hinduhome

Islamic Influence in India

Non commercial web site, available to every one. Use it if you find them useful. Encouraged to copy and distribute if needed.

Bharathiyar song on allah

அல்லா,அல்லா,அல்லா!
சரணங்கள்
பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடி கோடி யண்டங்கள்
எல்லாத் திசையிலுமோ ரெல்லை யில்லா வெளி வானிலே!
நில்லாது சுழன்றோட நியமஞ் செய்தருள் நாயகன்
சொல்லா லும்மனத்தாலுந்தொடரொணாதபெருஞ் சோதி! (அல்லா,அல்லா,அல்லா!)
கல்லாதவ ராயினும் உண்மை சொல்லாதவ ராயினும்
பொல்லாத ராயினும் தவ மில்லாதவ ராயினும்
நல்லாருரை நீதி யின்படி நில்லாதவ ராயினும்
எல்லாரும் வந்தேத்து மளவில் யமபயங் கெடச்செய்பவன் (அல்லா,அல்லா,அல்லா!)

சீறாப்புராணம் கதை seerapuranam

Umaru Pulavar (உமறுப் புலவர்) was a Tamil Muslim poet from Tamil Nadu, India. Umaru Pulavar was born in 1642 in the town of Ettayapuram in Thoothukudi district. He is celebrated as one of the greatest Islamic Poets of India.

கடவுள் வாழ்த்துப் படலம்
அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்
திருவுருவா யுணருருவா யறிவினொடு
தெளிவிடத்துஞ் சிந்தி யாத
அருவுருவா யுருவுருவா யகம்புறமுந்
தன்னியலா வடங்கா வின்பத்
தொருவுருவா யின்மையினி லுண்மையினைத்
தோற்றுவிக்கு மொளியா யாவு
மருவுருவாய் வளர்காவன் முதலவனைப்
பணிந்துள்ளி வாழ்த்து வாமே.
சிறப்பினை யுடைய பொருளாய்க், கருத்தா னுணரு முருவமாய் யாவனொருவன் அறி வானே தெளிவு பெற்றவிடத்தும் இத்தன்மைத்தாமென நினைக்கப்படாத அருவமே யுருவமாய்,வெளியுரு வல்லாத உள் ளுருவாய், அகத்தின் கண்ணும் புறத்தின் கண்ணுந் தன்னியலே யன்றிப் பிற வியலில்ல தாக; அளவையுளடங்காத பேரின்பத்தானாய ஒப்பற்ற வுருவமாய், இல்லாமையிலிருந்து உள்ளதாந் தன்மையைத் தோன்றச் செய்த பேரொளியாய், உயர்ந்த காவற் பாட்டினை யுடைய ஆதி நாயகனை (அல்லாகுத்த ஆலாவை என்றபடி) யாம் வணங்கிக் கருதித் துதிப்பாம்.

Brief on Islam

The Pillars of Islam are five basic acts in Islam, considered obligatory for all Muslims. They are (1) the shahadah (creed), (2) daily prayers (salat), (3) almsgiving (zakah), (4) fasting during Ramadan and (5) the pilgrimage to Mecca (hajj) at least once in a lifetime. The Shahada or declaring belief in the oneness of God (tawhid) and the acceptance of Muhammad as God's prophet. There is no god but God.

Islam followers are known as Muslims (Moslems). Islam means "submission to God. Muslims follows various prohibitions: no alcohol, no gambling, no eating of pork, and they are not permitted to charge interest for loans.

Prophet Muhammad was a preacher, merchant/trader, and statesman/leader. He was born in the year 570 in the town of Mecca, an important trading and religious center in the desert of western Arabia. His name derives from the Arabic verb hamada, meaning "to praise, to glorify." At the age of 25, he married 40 year old Khadijah bint Khuwaylid and received First Revelation 610CE. July 16, 622 AD is the first day of the Muslim calendar. This is the day when Prophet Muhammad moved from Mecca to Medina. On June 8, 632 he died there, after a brief illness and is buried in the mosque in Medina. Within a short period, Islam had spread from the remote corners of Arabia as far east as Indo-China and as far west as Morocco, France and Spain.

