Vishnu sahasranamam - ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥श्रीविष्णु-सहस्रनाम-स्तोत्रम्॥

(1) Poorvam பூர்வபாகம் पूर्वभागः
சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம் |
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।
ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ-விக்நோப சாந்தயே1
प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व-विघ्नोपशान्तये॥१॥
யஸ்ய த்விரத வக்த்ராத்யா: பாரிஷத்யா: பரச்சதம் |
यस्य द्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम्।
விக்னம் னிக்நந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாச்ரயே || 2
विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वकसेनं तमाश्रये॥२॥
வ்யாஸம் வஸிஷ்டநப்தாரம் சக்தே: பெளத்ரமகல்மஷம் |
व्यासं वसिष्ठ-नप्तारं शक्तेः पौत्र-मकल्मषम्।
பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாதம் தபோனிதிம் || 3
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम॥३॥
வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे।
நமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய நமோ நம: || 4
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः॥४॥
அவிகாராய சுத்தாய நித்யாய பரமாத்மனே |
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने।
ஸதைகரூப-ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 5
सदैकरूप-रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे॥५॥
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்மஸம்ஸார-பந்தனாத் |
यस्य स्मरण-मात्रेण जन्मसंसार-बन्धनात्।
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 6
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥६॥
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே
ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे।
ஸ்ரீவைசம்பாயன உவாச :-
श्रीवैशंपायन उवाच ---
ச்ருத்வா தர்மானசேஷேண பாவனானி ச ஸர்வச: |
श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः।
யுதிஷ்டிர: சாந்தனவம் புனரேவாப்யபாஷத || 7
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत॥७॥
யுதிஷ்டிர உவாச:-
युधिष्ठिर उवाच ---
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் |
किमेकं दैवतं लोके किं वाऽप्येकं परायणं।
ஸ்துவந்த: கம் கமர்ச்சந்த: ப்ராப்னுயுர் மானநவா:சுபம் || 8
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्॥८॥
கோ தர்ம: ஸர்வதர்மாணாம் பவத: பரமோ மத: |
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः।
கிம் ஜபன் முச்யதே ஜந்துர் ஜன்மஸம்ஸார பந்தனாத் || 9
किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्॥९॥
ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச:-
श्री भीष्म उवाच ---
ஜகத் ப்ரபும் தேவதேவ மனந்தம் புருஷோத்தமம் |
जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्।
ஸ்துவந் நாமஸஹஸ்ரேண புருஷ: ஸததோத்தித: || 10
स्तुवन् नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः॥१०॥
தமேவ சார்ச்சயந்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्।
த்யாயன் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ச்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 11
ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च॥११॥
அனாதினிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேச்வரம் |
अनादि निधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरम्।
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந்னித்யம் ஸர்வது:க்காதிகோ பவேத் || 12
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्॥१२॥
ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்த்திவர்தனம் |
ब्रह्मण्यं सर्व धर्मज्ञं लोकानां कीर्ति वर्धनम्।
லோகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத-பவோத்பவம் || 13
लोकनाथं महद्भूतं सर्व भूत भवोद्भवम्॥१३॥
ஏஷ மே ஸர்வதர்மாணாம் தர்மோsதிகதமோ மத: |
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः।
யத்பக்த்யா புண்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவை-ரர்சேந்-நர:ஸதா || 14
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवै-रर्चेन् नरः सदा॥१४॥
பரமம் யோ மஹத்தேஜ: பரமம் யோ மஹத்தப: |
परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः।
பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம் ய:பராயணம் || 15
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्॥१५॥
பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்களானாம் ச மங்களம் |
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्।
தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோஸ்வ்யய: பிதா || 16
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥१६॥
யத: ஸர்வாணி பூதானி பவந்த்யாதி யுகாகமே |
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे।
யஸ்மிம்ச்ச ப்ரளயம் யாந்தி புனரேவ யுகக்ஷயே 17
यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये॥१७॥
தஸ்ய லோகப்ரதானஸ்ய ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே |
तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते।
விஷ்ணோர் நாம ஸஹஸ்ரம் மே ச்ருணு பாபபயாபஹம் || 18
विष्णोर्नामसहस्रं मे श्रुणु पापभयापहम्॥१८॥
யானி நாமானி கெளணானி விக்யாதானி மஹாத்மன: |
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः।
ரிஷிபி: பரிகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 19
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये॥१९॥
ரிஷிர் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனி: |
ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः।
சந்தோனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுத: || 20
छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः॥२०॥
அம்ருதாம் சூத்பவோ பீஜம் சக்திர்தேவகிநந்தன: |
अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकिनन्दनः।
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய சாந்த்யர்த்தே விநியுஜ்யதே || 21
त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते॥२१॥
விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேச்வரம் |
विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम्।
அநேகரூப தைத்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் || 22
अनेक रूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं॥२२॥
பூர்வ ந்யாஸ: ||
॥पूर्वन्यासः॥
அஸ்ய ஸ்ரீ விஷ்ணோர் திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய |
अस्य श्रीविष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य।
ஸ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான் ரிஷி: |23
श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः।
அநுஷ்டுப்சந்த: |
अनुष्टुप् छन्दः।
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு: பரமாத்மா ஸ்ரீமந் நாராயணோ தேவதா |
श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता।
அம்ருதாம்சூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |
अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम्।
தேவகீ நந்தன: ஸ்ரஷ்டேதி சக்தி: |
देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः।
உத்பவ: க்ஷோபணோ தேவ இதிபரமோ மந்த்ர: |
उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः।
சங்கப்ருந் நந்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |
शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्।
சார்ங்கதன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் |
शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्।
ரதாங்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரம் |
रथाङगपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम्।
த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாமேதி கவசம் |
त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्।
ஆனந்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனி: |
आनन्दं परब्रह्मेति योनिः।
ருது : ஸுதர்சன: கால இதி திக் பந்த: |
ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः॥
ஸ்ரீவிச்வரூப இதி த்யானம் |
श्रीविश्वरूप इति ध्यानम्।
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ரநாம ஜபே வினியோக: |24
श्री महाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः॥
(2) Dyanam த்யானம் ॥ध्यानम्॥
க்ஷீரோ தன்வத் ப்ரதேசே சுசி மணி-விலஸத் ஸைகதேமெளக்திகானாம் மாலாக்லுப்தாஸனஸ்த: ஸ்படிகமணி-நிபைர் -மெளக்திகைர் மண்டிதாங்க: |
क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सौकतेर्मौक्तिकानां
मालाक्लृप्तासनस्थः स्फटिकमणि निभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः।
சுப்ரை-ரப்ரை-ரதப்ரை-ருபரிவிரசிதைர் -முக்த பீயூஷ வர்ஷை: ஆனந்தீ ந: புனீயா-தரிநளின-கதா -சங்க-பாணிர் முகுந்த: || 25
शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः
आनन्दी नः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः॥१॥
பூ: பாதெள யஸ்ய நாபிர்-வியதஸுர-நிலச்- -சந்த்ர ஸூர்யெள ச நேத்ரே கர்ணா வாசா: சிரோ த்யெளர்-முகமபி தஹனோ -யஸ்ய வாஸ்தேயமப்தி: |
भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे
कर्णावाशाः शिरो द्यौर्मुखमपि दहनो यस्यवास्तेयमब्धिः।
அந்தஸ்தம் யஸ்ய விச்வம் ஸுர-நர-கக-கோ -போகி-கந்தர்வ-தைத்யை: சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஷம் -விஷ்ணுமீசம் நமாமி || 26
अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगोभोगिगन्धर्वदैत्यैः
चित्रं रंरम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि॥२॥
ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய!
(ॐ नमॊ भगवते वासुदेवाय)
சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் ஸுரேசம்
விச்வாதாரம் ககன ஸத்ருசம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் |
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्भनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிஹ்ருத்யான-கம்யம்
வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைகநாதம் || 27
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥३॥
மேகச்யாமம் பீதகெளசேயவாஸம் ஸ்ரீவத்ஸாங்கம் கெளஸ்துபோத்பாஸிதாங்கம் |
मेघश्यामं पीतकौशेयवासं
श्रीवत्साङ्क कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्।
புண்யோபேதம் புண்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும்
வந்தே ஸர்வலோகைக நாதம் || 28
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं
विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्॥४॥
ஸசங்க-சக்ரம்-ஸகிரீட-குண்டலம்
ஸபீத வஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
सशङ्ख चक्रं सकिरीटकुण्डलं
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् |
ஸஹார-வக்ஷஸ்ஸ்தல-சோபி-கெளஸ்துபம்
நமாமி விஷ்ணும் சிரஸா சதுர்புஜம் || 29
सहारवक्षस्थलशॊभिकौस्तुभं
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्॥५॥
சாயாயம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி |
छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि
ஆஸீன-மம்புத-ச்யாமம்-ஆயதாக்ஷமலங்க்ருதம் || 30
आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलंकृतम् |
சந்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம் |
चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कित वक्षसम्
ருக்மிணீ-ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்ருஷ்ணமாச்ரயே || 31
रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये॥६॥
(3) Sahasranama ॥ஸ்தொத்ரம் ॥
॥स्तोत्रम् ॥
ஓம் விச்வஸ்மை நம:
॥ॐ विश्वस्मै नमः॥
விச்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காரோ பூதபவ்ய-பவத்ப்ரபு: |
ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः।
பூதக்ருத்-பூதப்ருத்-பாவோ பூதாத்மா பூதாபாவன: || 1
भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः॥१॥
பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதி: |
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः।
அவ்யய: புருஷ: ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோஸ்க்ஷர ஏவ ச || 2
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥२॥
யோகோ யோகவிதாம்நேதா ப்ரதான-புருஷேஸ்வர: |
योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः।
நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமான் கேசவ: புருஷோத்தம: || 3
नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः॥३॥
ஸர்வ: சர்வ: சிவ: ஸ்தாணுர் -பூதாதிர்-நிதி-ரவ்யய: |
सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः।
ஸம்பவோ பாவனோ பர்த்தா ப்ரபவ: ப்ரபுரீச்வர: || 4
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः॥४॥
ஸ்வயம்பூ: சம்பு-ராதித்ய: புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன: |
स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः।
அனாதிநிதநோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம: || 5
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः॥५॥
அப்ரமேயோ ஹ்ரஷீகேச: பத்மநாபோஸ்மரப்ரபு: |
अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः।
விச்வகர்மா மனுஸ் த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்ட: ஸ்தவிரோத்ருவ: || 6
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः॥६॥
அக்ராஹ்ய: சாச்வத: க்ருஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்தன: |
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः।
ப்ரபூதஸ் த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மங்களம் பரம் || 7
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्॥७॥
ஈசான: ப்ராணத: ப்ராணோ ஜ்யேஷ்ட: ச்ரேஷ்ட: ப்ரஜாபதி: |
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः।
ஹிரண்யகர்ப்போ பூகர்ப்போ மாதவோ மதுஸூதன: || 8
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः॥८॥
ஈச்வரோ விக்ரமீ தன்வீ மேதாவீ விக்ரம: க்ரம: |
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः।
அனுத்தமோ துராதர்ஷ: க்ருதஜ்ஞ: க்ருதிராத்மவான் || 9
