hinduhome Non commercial website, for knowledge sharing. Free to copy and use, if you find it useful.

Purananuru


Purananuru (புறநானூறு) is a Tamil poetic work, belonging to the Sangam period (200 BCE – 100 CE). Purananuru contains 400 poems by more than 150 poets, who were men and women, kings and paupers. It clusters around fifty great kings and eighty'three smaller kings. urananuru poems deal with the puram (external or objective) concepts of life such as war, politics, wealth, as well as aspects of every-day living.

192. All are my towns Every one is my relative: பாடியவர்: கணியன் பூங்குன்றன்

Vasudev Kutumbhkam, meaning “The Universe is One Family. Dharma regards person as a part of the Whole, having the same vital essence as all other human and sub-human creatures of the universe.
யாதும் ஊரே ; யாவரும் கேளிர் ;
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா ;
நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன ;
சாதலும் புதுவது அன்றே ; வாழ்தல்
இனிதுஎன மகிழ்ந்தன்றும் இலமே; முனிவின்,
இன்னா தென்றலும் இலமே; ‘மின்னொடு
வானம் தண்துளி தலைஇ, ஆனாது
கல்பொருது இரங்கும் மல்லற் பேர்யாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல, ஆருயிர்
முறைவழிப் படூஉம்’ என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின்
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே;
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே.
It is all my town, where I'm in. All are my kin (family). 
Regarded every place as your own, and all are human beings like us.
We alone are responsible for the good as well as our bad experiences. 
Both our pains and pleasures are results of our own actions.
Death is not new. (only death and taxes are certain)
Death is just other side of birth.
Pleasure - Pain and Happiness - Sorrow are two sides of the coin.
Do not get overly affected
We must bear responsibility for our aches and ailments, and cure.
There is no justification mistreating groups of people.
Doing good for others, and of not hurting others, results in good results. 
No need to pay homage to people simply because they are rich or in good position.
In the same way do not look down upon those who are poor or in misery.
Avoid hero worship or mistreating suffering people.

Words of wisdom

(1) பொருள் தேடும் பொருளற்ற வாழ்க்கை
பொருள் means things, purpose or aim. People look for accumuating wordly things with out thinking about purpose of living or life. For day to day advice, buying things with out use or need or purpose. This is all about minimalism, think about purpose and then accumulate.
(2) மெய் மெய்யென்று என்னும் பொய்கள்
மெய் means human body and also truth. We may not be real (false or illusion). We think our body is real (we), with out trying to find out real self
(3) யாவும் நிலையற்றவை - அது ஒன்றே உண்மை (நிலையாமை நிலைக்கும்)
Everything is impermanent. Only impermanence is permanent or lasting truth. This is basis of Sunyavata, sunya means ever changing. Nothing will remain as it is. Everything is just a passing phase
(4) உள்ளிருந்து ஆட்டும் ஒன்றை மறுக்கும் அறிவிலிகள்
God is with in every one or every thing. Only Foolish will try to waste their time in refusing to accept God, with out understanding what is God. God is just essence of everything we know of.
(5) தேகம் மாம்சம். ஆட்டுவது சிவம். நின்றதும் சவம். நாடுவது திருச்சிற்றம்பலம்.
Body is nothing but meat. Siva makes it to dance/move. Once movement is stopped, body is a corpse. Look towards or surrender to God at tiruvalangadu
(6) யாவும் கொடுத்து மௌனமாய் சிவனென்று இருப்பான்
God gave everything (good and bad) and silently watching (known as சிவனென்று in tamil). This is called free will.
(7) மௌன உலகம் சால வழி
World will show the path and guide us. Silence is the best teacher. (Buddha and Dakshina murthy principle)

191 How to be Young?- பாடியவர்: பிசிராந்தையர்

திணை: பொதுவியல் துறை: பொருண்மொழிக் காஞ்சி
‘யாண்டுபல வாக , நரையில ஆகுதல் | யாங்கு ஆகியர்?’ என வினவுதிர் ஆயின்,
மாண்டஎன் மனைவியோடு, மக்களும் நிரம்பினர்; யான்கண் டனையர்என் இளையரும்;
வேந்தனும் அல்லவை செய்யான், காக்க; அதன்தலை
ஆன்றுஅவிந்து அடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே.

Pisiranthaiyar was looking young and was asked the secret behind it. (not commercial selling propaganda). The reasons were: He had perfect wife, children with wisdom, support and understanding from people working with him, just and efficient ruler (king or administrator and lastly surrounded by well learnt people of good character.