Early Arabs were pagan, and basically animistic. Moon, Sun, Stars, Planets, Animals, wells, trees, stones, caves, springs, and other natural objects, were their deities. Moon-worship was popular. Apollo and Diana the twin brother and sister, represented the sun and moon.

Islam in India

Arab contact with India started in pre-Islamic times, and from the seventh century onwards Arab traders settled in large numbers on the west coast of India and married Indian women. Tradition has it that one of the Malabar kings converted to Islam in the early ninth century and made a pilgrimage to Makkah where he died. The first Indian mosque, Cheraman Juma Masjid, is thought to have been built in 629 AD by Malik Bin Deenar.

Muslim Sufis, writers and poets show a strong tendency to assimilate Hindu thought and practices. Ramananda Tulsidas, who wrote the Ramayana, and Kabir, who is revered equally by Hindus and Muslims. Guru Nanak, a founder of Sikhism, viewed Prophet Muhammad as an agent of the Hindu Brahman. Qwawalii (present day Qawwali) form of north Indian music much like the hindu bhajan.

Sufi Khwaja Hasan Nizami wrote that Ram and Krishna were the prophets of Allah. Hasrat Mohani, was a great admirer of Lord Krishna. The Sufis adopted the local rituals and customs. Certain Muslim communities like Khoja or Bohra community exhibit Indian customs and culture. Cults like Saibaba and Salim Chisti are respected by Muslims and Hindus. Saint Hazareth Saiyed Shahul Hameed Qadir Oli Ganjasavoy Andavar Avergal of NAGORE is respected by people of all religions around Tanjore or south India. Erumeli is famous for its Sastha Temple and Vavar Mosque. Pilgrims visit Vavar Mosque, as Vavar was considered to be a contemporary and friend of Aiyappan.

Muhammad Abdul Kadhar (1891-1959), wrote many Advaitic classics: Being conscious, Brahman pervades all; In forgetfulness Maya pervades all; In all that which becomes the all, is what I call the Union

Peer Mohammed Appa Dargah in Kanyakumari, was dedicated to a Sufi saint Peer Mohammed Sahib who was also a Tamil poet.

Paranjothi Mahan

Islamic seer Paranjothi Mahan (1900-1981), lived a life with several Yogic practices, Manthras, Japas, Thapas and several other activities. Mahan received spiritual initiation from an old man. Mahan has established "World Peace Temple" at chennai. His samadhi is in Kansapuram, Madurai. Some of his preachings are:

Science Trade etc.

There is much historical evidence to show that Arabs and Muslims interacted with India and Indians from the very early days of Islam. Arab traders transmitted the numeral system developed by Indians to the Middle East and Europe. Many Sanskrit books were translated into Arabic as early as the eighth century.

The word algebra is derived from the Arabic word meaning “reunion of broken parts”. Algebra was a unifying theory which allowed rational numbers, irrational numbers, geometrical magnitudes, etc., to all be treated as “algebraic objects”. The sword blades made in Damascus and Toledo were world famous. Craftsmen showed great skill at making wonderful ceramics, glassware, textiles, leather and articles made of silver, copper and bronze. Astronomical observation was begun in Baghdad.

Ibn Sina, known in the west as Avicenna, an Islamic scholar who composed Kitab Al-Shifa’ (“Book of Healing”), a vast philosophical and scientific encyclopedia, as well as the Canon of Medicine, one of the most famous books in the history of medicine. Caliphs encouraged a translation movement, a formal translation of scholarly works from Greek into Arabic.

Al-Kindi added the fifth string to the oud (an Arabic musical string instrument) and published fifteen treatises on music theory. Al-Farabi, wrote a book on music titled The Great Book of Music, and his pure Arabian tone system is still usedtoday.

The Names and Attributes of Allah or GOD

Source for this section: https://www.whyislam.org/

Allah is the proper name in Arabic for The GOD, the Creator and Sustainer of the universe. It is used by the Arab Christians and Jews for the God (Eloh-im in Hebrew). The word Allah does not have a plural or gender.