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्॥९॥
ஸுரேச: சரணம் சர்ம விச்வரேதா: ப்ரஜாபவ: |
सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः।
அஹ: ஸம்வத்ஸரோ வ்யாள: ப்ரத்யய: ஸர்வதர்சன: || 10
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥१०॥
அஜ: ஸர்வேச்வர: ஸித்த: ஸித்தி: ஸர்வாதி-ரச்யுத: |
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः।
வ்ருஷாகபி-ரமேயாத்மா ஸர்வயோக வினி: ஸ்ருத: || 11
वृषाकपि-रमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः॥११॥
வஸுர்-வஸுமனா: ஸத்ய: ஸமாத்மாஸ்ஸம்மித: ஸம: |
वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्माऽसंमितः समः।
அமோக: புண்டரீகாக்ஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷா க்ருதி: || 12
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः॥१२॥
ருத்ரோ பஹுசிரா பப்ருர் விச்வயோனி: சுசிச்ரவா: |
रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः।
அம்ருத: சாச்வதஸ்தாணுர் வராரோஹோ மஹாதபா: || 13
अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः॥१३॥
ஸர்வக: ஸர்வவித் பானுர் விஷ்வக்ஸேனோ ஜநார்தன: |
सर्वगः सर्वविद्भानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः।
வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேதவித்கவி: || 14
वेदो वेदविदव्यङ्गॊ वेदाङ्गॊ वेदवित् कविः॥१४॥
லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷ: க்ருதாக்ருத: |
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः।
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹச் சதுர்தம்ஷ்ட்ரச் சதுர்புஜ: || 15
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः॥१५॥
ப்ராஜிஷ்ணுர் போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்ணுர் ஜகதாதிஜ: |
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः।
அனகோ விஜயோ ஜேதா விச்வயோனி: புனர்வஸு: || 16
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः॥१६॥
உபேந்த்ரோ வாமன: ப்ராம்சு -ரமோக: சுசிரூர்ஜித: |
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः।
அதீந்த்ர: ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ த்ருதாத்மா நியமோயம: || 17
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः॥१७॥
வேத்யோ வைத்ய: ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மது: |
वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः।
அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபல: || 18
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः॥१८॥
மஹாபுத்திர் மஹாவீர்யோ மஹாசக்திர் மஹாத்யுதி: |
महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः।
அநிர்த்தேச்யவபு: ஸ்ரீமா- -னமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருக் || 19
अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्॥१९॥
மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்த்தா ஸ்ரீநிவாஸ: ஸதாங்கதி: |
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिः।
அநிருத்த: ஸுராநந்தோ கோவிந்தோ கோவிதாம்பதி: || 20
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः॥२०॥
மரீசிர்-தமனோ ஹம்ஸ: ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம: |
मरीचि र्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः।
ஹிரண்யநாப: ஸுதபா: பத்மநாப: ப்ரஜாபதி: || 21
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः॥२१॥
அம்ருத்யு: ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹ: ஸந்தாதா ஸந்திமாந் ஸ்திர: |
अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता सन्धिमान् स्थिरः।
அஜோ துர்மர்ஷண: சாஸ்தா விச்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा॥२२॥
குருர் குருதமோ தாம ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: |
गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः।
நிமிஷோ நிமிஷ: ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீ: || 23
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥२३॥
அக்ரணீர்-க்ராமணீ: ஸ்ரீமான் ந்யாயோ நேதாஸமீரண: |
अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः।
ஸஹஸ்ரமூர்த்தா விச்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் || 24
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्॥२४॥
ஆவர்த்தனோ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்வ்ருத: ஸம்ப்ரமர்தன: |
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः।
அஹ: ஸம்வர்த்தகோ வஹ்னிர நிலோ தரணீதர: || 25
अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः॥२५॥
ஸுப்ரஸாத: ப்ரஸந்நாத்மா விச்வத்ருக் விச்வபுக் விபு: |
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग्विभुः।
ஸத்கர்த்தா ஸத்க்ருத: ஸாதுர் ஜஹ்னுர் நாராயணோ நர: || 26
सत्कर्ता सत्कृतः साधु र्जह्नुर्नारायणो नरः॥२६॥
அஸங்க்யேயோஸ்ப்ரமேயாத்மா விசிஷ்ட: சிஷ்டக்ருச் சுசி: |
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः।
ஸித்தார்த்த: ஸித்தஸங்கல்ப: ஸித்தித: ஸித்திஸாதன: || 27
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः॥२७॥
வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர் வ்ருஷபர்வாவ்ருஷோதர: |
वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः।
வர்த்தனோ வர்த்தமாநஸ்ச விவிக்த: ச்ருதிஸாகர: || 28
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः॥२८॥
ஸுபுஜோ துர்த்தரோவாக்மீ மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு: |
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः।
நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப: சிபிவிஷ்ட: ப்ரகாசன: || 29
नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥२९॥
ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதர: ப்ரகாசாத்மா ப்ரதாபன: |
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः।
ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ரச்- சந்த்ராம் சுர் பாஸ்கரத்யுதி: || 30
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः॥३०॥
அம்ருதாம்சூத்பவோ பானு: சசபிந்து: ஸுரேச்வர: |
अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः।
ஒளஷதம் ஜகத: ஸேது: ஸத்யதர்ம பராக்ரம: || 31
औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः॥३१॥
பூத்பவ்யபவந்நாத: பவன: பாவநோஸ்நல: |
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः।
காமஹா காமக்ருத் காந்த: காம: காமப்ரத: ப்ரபு: || 32
कामहा कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः॥३२॥
யுகாதிக்ருத் யுகாவர்த்தோ நைகமாயோ மஹாசன: |
युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः।
அத்ருச்யோ வ்யக்தரூபச்ச ஸஹஸ்ரஜி தனந்தஜித் || 33
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्॥३३॥
இஷ்டோஸ்விசிஷ்ட: சிஷ்டேஷ்ட: சிகண்டீ நஹுஷோவ்ருஷ: |
इष्टॊऽविशिष्टः शिष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः।
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத் கர்த்தா விச்வ பாஹுர் மஹீதர: || 34
क्रोधहा क्रोधकृत् कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः॥३४॥
அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண: ப்ராணதோ வாஸவானுஜ: |
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः।
அபாம்நிதி ரதிஷ்டான- -மப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித: || 35
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः॥३५॥
ஸ்கந்த: ஸ்கந்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹன: |
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः।
வாஸுதேவோ ப்ரஹத்பானு- -ராதிதேவ: புரந்தர: || 36
वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः॥३६॥
அசோகஸ் தாரணஸ் தார: சூரச் செளரிர் ஜனேச்வர: |
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः।
அநுகூலச் சதாவர்த்த: பத்மீ பத்மனிபேக்ஷண: || 37
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः॥३७॥
பத்மநாபோஸ்ரவிந்தாக்ஷ: பத்மகர்ப்ப: சரீரப்ருத் |
पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्।
மஹர்த்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜ: || 38
महर्दिॠद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः॥३८॥
அதுல: சரபோ பீம: ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர் ஹரி: |
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः।
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிஞ்ஜய: || 39
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः॥३९॥
விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்க்கோ ஹேதுர்தாமோதர: ஸஹ: |
विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः।
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவானமிதாசன: || 40
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः॥४०॥
உத்பவ: க்ஷோபணோ தேவ: ஸ்ரீகர்ப்ப: பரமேச்வர: |
उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः।
கரணம் காரணம் கர்த்தா விகர்த்தா கஹனோ குஹ: || 41
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥४१॥
வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தான: ஸம்ஸ்தான: ஸ்தானதோ த்ருவ: |
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः।
பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ் துஷ்ட: புஷ்ட: சுபேக்ஷண: || 42
परर्द्धिः परमः स्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥४२॥
ராமோ விரோமோ விரதோ மார்க்கோ நேயோ நயோஸ்நய: |
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः।
வீர: சக்திமதாம் ஸ்ரேஷ்டோ தர்மோ தர்மவிதுத்தம: || 43
वीरः शक्तिमतांश्रेष्ठॊ धर्मो धर्मविदुत्तमः॥४३॥
வைகுண்ட: புருஷ: ப்ராண: ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ருது: |
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः।
ஹிரண்யகர்ப்ப: சத்ருக்னோ- வ்யாப்தோ வாயு-ரதோக்ஷஜ: || 44
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नॊ व्याप्तो वायुरधोक्षजः॥४४॥
ருது: ஸுதர்சன: கால: பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ: |
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः।
உக்ர: ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விச்ராமோ விச்வதக்ஷிண: || 45
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः॥४५॥
விஸ்தார: ஸ்தாவர:ஸ்தாணு: ப்ரமாணம் பீஜ மவ்யயம் |
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्।
அர்த்தோஸ்னர்த்தோ மஹாகோசோ மஹாபோகோ மஹாதன: || 46
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः॥४६॥
அநிர்விண்ண: ஸ்தவிஷ்டோஸ்பூர் தர்மயூபோ மஹாமக: |
अनिर्विण्णः स्थविष्ठेऽभूर्धर्मयूपो महामखः।
நக்ஷத்ரநேமிர் நக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹன: || 47
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः॥४७॥
யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யச்ச க்ரது: ஸத்ரம் ஸதாங்கதி: |
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः।
ஸர்வதர்சீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्॥४८॥
ஸுவ்ரத: ஸுமுக: ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோஷ: ஸுகத: ஸுஹ்ருத் |
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्।
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீரபாஹுர் விதாரண: || 49
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः॥४९॥
ஸ்வாபன: ஸ்வவசோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருத் |
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्।
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்ப்போ தனேச்வர: || 50
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः॥५०॥
தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மீ ஸதஸத் க்ஷரமக்ஷரம் |
धर्मगुब् धर्मकृद् धर्मी सदसत् क्षरमक्षरम्।
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்சுர் விதாதா க்ருதலக்ஷண: || 51
अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः॥५१॥
கபஸ்திநேமி: ஸத்வஸ்த: ஸிம்ஹோ பூத மஹேச்வர: |
गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः।
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேசோ தேவப்ருத் குரு: || 52
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः॥५२॥
உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா ஜ்ஞானகம்ய: புராதன: |
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः।
சரீரபூதப்ருத் போக்தா கபீந்த்ரோ பூரிதக்ஷிண: || 53
शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः॥५३॥
ஸோமபோஸ்ம்ருதப: ஸோம: புருஜித் புருஸத்தம: |
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः।
விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ தாசார்ஹ: ஸாத்வதாம்பதி: || 54
विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्त्वतांपतिः॥५४॥
ஜீவோ விநயிதாஸாக்ஷீ முகுந்தோஸ்மிதவிக்ரம: |
जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः।
அம்போநிதி-ரனந்தாத்மா மஹோததிசயோஸ்ந்தக: || 55
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः॥५५॥
அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ர: ப்ரமோதன: |
अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः।
ஆனந்தோ நந்தனோ நந்த: ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: || 56
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः॥५६॥
மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்ருதஜ்ஞோ மேதினீபதி: |
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः।
த்ரிபதஸ்-த்ரிதசாத்யக்ஷோ மஹாச்ருங்க: க்ருதாந்தக்ருத் || 57
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृङ्गः कृतान्तकृत्॥५७॥
மஹாவராஹோ கோவிந்த: ஸுஷேண: கனகாங்கதீ |
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी।
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தச் சக்ரகதாதர: || 58
गुह्यॊ गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः॥५८॥
வேதா: ஸ்வாங்கோஸ்ஜித: க்ருஷ்ணோ த்ருட: ஸங்கர்ஷணோஸ்ச்யுத: |
वेधाः स्वाङ्गॊऽजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोऽच्युतः।
