்ன னமஜ்ஜன தமோகுணா |
नखदीधिति संछन्न नमज्जन तमोगुणा |
பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்றுத ஸரோருஹா ||
पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा || 19
ஶிம்ஜான மணிமம்ஜீர மம்டித ஶ்ரீ பதாம்புஜா |
शिञ्जान मणिमञ्जीर मण्डित श्री पदाम्बुजा |
மராளீ மம்தகமனா, மஹாலாவண்ய ஶேவதிஃ ||
मराली मन्दगमना, महालावण्य शेवधिः || 20
ஸர்வாருணா‌உனவத்யாம்கீ ஸர்வாபரண பூஷிதா |
सर्वारुणा‌உनवद्याङ्गी सर्वाभरण भूषिता |
ஶிவகாமேஶ்வராம்கஸ்தா, ஶிவா, ஸ்வாதீன வல்லபா ||
शिवकामेश्वराङ्कस्था, शिवा, स्वाधीन वल्लभा || 21
ஸுமேரு மத்யஶ்றும்கஸ்தா, ஶ்ரீமன்னகர னாயிகா |
सुमेरु मध्यशृङ्गस्था, श्रीमन्नगर नायिका |
சிம்தாமணி க்றுஹாம்தஸ்தா, பம்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதா ||
चिन्तामणि गृहान्तस्था, पञ्चब्रह्मासनस्थिता || 22
மஹாபத்மாடவீ ஸம்ஸ்தா, கதம்ப வனவாஸினீ |
महापद्माटवी संस्था, कदम्ब वनवासिनी |
ஸுதாஸாகர மத்யஸ்தா, காமாக்ஷீ காமதாயினீ ||
सुधासागर मध्यस्था, कामाक्षी कामदायिनी || 23
தேவர்ஷி கணஸம்காத ஸ்தூயமானாத்ம வைபவா |
देवर्षि गणसङ्घात स्तूयमानात्म वैभवा |
பம்டாஸுர வதோத்யுக்த ஶக்திஸேனா ஸமன்விதா ||
भण्डासुर वधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता || 24
ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட ஸிம்துர வ்ரஜஸேவிதா |
सम्पत्करी समारूढ सिन्धुर व्रजसेविता |
அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வ கோடிகோடி பிராவ்றுதா ||
अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटि भिरावृता || 25
சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்றுதா |
चक्रराज रथारूढ सर्वायुध परिष्कृता |
கேயசக்ர ரதாரூட மம்த்ரிணீ பரிஸேவிதா ||
गेयचक्र रथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता || 26
கிரிசக்ர ரதாரூட தம்டனாதா புரஸ்க்றுதா |
किरिचक्र रथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता |
ஜ்வாலாமாலினி காக்ஷிப்த வஹ்னிப்ராகார மத்யகா ||
ज्वालामालिनि काक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा || 27
பம்டஸைன்ய வதோத்யுக்த ஶக்தி விக்ரமஹர்ஷிதா |
भण्डसैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता |
னித்யா பராக்ரமாடோப னிரீக்ஷண ஸமுத்ஸுகா ||
नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका || 28
பம்டபுத்ர வதோத்யுக்த பாலாவிக்ரம னம்திதா |
भण्डपुत्र वधोद्युक्त बालाविक्रम नन्दिता |
மம்த்ரிண்யம்பா விரசித விஷம்க வததோஷிதா ||
मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्ग वधतोषिता || 29
விஶுக்ர ப்ராணஹரண வாராஹீ வீர்யனம்திதா |
विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता |
காமேஶ்வர முகாலோக கல்பித ஶ்ரீ கணேஶ்வரா ||
कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा || 30
மஹாகணேஶ னிர்பின்ன விக்னயம்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா |
महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता |
பம்டாஸுரேம்த்ர னிர்முக்த ஶஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணீ ||
भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी || 31
கராம்குளி னகோத்பன்ன னாராயண தஶாக்றுதிஃ |
कराङ्गुलि नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः |
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னி னிர்தக்தாஸுர ஸைனிகா ||
महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका || 32
காமேஶ்வராஸ்த்ர னிர்தக்த ஸபம்டாஸுர ஶூன்யகா |
कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका |
ப்ரஹ்மோபேம்த்ர மஹேம்த்ராதி தேவஸம்ஸ்துத வைபவா ||
ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा || 33
ஹரனேத்ராக்னி ஸம்தக்த காம ஸம்ஜீவனௌஷதிஃ |
हरनेत्राग्नि सन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः |
ஶ்ரீமத்வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முகபம்கஜா ||
श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा || 34
கம்டாதஃ கடிபர்யம்த மத்யகூட ஸ்வரூபிணீ |
कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी |
ஶக்திகூடைக தாபன்ன கட்யதோபாக தாரிணீ ||
शक्तिकूटैक तापन्न कट्यथोभाग धारिणी || 35
மூலமம்த்ராத்மிகா, மூலகூட த்ரய களேபரா |
मूलमन्त्रात्मिका, मूलकूट त्रय कलेबरा |
குளாம்றுதைக ரஸிகா, குளஸம்கேத பாலினீ ||
कुलामृतैक रसिका, कुलसङ्केत पालिनी || 36
குளாம்கனா, குளாம்தஃஸ்தா, கௌளினீ, குளயோகினீ |
कुलाङ्गना, कुलान्तःस्था, कौलिनी, कुलयोगिनी |
அகுளா, ஸமயாம்தஃஸ்தா, ஸமயாசார தத்பரா ||
अकुला, समयान्तःस्था, समयाचार तत्परा || 37
மூலாதாரைக னிலயா, ப்ரஹ்மக்ரம்தி விபேதினீ |
मूलाधारैक निलया, ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी |
மணிபூராம்த ருதிதா, விஷ்ணுக்ரம்தி விபேதினீ ||
मणिपूरान्त रुदिता, विष्णुग्रन्थि विभेदिनी || 38
ஆஜ்ஞா சக்ராம்தராளஸ்தா, ருத்ரக்ரம்தி விபேதினீ |
आज्ञा चक्रान्तरालस्था, रुद्रग्रन्थि विभेदिनी |
ஸஹஸ்ராராம்புஜா ரூடா, ஸுதாஸாராபி வர்ஷிணீ ||
सहस्राराम्बुजा रूढा, सुधासाराभि वर्षिणी || 39
தடில்லதா ஸமருசிஃ, ஷட்-சக்ரோபரி ஸம்ஸ்திதா |
