hinduhome Non commercial website, for knowledge sharing. Free to copy and use, if you find it useful.

Auvaiyar & her Writings


Auvaiyar presents powerful universally acceptable values in just one line ("சுருங்கச்சொல்லல் விளங்க வைத்தல்") There are many poetesses and chittars with the name Auvaiyar (ஓளவையார்). One of them lived during the Sangam period and was a close friend of the Kings, PAri and athikamAn (பாரி, அதிகமான்). The other Auvaiyar (ஓளவையார்) was a contemporary of Kampan and ottak KUtthar (ஒட்டக்கூத்தர்).
Auvaiyar is known for Poetic qualities; Deep wisdom; Power of speech; Yogic powers; Courage; and direct to the point. She had a tremendous capacity in expressing profound concepts in a simple but convincing manner. She said, "art can be mastered by practice; Thamizh can be mastered by speaking; one can become learned by cultivation of mind; good behavior can be developed by practice; but friendship, grace and philanthropy are inherent".
சித்திரமும் கைப்பழக்கஞ் செந்தமிழு நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் - நித்தம்
நடையு நடைப்பழக்க நட்புந் தகையும்
கொடையும் பிறவிக்குணம்.
Her one liners below will illustrate the simplicity of her style and profoundness of the messages:

ஒளவையார் ஆத்திசூடி - Aathisoodi

Let us glorify the Super Energy That people of renown fantasy.
-ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை | ஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே.