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ: புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனா: || 59
वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः॥५९॥
பகவான் பகஹாஸ்ஸ்னந்தீ வநமாலீ ஹலாயுத: |
भगवान् भगहाऽऽनन्दी वनमाली हलायुधः।
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய: ஸஹிஷ்ணுர் கதிஸத்தம: || 60
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः॥६०॥
ஸுதன்வா கண்டபரசுர் தாருணோ த்ரவிணப்ரத: |
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः।
திவ:ஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக்வ்யாஸோ வாசஸ்பதி ரயோநிஜ: || 61
दिवःस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः॥६१॥
த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் |
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्।
ஸந்யாஸக்ருச் சம: சாந்தோ நிஷ்டா சாந்தி: பராயணம் || 62
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्॥६२॥
சுபாங்க: சாந்தித: ஸ்ரஷ்டா குமுத: குவலேசய: |
शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः।
கோஹிதோ கோபதிர் கோப்தா வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய: || 63
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः॥६३॥
அநிவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ: |
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः।
ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஸ்ரீவாஸ: ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம்வர: || 64
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः॥६४॥
ஸ்ரீத: ஸ்ரீச: ஸ்ரீனிவாஸ: ஸ்ரீநிதி: ஸ்ரீவிபாவன: |
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः।
ஸ்ரீதர: ஸ்ரீகர: ச்ரேய: ஸ்ரீமான் லோகத்ரயாச்ரய: || 65
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लॊकत्रयाश्रयः॥६५॥
ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்க: சதானந்தோ நந்திர் ஜ்யோதிர்கணேச்வர: |
स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः।
விஜிதாத்மாஸ்விதேயாத்மா ஸத்கீர்த்திச் சின்னஸம்சய: || 66
विजितात्माऽविधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः॥६६॥
உதீர்ண: ஸர்வதச்-சக்ஷு- ரனீச: சாச்வதஸ்திர: |
उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः।
பூசயோ பூஷணோ பூதிர் விசோக: சோகநாசன: || 67
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः॥६७॥
அர்ச்சிஷ்மா-னர்ச்சித: கும்போ விசுத்தாத்மா விசோதன: |
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः।
அநிருத்தோஸ்ப்ரதிரத: ப்ரத்யும்னோஸ்மிதவிக்ரம: || 68
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नॊऽमितविक्रमः॥६८॥
காலநேமினிஹா வீர: செளரி: சூரஜநேச்வர: |
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः।
த்ரலோகாத்மா த்ரிலோகேச: கேசவ: கேசிஹா ஹரி: || 69
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः॥६९॥
காமதேவ: காமபால: காமீ காந்த: க்ருதாகம: |
कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः।
அநிர்தேச்யவபுர் விஷ்ணுர்- வீரோஸ்னந்தோ தனஞ்ஜய: || 70
अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः॥७०॥
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்த்தன: |
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः।
ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய: || 71
ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः॥७१॥
மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரக: |
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः।
மஹாக்ரதுர் மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: || 72
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः॥७२॥
ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய: |
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः।
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்த்தி-ரநாமய: || 73
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्ति रनामयः॥७३॥
மனோஜவஸ் தீர்த்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரத: |
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः।
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்-வஸுமனா ஹவி: || 74
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः॥७४॥
ஸத்கதி: ஸத்க்ருதி: ஸத்தா ஸத்பூதி: ஸத்பராயண: |
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः।
சூரஸேனோ யதுச்ரேஷ்ட: ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுன: || 75
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः॥७५॥
பூதாவாஸோ வாஸுதேவ: ஸர்வாஸு னிலயோஸ்னல: |
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः।
தர்ப்பஹா தர்ப்பதோ த்ருப்தோ துர்த்தரோஸ்தாபராஜித: || 76
दर्पहा दर्पदो दृप्तॊ दुर्धरोऽथापराजितः॥७६॥
விச்வமூர்த்திர் மஹாமூர்த்திர் தீப்தமூர்த்திரமூர்த்திமான |
विश्वमूर्ति-र्महामूर्ति-र्दीप्तमूर्ति-रमूर्तिमान्।
அநேகமூர்த்தி ரவ்யக்த: சதமூர்த்தி: சதானன: || 77
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः॥७७॥
ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம் யத்தத் பதமனுத்தமம் |
एको नैकः सवः कः किं यत्तत् पदमनुत्तमम्।
லோகபந்துர் லோகநாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸல: || 78
लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः॥७८॥
ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ வராங்கச் சந்தனாங்கதீ |
सुवर्णवर्णो हेमाङ्गॊ वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी।
வீரஹா விஷம: சூன்யோ க்ருதாசீ-ரசலச்-சல: || 79
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः॥७९॥
அமானீ மானதோ மானயோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருத் |
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्।
ஸுமேதா மேதஜோ தன்ய: ஸத்யமேதா தராதர: || 80
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः॥८०॥
தேஜோவ்ருஷோ த்யுதிதர: ஸர்வசஸ்த்ரப்ருதாம் வர: |
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः।
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகச்ருங்கோ கதாக்ரஜ: || 81
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गॊ गदाग्रजः॥८१॥
சதுர்மூர்த்திச் சதுர்ப்பாஹுச் சதுர்வ்யூஹச் சதுர்கதி: |
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः।
சதுராத்மா சதுர்ப்பாவச் சதுர்வேதவிதேகபாத் || 82
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्॥८२॥
ஸமாவர்த்தோ ஸ்நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம: |
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः।
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा॥८३॥
சுபாங்கோ லோகஸாரங்க: ஸுதந்துஸ்-தந்துவர்த்தன: |
शुभाङ्गॊ लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः।
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாகம: || 84
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः॥८४॥
உத்பவ: ஸுந்தர: ஸுந்தோ ரத்னநாப: ஸுலோசன: |
उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः।
அர்க்கோ வாஜஸன: ச்ருங்கீ ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85
अर्को वाजसनः श्रृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी॥८५॥
ஸுவர்ணபிந்து ரக்ஷோப்ய: ஸர்வவாகீச்வரேச்வர: |
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः।
மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்த்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதி: || 86
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः॥८६॥
குமுது: குந்தர: குந்த: பர்ஜன்ய: பாவனோஸ்நில: |
कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः।
அம்ருதாசோஸ்ம்ருத வபு: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக: || 87
अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः॥८७॥
ஸுலப: ஸுவ்ரத: ஸித்த: சத்ருஜிச் சத்ருதாபன: |
सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः।
ந்யக்ரோதோ-தும்பரோஸ்ச்வத்தச் -சாணூராந்த்ரநிஷூதன: || 88
न्यग्रोधोऽदुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः॥८८॥
ஸஹஸ்ரார்ச்சி: ஸப்தஜிஹ்வ: ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹன: |
सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः।
அமூர்த்தி-ரனகோஸ்சிந்த்யோ பயக்ருத் பயநாசன: || 89
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः॥८९॥
அணுர் ப்ருஹத் க்ருச: ஸ்தூலோ குணப்ருந் நிர்குணோ மஹான் |
अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृ न्निर्गुणो महान्।
அத்ருத: ஸ்வத்ருத: ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்தன: || 90
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः॥९०॥
பாராப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீச: ஸர்வகாமத: |
भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः।
ஆச்ரம: ச்ரமண: க்ஷாம: ஸுபர்ணோ வாயுவாஹன: || 91
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः॥९१॥
தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தண்டோ தமயிதா தம: |
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः।
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ நியந்தாஸ்னநியமோ ஸ்யம: || 92
अपराजितः सर्वसहो नियन्ताऽनियमोऽयमः॥९२॥
ஸத்வவான் ஸாத்விக: ஸத்ய: ஸத்யதர்ம-பராயண: |
सत्त्ववान् सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः।
அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹோஸ்ர்ஹ: ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்த்தன: || 93
अभिप्रायः प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः॥९३॥
விஹாயஸகதிர் ஜ்யோதி: ஸுருசிர் ஹுதபுக்விபு: |
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः।
ரவிர்விரோசன: ஸூர்ய: ஸவிதா ரவிலோசன: || 94
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः॥९४॥
அனந்தோ ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ நைகஜோஸ்க்ரஜ: |
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः।
அநிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ லோகாதிஷ்ட்டான மத்புத: || 95
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः॥९५॥
ஸநாத் ஸநாதனதம: கபில: கபிரவ்யய: |
सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः।
ஸ்வஸ்தித: ஸ்வஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்தி தக்ஷிண: || 96
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः॥९६॥
அரெளத்ர: குண்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதசாஸன: |
अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः।
சப்தாதிக: சப்தஸஹ: சிசிர: சர்வரீகர: || 97
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः॥९७॥
அக்ரூர: பேசலோ தக்ஷா தக்ஷிண: க்ஷமிணாம் வர: |
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवरः।
வித்வத்தமோ வீதபய: புண்யச்ரவண கீர்த்தன: || 98
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः॥९८॥
உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா புண்யோ து:ஸ்வப்னநாசன: |
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः।
வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ ஜீவன: பர்யவஸ்தித: || 99
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः॥९९॥
அனந்தரூபோஸ்னந்தஸ்ரீர் ஜித மன்யுர் பயாபஹ: |
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः।
சதுரச்ரோ கபீராத்மா விதிசோ வ்யாதிசோ திச: || 100
चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥१००॥
அனாதிர் பூர்ப்புவோ லக்ஷ்மீ: ஸுவீரோ ருசிராங்கத: |
अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः।
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர் பீமோ பீம-பராக்ரம: || 101
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः॥१०१॥
ஆதாரநிலயோஸ்தாதா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: |
आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः।
ஊர்த்வக: ஸத்பதாசார: ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: || 102
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः॥१०२॥
ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய: ப்ராணப்ருத் ப்ராணஜீவன: |
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः।
தத்வம் தத்வவிதேகாத்மா ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜராதிக: || 103
तत्त्वं तत्त्ववि देकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः॥१०३॥
பூர்ப்புவ: ஸ்வஸ்தருஸ் தார: ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: |
भूर्भुवःस्वस्तरुस्तारस्सविता प्रपितामहः।
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹன: || 104
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गॊ यज्ञवाहनः॥१०४॥
யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதன: |
यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः।
யஜ்ஞாந்தக்ருத்-யஜ்ஞகுஹ்ய- -மன்னமன்னாத ஏவ ச || 105
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च॥१०५॥
ஆத்மயோனி: ஸ்வயம்ஜாதோ வைகான: ஸாமகாயன: |
आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः।
தேவகீநந்தன: ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீச: பாபநாசன: || 106
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः॥१०६॥
சங்கப்ருந்-நந்தகீ சக்ரீ சார்ங்கதன்வா கதாதர: |
शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः।
ரதாங்கபாணி ரக்ஷாப்ய: ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: || 107
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः॥१०७॥
(ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி)
सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति।
வனமாலீ கதீ சார்ங்கீ சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ |
वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी।
ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணுர் -வாஸுதேவோஸ்பிரக்ஷது || 108
श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु॥१०८॥
ஸ்ரீ வாஸுதேவோஸ்பிரக்ஷது ஓம் நம இதி