तटिल्लता समरुचिः, षट्-चक्रोपरि संस्थिता |
மஹாஶக்திஃ, கும்டலினீ, பிஸதம்து தனீயஸீ ||
महाशक्तिः, कुण्डलिनी, बिसतन्तु तनीयसी || 40
பவானீ, பாவனாகம்யா, பவாரண்ய குடாரிகா |
भवानी, भावनागम्या, भवारण्य कुठारिका |
பத்ரப்ரியா, பத்ரமூர்திர், பக்தஸௌபாக்ய தாயினீ ||
भद्रप्रिया, भद्रमूर्ति, र्भक्तसौभाग्य दायिनी || 41
பக்திப்ரியா, பக்திகம்யா, பக்திவஶ்யா, பயாபஹா |
भक्तिप्रिया, भक्तिगम्या, भक्तिवश्या, भयापहा |
ஶாம்பவீ, ஶாரதாராத்யா, ஶர்வாணீ, ஶர்மதாயினீ ||
शाम्भवी, शारदाराध्या, शर्वाणी, शर्मदायिनी || 42
ஶாம்கரீ, ஶ்ரீகரீ, ஸாத்வீ, ஶரச்சம்த்ரனிபானனா |
शाङ्करी, श्रीकरी, साध्वी, शरच्चन्द्रनिभानना |
ஶாதோதரீ, ஶாம்திமதீ, னிராதாரா, னிரம்ஜனா ||
शातोदरी, शान्तिमती, निराधारा, निरञ्जना || 43
னிர்லேபா, னிர்மலா, னித்யா, னிராகாரா, னிராகுலா |
निर्लेपा, निर्मला, नित्या, निराकारा, निराकुला |
னிர்குணா, னிஷ்களா, ஶாம்தா, னிஷ்காமா, னிருபப்லவா ||
निर्गुणा, निष्कला, शान्ता, निष्कामा, निरुपप्लवा || 44
னித்யமுக்தா, னிர்விகாரா, னிஷ்ப்ரபம்சா, னிராஶ்ரயா |
नित्यमुक्ता, निर्विकारा, निष्प्रपञ्चा, निराश्रया |
னித்யஶுத்தா, னித்யபுத்தா, னிரவத்யா, னிரம்தரா ||
नित्यशुद्धा, नित्यबुद्धा, निरवद्या, निरन्तरा || 45
னிஷ்காரணா, னிஷ்களம்கா, னிருபாதிர், னிரீஶ்வரா |
निष्कारणा, निष्कलङ्का, निरुपाधि, र्निरीश्वरा |
னீராகா, ராகமதனீ, னிர்மதா, மதனாஶினீ ||
नीरागा, रागमथनी, निर्मदा, मदनाशिनी || 46
னிஶ்சிம்தா, னிரஹம்காரா, னிர்மோஹா, மோஹனாஶினீ |
निश्चिन्ता, निरहङ्कारा, निर्मोहा, मोहनाशिनी |
னிர்மமா, மமதாஹம்த்ரீ, னிஷ்பாபா, பாபனாஶினீ ||
निर्ममा, ममताहन्त्री, निष्पापा, पापनाशिनी || 47
னிஷ்க்ரோதா, க்ரோதஶமனீ, னிர்லோபா, லோபனாஶினீ |
निष्क्रोधा, क्रोधशमनी, निर्लोभा, लोभनाशिनी |
னிஃஸம்ஶயா, ஸம்ஶயக்னீ, னிர்பவா, பவனாஶினீ ||
निःसंशया, संशयघ्नी, निर्भवा, भवनाशिनी || 48
னிர்விகல்பா, னிராபாதா, னிர்பேதா, பேதனாஶினீ |
निर्विकल्पा, निराबाधा, निर्भेदा, भेदनाशिनी |
னிர்னாஶா, ம்றுத்யுமதனீ, னிஷ்க்ரியா, னிஷ்பரிக்ரஹா ||
निर्नाशा, मृत्युमथनी, निष्क्रिया, निष्परिग्रहा || 49
னிஸ்துலா, னீலசிகுரா, னிரபாயா, னிரத்யயா |
निस्तुला, नीलचिकुरा, निरपाया, निरत्यया |
துர்லபா, துர்கமா, துர்கா, துஃகஹம்த்ரீ, ஸுகப்ரதா ||
दुर्लभा, दुर्गमा, दुर्गा, दुःखहन्त्री, सुखप्रदा || 50
துஷ்டதூரா, துராசார ஶமனீ, தோஷவர்ஜிதா |
दुष्टदूरा, दुराचार शमनी, दोषवर्जिता |
ஸர்வஜ்ஞா, ஸாம்த்ரகருணா, ஸமானாதிகவர்ஜிதா ||
सर्वज्ञा, सान्द्रकरुणा, समानाधिकवर्जिता || 51
ஸர்வஶக்திமயீ, ஸர்வமம்களா, ஸத்கதிப்ரதா |
सर्वशक्तिमयी, सर्वमङ्गला, सद्गतिप्रदा |
ஸர்வேஶ்வரீ, ஸர்வமயீ, ஸர்வமம்த்ர ஸ்வரூபிணீ ||
सर्वेश्वरी, सर्वमयी, सर्वमन्त्र स्वरूपिणी || 52
ஸர்வயம்த்ராத்மிகா, ஸர்வதம்த்ரரூபா, மனோன்மனீ |
सर्वयन्त्रात्मिका, सर्वतन्त्ररूपा, मनोन्मनी |
மாஹேஶ்வரீ, மஹாதேவீ, மஹாலக்ஷ்மீர், ம்றுடப்ரியா ||
माहेश्वरी, महादेवी, महालक्ष्मी, र्मृडप्रिया || 53
மஹாரூபா, மஹாபூஜ்யா, மஹாபாதக னாஶினீ |
महारूपा, महापूज्या, महापातक नाशिनी |
மஹாமாயா, மஹாஸத்த்வா, மஹாஶக்தி ர்மஹாரதிஃ ||
महामाया, महासत्त्वा, महाशक्ति र्महारतिः || 54
மஹாபோகா, மஹைஶ்வர்யா, மஹாவீர்யா, மஹாபலா |
महाभोगा, महैश्वर्या, महावीर्या, महाबला |
மஹாபுத்திர், மஹாஸித்திர், மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வரீ ||
महाबुद्धि, र्महासिद्धि, र्महायोगेश्वरेश्वरी || 55
மஹாதம்த்ரா, மஹாமம்த்ரா, மஹாயம்த்ரா, மஹாஸனா |
महातन्त्रा, महामन्त्रा, महायन्त्रा, महासना |
மஹாயாக க்ரமாராத்யா, மஹாபைரவ பூஜிதா ||
महायाग क्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता || 56
மஹேஶ்வர மஹாகல்ப மஹாதாம்டவ ஸாக்ஷிணீ |
महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिणी |
மஹாகாமேஶ மஹிஷீ, மஹாத்ரிபுர ஸும்தரீ ||
महाकामेश महिषी, महात्रिपुर सुन्दरी || 57
சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யா, சதுஷ்ஷஷ்டி களாமயீ |
चतुःषष्ट्युपचाराढ्या, चतुष्षष्टि कलामयी |
மஹா சதுஷ்ஷஷ்டி கோடி யோகினீ கணஸேவிதா ||
महा चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता || 58
மனுவித்யா, சம்த்ரவித்யா, சம்த்ரமம்டலமத்யகா |
मनुविद्या, चन्द्रविद्या, चन्द्रमण्डलमध्यगा |
சாருரூபா, சாருஹாஸா, சாருசம்த்ர களாதரா ||
चारुरूपा, चारुहासा, चारुचन्द्र कलाधरा || 59
சராசர ஜகன்னாதா, சக்ரராஜ னிகேதனா |
चराचर जगन्नाथा, चक्रराज निकेतना |
பார்வதீ, பத்மனயனா, பத்மராக ஸமப்ரபா ||
पार्वती, पद्मनयना, पद्मराग समप्रभा || 60
பம்சப்ரேதாஸனாஸீனா, பம்சப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ |
पञ्चप्रेतासनासीना, पञ्चब्रह्म स्वरूपिणी |
சின்மயீ, பரமானம்தா, விஜ்ஞான கனரூபிணீ ||
चिन्मयी, परमानन्दा, विज्ञान घनरूपिणी || 61
த்யானத்யாத்று த்யேயரூபா, தர்மாதர்ம விவர்ஜிதா |
ध्यानध्यातृ ध्येयरूपा, धर्माधर्म विवर्जिता |
விஶ்வரூபா, ஜாகரிணீ, ஸ்வபம்தீ, தைஜஸாத்மிகா ||
विश्वरूपा, जागरिणी, स्वपन्ती, तैजसात्मिका || 62
ஸுப்தா, ப்ராஜ்ஞாத்மிகா, துர்யா, ஸர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா |
सुप्ता, प्राज्ञात्मिका, तुर्या, सर्वावस्था विवर्जिता |