1. Learn to love virtue.- அறம் செய விரும்பு
2. Control anger.- ஆறுவது சினம்
3. Don't forget Charity.- இயல்வது கரவேல்
4. Don't prevent philanthropy.- ஈவது விலக்கேல்
5. Don't betray confidence.- உடையது விளம்பேல்
6. Don't forsake motivation.- ஊக்கமது கைவிடேல்
7. Don't despise learning.- எண் எழுத்து இகழேல்
8. Don't freeload.- ஏற்பது இகழ்ச்சி
9. Feed the hungry and then feast.- ஐயம் இட்டு உண்
10. Emulate the great.- ஒப்புரவு ஒழுகு
11. Discern the good and learn.- ஓதுவது ஒழியேல்
12. Speak no envy.- ஒளவியம் பேசேல்
13. Don't shortchange.- அகம் சுருக்கேல்
14. Don't flip-flop.- கண்டொன்று சொல்லேல்
15. Bend to befriend.- ஙப் போல் வளை
16. Shower regularly (saturday oil bath).- சனி நீராடு
17. Sweeten your speech.- ஞயம்பட உரை
18. Judiciously space your home.- இடம்பட வீடு எடேல்
19. Befriend the best.- இணக்கம் அறிந்து இணங்கு
20. Protect your parents.- தந்தை தாய்ப் பேண்
21. Don't forget gratitude.- நன்றி மறவேல்
22. Husbandry has its season.- பருவத்தே பயிர் செய்
23. Don't land-grab.- மண் பறித்து உண்ணேல்
24. Desist demeaning deeds.- இயல்பு அலாதன செய்யேல்
25. Don't play with snakes or danger.- அரவம் ஆட்டேல்
26. Cotton bed better for comfort.- இலவம் பஞ்சில் துயில்
27. Be frank. Don't sugar-coat words.- வஞ்சகம் பேசேல்
28. Detest the disorderly.- அழகு அலாதன செய்யேல்
29. Learn when young.- இளமையில் கல்
30. Cherish charity. Do not forget to pray- அரனை மறவேல்
31. Over sleeping is obnoxious.- அனந்தல் ஆடேல்
32. Constant anger is corrosive.- கடிவது மற
33. Saving lives superior to fasting.- காப்பது விரதம்
34. Make wealth beneficial.- கிழமைப்பட வாழ்
35. Distance from the wicked.- கீழ்மை அகற்று
36. Keep all that are useful.- குணமது கைவிடேல்
37. Don't forsake friends.- கூடிப் பிரியேல்
38. Abandon animosity.- கெடுப்பது ஒழி
39. Learn from the learned.- கேள்வி முயல்
40. Don't hide knowledge.- கைவினை கரவேல்
41. Don't swindle.- கொள்ளை விரும்பேல்
42. Ban all illegal games.- கோதாட்டு ஒழி
43. Don't vilify.- கெளவை அகற்று
44. Honor your Lands Constitution.- சக்கர நெறி நில்
45. Associate with the noble.- சான்றோர் இனத்து இரு
46. Stop being paradoxical.- சித்திரம் பேசேல்
47. Remember to be righteous.- சீர்மை மறவேல்
48. Don't hurt others feelings.- சுளிக்கச் சொல்லேல்
49. Don't gamble.- சூது விரும்பேல்
50. Action with perfection.- செய்வன திருந்தச் செய்
51. Seek out good friends.- சேரிடம் அறிந்து சேர்
52. Avoid being insulted.- சையெனத் திரியேல்
53. Don't show fatigue in conversation.- சொற் சோர்வு படேல்
54. Don't be a lazybones.- சோம்பித் திரியேல்
55. Be trustworthy.- தக்கோன் எனத் திரி
56. Be kind to the unfortunate.- தானமது விரும்பு
57. Serve the protector.- திருமாலுக்கு அடிமை செய்
58. Don't sin.- தீவினை அகற்று
59. Don't attract suffering.- துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்
60. Deliberate every action.- தூக்கி வினை செய்
61. Don't defame the divine.- தெய்வம் இகழேல்
62. Live in unison with your countrymen.- தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்
63. Don't listen to the designing.- தையல் சொல் கேளேல்
64. Don't forget your past glory.- தொன்மை மறவேல்
65. Don't compete if sure of defeat.- தோற்பன தொடரேல்
66. Adhere to the beneficial.- நன்மை கடைப்பிடி
67. Do nationally agreeables.- நாடு ஒப்பன செய்
68. Don't depart from good standing.- நிலையில் பிரியேல்
69. Don't jump into a watery grave.- நீர் விளையாடேல்
70. Don't over snack.- நுண்மை நுகரேல்
71. Read variety of materials.- நூல் பல கல்
72. Grow your own staple.- நெற்பயிர் விளைவு செய்
73. Exhibit good manners always.- நேர்பட ஒழுகு
74. Don't involve in destruction.- நைவினை நணுகேல்
75. Don't dabble in sleaze.- நொய்ய உரையேல்
76. Avoid unhealthy lifestyle.- நோய்க்கு இடம் கொடேல்
77. Speak no vulgarity.-பழிப்பன பகரேல்
78. Keep away from the vicious (snakes).- பாம்பொடு பழகேல்
79. Watch out for self incrimination.- பிழைபடச் சொல்லேல்
80. Follow path of honor.- பீடு பெற நில்
81. Protect your benefactor.- புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்
82. Cultivate the land and feed.- பூமி திருத்தி உண்
83. Seek help from the old and wise.- பெரியாரைத் துணைக் கொள்
84. Eradicate ignorance.- பேதைமை அகற்று
85. Don't comply with idiots.- பையலோடு இணங்கேல்
86. Protect and enhance your wealth.- பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்
87. Don't encourage war or conflicts.- போர்த் தொழில் புரியேல்
88. Don't vacillate.- மனம் தடுமாறேல்
89. Don't accomodate your enemy.- மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல்
90. Don't over dramatize.- மிகைபடச் சொல்லேல்
91. Don't be a glutton.- மீதூண் விரும்பேல்
92. Don't join an unjust fight.- முனைமுகத்து நில்லேல்
93. Don't agree with the stubborn.- மூர்க்கரோடு இணங்கேல்
94. Stick with your exemplary wife.- மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர்
95. Listen to men of quality.- மேன்மக்கள் சொல் கேள்
96. Dissociate from the jealous.- மை விழியார் மனை அகல்
97. Speak with clarity.- மொழிவது அற மொழி
98. Hate any desire for lust.- மோகத்தை முனி
99. Don't self praise.- வல்லமை பேசேல்
100. Don't gossip or spread rumor.- வாது முற்கூறேல்
101. Long to learn.- வித்தை விரும்பு
102. Work for a peaceful life.- வீடு பெற நில்
103. Lead exemplary life.-உத்தமனாய் இரு
104. Live amicably.- ஊருடன் கூடி வாழ்
105. Don't be harsh with words and deeds.- வெட்டெனப் பேசேல்
106. Don't premeditate harm.- வேண்டி வினை செயேல்
107. Be an early-riser.- வைகறைத் துயில் எழு
108. Never join your enemy.- ஒன்னாரைத் தேறேல்
109. Be impartial in judgement.- ஓரம் சொல்லேல்