श्री वासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति।
(4) Endpart - Benefits உத்தர பாக: (பலச்ருதி)
उत्तर भागः फलश्रुतिः
இதீதம் கீர்த்தனீயஸ்ய கேசவஸ்ய மஹாத்மன: |
इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः।
நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானா -மசேஷேண ப்ரகீர்த்திதம் || 1
नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्॥१॥
ய இதம் ச்ருணுயாந் நித்யம் யச்சாபி பரிகீர்த்தயேத் |
य इदं श्रृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्।
நாசுபம் ப்ராப்னுயாத் கிஞ்சித் ஸோஸ்முத்ரேஹ சமானவ: || 2
नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानवः॥२॥
வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண:ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्।
வைச்யோ தனஸம்ருத்த: ஸ்யாச் சூத்ர: ஸுகமவாப்னுயாத் || 3
वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात्॥३॥
தர்மார்த்தீ ப்ராப்னுயாத்-தர் மமர்த்தார்த்தீ சார்த்தமாப்னுயாத் |
धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्।
காமா-னவாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்த்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம் || 4
कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्॥४॥
பக்திமான் ய: ஸதோத்தாய சுசிஸ்-தத்கத-மானஸ: |
भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः।
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய நாம்னா-மேதத் ப்ரகீர்த்தயேத் || 5
सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्॥५॥
யச: ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்ய மேவ ச |
यशः प्राप्नॊति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च।
அசலாம் ச்ரியமாப்னோதி ச்ரேய: ப்ராப்னோத்யனுத்தமம் || 6
अचलां श्रियमाप्नॊति श्रेयः प्राप्नॊत्यनुत्तमम्॥६॥
ந பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜச்ச விந்ததி |
न भयं क्वचिदाप्नॊति वीर्यं तेजश्च विन्दति।
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பல-ரூப-குணான்வித: || 7
भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः॥७॥
ரோகார்த்தோ முச்யதே ரோகாத் -பத்தோ முச்யேத பந்தனாத் |
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात्।
பயான் முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபத: || 8
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः॥८॥
துர்க்காண்-யதிதரத்யாஷு புருஷ: புருஷோத்தமம் |
दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्।
ஸ்துவந்நாம ஸஹஸ்ரேண நித்யம் பக்தி ஸமன்வித: || 9
स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः॥९॥
வாஸுதேவாச்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயண: |
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः।
ஸர்வபாப விசுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதனம் || 10
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्॥१०॥
ந வாஸுதேவ பக்தானா- -மசுபம் வித்யதே க்வசித் |
न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्।
ஜன்ம்-ம்ருத்யு-ஜரா-வ்யாதி -பயம்-நைவோபஜாயதே || 11
जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते॥११॥
இமம் ஸ்தவ-மதீயான: ச்ரத்தா-பக்தி-ஸமன்வித: |
इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः।
யுஜ்யேதாத்ம-ஸுகக்ஷாந்தி- ஸ்ரீ-த்ருதி-ஸ்ம்ருதி கீர்த்திபி: || 12
युज्येतात्म सुख क्षान्ति श्री धृति स्मृति कीर्तिभिः॥१२॥
ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யாம்- ந லோபோ நாசுபா மதி: |
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः।
பவந்தி க்ருதபுண்யானம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே || 13
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे॥१३॥
த்யௌ: ஸ சந்த்ரார்க்க நக்ஷத்ரா கம் திசோ பூர்மஹோததி: |
द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः।
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்ருதானி மஹாத்மன: || 14
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः॥१४॥
ஸ ஸுராஸுர-கந்தர்வம் ஸயக்ஷோரக-ராக்ஷஸம் |
ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरग राक्षसम्।
ஜகத்வசே வர்த்ததேதம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் || 15
जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्॥१५॥
இந்த்ரியாணி மனோ புத்தி: ஸத்வம் தேஜோ பலம் த்ருதி: |
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः।
வாஸுதேவாத்மகான்யாஹு: க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரக்ஞ ஏவச || 16
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च॥१६॥
ஸர்வாகமானா-மாசார: ப்ரதமம் பரிகல்பதே |
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते।
ஆசார-ப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபு-ரச்யுத: || 17
आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः॥१७॥
ருஷய: பிதரோ: தேவா: மஹாபூதானி தாதவ: |
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः।
ஜங்கமாஜங்கமஞ் சேதம் ஜகந்-நாராயணோத்பவம் || 18
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जग न्नारायणोद्भवम्॥१८॥
யோகோ ஜ்ஞானம் ததா ஸாங்க்யம் வித்யா:சில்பாதிகர்ம ச |
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च।
வேதா: சாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் || 19
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात्॥१९॥
ஏகோ விஷ்ணுர்-மஹத்பூதம் ப்ருதக்பூதான்யநேகச: |
एको विष्णु र्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः।
த்ரீன் லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்தேவிச்வபுகவ்யய: || 20
त्रींल्लॊकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः॥२०॥
இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேன கீர்த்திதம் |
इमं स्तवं भगवतो विष्णो र्व्यासेन कीर्तितम्।
படேத் ய இச்சேத் புருஷ: ச்ரேய: ப்ராப்தும் ஸுகானி ச || 21
पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च॥२१॥
விச்வேச்வர-மஜம் தேவம் ஜகத: ப்ரபுமவ்யயம் |
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम्।
பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ந தே யாந்தி பராபவம் || 22
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्॥२२॥
ந தே யாந்தி பராபவம் ஓம் நம இதி |
न ते यान्ति पराभवम ॐ नम इति।
அர்ஜுன உவாச:-
अर्जुन उवाच ---
பத்மபத்ர விசாலாக்ஷ பத்மநாப ஸுரோத்தம |
पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम।
பக்தானா-மனுரக்தானாம் த்ராதா பவ ஜனார்த்தன || 23
भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन॥२३॥
ஸ்ரீ பகவானுவாச:-
श्रीभगवानुवाच ---
யோ மாம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோது மிச்சதி பாண்டவ |
यो मां नामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव।
ஸோஸ்ஹமேகேன ச்லோகேன ஸ்துத ஏவ ந ஸம்சய: || 24
सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः॥२४॥
ஸ்துத ஏவ ந ஸம்சய ஓம் நம இதி |
स्तुत एव न संशय ॐ नम इति।
வ்யாஸ உவாச:-
व्यास उवाच ---
வாஸனாத் வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் |
वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्।
ஸர்வபூத-நிவாஸாஸ்ஸி வாஸுதேவ நமோஸ்ஸ்துதே || 25
सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते॥२५॥
ஸ்ரீ வாஸுதேவ நமோஸ்ஸ்துத ஓம் நம இதி |
श्री वासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति।
பார்வத்யுவாச:-
पार्वत्युवाच ---
கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர் நாம-ஸஹஸ்ரகம் |
केनोपायेन लघुना विष्णो र्नामसहस्रकम।
பட்யதே பண்டிதைர் நித்யம் ச்ரோதுமிச்சம்யஹம் ப்ரபோ || 26
पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो॥२६॥
ஈச்வர உவாச:-
ईश्वर उवाच ---
ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे।
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே || 27
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने॥२७॥
ஸ்ரீ ராமநாம வரானன ஓம் நம இதி |
श्री राम नाम वरानन ॐ नम इति।
ப்ரஹ்மோவாச:-
ब्रह्मोवाच ---
நமோஸ்ஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷி-சிரோருபாஹவே |
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे।
ஸஹஸ்ரநாம்னே புருஷாய சாச்வதே ஸஹஸ்ரகோடி-யுகதாரிணே நம: || 28
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः॥२८॥
ஸஹஸ்ரகோடி-யுகதாரிண ஓம் நம இதி |
सहस्रकोटि युगधारिणे ॐ नम इति।
ஸஞ்ஜய உவாச:-
सञ्जय उवाच ---
யத்ர யோகேச்வர: க்ருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்த்தர: |
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
தத்ர ஸ்ரீர்-விஜயோ பூதிர்- -த்ருவா நீதிர்-மதிர்-மம || 29
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥२९॥
ஸ்ரீ பகவானுவாச:-
श्रीभगवानुवाच ---
அனன்யாச் சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா: பர்யுபாஸதே |
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் || 30
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥३०॥
பரித்ராணாய ஸாதுனாம் வினாஸாய ச துஷ்க்ருதாம் |
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
தர்ம-ஸம்ஸ்தாபனார்த்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 31
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥३१॥
ஆர்த்தா விஷண்ணா: ஸிதிலாச்ச பீதா: கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமானா: |
आर्ताः विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः।
ஸங்கீர்த்ய நாராயண-சப்தமாத்ரம் விமுக்த து:க்கா: ஸுகினோ பவந்து || 32
संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु॥३२॥
காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியைர்வா புத்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத் |
कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृतिः स्वभावात्।
கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸம்ர்ப்பயாமி || 33
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥३३॥
॥இதி ஷ்ரீ மஹாபாரதெ ஷதஸஹஸ்ரிகாயாம் ஸம்ஹிதாயாம்
॥इति श्री महाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां
வையாஸிக்யாமாநுஷாஸநிக பர்வணி ஷ்ரீபீஷ்மயுதிஷ்டிரஸம்வாதெ
वैयासिक्यामानुशासनिक पर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे
ஷ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமஸ்தொத்ரம் ஸம்பூர்ணம்॥
श्री विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम्॥
இதி ஸ்ரீ மஹாபாரதே சதஸஹஸ்ரிகாயாம் ஸம்ஹிதாயாம் வையாஸிக்யாம் ஆநுசாஸனிகபர்வணி ஸ்ரீ பீஷ்ம யுதிஷ்டிர ஸம்வாதே ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்
Vishnu Sahasranamam is an ancient script. To preserve it, it was added to Mahabharata, as part of discussion between Yudishtra and Bheeshma.