ஸ்றுஷ்டிகர்த்ரீ, ப்ரஹ்மரூபா, கோப்த்ரீ, கோவிம்தரூபிணீ ||
सृष्टिकर्त्री, ब्रह्मरूपा, गोप्त्री, गोविन्दरूपिणी || 63
ஸம்ஹாரிணீ, ருத்ரரூபா, திரோதானகரீஶ்வரீ |
संहारिणी, रुद्ररूपा, तिरोधानकरीश्वरी |
ஸதாஶிவானுக்ரஹதா, பம்சக்றுத்ய பராயணா ||
सदाशिवानुग्रहदा, पञ्चकृत्य परायणा || 64
பானுமம்டல மத்யஸ்தா, பைரவீ, பகமாலினீ |
भानुमण्डल मध्यस्था, भैरवी, भगमालिनी |
பத்மாஸனா, பகவதீ, பத்மனாப ஸஹோதரீ ||
पद्मासना, भगवती, पद्मनाभ सहोदरी || 65
உன்மேஷ னிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளிஃ |
उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावलिः |
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனா, ஸஹஸ்ராக்ஷீ, ஸஹஸ்ரபாத் ||
सहस्रशीर्षवदना, सहस्राक्षी, सहस्रपात् || 66
ஆப்ரஹ்ம கீடஜனனீ, வர்ணாஶ்ரம விதாயினீ |
आब्रह्म कीटजननी, वर्णाश्रम विधायिनी |
னிஜாஜ்ஞாரூபனிகமா, புண்யாபுண்ய பலப்ரதா ||
निजाज्ञारूपनिगमा, पुण्यापुण्य फलप्रदा || 67
ஶ்ருதி ஸீமம்த ஸிம்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூளிகா |
श्रुति सीमन्त सिन्धूरीकृत पादाब्जधूलिका |
ஸகலாகம ஸம்தோஹ ஶுக்திஸம்புட மௌக்திகா ||
सकलागम सन्दोह शुक्तिसम्पुट मौक्तिका || 68
புருஷார்தப்ரதா, பூர்ணா, போகினீ, புவனேஶ்வரீ |
पुरुषार्थप्रदा, पूर्णा, भोगिनी, भुवनेश्वरी |
அம்பிகா,‌உனாதி னிதனா, ஹரிப்ரஹ்மேம்த்ர ஸேவிதா ||
अम्बिका,‌உनादि निधना, हरिब्रह्मेन्द्र सेविता || 69
னாராயணீ, னாதரூபா, னாமரூப விவர்ஜிதா |
नारायणी, नादरूपा, नामरूप विवर्जिता |
ஹ்ரீம்காரீ, ஹ்ரீமதீ, ஹ்றுத்யா, ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா ||
ह्रीङ्कारी, ह्रीमती, हृद्या, हेयोपादेय वर्जिता || 70
ராஜராஜார்சிதா, ராஜ்ஞீ, ரம்யா, ராஜீவலோசனா |
राजराजार्चिता, राज्ञी, रम्या, राजीवलोचना |
ரம்ஜனீ, ரமணீ, ரஸ்யா, ரணத்கிம்கிணி மேகலா ||
रञ्जनी, रमणी, रस्या, रणत्किङ्किणि मेखला || 71
ரமா, ராகேம்துவதனா, ரதிரூபா, ரதிப்ரியா |
रमा, राकेन्दुवदना, रतिरूपा, रतिप्रिया |
ரக்ஷாகரீ, ராக்ஷஸக்னீ, ராமா, ரமணலம்படா ||
रक्षाकरी, राक्षसघ्नी, रामा, रमणलम्पटा || 72
காம்யா, காமகளாரூபா, கதம்ப குஸுமப்ரியா |
काम्या, कामकलारूपा, कदम्ब कुसुमप्रिया |
கல்யாணீ, ஜகதீகம்தா, கருணாரஸ ஸாகரா ||
कल्याणी, जगतीकन्दा, करुणारस सागरा || 73
களாவதீ, களாலாபா, காம்தா, காதம்பரீப்ரியா |
कलावती, कलालापा, कान्ता, कादम्बरीप्रिया |
வரதா, வாமனயனா, வாருணீமதவிஹ்வலா ||
वरदा, वामनयना, वारुणीमदविह्वला || 74
விஶ்வாதிகா, வேதவேத்யா, விம்த்யாசல னிவாஸினீ |
विश्वाधिका, वेदवेद्या, विन्ध्याचल निवासिनी |
விதாத்ரீ, வேதஜனனீ, விஷ்ணுமாயா, விலாஸினீ ||
विधात्री, वेदजननी, विष्णुमाया, विलासिनी || 75
க்ஷேத்ரஸ்வரூபா, க்ஷேத்ரேஶீ, க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ பாலினீ |
क्षेत्रस्वरूपा, क्षेत्रेशी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी |
க்ஷயவ்றுத்தி வினிர்முக்தா, க்ஷேத்ரபால ஸமர்சிதா ||
क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता, क्षेत्रपाल समर्चिता || 76
விஜயா, விமலா, வம்த்யா, வம்தாரு ஜனவத்ஸலா |
विजया, विमला, वन्द्या, वन्दारु जनवत्सला |
வாக்வாதினீ, வாமகேஶீ, வஹ்னிமம்டல வாஸினீ ||
वाग्वादिनी, वामकेशी, वह्निमण्डल वासिनी || 77
பக்திமத்-கல்பலதிகா, பஶுபாஶ விமோசனீ |
भक्तिमत्-कल्पलतिका, पशुपाश विमोचनी |
ஸம்ஹ்றுதாஶேஷ பாஷம்டா, ஸதாசார ப்ரவர்திகா ||
संहृताशेष पाषण्डा, सदाचार प्रवर्तिका || 78
தாபத்ரயாக்னி ஸம்தப்த ஸமாஹ்லாதன சம்த்ரிகா |
तापत्रयाग्नि सन्तप्त समाह्लादन चन्द्रिका |
தருணீ, தாபஸாராத்யா, தனுமத்யா, தமோ‌உபஹா ||
तरुणी, तापसाराध्या, तनुमध्या, तमो‌உपहा || 79
சிதி, ஸ்தத்பதலக்ஷ்யார்தா, சிதேக ரஸரூபிணீ |
चिति, स्तत्पदलक्ष्यार्था, चिदेक रसरूपिणी |
ஸ்வாத்மானம்தலவீபூத ப்ரஹ்மாத்யானம்த ஸம்ததிஃ ||
स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्द सन्ततिः || 80
பரா, ப்ரத்யக்சிதீ ரூபா, பஶ்யம்தீ, பரதேவதா |
परा, प्रत्यक्चिती रूपा, पश्यन्ती, परदेवता |
மத்யமா, வைகரீரூபா, பக்தமானஸ ஹம்ஸிகா ||
मध्यमा, वैखरीरूपा, भक्तमानस हंसिका || 81
காமேஶ்வர ப்ராணனாடீ, க்றுதஜ்ஞா, காமபூஜிதா |
कामेश्वर प्राणनाडी, कृतज्ञा, कामपूजिता |
ஶ்றும்கார ரஸஸம்பூர்ணா, ஜயா, ஜாலம்தரஸ்திதா ||
शृङ्गार रससम्पूर्णा, जया, जालन्धरस्थिता || 82
ஓட்யாண பீடனிலயா, பிம்துமம்டல வாஸினீ |
ओड्याण पीठनिलया, बिन्दुमण्डल वासिनी |
ரஹோயாக க்ரமாராத்யா, ரஹஸ்தர்பண தர்பிதா ||
रहोयाग क्रमाराध्या, रहस्तर्पण तर्पिता || 83
ஸத்யஃ ப்ரஸாதினீ, விஶ்வஸாக்ஷிணீ, ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |
सद्यः प्रसादिनी, विश्वसाक्षिणी, साक्षिवर्जिता |
ஷடம்கதேவதா யுக்தா, ஷாட்குண்ய பரிபூரிதா ||
षडङ्गदेवता युक्ता, षाड्गुण्य परिपूरिता || 84
னித்யக்லின்னா, னிருபமா, னிர்வாண ஸுகதாயினீ |
नित्यक्लिन्ना, निरुपमा, निर्वाण सुखदायिनी |
னித்யா, ஷோடஶிகாரூபா, ஶ்ரீகம்டார்த ஶரீரிணீ ||
नित्या, षोडशिकारूपा, श्रीकण्ठार्ध शरीरिणी || 85
ப்ரபாவதீ, ப்ரபாரூபா, ப்ரஸித்தா, பரமேஶ்வரீ |
प्रभावती, प्रभारूपा, प्रसिद्धा, परमेश्वरी |
மூலப்ரக்றுதி ரவ்யக்தா, வ்யக்தா‌உவ்யக்த ஸ்வரூபிணீ ||