 1. Ar-Rahman: The All Beneficent, The Most Merciful in Essence, The Compassionate, The Most Gracious
 2. Ar-Rahim: The Most Merciful, The Most Merciful in Actions
 3. Al-Malik: The King, The Sovereign, The True and Ultimate King
 4. Al-Quddus: The Most Holy, The Most Pure, The Most Perfect
 5. As-Salaam: The Peace and Blessing, The Source of Peace and Safety, The Most Perfect
 6. Al-Mu’min: The Guarantor, The Self Affirming, The Granter of Security, The Affirmer of Truth
 7. Al-Muhaymin: The Guardian, The Preserver, The Overseeing Protector
 8. Al-Aziz: The Almighty, The Self Sufficient, The Most Honorable
 9. Al-Jabbar: The Powerful, The Irresistible, The Compeller, The Most Lofty, The Restorer/Improver of Affairs
 10. Al-Mutakabbir: The Tremendous
 11. Al-Khaliq: The Creator
 12. Al-Bari’: The Rightful
 13. Al-Musawwir: The Fashioner of Forms
 14. Al-Ghaffar: The Ever Forgiving
 15. Al-Qahhar: The All Compelling Subduer
 16. Al-Wahhab: The Bestower
 17. Ar-Razzaq: The Ever Providing
 18. Al-Fattah: The Opener, The Victory Giver
 19. Al-Alim: The All Knowing, The Omniscient
 20. Al-Qabid: The Restrainer, The Straightener
 21. Al-Basit: The Expander, The Munificent
 22. Al-Khafid: The Abaser
 23. Ar-Rafi‘e: The Exalter
 24. Al-Mu‘ezz: The Giver of Honour
 25. Al-Mudhell: The Giver of Dishonour
 26. As-Sami‘e: The All Hearing
 27. Al-Basir: The All Seeing
 28. Al-Hakam: The Judge, The Arbitrator
 29. Al-`Adl: The Utterly Just
 30. Al-Lateef: The Subtly Kind
 31. Al-Khabeer: The All Aware
 32. Al-Haleem: The Forbearing, The Indulgent
 33. Al-Azeem: The Magnificent, The Infinite
 34. Al-Ghafoor: The All Forgiving
 35. Ash-Shakoor: The Grateful
 36. Al-Aliyy: The Sublimely Exalted
 37. Al-Kabeer: The Great
 38. Al-Hafeez: The Preserver
 39. Al-Muqeet: The Nourisher
 40. Al-Hasib: The Reckoner
 41. Al-Jaleel: The Majestic
 42. Al-Karim: The Bountiful, The Generous
 43. Ar-Raqib: The Watchful
 44. Al-Mujib: The Responsive, The Answerer
 45. Al-Wasse‘e: The Vast, The All Encompassing
 46. Al-Hakeem: The Wise
 47. Al-Wadud: The Loving, The Kind One
 48. Al-Majeed: The All Glorious
 49. Al-Ba’ith: The Raiser of The Dead
 50. Ash-Shaheed: The Witness
 51. Al-Haqq: The Truth, The Real
 52. Al-Wakeel: The Trustee, The Dependable
 53. Al-Qawee: The Strong
 54. Al-Mateen: The Firm, The Steadfast
 55. Al-Walee: The Protecting Friend, Patron and Helper
 56. Al-Hamid: The All Praiseworthy
 57. Al-Muhsi: The Accounter, The Numberer of All
 58. Al-Mubdi’: The Producer, Originator, and Initiator of All
 59. Al-Mu‘id: The Reinstater Who Brings Back All
 60. Al-Muhyi: The Giver of Life
 61. Al-Mumit: The Bringer of Death, The Destroyer
 62. Al-Hayy: The Ever Living
 63. Al-Qayyum: The Self Subsisting Sustainer of All
 64. Al-Wajid: The Perceiver, The Finder, The Unfailing
 65. Al-Majid: The Illustrious, The Magnificent
 66. Al-Wahid: The One, The Unique, Manifestation of Unity
 67. Al-Ahad: The One, the All Inclusive, The Indivisible
 68. As-Samad: The Self Sufficient, The Impregnable,
 69. Al-Qadir: The All Able
 70. Al-Muqtadir: The All Determiner, The Dominant
 71. Al-Muqaddim: The Expediter, He Who Brings Forward
 72. Al-Mu’akhir: The Delayer, He Who Puts Far Away
 73. Al-Awwal: The First
 74. Al-Akhir: The Last
 75. Az-Zahir: The Manifest, The All Victorious
 76. Al-Batin: The Hidden, The All Encompassing
 77. Al-Waali: The Patron
 78. Al-Muta’ali: The Self Exalted
 79. Al-Barr: The Most Kind and Righteous
 80. At-Tawwab: The Ever Returning, Ever Relenting
 81. Al-Muntaqim: The Avenger
 82. Al-‘Afuww: The Pardoner, The Effacer of Sins
 83. Ar-Ra’uf: The Compassionate, The All Pitying
 84. Malik-al-Mulk: The Owner of All Sovereignty
 85. Dhu-al-Jalaliwa-al-Ikram: The Lord of Majesty and Generosity
 86. Al-Muqsit: The Equitable, The Requiter
 87. Al-Jami‘e: The Gatherer, The Unifier
 88. Al-Ghani: The All Rich, The Independent
 89. Al-Mughni: The Enricher, The Emancipator
 90. Al-Mani’e: The Withholder, The Shielder, the Defender
 91. Ad-Darr: The Distressor, The Harmer, The AfflictorThis attribute can only be found in hadith
 92. An-Nafi‘e: The Propitious, The Benefactor
 93. An-Nur: The Light
 94. Al-Hadi: The Guide
 95. Al-Badi: The Incomparable, The Originator
 96. Al-Baqi: The Ever Enduring and Immutable
 97. Al-Warith: The Heir, The Inheritor of All
 98. Ar-Rashid: The Guide, Infallible Teacher and Knower
 99. As-Sabur: The Patient, The Timeless.