Sri Lakshmi Ashtottara Sathanamavali

ஸ்ரீ தேவ்யுவாச
தேவ தேவ மஹாதேவ த்ரிகாலஜ்ஞ மஹேச்வர
கருணாகர தேவேஸ பக்தாநுக்ரஹ காரக
அஷ்டோத்தர ஸதம் லக்ஷ்ம்யா: ஸ்ரோது மிச்சாமி தத்வத:
ஈஸ்வர உவாச
தேவி ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம்
ஸர்வைஸ்வர்ய கரம் புண்யம் சர்வபாப ப்ரணாஸநம்
ஸர்வதாரித்ரிய ஸமநம் ஸ்ரவணாத் புக்தி முக்திதம்
ராஜவஸ்யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத் குஹ்யதமம் பரம்
துர்லபம் ஸர்வதேவாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டி கலாஸ்பதம்
பத்மாதீநாம் வராந்தாநாம் நிதீநாம் நித்யதாயகம்
ஸமஸ்ததேவ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்யஷ்ட ஸித்திதம்
கிமத்ர பஹுநோக்தேந தேவி ப்ரத்யக்ஷ தாயகம்
தவ ப்ரீத்யாத்ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமநா: ஸ்ருணூ
அஷ்டோத்தர ஸதஸ்யா மஹாலக்ஷ்மீஸ்து தேவதா
க்லீம் பீஜ பதமித்யுக்தம் ஸக்திஸ்து புவநேஸ்வரி
அங்கந்யாஸ: கரந்யாஸ: ஸ இத்யாதி ப்ரகீர்த்தித:
த்யாநம்
வந்தே பத்மகராம் பிரஸந்நவதநாம் ஸௌபாக்யதாம் பாக்யதாம்
ஹஸ்தாப்யாம் அபயப்ரதாம் மணிகணைர் நாநாவிதைர் பூஷிதாம்
பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் ஹரிஹர ப்ரஹ்மாதிபிஸ் ஸேவிதாம்
பார்ஸ்வே பங்கஜஸங்க்க பத்மநிதிபிர் யுக்தாம் ஸதா ஸக்திபி
ஸரஸிஜ நயநே ஸரோஜஹஸ்தே தவளதராம்ஸுக கந்தமால்ய ஸோபே
பகவதி ஹரிவல்லபே மநோஜ்ஞே த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்
ப்ரக்ருதிம் விக்ருதிம் வித்யாம் ஸர்வபூத ஹிதப்ரதாம்
ஸ்ரத்தாம் விபூதிம் சுரபிம் நமாமி பரமாத்மிகாம்
வாசம் பத்மாலயாம் பத்மாம் ஸுசிம் ஸ்வாஹாம் ஸ்வதாம் ஸுதாம்
தந்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் நித்யபுஷ்டாம் விபாவரீம்
அதிதிம் ச திதிம் தீப்தாம் வஸுதாம் வஸுதாரிணீம்
நமாமி கமலாம் காந்தாம் காமாம் க்ஷீரோதஸம்பவாம்
அநுக்ரஹபதாம் புத்திம் அநகாம் ஹரிவல்லபாம்
அஸோகாம் அம்ருதாம் தீப்தாம் லோகஸோக விநாஸிநீம்
நமாமி தர்ம நிலயாம் கருணாம் லோகமாதரம்
பத்மப்ரியாம் பத்மஹஸ்தாம் பத்மாக்ஷீம் பத்மஸுந்தரீம்
பத்மோத்பவாம் பத்மமுகீம் பத்மநாப ப்ரியாம் ரமாம்
பத்மமாலாதராம் தேவீம் பத்மிநீம் பத்மகந்திநீம்
புண்யகந்தாம் ஸுப்ரஸந்நாம் ப்ரஸாதாபிமுகீம் பிரபாம்
நமாமி சந்த்ரவதநாம் சந்த்ராம் சந்த்ர சஹோதரீம்
சதுர்புஜாம் சந்த்ரரூபாம் இந்திராம் இந்து ஸீதலாம்
ஆஹ்லா தஜநநீம் புஷ்டிம் ஸிவாம் ஸிவகரீம் ஸதீம்
விமலாம் விஸ்வஜநநீம் புஷ்டிம் தாரித்ர்ய நாஸிநீம்
ப்ரீதி புஷ்கரிணீம் ஸாந்தாம் சுக்லமால்யாம்பராம் ஸ்ரியம்
பாஸ்கரீம் பில்வநிலயாம் வராரோஹாம் யஸஸ்விநீம்
வஸுந்தரா முதாராங்காம் ஹரிணீம் ஹேமமாலிநீம்
தநதாந்யகரீம் ஸித்திம் ஸ்த்ரைணசௌம்யாம் ஸுபப்ரதாம்
ந்ருபவேஸ்ம கதாநந்தாம் வரலக்ஷ்மீம் வஸுப்ரதாம்
ஸுபாம் ஹிரண்யப்ராகாராம் ஸமுத்ரதநயாம் ஜயாம்
நமாமி மங்களாம் தேவீம் விஷ்ணுவக்ஷஸ்த்தல ஸ்திதாம்
விஷ்ணுபத்நீம் பிரஸந்நாக்ஷீம் நாராயண ஸமாஸ்ரிதாம்
தாரித்ர்ய த்வம்ஸிநீம் தேவீம் ஸர்வோபத்ரவ வாரிணீம்
நவதுர்காம் மஹாகாளீம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஸிவாத்மிகாம்
த்ரிகாலஜ்ஞாந ஸம்பந்நாம் நமாமி புவநேஸ்வரீம்
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ர ராஜதநயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரீம்
தாஸிபூத ஸமஸ்த தேவ வநிதாம் லோகைக தீபாங்குராம்
ஸ்ரீமந் மந்தகடாக்ஷ லப்தவிபவ ப்ரஹ்மேந்த்ர கங்காதராம்
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பிநீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே முகுந்த ப்ரியாம்
மாதர் நமாமி கமலே கமலாயதாஹி ஸ்ரீவிஷ்ணு ஹ்ருதகமவாஸிநி விஸ்வமாத:
க்ஷீரோதயே கமலகோமள கர்ப்பகௌரி லக்ஷ்மி ப்ரஸீத ஸததம் நமதாம் ஸரண்யே
த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்வாந் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்ரிய
தாரித்ரிய த்வம்ஸநம் க்ருத்வா ஸர்வமாப்நோதி யத்நத:
தேவீநாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஸதம்
யேந ஸ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜந்ம தரித்ரத:
ப்ருகுவாரே ஸதம் தீமாந் படேத் வத்ஸர மாத்ரகம்
அஷ்டைஸ்வர்ய மவாப்நோதி குபேர இவ பூதலே
தாரித்ர்யமோசநம் நாம ஸ்தோத்ர மம்பாபரம் ஸதம்
யேந ஸ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜந்ம தரித்ரத:
புக்த்வாது விபுலாந் போகாந் அஸ்யாஸ்ஸாயுஜ்ய மாப்நுயாத்
ப்ராத: காலே படேந் நித்யம் ஸர்வ துக்கோபஸாந்தயே
படம்ஸ்து சிந்தயேத் தேவீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்