194. Life or World is not fair or perfect: pakkudigai nankaniyar

ஓரில் நெய்தல் கறங்க, ஓர்இல் ஈர்ந்தண் முழவின் பாணி ததும்பப்,
புணர்ந்தோர் பூவணி அணியப், பிரிந்தோர் பைதல் உண்கண் பனிவார்
பு உறைப்பப், படைத்தோன் மன்ற, அப் பண்பி லாளன்!
இன்னாது அம்ம, இவ் வுலகம்; இனிய காண்க, இதன் இயல்புணர்ந் தோரே.

Life or World is not fair or perfect. At one home there is an happy marriage function, but in other home funeral procession. One side, two people are celebrating whereas in other place full of sorrow due to partner' death. Good and bad coexist. For some may be more bad time, driving away feeling of joy. (Is creator wrong in this?) Accept that world is created like this. Wise will be satisfied, looking at good things around.

195. Do not harm, even if you can not do good!: நரிவெரூஉத் தலையார்

பல்சான் றீரே! பல்சான் றீரே!
கயல்முள் அன்ன நரைமுதிர் திரைகவுள்,
பயனில் மூப்பின், பல்சான் றீரே!
கணிச்சிக் கூர்ம்படைக் கடுந்திறல் ஒருவன்
பிணிக்கும் காலை, இரங்குவிர் மாதோ;
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும்,
அல்லது செய்தல் ஓம்புமின்; அதுதான்
எல்லாரும் உவப்பது ; அன்றியும்,
நல்லாற்றுப் படூஉம் நெறியுமார் அதுவே.

When you are alive and strong, you do not bother about good and bad. But, when death comes, one will understand suffering and feel sorry for bad deeds (when it is late). Do not harm or do bad things, even if you can not do good! That is the only way to make everyone happy and world the best place to live. [Practical side: Minimise bad deeds as much as possible]

204. Which is better: கழைதின் யானையார்.

ஈஎன இரத்தல் இழிந்தன்று; அதன்எதிர்,
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று;
கொள்எனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று, அதன்எதிர்,
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று;
தெண்ணீர்ப் பரப்பின் இமிழ்திரைப் பெருங்கடல்
உண்ணார் ஆகுப, நீர்வேட் டோரே;
ஆவும் மாவும் சென்றுஉணக், கலங்கிச்,
சேறோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும்,
உண்ணீர் மருங்கின் அதர்பல ஆகும்;
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை
உள்ளிச் சென்றோர் பழியலர்; அதனாற்
புலவேன் வாழியர், ஓரி; விசும்பின்
கருவி வானம் போல வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய்! நின்னே

Begging is not despicable or bad, compared to refusing to give or help when one has surplus or more than required. (Stealing is lesser crime than hoarding). Donating or giving is not great, but not wanting to beg or request is (greater one). Greatness of content living. Vast ocean with large amount of salt water is not fit for drinking, but small well can quench thirst of many living beings.

366. Simple things to be done - கோதமனார்.

விழுக்கடிப்பு அறைந்த முழுக்குரல் முரசம்
ஒழுக்குடை மருங்கின் ஒருமொழித் தாக,
அரவுஎறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப,
ஒருதா மாகிய பெருமை யோரும்,
தம்புகழ் நிறீஇச் சென்றுமாய்ந் தனரே;
அதனால், அறிவோன் மகனே! மறவோர் செம்மால்! உரைப்பக் கேண்மதி;
நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது,
பிறர் கூறிய மொழி தெரியா,
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி,
இரவின் எல்லை வருவது நாடி, உரை
உழவொழி பெரும்பகடு அழிதின் றாங்குச்,
செங்கண் மகளிரொடு சிறுதுளி அளைஇ,
அங்கள் தேறல் ஆங்கலத்து உகுப்ப, கெடல் அருந் திருவ
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது,
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி
விடை வீழ்த்துச் சூடு கிழிப்ப,
நீர்நீலை பெருத்த வார்மணல் அடைகரைக், காவு தோறும்
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே.

Do not show off your strength and position. Try to understand what others say. During day, help all workers or people working hard. Be fair in paying for services. Be happy with family life, satified with available food etc.. Feed who are hungry. Donate whatever possible. It is not a great act, just one's duty.

315. Compassionate King

உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன்;
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும்;
மடவர் மகிழ்துணை; நெடுமான் அஞ்சி;
இல்லிறைச் செரீஇய ஞெலிகோல் போலத்,
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன்; மற்றதன்
கான்றுபடு கனைஎரி போலத்,
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றுங் காலே.