मूलप्रकृति रव्यक्ता, व्यक्ता‌உव्यक्त स्वरूपिणी || 86
வ்யாபினீ, விவிதாகாரா, வித்யா‌உவித்யா ஸ்வரூபிணீ |
व्यापिनी, विविधाकारा, विद्या‌உविद्या स्वरूपिणी |
மஹாகாமேஶ னயனா, குமுதாஹ்லாத கௌமுதீ ||
महाकामेश नयना, कुमुदाह्लाद कौमुदी || 87
பக்தஹார்த தமோபேத பானுமத்-பானுஸம்ததிஃ |
भक्तहार्द तमोभेद भानुमद्-भानुसन्ततिः |
ஶிவதூதீ, ஶிவாராத்யா, ஶிவமூர்தி, ஶ்ஶிவம்கரீ ||
शिवदूती, शिवाराध्या, शिवमूर्ति, श्शिवङ्करी || 88
ஶிவப்ரியா, ஶிவபரா, ஶிஷ்டேஷ்டா, ஶிஷ்டபூஜிதா |
शिवप्रिया, शिवपरा, शिष्टेष्टा, शिष्टपूजिता |
அப்ரமேயா, ஸ்வப்ரகாஶா, மனோவாசாம கோசரா ||
अप्रमेया, स्वप्रकाशा, मनोवाचाम गोचरा || 89
சிச்சக்தி, ஶ்சேதனாரூபா, ஜடஶக்திர், ஜடாத்மிகா |
चिच्छक्ति, श्चेतनारूपा, जडशक्ति, र्जडात्मिका |
காயத்ரீ, வ்யாஹ்றுதி, ஸ்ஸம்த்யா, த்விஜப்றும்த னிஷேவிதா ||
गायत्री, व्याहृति, स्सन्ध्या, द्विजबृन्द निषेविता || 90
தத்த்வாஸனா, தத்த்வமயீ, பம்சகோஶாம்தரஸ்திதா |
तत्त्वासना, तत्त्वमयी, पञ्चकोशान्तरस्थिता |
னிஸ்ஸீமமஹிமா, னித்யயௌவனா, மதஶாலினீ ||
निस्सीममहिमा, नित्ययौवना, मदशालिनी || 91
மதகூர்ணித ரக்தாக்ஷீ, மதபாடல கம்டபூஃ |
मदघूर्णित रक्ताक्षी, मदपाटल गण्डभूः |
சம்தன த்ரவதிக்தாம்கீ, சாம்பேய குஸும ப்ரியா ||
चन्दन द्रवदिग्धाङ्गी, चाम्पेय कुसुम प्रिया || 92
குஶலா, கோமலாகாரா, குருகுள்ளா, குலேஶ்வரீ |
कुशला, कोमलाकारा, कुरुकुल्ला, कुलेश्वरी |
குளகும்டாலயா, கௌள மார்கதத்பர ஸேவிதா ||
कुलकुण्डालया, कौल मार्गतत्पर सेविता || 93
குமார கணனாதாம்பா, துஷ்டிஃ, புஷ்டிர், மதிர், த்றுதிஃ |
कुमार गणनाथाम्बा, तुष्टिः, पुष्टि, र्मति, र्धृतिः |
ஶாம்திஃ, ஸ்வஸ்திமதீ, காம்திர், னம்தினீ, விக்னனாஶினீ ||
शान्तिः, स्वस्तिमती, कान्ति, र्नन्दिनी, विघ्ननाशिनी || 94
தேஜோவதீ, த்ரினயனா, லோலாக்ஷீ காமரூபிணீ |
तेजोवती, त्रिनयना, लोलाक्षी कामरूपिणी |
மாலினீ, ஹம்ஸினீ, மாதா, மலயாசல வாஸினீ ||
मालिनी, हंसिनी, माता, मलयाचल वासिनी || 95
ஸுமுகீ, னளினீ, ஸுப்ரூஃ, ஶோபனா, ஸுரனாயிகா |
सुमुखी, नलिनी, सुभ्रूः, शोभना, सुरनायिका |
காலகம்டீ, காம்திமதீ, க்ஷோபிணீ, ஸூக்ஷ்மரூபிணீ ||
कालकण्ठी, कान्तिमती, क्षोभिणी, सूक्ष्मरूपिणी || 96
வஜ்ரேஶ்வரீ, வாமதேவீ, வயோ‌உவஸ்தா விவர்ஜிதா |
वज्रेश्वरी, वामदेवी, वयो‌உवस्था विवर्जिता |
ஸித்தேஶ்வரீ, ஸித்தவித்யா, ஸித்தமாதா, யஶஸ்வினீ ||
सिद्धेश्वरी, सिद्धविद्या, सिद्धमाता, यशस्विनी || 97
விஶுத்தி சக்ரனிலயா,‌உ‌உரக்தவர்ணா, த்ரிலோசனா |
विशुद्धि चक्रनिलया,‌உ‌உरक्तवर्णा, त्रिलोचना |
கட்வாம்காதி ப்ரஹரணா, வதனைக ஸமன்விதா ||
खट्वाङ्गादि प्रहरणा, वदनैक समन्विता || 98
பாயஸான்னப்ரியா, த்வக்‍ஸ்தா, பஶுலோக பயம்கரீ |
पायसान्नप्रिया, त्वक्‍स्था, पशुलोक भयङ्करी |
அம்றுதாதி மஹாஶக்தி ஸம்வ்றுதா, டாகினீஶ்வரீ ||
अमृतादि महाशक्ति संवृता, डाकिनीश्वरी || 99
அனாஹதாப்ஜ னிலயா, ஶ்யாமாபா, வதனத்வயா |
अनाहताब्ज निलया, श्यामाभा, वदनद्वया |
தம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா,‌உக்ஷமாலாதிதரா, ருதிர ஸம்ஸ்திதா ||
दंष्ट्रोज्ज्वला,‌உक्षमालाधिधरा, रुधिर संस्थिता || 100
காளராத்ர்யாதி ஶக்த்யோகவ்றுதா, ஸ்னிக்தௌதனப்ரியா |
कालरात्र्यादि शक्त्योघवृता, स्निग्धौदनप्रिया |
மஹாவீரேம்த்ர வரதா, ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிணீ ||
महावीरेन्द्र वरदा, राकिण्यम्बा स्वरूपिणी || 101
மணிபூராப்ஜ னிலயா, வதனத்ரய ஸம்யுதா |
मणिपूराब्ज निलया, वदनत्रय संयुता |
வஜ்ராதிகாயுதோபேதா, டாமர்யாதிபி ராவ்றுதா ||
वज्राधिकायुधोपेता, डामर्यादिभि रावृता || 102
ரக்தவர்ணா, மாம்ஸனிஷ்டா, குடான்ன ப்ரீதமானஸா |
रक्तवर्णा, मांसनिष्ठा, गुडान्न प्रीतमानसा |
ஸமஸ்த பக்தஸுகதா, லாகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ ||
समस्त भक्तसुखदा, लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी || 103
ஸ்வாதிஷ்டானாம்பு ஜகதா, சதுர்வக்த்ர மனோஹரா |
स्वाधिष्ठानाम्बु जगता, चतुर्वक्त्र मनोहरा |
ஶூலாத்யாயுத ஸம்பன்னா, பீதவர்ணா,‌உதிகர்விதா ||
शूलाद्यायुध सम्पन्ना, पीतवर्णा,‌உतिगर्विता || 104
மேதோனிஷ்டா, மதுப்ரீதா, பம்தின்யாதி ஸமன்விதா |
मेदोनिष्ठा, मधुप्रीता, बन्दिन्यादि समन्विता |
தத்யன்னாஸக்த ஹ்றுதயா, டாகினீ ரூபதாரிணீ ||
दध्यन्नासक्त हृदया, डाकिनी रूपधारिणी || 105
மூலா தாராம்புஜாரூடா, பம்சவக்த்ரா,‌உஸ்திஸம்ஸ்திதா |
मूला धाराम्बुजारूढा, पञ्चवक्त्रा,‌உस्थिसंस्थिता |
அம்குஶாதி ப்ரஹரணா, வரதாதி னிஷேவிதா ||
अङ्कुशादि प्रहरणा, वरदादि निषेविता || 106
முத்கௌதனாஸக்த சித்தா, ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிணீ |
मुद्गौदनासक्त चित्ता, साकिन्यम्बास्वरूपिणी |
ஆஜ்ஞா சக்ராப்ஜனிலயா, ஶுக்லவர்ணா, ஷடானனா ||
आज्ञा चक्राब्जनिलया, शुक्लवर्णा, षडानना || 107
மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா, ஹம்ஸவதீ முக்யஶக்தி ஸமன்விதா |
मज्जासंस्था, हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता |
ஹரித்ரான்னைக ரஸிகா, ஹாகினீ ரூபதாரிணீ ||
हरिद्रान्नैक रसिका, हाकिनी रूपधारिणी || 108
ஸஹஸ்ரதள பத்மஸ்தா, ஸர்வவர்ணோப ஶோபிதா |
सहस्रदल पद्मस्था, सर्ववर्णोप शोभिता |