நமஸ் தே(அ)ஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே I
சங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
நமஸ் தே கருடாருடே டோலாஸுர பயங்கரி I
ஸர்வ பாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வ வரதே ஸர்வ துஷ்ட பயங்கரி I
ஸர்வதுக்கஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்தி முக்தி ப்ரமதாயினி I
மந்த்ர மூர்த்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
ஆத்யந்தரஹிதே தேவி ஆதிசக்தி மஹேச்வரி I
யோகஜே யோகஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ) ஸ்து தே II
ஸ்த்தூல ஸுக்ஷ்ம மஸாரெளத்ரே மஹாசக்தி மஹோதரே I
மஹா பாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
பத்மாஸன் ஸ்த்திதேதேவி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி I
பரமேசி ஜகந்மாத : மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
ஸ்வேதாம் பரதரே தேவி நானாலங்காரபூஷிதே I
ஜகத்ஸ்த்திதே ஜகந்மாத : மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே II
மஹாலஜ்மி யஷ்டகஸ்தோத்ரம் ய: படேக் பக்திமான்நர : I
ஸர்வஸித்தி மவாப்னேதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா II
ஏககாலே படேந்நித்யம் மஹாபாப வினாசநம் I
த்விகாலே ய: படேந் நித்யம் தனதாந்ய ஸமந்வித : II
த்ரிகாலம் ய: படேந் நித்யம் மஹாசத்ரு விநாசனம் I
மஹாலக்ஷ்மீர் பவேந் நித்யம் ப்ரஸன்ன வரதா சுபா II

உத்தராங்க பூஜை

மங்களம்

ஓம் பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ண முதச்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ண மாதாய பூர்ணமேவா வஸிஷ்யதே

மது வாதா ருதாயதெ | மது க்ஷரந்தி ஸிந்தவ: மாத்வீர் நஸ் ஸந்த்வோஷதீ: || மது நக்த முதோஷஸி மதுமத் பார்திவ ரஜு: மது த்யௌரஸ்து ந: பித || மதுமாந் நொ வனஸ்பதி: | மதுமாந் அஸ்துஸூர்ய: மாத்வீர் காவோ பவந்து ந:

காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியைர் வா புத்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத் ஸகலம் ப்ரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி || ஓம்ஸாந்தி : ஸாந்தி : ஸாந்தி :


Some Miscelleneous additions of NZ Group!

கஜமுக கஜமுக கண நதா

கஜமுக கஜமுக கண நதா | ஸுரமுநி வந்தித கண நதா [*௪]
ஜய ஜய ஜய ஜய கண நதா | ஜ்யெஷ்ட புத்ரா கண நதா [*2]
கஜமுக கஜமுக கண நதா | ஸுரமுநி வந்தித கண நதா [*2]
ப்ரஹ்மஸ்வருப கண நதா | ப்ரணவ ஸ்வரூப கண நதா [*2]
சித்த ஸ்வரூபா கண நதா | ஸித்தி விநாயக கண நதா [*2]
கஜமுக கஜமுக கண நதா | ஸுரமுநி வந்தித கண நதா [*2]
விக்ந விநாயக கண நதா | விமலா அமலா கண நதா [*2]
வேத ஸ்வரூப கண நதா | வேதந்த ஸாரா கண நதா [*2]
கஜமுக கஜமுக கண நதா | ஸுரமுநி வந்தித கண நதா [*2]