Additional Songs

இயற்றியவர்: கவிஞர் வாலி
இசை: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
பாடல்: அல்லா அல்லா
திரைப்படம்: முகம்மது பின் துக்ளக்
பாடியவர்: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
ஆண்டு: 1971

அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர்
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை

அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா
அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா

நிலம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க மீன் தான் உண்டு
நிலம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க மீன் தான் உண்டு
மனம் வெளுக்க எது தான் உண்டு?
நபியே உன் வேதம் உண்டு

அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா

உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உயிருக்கு உயிராய்க் காணும்
ஒரு வாசல் பள்ளிவாசல்

அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா
அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா

இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எது தான் சொந்தம்
இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எது தான் சொந்தம்
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் தான்
நாயகமே நீயே சொந்தம்

அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா
அல்லா அல்லா லா அல்லா அல்லா

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்


இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்
அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை
பொறுமையுடன் கேட்டுப்பாருங்கள்
அவன் பொக்கிஷத்தை மூடுவதில்லை
இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்
அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை
இல்லை என்று சொல்லும் மனம் இல்லாதவன்
ஈடு இணை இல்லாத கருணை உள்ளவன்
இன்னல் பட்டு எழும் குரலைக் கேட்கின்றவன்
எண்ணங்களை இதயங்களைப் பார்க்கின்றவன்
இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்
அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை
ஆசையுடன் கேட்பவர்க்கு அள்ளித்தருவபவன்
அல்லல் துன்பம் துயரங்களை கிள்ளி எரிபவன்
பாசத்தோடு யாவரையும் பார்க்கின்றவன்
பாவங்களை பார்வையினால் மாய்க்கின்றவன்
அல்லல்படும் மாந்தர்களே அயராதீர்கள்
அல்லாஹ்வின் பேரருளை நம்பி நில்லுங்கள்
அவனிடத்தில் குறை அனைத்தையும் சொல்லிக்காட்டுங்கள்
அன்புநோக்கு தருகவென்று அழுதுகேளுங்கள்
இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்
அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை
தேடும் நேயர் நெஞ்சங்களில் குடியிருப்பவன்
தேடாத மனிதருக்கும் உணவளிப்பவன்
வாடும் இதயம் மலர்வதற்கு வழிவகுப்பவன்
வாஞ்சையோடு யாவருக்கும் துணைநிற்பவன்
அலைமுழங்கும் கடல் படைத்து அழகு பார்ப்பவன்
அலையின் மீதும் மலையின் மீதும் ஆட்சி செய்பவன்
தலைவணங்கி கேட்பவர்க்கு தந்து மகிழ்பவன்
தரணி எங்கும் நிறைந்து நிற்கும் மஹா வல்லவன்
இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்
அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை

Email Contact...Website maintained by: NARA