ஸர்வாயுததரா, ஶுக்ல ஸம்ஸ்திதா, ஸர்வதோமுகீ ||
सर्वायुधधरा, शुक्ल संस्थिता, सर्वतोमुखी || 109
ஸர்வௌதன ப்ரீதசித்தா, யாகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ |
सर्वौदन प्रीतचित्ता, याकिन्यम्बा स्वरूपिणी |
ஸ்வாஹா, ஸ்வதா,‌உமதிர், மேதா, ஶ்ருதிஃ, ஸ்ம்றுதி, ரனுத்தமா ||
स्वाहा, स्वधा,‌உमति, र्मेधा, श्रुतिः, स्मृति, रनुत्तमा || 110
புண்யகீர்திஃ, புண்யலப்யா, புண்யஶ்ரவண கீர்தனா |
पुण्यकीर्तिः, पुण्यलभ्या, पुण्यश्रवण कीर्तना |
புலோமஜார்சிதா, பம்தமோசனீ, பம்துராலகா ||
पुलोमजार्चिता, बन्धमोचनी, बन्धुरालका || 111
விமர்ஶரூபிணீ, வித்யா, வியதாதி ஜகத்ப்ரஸூஃ |
विमर्शरूपिणी, विद्या, वियदादि जगत्प्रसूः |
ஸர்வவ்யாதி ப்ரஶமனீ, ஸர்வம்றுத்யு னிவாரிணீ ||
सर्वव्याधि प्रशमनी, सर्वमृत्यु निवारिणी || 112
அக்ரகண்யா,‌உசிம்த்யரூபா, கலிகல்மஷ னாஶினீ |
अग्रगण्या,‌உचिन्त्यरूपा, कलिकल्मष नाशिनी |
காத்யாயினீ, காலஹம்த்ரீ, கமலாக்ஷ னிஷேவிதா ||
कात्यायिनी, कालहन्त्री, कमलाक्ष निषेविता || 113
தாம்பூல பூரித முகீ, தாடிமீ குஸுமப்ரபா |
ताम्बूल पूरित मुखी, दाडिमी कुसुमप्रभा |
ம்றுகாக்ஷீ, மோஹினீ, முக்யா, ம்றுடானீ, மித்ரரூபிணீ ||
मृगाक्षी, मोहिनी, मुख्या, मृडानी, मित्ररूपिणी || 114
னித்யத்றுப்தா, பக்தனிதிர், னியம்த்ரீ, னிகிலேஶ்வரீ |
नित्यतृप्ता, भक्तनिधि, र्नियन्त्री, निखिलेश्वरी |
மைத்ர்யாதி வாஸனாலப்யா, மஹாப்ரளய ஸாக்ஷிணீ ||
मैत्र्यादि वासनालभ्या, महाप्रलय साक्षिणी || 115
பராஶக்திஃ, பரானிஷ்டா, ப்ரஜ்ஞான கனரூபிணீ |
पराशक्तिः, परानिष्ठा, प्रज्ञान घनरूपिणी |
மாத்வீபானாலஸா, மத்தா, மாத்றுகா வர்ண ரூபிணீ ||
माध्वीपानालसा, मत्ता, मातृका वर्ण रूपिणी || 116
மஹாகைலாஸ னிலயா, ம்றுணால ம்றுதுதோர்லதா |
महाकैलास निलया, मृणाल मृदुदोर्लता |
மஹனீயா, தயாமூர்தீர், மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலினீ ||
महनीया, दयामूर्ती, र्महासाम्राज्यशालिनी || 117
ஆத்மவித்யா, மஹாவித்யா, ஶ்ரீவித்யா, காமஸேவிதா |
आत्मविद्या, महाविद्या, श्रीविद्या, कामसेविता |
ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீ வித்யா, த்ரிகூடா, காமகோடிகா ||
श्रीषोडशाक्षरी विद्या, त्रिकूटा, कामकोटिका || 118
கடாக்ஷகிம்கரீ பூத கமலா கோடிஸேவிதா |
कटाक्षकिङ्करी भूत कमला कोटिसेविता |
ஶிரஃஸ்திதா, சம்த்ரனிபா, பாலஸ்தேம்த்ர தனுஃப்ரபா ||
शिरःस्थिता, चन्द्रनिभा, फालस्थेन्द्र धनुःप्रभा || 119
ஹ்றுதயஸ்தா, ரவிப்ரக்யா, த்ரிகோணாம்தர தீபிகா |
हृदयस्था, रविप्रख्या, त्रिकोणान्तर दीपिका |
தாக்ஷாயணீ, தைத்யஹம்த்ரீ, தக்ஷயஜ்ஞ வினாஶினீ ||
दाक्षायणी, दैत्यहन्त्री, दक्षयज्ञ विनाशिनी || 120
தராம்தோளித தீர்காக்ஷீ, தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முகீ |
दरान्दोलित दीर्घाक्षी, दरहासोज्ज्वलन्मुखी |
குருமூர்திர், குணனிதிர், கோமாதா, குஹஜன்மபூஃ ||
गुरुमूर्ति, र्गुणनिधि, र्गोमाता, गुहजन्मभूः || 121
தேவேஶீ, தம்டனீதிஸ்தா, தஹராகாஶ ரூபிணீ |
देवेशी, दण्डनीतिस्था, दहराकाश रूपिणी |
ப்ரதிபன்முக்ய ராகாம்த திதிமம்டல பூஜிதா ||
प्रतिपन्मुख्य राकान्त तिथिमण्डल पूजिता || 122
களாத்மிகா, களானாதா, காவ்யாலாப வினோதினீ |
कलात्मिका, कलानाथा, काव्यालाप विनोदिनी |
ஸசாமர ரமாவாணீ ஸவ்யதக்ஷிண ஸேவிதா ||
सचामर रमावाणी सव्यदक्षिण सेविता || 123
ஆதிஶக்தி, ரமேயா,‌உ‌உத்மா, பரமா, பாவனாக்றுதிஃ |
आदिशक्ति, रमेया,‌உ‌உत्मा, परमा, पावनाकृतिः |
அனேககோடி ப்ரஹ்மாம்ட ஜனனீ, திவ்யவிக்ரஹா ||
अनेककोटि ब्रह्माण्ड जननी, दिव्यविग्रहा || 124
க்லீம்காரீ, கேவலா, குஹ்யா, கைவல்ய பததாயினீ |
क्लीङ्कारी, केवला, गुह्या, कैवल्य पददायिनी |
த்ரிபுரா, த்ரிஜகத்வம்த்யா, த்ரிமூர்தி, ஸ்த்ரிதஶேஶ்வரீ ||
त्रिपुरा, त्रिजगद्वन्द्या, त्रिमूर्ति, स्त्रिदशेश्वरी || 125
த்ர்யக்ஷரீ, திவ்யகம்தாட்யா, ஸிம்தூர திலகாம்சிதா |
त्र्यक्षरी, दिव्यगन्धाढ्या, सिन्धूर तिलकाञ्चिता |
உமா, ஶைலேம்த்ரதனயா, கௌரீ, கம்தர்வ ஸேவிதா ||
उमा, शैलेन्द्रतनया, गौरी, गन्धर्व सेविता || 126
விஶ்வகர்பா, ஸ்வர்ணகர்பா,‌உவரதா வாகதீஶ்வரீ |
विश्वगर्भा, स्वर्णगर्भा,‌உवरदा वागधीश्वरी |
த்யானகம்யா,‌உபரிச்சேத்யா, ஜ்ஞானதா, ஜ்ஞானவிக்ரஹா ||
ध्यानगम्या,‌உपरिच्छेद्या, ज्ञानदा, ज्ञानविग्रहा || 127
ஸர்வவேதாம்த ஸம்வேத்யா, ஸத்யானம்த ஸ்வரூபிணீ |
सर्ववेदान्त संवेद्या, सत्यानन्द स्वरूपिणी |
லோபாமுத்ரார்சிதா, லீலாக்லுப்த ப்ரஹ்மாம்டமம்டலா ||
लोपामुद्रार्चिता, लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला || 128
அத்றுஶ்யா, த்றுஶ்யரஹிதா, விஜ்ஞாத்ரீ, வேத்யவர்ஜிதா |
अदृश्या, दृश्यरहिता, विज्ञात्री, वेद्यवर्जिता |
யோகினீ, யோகதா, யோக்யா, யோகானம்தா, யுகம்தரா ||
योगिनी, योगदा, योग्या, योगानन्दा, युगन्धरा || 129
இச்சாஶக்தி ஜ்ஞானஶக்தி க்ரியாஶக்தி ஸ்வரூபிணீ |
इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी |
ஸர்வதாரா, ஸுப்ரதிஷ்டா, ஸதஸத்-ரூபதாரிணீ ||
सर्वधारा, सुप्रतिष्ठा, सदसद्-रूपधारिणी || 130
அஷ்டமூர்தி, ரஜாஜைத்ரீ, லோகயாத்ரா விதாயினீ |
अष्टमूर्ति, रजाजैत्री, लोकयात्रा विधायिनी |
ஏகாகினீ, பூமரூபா, னிர்த்வைதா, த்வைதவர்ஜிதா ||
एकाकिनी, भूमरूपा, निर्द्वैता, द्वैतवर्जिता || 131