Avvaiyar praises Adhiyaman Neduman Anchi, her friend and patron, in such glowing terms. When times are good and the harvest is plenty, Adhiyaman will share it with the needy. When the going is not good, when rains fail, he has much less to share but still prefers to give others and he goes hungry. Happy even in the company of the humble, he displays a modesty quite charming to a king. Unobtrusive like the kindle stick when among his friends, he can breathe fire when aroused.

312. Courage and duties of youth காளைக்குக் கடனே!

ஈன்று புறந்தருதல் என்தலைக் கடனே;
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே;
வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே;
நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே;
ஒளிறுவாள் அருஞ்சமம் முருக்கிக்,
களிறுஎறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே.

Women's duty is to bear him and rear him. Father should make him a noble man. Forging a spear for him is the blacksmith’s job. king’s duty is to teach him good conduct. Wielding his bright sword to kill the enemy’s tuskers and return victorius is the young man’s task.

King is to protect subject like Gods of four directions

ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை,
மாற்று அருங் கணிச்சி, மணி மிடற்றோனும்; (Siva)
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி,
அடல் வெந் நாஞ்சில், பனைக் கொடியோனும்; (Bala-Rama)
மண்ணுறு திரு மணி புரையும் மேனி,
விண் உயர் புள் கொடி, விறல் வெய்யோனும், (Vishnu)
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி,
பிணிமுக ஊர்தி, ஒண் செய்யோனும் என ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின், (Muruga)
தோலா நல் இசை, நால்வருள்ளும், கூற்று ஒத்தீயே, மாற்று அருஞ் சீற்றம்;
வலி ஒத்தீயே, வாலியோனை;
புகழ் ஒத்தீயே, இகழுநர் அடுநனை;
முருகு ஒத்தீயே, முன்னியது முடித்தலின்;
ஆங்கு ஆங்கு அவர் அவர் ஒத்தலின், யாங்கும் அரியவும் உளவோ, நினக்கே?
அதனால், இரவலர்க்கு அருங் கலம் அருகாது ஈயா,
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல்
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி, நாளும்
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப, மகிழ் சிறந்து,
ஆங்கு இனிது ஒழுகுமதி! ஓங்கு வாள் மாற!
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும்
வெங் கதிர்ச் செல்வன் போலவும், குட திசைத் தண் கதிர் மதியம் போலவும்,
நின்று நிலைஇயர், உலகமோடு உடனே!

The poet hails the king as he has enormous strength of Four-Gods: Death God Shiva with a rage of destroying power; Bala-Rama with plow-weapon; Vishnu has fame of power; and Muruga with a will power of doing what as per his decision. You bestow all things to needy. Wish you enjoy wine , your girls feed in Yavana’s cup. You, distinguished sword-hero, Mara! live long like bright Sun and Moon giving cool light.

279. செல்கென விடுமே! - ஒக்கூர் மாசாத்தியார்: Courageous women

திணை: வாகை துறை: மூதின் முல்லை
கெடுக சிந்தை ; கடிதுஇவள் துணிவே;
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே;
மேல்நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள்தன்னை,
யானை எறிந்து, களத்துஒழிந் தன்னே;
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள்கொழுநன்,
பெருநிரை விலக்கி, ஆண்டுப்பட் டனனே;
இன்றும் செருப்பறை கேட்டு, விருப்புற்று மயங்கி,
வேல்கைக் கொடுத்து, வெளிதுவிரித்து உடீஇப்,
பாறுமயிர்க் குடுமி எண்ணெய் நீவி,
ஒருமகன் அல்லது இல்லோள்,
‘செருமுக நோக்கிச் செல்க’ என’ விடுமே!

Purapporul Venba Malai heap praises on the antiquity and bravery of these warrior women who, in bravery, were no less than their male counterparts. Courageous women has lost her husband and other family members. The poem appears to be harsh on the mother who doesn’t spare even her infant son from going to the battle. Hearing the war drums has a hypnotic effect on her. It also tells us of the old Tamil custom of sounding the drums as a call for sending able-bodied young men to the battle front, not only in compliance of the king’s order but also as an opportunity for the display of heroism.


Gods based on land or regions

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்
சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்,
வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்
வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்
முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல்
- தொல்காப்பியம் அகத்திணையியல்
Mayoon for forest, seyoon (siva or Muruga) for mountain, Indra or Great lord/king for fertle agricultural lands and Varuna for Coastal regions. (kali or korravai for deserts).
Email Contact... Website maintained by: NARA