hinduhome Non commercial website, for knowledge sharing. Free to copy and use, if you find it useful.

Shanthi


ஓம் ஸாந்தி : ஸாந்தி : ஸாந்தி :
[peace be in all three realms: surroundings, body and mind OR self, you and everyone]

எல்லோரும் இன்பூற்றிருக்க நினைப்பதுவே | அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே
[பராபரக்கண்ணி by ThAyumAnavar's - did not know anything else except to wish that everyone shall be happy]
பூமி (நமக்கு) அமைதி வழங்கட்டும்!
வானம் அமைதி வழங்கட்டும்
காற்றுமண்டலம் அமைதி வழங்கட்டும்
கடல் அலைகள் அமைதி வழங்கட்டும்
தாவரங்கள் மூலிகைகள் அமைதி வழங்கட்டும்
கடந்தகாலமும் எதிர்காலமும் அமைதி வழங்கட்டும்
எல்லாப் பொருட்களும் அமைதி வழங்கட்டும்.
எல்லா கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் அமைதி வழங்கட்டும்.
பிரபஞ்சம் முழுதும் அமைதி நிலவட்டும்
எங்கும் அமைதி நிலவட்டும்! நலங்கள் பெருகட்டும்.

ॐ असतो मा सद्गमय ।तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
அஸதோமா சத்யகமய | தமசோமா ஜோதிர்கமய
ம்ருத்யோமா அம்ருதம் கமய
[Lead me from untruth (fiction) to truth (reality). Lead me from darkness ((ignorance) to light (wisdom). Lead me from death to immortality (free from fear of death)

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागँसस्तनूभिः ।
व्यशेम देवहितं यदायूः ।
ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ஸ்ருணுயாம தேவா:
பத்ரம் பஸ்யேமாக்ஷபிர் யஜத்ரா
ஸ்திரைரங்கைஸ் துஷ்டுவா ஸஸ்துநூபி:
வ்யஸேம தேவஹிதம் யதாயு:
ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:
Om, May we Hear with our Ears what is Auspicious, O Devas. May we See with our Eyes what is Auspicious, O Yajatraa. May we Live with Contentment with Strong Body and Limbs. May we Praise the God and sing His Glories during our Lifespan Allotted to us by the Devas

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु ।सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
ஓம் || ஸஹநாவது ஸஹநௌபுநக்து |
ஸஹவீர்யம் கரவாவஹை | தேஜஸ்விநாவதீ
தமஸ்து வாவித் விஷாவஹை
Om, May God Protect us Both (the Teacher and the Student). May God Nourish us Both. May we Work Together with Energy and Vigour. May our Study be Enlightening and not give rise to Hostility, Let us be protected and get food. Let us do valorous deeds. This knowledge illuminate us and make us at peace.

ॐ सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु । सर्वेशां शान्तिर्भवतु ।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु | मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।
सर्वेशां पुर्णंभवतु । सर्वेशां मङ्गलंभवतु ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
ஸர்வேசம் ஸ்வஸ்தீர் பவது! ஸர்வேசம் சந்தீர் பவது
ஸர்வேசம் பூர்ணம் பவது! ஸர்வேசம் மங்களம் பவது
ஸர்வே பவந்து ஸுகின ஸர்வே சந்து நீராமயா
ஸர்வே பத்ரானி பச்யந்து மா கஸ்ஷித் துக்ஹபாக்பவேத்
May there be Well-Being in All. May there be Peace in All. May there be Fulfilment in All. May there be Auspiciousness in All. May All become Happy. May All be Free from Illness. May All See what is Auspicious. May no one Suffer.

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् ।
आविराविर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः ।
श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधामि ।
Om Vaanga Me Manasi Pratisstthitaa |
Mano Me Vaaci Pratisstthitam |
Aavira-Avir-Ma Edhi |
Vedasya Ma Aanniisthah |
Shrutam Me Maa Prahaasiih
Anena-Adhiitena-Ahoraatraan-San-Dadhaami |
ஓம் வாங்மே மனஸி பிரதிஷ்ட்டிதா |
மனோ மே வாசிபிரதிஷ்ட்டிதம் |
ஆவிராவீர்ம ஏதி | வேதஸ்ய ம ஆணீஸ்த:
ச்ருதம் மே மா ப்ரஹாஸீ: | அனேனாதீதேனாஹோ ராத்ரான் ஸந்ததாமி I
Om, Let My Speech be Established in My Mind. Let My Mind be Established in My Speech. Let the Knowledge of the Self-Manifest Atman Grow in Me. Let My Mind and Speech be the Support to Experience the Knowledge of the Vedas. Let what is Heard by Me (from the Vedas) be Not a mere Appearance, but what is Gained by Studying Day and Night be Retained.

ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि ।
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु ।
अवतु माम् ।अवतु वक्तारामवतु वक्तारम् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
ரிதம் வதிஷ்யாமி | சத்யம் வதிஷ்யாமி I
தன்மாமவது I தத்வக்தாரமவது I
அவது மாமவது வக்தாரமவது வக்தாரம் I
Always I speak amrita. The truth I speak. Protect me, the speakers, the hearers, the givers, the holders and the disciple that repeats. Protect that in the East, South, West, North , above and below. Everywhere protect! Protect me everywhere!
I Speak about the Divine Truth. I Speak about the Absolute Truth. May That Protect Me. May That Protect the Preceptor. May that Protect Me. May that Protect the Preceptor and May that Protect the Preceptor,

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
ஓம் த்யௌ ஷாந்திர்: அந்தரிக்ஷம் ஷாந்தி:
ப்ரித்வி ஷாந்திர்: ஆபஹ் ஷாந்திர்: ரோஷதயா ஷாந்தி:
வனஸ்பத்ய ஷாந்திர்: விஸ்வேதேவ ஷாந்திர்: ப்ரஹ்ம ஷாந்தி:
ஸர்வம் ஷாந்திர்: ஷந்திரெவ ஷாந்தி: ஸா மா ஷாந்திர் யேதி ॥
Om, May there be Peace in Heaven, May there be Peace in the Sky. May there be Peace in the Earth, May there be Peace in the Water, May there be Peace in the Plants. May there be Peace in the Trees, May there be Peace in the Gods in the various Worlds, May there be Peace in Brahman. May there be Peace in All, May there be Peace Indeed within Peace, Giving Me the Peace which Grows within Me. Om, Peace, Peace, Peace.

மது வாதா ருதாயதெ | மது க்ஷரந்தி ஸிந்தவ: மாத்வீர் நஸ் ஸந்த்வோஷதீ: ||
மது நக்த முதோஷஸி மதுமத் பார்திவ ரஜு: மது த்யௌரஸ்து ந: பித ||
மதுமாந் நொ வனஸ்பதி: | மதுமாந் அஸ்துஸூர்ய: மாத்வீர் காவோ பவந்து ந: மது மது மது
Let air do me good and rivers and medicinal plants give me sweetness. Let night and day do me good. Let earth give me sweetness and very good quality food. Let the sky , which is like my father not trouble me with no rain or excess rain and grant me pure pleasure. Let trees bless me by giving fruits. Let Sun god give me energy without much hot weather. Let cows give me sweet milk.

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்ய: பரிபாலயந்தாம் | நியாய்யேன மார்கேண மஹிம் மஹீசா: ||
கோப்ராஹ்மணேப்ய: சுபமஸ்து நித்யம் | லோகாஸ் ஸமஸ்தா: சுகினோ பவந்து ||


Email Contact... Website maintained by: NARA