அன்னதா, வஸுதா, வ்றுத்தா, ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ |
अन्नदा, वसुदा, वृद्धा, ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी |
ப்றுஹதீ, ப்ராஹ்மணீ, ப்ராஹ்மீ, ப்ரஹ்மானம்தா, பலிப்ரியா ||
बृहती, ब्राह्मणी, ब्राह्मी, ब्रह्मानन्दा, बलिप्रिया || 132
பாஷாரூபா, ப்றுஹத்ஸேனா, பாவாபாவ விவர்ஜிதா |
भाषारूपा, बृहत्सेना, भावाभाव विवर्जिता |
ஸுகாராத்யா, ஶுபகரீ, ஶோபனா ஸுலபாகதிஃ ||
सुखाराध्या, शुभकरी, शोभना सुलभागतिः || 133
ராஜராஜேஶ்வரீ, ராஜ்யதாயினீ, ராஜ்யவல்லபா |
राजराजेश्वरी, राज्यदायिनी, राज्यवल्लभा |
ராஜத்-க்றுபா, ராஜபீட னிவேஶித னிஜாஶ்ரிதாஃ ||
राजत्-कृपा, राजपीठ निवेशित निजाश्रिताः || 134
ராஜ்யலக்ஷ்மீஃ, கோஶனாதா, சதுரம்க பலேஶ்வரீ |
राज्यलक्ष्मीः, कोशनाथा, चतुरङ्ग बलेश्वरी |
ஸாம்ராஜ்யதாயினீ, ஸத்யஸம்தா, ஸாகரமேகலா ||
साम्राज्यदायिनी, सत्यसन्धा, सागरमेखला || 135
தீக்ஷிதா, தைத்யஶமனீ, ஸர்வலோக வஶம்கரீ |
दीक्षिता, दैत्यशमनी, सर्वलोक वशङ्करी |
ஸர்வார்ததாத்ரீ, ஸாவித்ரீ, ஸச்சிதானம்த ரூபிணீ ||
सर्वार्थदात्री, सावित्री, सच्चिदानन्द रूपिणी || 136
தேஶகாலா‌உபரிச்சின்னா, ஸர்வகா, ஸர்வமோஹினீ |
देशकाला‌உपरिच्छिन्ना, सर्वगा, सर्वमोहिनी |
ஸரஸ்வதீ, ஶாஸ்த்ரமயீ, குஹாம்பா, குஹ்யரூபிணீ ||
सरस्वती, शास्त्रमयी, गुहाम्बा, गुह्यरूपिणी || 137
ஸர்வோபாதி வினிர்முக்தா, ஸதாஶிவ பதிவ்ரதா |
सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, सदाशिव पतिव्रता |
ஸம்ப்ரதாயேஶ்வரீ, ஸாத்வீ, குருமம்டல ரூபிணீ ||
सम्प्रदायेश्वरी, साध्वी, गुरुमण्डल रूपिणी || 138
குலோத்தீர்ணா, பகாராத்யா, மாயா, மதுமதீ, மஹீ |
कुलोत्तीर्णा, भगाराध्या, माया, मधुमती, मही |
கணாம்பா, குஹ்யகாராத்யா, கோமலாம்கீ, குருப்ரியா ||
गणाम्बा, गुह्यकाराध्या, कोमलाङ्गी, गुरुप्रिया || 139
ஸ்வதம்த்ரா, ஸர்வதம்த்ரேஶீ, தக்ஷிணாமூர்தி ரூபிணீ |
स्वतन्त्रा, सर्वतन्त्रेशी, दक्षिणामूर्ति रूपिणी |
ஸனகாதி ஸமாராத்யா, ஶிவஜ்ஞான ப்ரதாயினீ ||
सनकादि समाराध्या, शिवज्ञान प्रदायिनी || 140
சித்களா,‌உனம்தகலிகா, ப்ரேமரூபா, ப்ரியம்கரீ |
चित्कला,‌உनन्दकलिका, प्रेमरूपा, प्रियङ्करी |
னாமபாராயண ப்ரீதா, னம்திவித்யா, னடேஶ்வரீ ||
नामपारायण प्रीता, नन्दिविद्या, नटेश्वरी || 141
மித்யா ஜகததிஷ்டானா முக்திதா, முக்திரூபிணீ |
मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा, मुक्तिरूपिणी |
லாஸ்யப்ரியா, லயகரீ, லஜ்ஜா, ரம்பாதி வம்திதா ||
लास्यप्रिया, लयकरी, लज्जा, रम्भादि वन्दिता || 142
பவதாவ ஸுதாவ்றுஷ்டிஃ, பாபாரண்ய தவானலா |
भवदाव सुधावृष्टिः, पापारण्य दवानला |
தௌர்பாக்யதூல வாதூலா, ஜராத்வாம்த ரவிப்ரபா ||
दौर्भाग्यतूल वातूला, जराध्वान्त रविप्रभा || 143
பாக்யாப்திசம்த்ரிகா, பக்தசித்தகேகி கனாகனா |
भाग्याब्धिचन्द्रिका, भक्तचित्तकेकि घनाघना |
ரோகபர்வத தம்போளிர், ம்றுத்யுதாரு குடாரிகா ||
रोगपर्वत दम्भोलि, र्मृत्युदारु कुठारिका || 144
மஹேஶ்வரீ, மஹாகாளீ, மஹாக்ராஸா, மஹா‌உஶனா |
महेश्वरी, महाकाली, महाग्रासा, महा‌உशना |
அபர்ணா, சம்டிகா, சம்டமும்டா‌உஸுர னிஷூதினீ ||
अपर्णा, चण्डिका, चण्डमुण्डा‌உसुर निषूदिनी || 145
க்ஷராக்ஷராத்மிகா, ஸர்வலோகேஶீ, விஶ்வதாரிணீ |
क्षराक्षरात्मिका, सर्वलोकेशी, विश्वधारिणी |
த்ரிவர்கதாத்ரீ, ஸுபகா, த்ர்யம்பகா, த்ரிகுணாத்மிகா ||
त्रिवर्गदात्री, सुभगा, त्र्यम्बका, त्रिगुणात्मिका || 146
ஸ்வர்காபவர்கதா, ஶுத்தா, ஜபாபுஷ்ப னிபாக்றுதிஃ |
स्वर्गापवर्गदा, शुद्धा, जपापुष्प निभाकृतिः |
ஓஜோவதீ, த்யுதிதரா, யஜ்ஞரூபா, ப்ரியவ்ரதா ||
ओजोवती, द्युतिधरा, यज्ञरूपा, प्रियव्रता || 147
துராராத்யா, துராதர்ஷா, பாடலீ குஸுமப்ரியா |
दुराराध्या, दुरादर्षा, पाटली कुसुमप्रिया |
மஹதீ, மேருனிலயா, மம்தார குஸுமப்ரியா ||
महती, मेरुनिलया, मन्दार कुसुमप्रिया || 148
வீராராத்யா, விராட்ரூபா, விரஜா, விஶ்வதோமுகீ |
वीराराध्या, विराड्रूपा, विरजा, विश्वतोमुखी |
ப்ரத்யக்ரூபா, பராகாஶா, ப்ராணதா, ப்ராணரூபிணீ ||
प्रत्यग्रूपा, पराकाशा, प्राणदा, प्राणरूपिणी || 149
மார்தாம்ட பைரவாராத்யா, மம்த்ரிணீ ன்யஸ்தராஜ்யதூஃ |
मार्ताण्ड भैरवाराध्या, मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः |
த்ரிபுரேஶீ, ஜயத்ஸேனா, னிஸ்த்ரைகுண்யா, பராபரா ||
त्रिपुरेशी, जयत्सेना, निस्त्रैगुण्या, परापरा || 150
ஸத்யஜ்ஞானா‌உனம்தரூபா, ஸாமரஸ்ய பராயணா |
सत्यज्ञाना‌உनन्दरूपा, सामरस्य परायणा |
கபர்தினீ, கலாமாலா, காமதுக்,காமரூபிணீ ||
कपर्दिनी, कलामाला, कामधुक्,कामरूपिणी || 151
களானிதிஃ, காவ்யகளா, ரஸஜ்ஞா, ரஸஶேவதிஃ |
कलानिधिः, काव्यकला, रसज्ञा, रसशेवधिः |
புஷ்டா, புராதனா, பூஜ்யா, புஷ்கரா, புஷ்கரேக்ஷணா ||
पुष्टा, पुरातना, पूज्या, पुष्करा, पुष्करेक्षणा || 152
பரம்ஜ்யோதிஃ, பரம்தாம, பரமாணுஃ, பராத்பரா |
परञ्ज्योतिः, परन्धाम, परमाणुः, परात्परा |
பாஶஹஸ்தா, பாஶஹம்த்ரீ, பரமம்த்ர விபேதினீ ||
पाशहस्ता, पाशहन्त्री, परमन्त्र विभेदिनी || 153
மூர்தா,‌உமூர்தா,‌உனித்யத்றுப்தா, முனி மானஸ ஹம்ஸிகா |
मूर्ता,‌உमूर्ता,‌உनित्यतृप्ता, मुनि मानस हंसिका |
ஸத்யவ்ரதா, ஸத்யரூபா, ஸர்வாம்தர்யாமினீ, ஸதீ ||
सत्यव्रता, सत्यरूपा, सर्वान्तर्यामिनी, सती || 154