மஹிஷாஸுரமர்தினி

அயிகிரி நந்தினி நந்திதமேதினி |விச்வவினோதினி நந்தநுதே ||
கிரிவர விந்த்யசிரோதி நிவாஸினி | விஷ்ணு விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதே! ||
பகவதி ஹே சிதிகண்டகுடும்பினி | பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸதே! -1||
ஸுரவரவர்ஷிணி துர்த்தர தர்ஷிணி | துர்முகமர்ஷிணி ஹர்ஷரதே ||
திரிபுவனபோஷிணி சங்கரதோஷிணி | கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே! ||
தனுஜ நிரோஷிணி திதிஸு தரோஷிணி | துர்மதசோஷிணி ஸிந்துஸு தே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே - 2||
அயி ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப | வனப்ரிய வாஸினி ஹாஸரதே ||
ஸிகரி ஸிரோமணி துங்க ஹிமாலய | ச்ருங்க நிஜாலய மத்யகதே! ||
மதுமது ரேமது கைடப ரஞ்ஜினி | கைடப கஞ்ஜினி ராஸரதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -3 ||
அயி ஸதகண்ட விகண்டித ருண்ட | விதுண்டித சுண்ட கஜாதிபதே ||
ரிபுகஜ கண்ட விதாரண சண்ட | பராக்ரம ஸுண்ட ம்ருகாதிபதே! ||
நிஜபுஜ தண்ட நிபாதித கண்ட | விபாதித முண்ட படாதிபதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே - 4 ||
அயிரண துர்மத சத்ருவ தோதித | துர்த்தர நிர்ஜர சக்திப்ருதே ||
சதுர விசார துரீண மஹாஸிவ | தூதக்ருத ப்ரமதாதிபதே ||
துரித துரீஹ துராசய துர்மதி | தானவ தூதக்ரு தாந்தமதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷா ஸு ரமர்த்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே! -5||
அயி ஸரணாகத வைரிவ தூவர | வீரவரா பயதாயகரே ||
த்ரிபுவன மஸ்தக சூலவிரோதி | சிரோதிக்ரு தாமல சூலகரே ||
துமிதுமி தாமர துந்துபிநாத | மஹோ முகரீக்ருத திக்மகரே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -6 ||
அயிநிஜ ஹும்க்ருதி மாத்ர நிராக்ருத | தூம்ரவிலோசன தூம்ரசதே ||
ஸமர விசோஷித சோணித பீஜ | ஸமுத்பவ சோணித பீஜலதே ||
ஸிவஸிவ ஸும்ப நிஸும்ப மஹாஹவ | தர்ப்பித பூத பிசாசரதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -7||
தனுரனு ஷங்க ரணக்ஷண ஸங்க | பரிஸ்புர தங்க நடத்கடகே ||
கனக பிஸங்க ப்ருஷத்க நிஷங்க | ரஸத்பட ச்ருங்க ஹதாவடுகே! ||
கர்த சதுரங்க பலக்ஷிதி ரங்க | கடத்பஹுரங்க ரடத்படுகே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -8 ||
ஜயஜய ஜப்யஜ யேஜய சப்த | பரஸ்துதி தத்பர விஸ்வநுதே ||
பணபண பிஞ்ஜிமி பிங்க்ரு தநூபுர | ஸிஞ்ஜித மோஹித பூதபதே ||
நடித நடார்த்த நடீநட நாயக நாடித | நாட்ய ஸுகாநரதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -9 ||
அயி ஸுமநஃ ஸுமநஃ ஸுமநஃ | ஸுமநஃ ஸுமநோ ஹர காந்தியுதே||
ஸ்ரித ரஜநீ ரஜநீ ரஜநீ | ரஜநீ ரஜநீகர வக்த்ரவர்தே ||
ஸுநயந விப்ரம ரப்ரம ரப்ரம ரப்ரம | ரப்ரம ராதிபதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -10 ||
ஸஹித மஹாஹவ மல்லம தல்லிக | மல்லி தரல்லக மல்லரதே ||
விரசித வல்லிக பல்லிக மல்லிக | பில்லிக பில்லிக வர்க்கவ்ருதே! ||
ஸிதக்ருத புல்ல ஸமுல்ல ஸிதாருண | தல்லஜ பல்லவ ஸல்லலிதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -11 ||
அவிரல கண்ட கலந்மத மேதுர மத்த மதங்கஜ ராஜபதே ||
த்ரிபுவன பூஷண பூத கலாநிதி | ரூபப யோநிதி ராஜஸுதே ||
அயி ஸுத தீஜந லாலஸ மாநஸ | மோஹந மந்மத ராஜஸுதே||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -12||
கமல தலாமல கோமள காந்தி | கலா கலிதாமல பாலலதே ||
ஸகல விலாஸ கலாநிலயக்ரம | கேலிச லத்கல ஹம்ஸகுலே! ||
அலிகுல ஸங்குல குவலய மண்டல | மெளலி மிலத்கு ளாளிகுலே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -13 ||
கர முரளீரவ வீஜித கூஜித | லஜ்ஜித கோகில மஞ்ஜுமதே ||
மிலித புலிந்த மனோஹர குஞ்சித | ரஞ்சித சைல நிகுஞ்ஜகதே! ||
நிஜகுண பூத மஹாஸபரீகண | ஸத்குண ஸம்ப்ரு்த கேலிதலே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே 14 ||
கடிதட பீத துகூல விசித்ர | மயூ கதிரஸ்க்ருத சந்த்ரருசே ||
ப்ரணத ஸுராஸுர மௌலி மணிஸ்புர | தம்சுல ஸன்னக சந்த்ரருசே! ||
ஜிதகன காசல மெளலிபதோர்ஜித | நிர்பர குஞ்ஜர கும்பகுசே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -15||
விஜித ஸஹஸ்ர கரைக ஸஹஸ்ர| கரைக ஸஹஸ்ர கரைகநுதே ||
க்ருதஸுர தாரக ஸங்கர தாரக | ஸங்கர தாரக ஸூநுஸுதே||
ஸுரத ஸமாதி ஸமாந ஸமாதி | ஸமாதி ஸமாதி ஸுஜாதரதே||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே 16||
பதகமலம் கருணா நிலயே வரிவஸ்யதி | யோனுதினம் ஸ ஸிவே||
அயி கமலே கமலா நிலயே கமலா நிலய: | ஸ கதம் ந பவேத்||
தவ பதமேவ பரம்பத மித்யனு சீலயதோ | மம கிம் ந ஸிவே||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -17||
கனகல ஸத்கல ஸிந்து ஜலைரநு | ஸிஞ்சிநு தேகுண ரங்கபுவம்||
பஜதி ஸ கிம் ந ஸசீகுச கும்ப | தடீபரி ரம்ப ஸுகாநுபவம்||
தவ சரணம் சரணம் கரவாணி | நதாம ரவாணி நிவாஸி சிவம் ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி | ரம்யகபர்த்தினி சைலஸுதே -18||
தவ விமலேந்துகுலம் வதனேந்துமலம் | ஸகலம் நனு கூலயதே||
கிமு புருஹூத புரீ ந்துமுகீ | ஸுமுகீ பிரஸௌ விமுகீ க்ரியதே||
மம து மதம்சிவ நாமதனே | பவதீ க்ருபயா கிமுதக்ரியதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸ¤ரமர்த்தினி ரம்யகபர்த்தினி ஸைலஸுதே - 19||
அயிமயி தீன தயாளுதயா | க்ருபயைவ த்வயா பவிதவ்ய முமே ||
அயி ஜகதோ ஜநநீ க்ருபயாஸி | யதாஸி ததானுமி தாஸிரதே! ||
யதுசித மத்ர பவத்யுரரீ குரு | தாதுருதா பமபா குருதே ||
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்திநி ரம்யகபர்திநி ஸைலஸுதே - 20||

அன்ன பூரணி

அன்ன பூரணி ஸ்வர்ண பூரணி | ஆதீ மத்யந்த ரஹித நாரணி [*2]
பூர்ண யோகிணி பூர்ண போகிணி | பூர்ண பத்மினி தேஜஸீ [*2]
ஹேம வர்ண ஷுபாங்கிணி ஜய | ஹேம மாலினி ஷோடஸி [*2]
அன்ன பூரணி ஸ்வர்ண பூரணி | ஆதீ மத்யந்த ரஹித நாரணி [*2]
பஞ்ச ப்ரஹ்ம ப்ரவர்தினி ஜய | பஞ்ச பூத மஹேஸ்வரி [*2]
பஞ்ச தத்வ ப்ரபஞ்ச காரிணி | ஸௌக்ய பஞ்ச தஸாக்ஷரி [*2]
அன்ன பூரணி ஸ்வர்ண பூரணி | ஆதீ மத்யந்த ரஹித நாரணி [*2]

அம்பா லலிதே

அம்பா லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே [*2]
ஸௌபாக்ய ஜணணி லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே [*2]
அம்பா சீதே பரமாணந்த விலாசீதே [*2]
குரு பக்த ஜநௌக வ்ரிதெ பர தத்வ ஸுடாரஸ மிலிதெ
அம்பா ஸாஷிணி துரித விநாஷிணி நிகம நிவாஸிநி விஜய விலாஸிநி [*2]
பகவதி வாஸிநி விஜய விலாஸிநி பகவதி
லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
ஸௌபாக்ய ஜணணி லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
அம்பா பாலே கும்கும ரேகங்கித பாலே [*2]
பரி பூரித ஸுர முனி ஜாலே ப்பவபாஷ விமொசன மூலெ
அம்பா ஹிமகிரி தணயெ கமல ஸு நிலயெ ஸும ஹித ஸதயெ தேவீ
அம்பா ஹிமகிரி தணயெ கமல ஸு நிலயெ ஸும ஹித ஸதயெ ஸுந்தர ஹிருதயெ
லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
ஸௌபாக்ய ஜணணி லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
அம்பா ராமே கண ஸுந்தர மேக ஷியமே [*2]
நிலயே க்ரித ஹரதணு வாமே ஸகலாகம விதி தொத் தாமே
அம்பா வாமா சாரிணி காம விஹரிணி ஸாம விநொதிணி தேவீ
அம்பா வாமா சாரிணி காம விஹரிணி ஸாம விநொதிணி ஸோமசேகரி
ஸாம விநொதிணி ஸோமசேகரி
லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
ஸௌபாக்ய ஜணணி லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
அம்பா துங்கே ப்ரிங்ஹாலக பரிலஸதங்கே [*2]
பரிபூரித கருண பாங்கெ ஷுரு ஷத்ருவ கர்வ விபாங்கெ
அம்பா ஸங்க ரஹித முனி புங்கவ நுத பத மங்கல ஷுபாகரி தேவீ
அம்பா ஸங்க ரஹித முனி புங்கவ நுத பத மங்கல ஷுபாகரி ஸர்வ மங்கலே
மங்கல ஷுபாகரி ஸர்வ மங்கலே
லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
ஸௌபாக்ய ஜணணி லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
அம்பா குந்தே பரி வந்தித ஸனக ஸநண்தே [*2]
மந்தரு மணி ஷுர வ்ரிந்தே ம்ரிக ராஜ ஸ்கந்த ஸ்பந்தே
அம்பா இந்திர மந்திர பிந்து ஸமாகுல ஸுந்தர சாரணி தேவீ
அம்பா இந்திர மந்திர பிந்து ஸமாகுல ஸுந்தர சாரணி திரிபுர ஸுந்தரி
ஸுந்தர சாரிணி திரிபுர ஸுந்தரி
லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே
ஸௌபாக்ய ஜணணி லலிதே மாம்பாலய பர சிவ வணிதே