Similes
It is difficult to match ouvaiyAr's similes for their appropriateness or simplicity. The first two lines in the following MUthurai (மூதுரை) poem give the upamAnam (உபமானம்), the example in the simile taken from the social environment and the next two lines state the upamEyam (உபமேயம்), the concept to be simulated.
நெல்லுக்கிறைத்த நீர்வாய்க்கால் வழியோடி
புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம்- தொல்லுலகில்
நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
எல்லோர்க்கும் பெய்யும் மழை (மூதுரை)
In the next example the first two lines depict the concept and the next two denote the simile. When you do a good deed to someone else, you should do so without expecting when it will be repaid. The analogy is the coconut palm tree which takes in water from the ground and gives it back through the coconut milk without expecting any thanks.
நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்கொல் எனவேண்டா - நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரை
தலையாலே தான்தருத லால். (மூதுரை)
c) Auvaiyar used the same literary format even to drive home certain weaknesses in the society. In the following example, the evils of the caste distinctions were pointed out in the clearest possible manner. She states that human beings can be divided only into two divisions, high and low, depending upon how much they are willing to share their fortunes with others.
சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால்
நீதிவழுவா நெறிமுறையின் - மேதினியில்
இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழிகுலத்தோர்
பட்டாங்கி லுள்ள படி (மூதுரை)
This poem shows the caste distinctions were in existence for a long time and people realized how it could be a source of social turmoil

The pulavar (புலவர்) community, like so many other segments of the society, was a male dominated one even in those distant days. When Kampan tried to put Auvaiyar on the spot with some disparaging remarks, she proved that she could be as ruthless as the next person. Without actually calling him names, Auvaiyar recited a poem which, on the surface, gave the impression that she was praising Kampan.
எட்டேகா லட்சணமே எமனே றும்பரியே
மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே - முட்டமேற்
கூரையில்லா வீடே குலராமன் தூதுவனே
ஆரையடா சொன்னாய் அடா.
(எட்டேகாலலட்சணம் = அவலட்சணம்,
எமன்ஏறும் பரி = எருமை,
பெரியம்மைவாகனம் = கழுதை,
கூரைஇல்லாவீடு = குட்டிச்சுவர்,
குலராமன்தூதுவன் = குரங்கு)

Auvaiyar Bio based on folk tales

Abandoned by her parents at birth, Auvaiyar was raised by a family of Panars, who were wandering minstrels. As a young girl, she was deeply devoted to religion and literary pursuits and wanted to serve the people. Known for her intelligence and extraordinary beauty, she had many aristocratic suitors, and pressure was brought to bear for arranging her marriage. Her interests were philosophical and devotional. So, she prayed, "Please take away my youth and my beauty so that I can have peace and follow my chosen way of life.” Ganesha heard her prayer, and in the days that followed her skin wrinkled, hair grayed, eyes dulled, limbs stiffened and breasts sagged. Looking at her reflection in the village well, the maiden was overcome with joy, knowing she was safe from the world, knowing that her loving Ganesha had graciously answered her prayers.
Auvaiyar left the shelter of home, wandered far and wide. Her life was simple, dedicated to literary and philosophical works. She is now acclaimed as the wisest woman of all ages in the chronicles of Indian culture.
One day, near the end of her life, Lord Ganesha appeared before her, lifted her in His gentle trunk and delivered her to the Sivaloka, to Mount Kailasa:

Email Contact... Website maintained by: NARA