ப்ரஹ்மாணீ, ப்ரஹ்மஜனனீ, பஹுரூபா, புதார்சிதா |
ब्रह्माणी, ब्रह्मजननी, बहुरूपा, बुधार्चिता |
ப்ரஸவித்ரீ, ப்ரசம்டா‌உஜ்ஞா, ப்ரதிஷ்டா, ப்ரகடாக்றுதிஃ ||
प्रसवित्री, प्रचण्डा‌உज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रकटाकृतिः || 155
ப்ராணேஶ்வரீ, ப்ராணதாத்ரீ, பம்சாஶத்-பீடரூபிணீ |
प्राणेश्वरी, प्राणदात्री, पञ्चाशत्-पीठरूपिणी |
விஶ்றும்கலா, விவிக்தஸ்தா, வீரமாதா, வியத்ப்ரஸூஃ ||
विशृङ्खला, विविक्तस्था, वीरमाता, वियत्प्रसूः || 156
முகும்தா, முக்தி னிலயா, மூலவிக்ரஹ ரூபிணீ |
मुकुन्दा, मुक्ति निलया, मूलविग्रह रूपिणी |
பாவஜ்ஞா, பவரோகக்னீ பவசக்ர ப்ரவர்தினீ ||
भावज्ञा, भवरोगघ्नी भवचक्र प्रवर्तिनी || 157
சம்தஸ்ஸாரா, ஶாஸ்த்ரஸாரா, மம்த்ரஸாரா, தலோதரீ |
छन्दस्सारा, शास्त्रसारा, मन्त्रसारा, तलोदरी |
உதாரகீர்தி, ருத்தாமவைபவா, வர்ணரூபிணீ ||
उदारकीर्ति, रुद्दामवैभवा, वर्णरूपिणी || 158
ஜன்மம்றுத்யு ஜராதப்த ஜன விஶ்ராம்தி தாயினீ |
जन्ममृत्यु जरातप्त जन विश्रान्ति दायिनी |
ஸர்வோபனிஷ துத்குஷ்டா, ஶாம்த்யதீத களாத்மிகா ||
सर्वोपनिष दुद्घुष्टा, शान्त्यतीत कलात्मिका || 159
கம்பீரா, ககனாம்தஃஸ்தா, கர்விதா, கானலோலுபா |
गम्भीरा, गगनान्तःस्था, गर्विता, गानलोलुपा |
கல்பனாரஹிதா, காஷ்டா, காம்தா, காம்தார்த விக்ரஹா ||
कल्पनारहिता, काष्ठा, कान्ता, कान्तार्ध विग्रहा || 160
கார்யகாரண னிர்முக்தா, காமகேளி தரம்கிதா |
कार्यकारण निर्मुक्ता, कामकेलि तरङ्गिता |
கனத்-கனகதாடம்கா, லீலாவிக்ரஹ தாரிணீ ||
कनत्-कनकताटङ्का, लीलाविग्रह धारिणी || 161
அஜாக்ஷய வினிர்முக்தா, முக்தா க்ஷிப்ரப்ரஸாதினீ |
अजाक्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी |
அம்தர்முக ஸமாராத்யா, பஹிர்முக ஸுதுர்லபா ||
अन्तर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा || 162
த்ரயீ, த்ரிவர்க னிலயா, த்ரிஸ்தா, த்ரிபுரமாலினீ |
त्रयी, त्रिवर्ग निलया, त्रिस्था, त्रिपुरमालिनी |
னிராமயா, னிராலம்பா, ஸ்வாத்மாராமா, ஸுதாஸ்றுதிஃ ||
निरामया, निरालम्बा, स्वात्मारामा, सुधासृतिः || 163
ஸம்ஸாரபம்க னிர்மக்ன ஸமுத்தரண பம்டிதா |
संसारपङ्क निर्मग्न समुद्धरण पण्डिता |
யஜ்ஞப்ரியா, யஜ்ஞகர்த்ரீ, யஜமான ஸ்வரூபிணீ ||
यज्ञप्रिया, यज्ञकर्त्री, यजमान स्वरूपिणी || 164
தர்மாதாரா, தனாத்யக்ஷா, தனதான்ய விவர்தினீ |
धर्माधारा, धनाध्यक्षा, धनधान्य विवर्धिनी |
விப்ரப்ரியா, விப்ரரூபா, விஶ்வப்ரமண காரிணீ ||
विप्रप्रिया, विप्ररूपा, विश्वभ्रमण कारिणी || 165
விஶ்வக்ராஸா, வித்ருமாபா, வைஷ்ணவீ, விஷ்ணுரூபிணீ |
विश्वग्रासा, विद्रुमाभा, वैष्णवी, विष्णुरूपिणी |
அயோனிர், யோனினிலயா, கூடஸ்தா, குலரூபிணீ ||
अयोनि, र्योनिनिलया, कूटस्था, कुलरूपिणी || 166
வீரகோஷ்டீப்ரியா, வீரா, னைஷ்கர்ம்யா, னாதரூபிணீ |
वीरगोष्ठीप्रिया, वीरा, नैष्कर्म्या, नादरूपिणी |
விஜ்ஞான கலனா, கல்யா விதக்தா, பைம்தவாஸனா ||
विज्ञान कलना, कल्या विदग्धा, बैन्दवासना || 167
தத்த்வாதிகா, தத்த்வமயீ, தத்த்வமர்த ஸ்வரூபிணீ |
तत्त्वाधिका, तत्त्वमयी, तत्त्वमर्थ स्वरूपिणी |
ஸாமகானப்ரியா, ஸௌம்யா, ஸதாஶிவ குடும்பினீ ||
सामगानप्रिया, सौम्या, सदाशिव कुटुम्बिनी || 168
ஸவ்யாபஸவ்ய மார்கஸ்தா, ஸர்வாபத்வி னிவாரிணீ |
सव्यापसव्य मार्गस्था, सर्वापद्वि निवारिणी |
ஸ்வஸ்தா, ஸ்வபாவமதுரா, தீரா, தீர ஸமர்சிதா ||
स्वस्था, स्वभावमधुरा, धीरा, धीर समर्चिता || 169
சைதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா, சைதன்ய குஸுமப்ரியா |
चैतन्यार्घ्य समाराध्या, चैतन्य कुसुमप्रिया |
ஸதோதிதா, ஸதாதுஷ்டா, தருணாதித்ய பாடலா ||
सदोदिता, सदातुष्टा, तरुणादित्य पाटला || 170
தக்ஷிணா, தக்ஷிணாராத்யா, தரஸ்மேர முகாம்புஜா |
दक्षिणा, दक्षिणाराध्या, दरस्मेर मुखाम्बुजा |
கௌளினீ கேவலா,‌உனர்க்யா கைவல்ய பததாயினீ ||
कौलिनी केवला,‌உनर्घ्या कैवल्य पददायिनी || 171
ஸ்தோத்ரப்ரியா, ஸ்துதிமதீ, ஶ்ருதிஸம்ஸ்துத வைபவா |
स्तोत्रप्रिया, स्तुतिमती, श्रुतिसंस्तुत वैभवा |
மனஸ்வினீ, மானவதீ, மஹேஶீ, மம்களாக்றுதிஃ ||
मनस्विनी, मानवती, महेशी, मङ्गलाकृतिः || 172
விஶ்வமாதா, ஜகத்தாத்ரீ, விஶாலாக்ஷீ, விராகிணீ|
विश्वमाता, जगद्धात्री, विशालाक्षी, विरागिणी|
ப்ரகல்பா, பரமோதாரா, பராமோதா, மனோமயீ ||
प्रगल्भा, परमोदारा, परामोदा, मनोमयी || 173
வ்யோமகேஶீ, விமானஸ்தா, வஜ்ரிணீ, வாமகேஶ்வரீ |
व्योमकेशी, विमानस्था, वज्रिणी, वामकेश्वरी |
பம்சயஜ்ஞப்ரியா, பம்சப்ரேத மம்சாதிஶாயினீ ||
पञ्चयज्ञप्रिया, पञ्चप्रेत मञ्चाधिशायिनी || 174
பம்சமீ, பம்சபூதேஶீ, பம்ச ஸம்க்யோபசாரிணீ |
पञ्चमी, पञ्चभूतेशी, पञ्च सङ्ख्योपचारिणी |
ஶாஶ்வதீ, ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா, ஶர்மதா, ஶம்புமோஹினீ ||
शाश्वती, शाश्वतैश्वर्या, शर्मदा, शम्भुमोहिनी || 175
தரா, தரஸுதா, தன்யா, தர்மிணீ, தர்மவர்தினீ |
धरा, धरसुता, धन्या, धर्मिणी, धर्मवर्धिनी |
லோகாதீதா, குணாதீதா, ஸர்வாதீதா, ஶமாத்மிகா ||
लोकातीता, गुणातीता, सर्वातीता, शमात्मिका || 176
பம்தூக குஸும ப்ரக்யா, பாலா, லீலாவினோதினீ |
बन्धूक कुसुम प्रख्या, बाला, लीलाविनोदिनी |
ஸுமம்களீ, ஸுககரீ, ஸுவேஷாட்யா, ஸுவாஸினீ ||
सुमङ्गली, सुखकरी, सुवेषाड्या, सुवासिनी || 177
ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா, ஶோபனா, ஶுத்த மானஸா |
सुवासिन्यर्चनप्रीता, शोभना, शुद्ध मानसा |
பிம்து தர்பண ஸம்துஷ்டா, பூர்வஜா, த்ரிபுராம்பிகா ||
बिन्दु तर्पण सन्तुष्टा, पूर्वजा, त्रिपुराम्बिका || 178
தஶமுத்ரா ஸமாராத்யா, த்ரிபுரா ஶ்ரீவஶம்கரீ |
दशमुद्रा समाराध्या, त्रिपुरा श्रीवशङ्करी |
ஜ்ஞானமுத்ரா, ஜ்ஞானகம்யா, ஜ்ஞானஜ்ஞேய ஸ்வரூபிணீ ||
ज्ञानमुद्रा, ज्ञानगम्या, ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी || 179
யோனிமுத்ரா, த்ரிகம்டேஶீ, த்ரிகுணாம்பா, த்ரிகோணகா |
योनिमुद्रा, त्रिखण्डेशी, त्रिगुणाम्बा, त्रिकोणगा |
அனகாத்புத சாரித்ரா, வாம்சிதார்த ப்ரதாயினீ ||
अनघाद्भुत चारित्रा, वांछितार्थ प्रदायिनी || 180
அப்யாஸாதி ஶயஜ்ஞாதா, ஷடத்வாதீத ரூபிணீ |
अभ्यासाति शयज्ञाता, षडध्वातीत रूपिणी |
அவ்யாஜ கருணாமூர்தி, ரஜ்ஞானத்வாம்த தீபிகா ||
अव्याज करुणामूर्ति, रज्ञानध्वान्त दीपिका || 181
ஆபாலகோப விதிதா, ஸர்வானுல்லம்க்ய ஶாஸனா |
आबालगोप विदिता, सर्वानुल्लङ्घ्य शासना |
ஶ்ரீ சக்ரராஜனிலயா, ஶ்ரீமத்த்ரிபுர ஸும்தரீ ||
श्री चक्रराजनिलया, श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी || 182
ஶ்ரீ ஶிவா, ஶிவஶக்த்யைக்ய ரூபிணீ, லலிதாம்பிகா |
श्री शिवा, शिवशक्त्यैक्य रूपिणी, ललिताम्बिका |
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதேவ்யா னாம்னாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகுஃ ||
एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः || 183
|| இதி ஶ்ரீ ப்ரஹ்மாம்டபுராணே, உத்தரகம்டே, ஶ்ரீ ஹயக்ரீவாகஸ்த்ய ஸம்வாதே, ஶ்ரீலலிதாரஹஸ்யனாம ஶ்ரீ லலிதா ரஹஸ்யனாம ஸாஹஸ்ரஸ்தோத்ர கதனம் னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ ||
॥ इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे, उत्तरखण्डे, श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे, श्रीललितारहस्यनाम श्री ललिता रहस्यनाम साहस्रस्तोत्र कथनं नाम द्वितीयो‌உध्यायः ॥

உத்தராங்க பூஜை


மங்களம்

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்ய: பரிபாலயந்தாம் | நியாய்யேன மார்கேண மஹிம் மஹீசா: ||
கோப்ராஹ்மணேப்ய: சுபமஸ்து நித்யம் | லோகாஸ் ஸமஸ்தா: சுகினோ பவந்து ||

Lalitha - லலிதம் refers to perfection, giving happiness, make us forget our worries, lightens the mind, removes our problems. கஷ்டங்கள் அனைத்தும் நீங்குவதாலும், சந்தோஷம் பெருகும் என்பதாலேயே லலிதா என்ற பெயர் வந்தது. லலிதா எனும் பதத்திற்கு கொஞ்சி விளையாடுவது or அம்பிகையானவள் அனைத்து ஜீவராசிகளின் வாழ்க்கைகளையும் ஒரு சிறு குழந்தை விளையாடுவது போல மிக எளிதாகச் செய்பவள்.
Sri Lalitha Tripura Sundari is described by scriptures as extremely beautiful, having dark thick long hair with scent of Champaka, Asoka and Punnaga flowers, having the musk thilaka on her forehead, Having eyelids which appeared as if it is the gate of the house of God of love, having eyes which were like fish playing in the beauteous lake of her face, Having nose with studs which shined more than the stars, Having ears with sun and moon as studs, having cheeks which were like mirror of Padmaraga, Having beautiful rows of white teeth, having voice sweeter than the sound emanating from Veena of Sarswathi. She was given in marriage to Lord Kameshwara and made to stay in Sree Nagara at the top of Maha Meru Mountain.
Sree nagara had 25 streets circling it. They are made of iron, steel, copper, lead, alloy made of five metals, silver, gold, the white Pushpa raga stone, the red Padmaraga stone. Onyx, diamond, Vaidoorya, Indra neela (topaz), pearl, Marakatha, coral, nine gems and mixture of gems and precious stones. In the center of Srinagara is the Maha Padma Vana(The great lotus forest) and within it the Chintamani Griha (The house of holy thought). And within it is the Sri chakra. All Gods and Goddesses live in different streets in Sree nagara.
In the center of Sri Chakra on the throne of Pancha brahmas on the Bindu Peeta(dot plank) called sarvanandamaya(universal happiness) Sits Maha Tripura Sundari.In the Sri Chakra are the following decorations viz., The square called Trilokya mohanam(most beautiful in the three worlds), The sixteen petalled lotus called Sarvasa paripoorakam(fulfiller of all desires), the eight petalled lotus called Sarvasamksopanam(the all cleanser), the sixteen corner figure called Sarva sowbagyam(all luck),the external ten cornered figure called Sarvartha sadhakam (giver of all assets), the internal ten cornered figure called Sarva raksha karam(All protector), the eight cornered figure called Sarva roka haram(cure of all diseases), triangle called Sarva siddhi pradam(giver of all powers) and the dot called Sarvananda mayam(all pleasures).