Hanuman Chalisa

உல்லங்க்ய ஸிந்தோ: ஸலிலம் ஸலீலம் | ய: ஸோகலஹ்னிம் ஜனகாத்மஜாயா||
ஆதாய தேனைவ ததாஹ லங்காம் | நமாமி தம் ப்ராஞ்ஜலி ராஞ்ஜனேயம்.||
ஸ்ரீ குரு சரன ஸரொஜ் | ரஜ நிஜமணு முகுர ஸுதாரி||
வரநௌந் ரகுவர விமல ஜஸ | ஸோ தாயக பலசாரி||
புத்திஹின தநு ஜாநிகே | ஸுமிரௌங் பவன குமரா||
பல புத்தி வித்யா தேஹுமோஹிங் | ஹரௌங் கலேஸ விகார்||
ஸியவர ராமசந்த்ர கி ஜய | பவநஸுத ஹநுமண கி ஜய உமாபதி மஹாதேவ கி ஜய||
ஜய ஹநுமன் ஞான குண ஸாகர | ஜய கபிஸ திஹுங் லோக உஜாகர||
ராமா துத அதுலித பல தாமா | அஞ்ஜநி புத்ர பவண ஸுத நாமா||
மஹாவிர விக்ரம பஜரங்கி குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கி||
கஞ்சண வரண விராஜ ஸுவெஸ | கநண குந்டல குஞ்சித கேஸா||
ஹாத பஜுர் ஔ த்வஜா விராஜை | காந்தே முஞ்ஜ ஜனேஊ ஸாஜை||
ஸங்கர ஸுவன கேஸரி நந்தன | தேஜ ப்ரதாய மஹா ஜக வந்தந||
வித்யாவான குணீ அதி சாதுர | ராமா கஜ கரிவெ கொ ஆதுர||
ப்ரபு சரித்ர ஸுநிவெ கோ ரஸிய | ராமா லக்ஷ்மண ஸீதா மன பஸியா||
ஸுக்ஷ்ம ரூப தரி ஸியஹிங் திகாவா | விகட ரூப தரி லந்க ஜராவா||
பீம ரூப தரி அஸுர ஸம்ஹாரே | ராமாசந்தர கே காஜ ஸங்வாரே||
லாய ஸந்ஜிவண லக்க்ஷ்மந ஜியாயெ ஸ்ரி ரகுவிர ஹரஷி உர லாயே||
ரகுபதி கீந்ஹீ பஹுத படாயீ | தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ||
ஸஹஸ வதண தும்ஹரே ஜஸ காவைங் | அஸ கஹி ஸ்ரிபதி கண்ட லகாவைங்||
ஸநகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஸா | நாரத ஸராத ஸஹித அஹிஸா||
யம குபேர திகபால ஜஹா தே | கவி கொவித கஹி ஸகஹிங் கஹாங் தே||
தும உபகார ஸுக்ரிவஹிங் கீந்ஹா | ராமா மிலாய ராஜ பத திந்ஹா||
தும்ஹரே மந்த்ர விபிஷண மான | லங்கேஸ்வர பய ஸப ஜக ஜாநா||
யுக ஸஹஸ்ர யோஜண பர பாநூ | லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜாநூ||
ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹிங் | ஜலதி லாங்கி கயே அசாரஜ நாஹிங்||
துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே | ஸுகம அநுக்ரஹ டும்ஹரே தே தே||
ராம துஆரெ தும ரகவாரே | ஹோத ந ஆஜ்ஞா விநு பைஸாரே||
ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஸரனா | தும ரக்ஷக காஹு கோ டர நா||
ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை | தீநோங் லோக ஹாக தே காபை||
பூத பிஸாச நிகட நஹிங் ஆவை | மஹாவீர ஜப நாம ஸுநாவை||
நாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா | ஜபத நிரந்தர ஹநுமத வீரா||
ஸங்கட தே ஹநுமான சுடாவை | மண க்ரம வசண த்யாண ஜோ லாவை||
ஸப பர ராமா தபஸ்வி ராஜா | திண கே காஜ ஸகலதும ஸாஜா||
ஒரை மநோரத ஜோ கோயிலாவை | ஸோயி அமித ஜிவண பல பாவை||
சாரோங் யுக பாதாப தும்ஹாரா | ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா||
ஸாது ஸந்த கே டும ரகவாரே | அஸுர நிகந்தண ராமா துலாரெ||
அஷ்ட ஸித்தி நௌ நிதி கே தாதா | அஸ வர டிண ஜாநகி மாதா||
ராமா ரஸயண தும்ஹரெ பாஸா | ஸதா ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா||
தும்ஹரெ பஜண ராமா கோ பாவை | ஜந்ம ஜந்ம கே துக விஸராவை||
அந்த கால ரகுபர புர ஜாயி | ஜஹாங் ஜந்ம ஹரி பக்த கஹாயி||
ஔர தேவதா சித்த ந தரயீ | ஹநுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ||
ஸங்கட கடை மிடை ஸப பீரா | ஜோ ஸுமிரை ஹநுமத பலவீரா||
ஜை ஜை ஜை ஹநுமாண கோஸாயிங் | க்ருபா கரஹுங் குருதேவ கீ நாயீங்||
ஜோ ஸதவரா பாட கர கோயீ | சூடஹி பந்தி மஹா ஸுக ஹோயி||
ஜோ யஹ படை ஹநுமண சலீஸா | ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா||
துலஸீதாஸ ஸதா ஹரிசெரா | கீஜை நாத ஹ்ரிதய மஹங் டேரா||
பவந தநய ஸங்கட ஹரண | மங்கல மூர்தி ருப||
ராமா லக்ஷ்மண ஸீதா ஸஹித | ஹ்ரிதய பஸஹூ ஸுர பூப||
ஸியவர ராமசந்த்ர கி ஜய | பவநஸுத ஹநுமண கி ஜய | உமாபதி மஹாதேவ கி ஜய||
யத்ர யத்ர ரகுநாத கிர்தநம் | தத்ர தத்ர க்ரித மஸ்த கஞ்ஜலிம்||
பஸ்பவாரி பரிபூர்ண லோசநம் | மாருதிம் நாமாத ராக்ஷஸந்தகம்||

Venkatesa Mangala Sasanam ஸ்ரீவேங்கடேச மங்களாசாஸனம்

கல்யாணாத்புத காத்ராய காமிதார்த ப்ரதாயிநெ .
ஷ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஷ்ரீநிவாஸாய மங்களம்
ச்ரிய காந்தாய கல்யாண நிதயே நித யேர்த்திநாம்
ஸ்ரீவேங்கடநிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங்களம்
லக்ஷ்மீஸ விப்ரமாலோக ஸுப்ரு விப்ரம சக்ஷுஷே
சக்ஷு ஷே ஸர்வலோகாநாம் வேங்கடேசாய மங்களம்
ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி ச்ருங்காக்ர மங்களா பரணாங்க்ரயே
மங்களாநாம் நிவாஸாய வேங்கடேசாய மங்களம்
ஸர்வாவயவ ஸௌந்தர்ய ஸம்பதா ஸர்வசேதஸாம்
ஸதா ஸம்போ ஹநாயாஸ்து வேங்கடேசாய மங்களம்
நித்யாய நிரவத்யாய ஸத்யா நந்தசிதாத்மநே
ஸர்வாந்த ராத்மநே ஸ்ரீமத் வேங்கடேசாய மங்களம்
ஸ்வதஸ்ஸர்வவிதே ஸர்வசக்தயே ஸர்வசேஷேணே
ஸுலபாய ஸுசீலாய வேங்கடேசாய மங்களம்
ப்ரஸ்மை ப்ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய ப்ரமாத்மநே
ப்ரயுஞ்ஜே பரத்த்வாய வேங்கடேசாய மங்களம்
ஆகாலதத்வமச்ராந்த மாத்மநாமநுபச்யதாம்
அத்ருப்த்ய்ம்ருதரூபாய வேங்கடேசாய மங்களம்
ப்ராயஸ் ஸ்வ சரணௌ பும்ஸாம் சரந்ஞத்வேந பாணிநா
க்ருபாய திசதே ஸ்ரீமத்வேங்கடேசாய மங்களம்
தயாம்ருததரங்கிந்ஞாஸ் தரங்கைரிவ சீதலை:
அபாங்கை ஸிஞ்சதே விச்வம் வேங்கடேசாய மங்களம்
ஸ்ரக்பூஷாம்பர ஹேதீதாம் ஸுஷமாவஹ மூர்த்தயே
ஸர்வார்த்தி சமநாயாஸ்து வேங்கடேசாய மங்களம்
ஸ்ரீவைகுண்ட விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணி தடே
ரமயா ரமமாணாய வேங்கடேசாய மங்களம்
ஸ்ரீமத் ஸுந்தரஜாமாத்ரு முநிமா நஸவாஸிநே
ஸர்வலோகநிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங்களம்
மங்களாசாஸநபரைர் மதாசார்ய புரோகமை:
ஸர்வைச்ச பூர்வை ராசார்யைஸ் ஸத்க்ரு தாயாஸ்து மங்களம்

மங்களம்

ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம| ராம ராம் ராம சந்த்ராய மங்களம் ||
ராம சந்த்ராய ஜனக ராஜஜா மனோஹராய |மாமக பேஷ்ட தாய மஹித மங்களம் ||
கோஸலேந்த்ராய மந்தஹாஸ தாஸ போஷணய | வாஸவாதி விநுத ஸத்வரத மங்களம் ||
சாரு கும்குமோ பேத சந்தனாதி சர்சிதாய |ஹாரகடக ஸோபிதாய பூரி மங்களம் ||
லலித ரத்ந குண்டலாய துலஸீவன மாலிகாய |ஜலஜ ஸத்ருஸ தேஹாய சாரு மங்களம் ||
கௌஸலேயாய மந்தகாஸ பூஷிதானனாய| தாஸரக்ஷண தீக்ஷதாய திவ்யமங்களம்||
விமல ரூபாய விவித வேதாந்த வேதாய|ஸுஜன சித்த காமிதாய ஸுபத மங்களம்||
ஸாம கானப்ரியாய ஸகலலோக பாலனாய | ஸதய ஹ்ருதய பரமஹம்ஸாய மங்களம்||
ராம தாஸ ம்ருதுல ஹ்ருதய தாமரஸ நிவாஸாய |ஸ்வாமி பத்ர கிரிவராய ஸர்வ திவ்யமங்களம்||
திவ்ய மங்களம் | திவ்ய மங்களம் ||